Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Alkutuotanto
Kuusamon yhteismetsän osakkaiden tyytyväisyys toimintaan on lisääntynyt – "Ei syytä muuttaa linjaa"

Kuu­sa­mon yh­teis­met­sän osak­kai­den tyy­ty­väi­syys toi­min­taan on li­sään­ty­nyt – "Ei syytä muuttaa linjaa"

25.11.2023 04:00
Tilaajille
Maatilat vähenevät, mutta tuotannon määrä säilyy – vuodessa toimintansa lopettaa keskimäärin yli sata tilaa Pohjois-Pohjanmaalla

Maa­ti­lat vä­he­ne­vät, mutta tuo­tan­non määrä säilyy – vuo­des­sa toi­min­tan­sa lo­pet­taa kes­ki­mää­rin yli sata tilaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

01.11.2023 17:00 1
Tilaajille
Josko nyt loppuisi kalojen kituminen ja pihakoirien jatkuva jano – yleinen mielipide on ehtinyt 30 vuodessa muuttua monessa asiassa, siksi on hyvä, että muuttuu myös laki
Kolumni

Josko nyt lop­pui­si kalojen ki­tu­mi­nen ja pi­ha­koi­rien jatkuva jano – yleinen mie­li­pi­de on ehtinyt 30 vuo­des­sa muuttua monessa asias­sa, siksi on hyvä, että muuttuu myös laki

23.10.2023 04:00 1
Tilaajille
Kun laki muuttuu, pitääkö tarhaporoille olla vettä tarjolla koko ajan, entä mikä on pysyvä pitopaikka? – "Normaali talvi ei ole poikkeustilanne"

Kun laki muut­tuu, pitääkö tar­ha­po­roil­le olla vettä tar­jol­la koko ajan, entä mikä on pysyvä pi­to­paik­ka? – "­Nor­maa­li talvi ei ole poik­keus­ti­lan­ne"

20.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Henkilöauto kolaroi poron kanssa Kuusamossa

Hen­ki­lö­au­to kolaroi poron kanssa Kuu­sa­mos­sa

19.07.2023 14:53 3
Tilaajille
Pään lykkääminen pensaaseen ei auta, kun kyse on ilmastotyöstä
Kolumni

Pään lyk­kää­mi­nen pen­saa­seen ei auta, kun kyse on il­mas­to­työs­tä

05.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Koillismaan kuntien ilmastopäästöt laskivat, paitsi Taivalkoskella – Koillissanomat otti selvää, mistä se johtuu

Koil­lis­maan kuntien il­mas­to­pääs­töt las­ki­vat, paitsi Tai­val­kos­kel­la – Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mistä se johtuu

02.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Entä jos kas­va­tet­tai­siin lam­pai­ta porojen ti­lal­la? Tätä se tar­koit­tai­si

15.05.2023 10:27 5
Tilaajille
Kuusamoon on valittu kaksi uutta eläinlääkäriä

Kuu­sa­moon on valittu kaksi uutta eläin­lää­kä­riä

11.05.2023 04:00
Tilaajille
Maatalousyrittäjät tarvitsevat tukea elämän muutokseen
Kolumni

Maa­ta­lous­yrit­tä­jät tar­vit­se­vat tukea elämän muu­tok­seen

07.05.2023 11:00
Tilaajille
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

27.04.2023 20:06
Tilaajille
Puun vienti Suomesta ulkomaille kasvoi – metsätuhoista menetyksiä

Puun vienti Suo­mes­ta ul­ko­mail­le kasvoi – met­sä­tu­hois­ta me­ne­tyk­siä

15.04.2023 17:00
Tilaajille
Porotokkaan ryntäävä koira voi aiheuttaa jopa kymmenien tuhansien eurojen vahingon – Paliskuntain yhdistys muistuttaa koirien kiinnipitoajasta

Po­ro­tok­kaan ryn­tää­vä koira voi ai­heut­taa jopa kym­me­nien tu­han­sien eurojen va­hin­gon – Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys muis­tut­taa koirien kiin­ni­pi­to­ajas­ta

29.03.2023 11:00 4
Tilaajille
"Sijoittajat saavat kassavirtatuottoa, puhdasta rahaa ja lisäksi tuottoa arvon noususta" – Kuusamon yhteismetsän osuuksien markkina-arvo on noussut lähelle 2,5 miljoonaa euroa manttaalilta

"Si­joit­ta­jat saavat kas­sa­vir­ta­tuot­toa, puh­das­ta rahaa ja lisäksi tuottoa arvon nou­sus­ta" – Kuu­sa­mon yh­teis­met­sän osuuk­sien mark­ki­na-ar­vo on noussut lähelle 2,5 mil­joo­naa euroa mant­taa­lil­ta

15.03.2023 04:00
Tilaajille
Ilmastonmuutos ja ylilaidunnus uhkaavat tunturiluontoa – porotalouden tulevaisuustyöryhmässä etsittiin keinoja kestävälle elinkeinolle

Il­mas­ton­muu­tos ja yli­lai­dun­nus uh­kaa­vat tun­tu­ri­luon­toa – po­ro­ta­lou­den tu­le­vai­suus­työ­ryh­mäs­sä et­sit­tiin keinoja kes­tä­väl­le elin­kei­nol­le

02.03.2023 18:11 2
Tilaajille
Yksityisten metsänomistajien kemera-tukea jäi käyttämättä useita miljoonia Pohjois-Pohjanmaalla – varoilla olisi kunnostanut 100 kilometriä metsäautotietä

Yk­si­tyis­ten met­sän­omis­ta­jien ke­me­ra-tu­kea jäi käyt­tä­mät­tä useita mil­joo­nia Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­va­roil­la olisi kun­nos­ta­nut 100 ki­lo­met­riä met­sä­au­to­tie­tä

27.01.2023 09:07
Tilaajille
Tuulivoima kasvaa humisten – Viiden vuoden päästä kolmannes Suomen sähköstä tuulivoimaa, viime vuonna kasvua 41 prosenttia

Tuu­li­voi­ma kasvaa hu­mis­ten – Viiden vuoden päästä kol­man­nes Suomen säh­kös­tä tuu­li­voi­maa, viime vuonna kasvua 41 pro­sent­tia

16.01.2023 08:53 1
Arvaatko mikä oli vuoden kovin uutinen Koillismaalla Tsekkaa tästä luetuimmat jutut

Ar­vaat­ko mikä oli vuoden kovin uutinen Koil­lis­maal­la Tsekkaa tästä lue­tuim­mat jutut

31.12.2022 12:00
Tilaajille
Lähiruokapiiri rantautui Posiolle – Neljältä yrittäjältä myynnissä kalaa, poroa ja naudanlihaa

Lä­hi­ruo­ka­pii­ri ran­tau­tui Po­siol­le – Nel­jäl­tä yrit­tä­jäl­tä myyn­nis­sä kalaa, poroa ja nau­dan­li­haa

22.12.2022 11:00
Tilaajille
Mhy Koillismaa patistaa metsätientekoon – Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Lehtiniemen Posiolta

Mhy Koil­lis­maa pa­tis­taa met­sä­tien­te­koon – Hal­li­tus valitsi pu­heen­joh­ta­jak­seen Heikki Leh­ti­nie­men Po­siol­ta

21.12.2022 17:35 2
Tilaajille