Ikäihmiset
Infektioylilääkäri Markku Broas vapauttaisi ikäihmiset karanteenista: ”Vierailut hoivakoteihin voitaisiin sallia, kunhan käytetään suojaimia”

In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas va­paut­tai­si ikä­ih­mi­set ka­ran­tee­nis­ta: ”Vie­rai­lut hoi­va­ko­tei­hin voi­tai­siin sallia, kunhan käy­te­tään suo­jai­mia”

06.05.2020 19:30
Tilaajille
Seitsemän viikkoa poikkeusoloja – kysyimme asiantuntijoilta rajoitusten höllentämisestä, taloudesta ja koronakaranteenissa jaksamisesta: "On tärkeää jatkaa varotoimia"

Seit­se­män viikkoa poik­keus­olo­ja – ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­ses­tä, ta­lou­des­ta ja ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa jak­sa­mi­ses­ta: "On tärkeää jatkaa va­ro­toi­mia"

30.04.2020 04:00
Tilaajille
"Nyt on peruutusvaihde päällä" - Koronatilanne perui Ritva Pätysen liikuntamatkat, mutta muuten hänelle kuuluu hyvää kuten valtaosalle kotikaranteeniin kehotetuille yli 70-vuotiaille kuusamolaisille

"Nyt on pe­ruu­tus­vaih­de päällä" - Ko­ro­na­ti­lan­ne perui Ritva Pätysen lii­kun­ta­mat­kat, mutta muuten hänelle kuuluu hyvää kuten val­ta­osal­le ko­ti­ka­ran­tee­niin ke­ho­te­tuil­le yli 70-vuo­tiail­le kuu­sa­mo­lai­sil­le

24.04.2020 10:00
Tilaajille
Kun koronaepidemia tulee Koillismaalle, vanhusyksikköjen asukkaita tulee todennäköisesti sairastumaan - Käkelä: "Asukkaat ovat jo lähtökohtaisesti kohonneessa kuoleman riskissä"

Kun ko­ro­na­epi­de­mia tulee Koil­lis­maal­le, van­hus­yk­sik­kö­jen asuk­kai­ta tulee to­den­nä­köi­ses­ti sai­ras­tu­maan - Käkelä: "A­suk­kaat ovat jo läh­tö­koh­tai­ses­ti ko­hon­nees­sa kuo­le­man ris­kis­sä"

08.04.2020 17:54
Posion väestöstä lähes 40 prosenttia kuuluu koronaviruksen riskiryhmään - riskiryhmäläisten osuudessa suurta vaihtelua kuntien välillä Koillismaalla ja Suomessa

Posion väes­tös­tä lähes 40 pro­sent­tia kuuluu ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mään - ris­ki­ryh­mä­läis­ten osuu­des­sa suurta vaih­te­lua kuntien välillä Koil­lis­maal­la ja Suo­mes­sa

02.04.2020 10:20
Näin Kuusamo tukee ikäihmisiä poikkeusoloissa

Näin Kuusamo tukee ikä­ih­mi­siä poik­keus­olois­sa

19.03.2020 16:40
Vanhustyön keskusliitto tähdentää: yli 70-vuotiaiden eristäydyttävä: "Kuolonuhrit muissa maissa olleet iäkkäämpiä"

Van­hus­työn kes­kus­liit­to täh­den­tää: yli 70-vuo­tiai­den eris­täy­dyt­tä­vä: "Kuo­lo­nuh­rit muissa maissa olleet iäk­kääm­piä"

19.03.2020 12:46
Vain hoitajat ja kiinteistöt puuttuvat - Ikäihmiset haluttaisiin perhehoitoon Koillismaallakin, mutta sitovuus pelottaa hoitajia: "Perhehoitoa voi tehdä monella tapaa"

Vain hoi­ta­jat ja kiin­teis­töt puut­tu­vat - Ikä­ih­mi­set ha­lut­tai­siin per­he­hoi­toon Koil­lis­maal­la­kin, mutta si­to­vuus pe­lot­taa hoi­ta­jia: "Per­he­hoi­toa voi tehdä monella tapaa"

12.03.2020 05:00
Tilaajille
Viekö teidän joukkueenne Rollaattorirallin voiton? - Kolmen sukupolven leikkimielinen kisa käydään kiirastorstaina

Viekö teidän jouk­kueen­ne Rol­laat­to­ri­ral­lin voiton? - Kolmen su­ku­pol­ven leik­ki­mie­li­nen kisa käydään kii­ras­tors­tai­na

14.02.2020 08:00