Kalastus
Kuukausi
Kahdelle Vääräniemi Oy:lle kaksi ympäristölupaa Taivalkoskelle

Kah­del­le Vää­rä­nie­mi Oy:lle kaksi ym­pä­ris­tö­lu­paa Tai­val­kos­kel­le

24.05.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Vihreä liike voisi edistää hyvinvointia ja yrittäjyyttä - "Nykyisellä hyödyttömällä rahan kylvämisellä  Iijoen kalaporrashankkeisiin sumutetaan kansalaisia"
Mielipide Pentti Parviainen

Lu­ki­jal­ta: Vihreä liike voisi edistää hy­vin­voin­tia ja yrit­tä­jyyt­tä - "Ny­kyi­sel­lä hyö­dyt­tö­mäl­lä rahan kyl­vä­mi­sel­lä Iijoen ka­la­por­ras­hank­kei­siin su­mu­te­taan kan­sa­lai­sia"

20.05.2020 14:02
Rukan koulu kalastaa -hanke sai rahoituksen – Hankkeen tavoitteena on toiminnallisin keinoin innostaa koulun oppilaita kalastusharrastukseen

Rukan koulu ka­las­taa -hanke sai ra­hoi­tuk­sen – Hank­keen ta­voit­tee­na on toi­min­nal­li­sin keinoin in­nos­taa koulun op­pi­lai­ta ka­las­tus­har­ras­tuk­seen

19.05.2020 10:30
Tilaajille
Iso säynävä verkkoon Kitkajärvestä – Julmetun kokoisen kalan pituus ylsi yli verkkomiehen hartioiden välin

Iso säynävä verk­koon Kit­ka­jär­ves­tä – Jul­me­tun ko­koi­sen kalan pituus ylsi yli verk­ko­mie­hen har­tioi­den välin

12.05.2020 04:00
Tilaajille
Kalastus vie isot kalat – nämä superyksilöt lisääntyvät parhaiten ja ylläpitävät elinvoimaisia kalakantoja

Ka­las­tus vie isot kalat – nämä su­per­yk­si­löt li­sään­ty­vät par­hai­ten ja yl­lä­pi­tä­vät elin­voi­mai­sia ka­la­kan­to­ja

09.05.2020 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Taas iso ahven Posiolta – "Kala oli puoliksi vielä pilkkireiässä, niin silloin se justiinsa irtosi koukusta, onneksi sain kädellä napattua kiinni ettei livahtanut takaisin"

Taas iso ahven Po­siol­ta – "Kala oli puo­lik­si vielä pilk­ki­reiäs­sä, niin silloin se jus­tiin­sa irtosi kou­kus­ta, onneksi sain kädellä na­pat­tua kiinni ettei li­vah­ta­nut ta­kai­sin"

25.04.2020 04:00
Tilaajille
Kirjoita tammukasta ja tammukanpyynnistä - Luonnonvarakeskuksen (Luke) Kemijoen taimen-hankkeeseen liittyen keskus järjestää kaikille avoimen mahdollisuuden kirjoittaa tammukanpyynnistä

Kir­joi­ta tam­mu­kas­ta ja tam­mu­kan­pyyn­nis­tä - Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen (Luke) Ke­mi­joen tai­men-hank­kee­seen liit­tyen keskus jär­jes­tää kai­kil­le avoimen mah­dol­li­suu­den kir­joit­taa tam­mu­kan­pyyn­nis­tä

23.04.2020 18:31
Julmetun kokoinen ahven verkkoon Kitkajärvestä – lyhyellä aikaa jo kolmas iso ahven samasta järvestä

Jul­me­tun ko­koi­nen ahven verk­koon Kit­ka­jär­ves­tä – ly­hyel­lä aikaa jo kolmas iso ahven samasta jär­ves­tä

22.04.2020 04:00
Tilaajille
Lyhyellä aikaa jo toinen hirvittävän iso ahven Kitkajärvestä – "Tunsin pilkissäni, että nyt jyrähti iso kala kiinni, arvelin sen olevan hauen"

Ly­hyel­lä aikaa jo toinen hir­vit­tä­vän iso ahven Kit­ka­jär­ves­tä – "Tunsin pil­kis­sä­ni, että nyt jyrähti iso kala kiinni, arvelin sen olevan hauen"

17.04.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon Nuorkauppakamari järjestää We Bear Kuusamo -etäpilkit pääsiäisviikolla 6.4. alkaen – Etäpilkkeihin voi osallistua kuka tahansa ja missä vain

Kuu­sa­mon Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri jär­jes­tää We Bear Kuusamo -e­tä­pil­kit pää­siäis­vii­kol­la 6.4. alkaen – Etä­pilk­kei­hin voi osal­lis­tua kuka tahansa ja missä vain

04.04.2020 06:00
Iso ahven pilkillä Kitkajärvestä

Iso ahven pil­kil­lä Kit­ka­jär­ves­tä

02.04.2020 13:31
Tilaajille
Voileipäkakkua vissiin etänä nautittava – vielä ei pääse siskonpoikien kanssa verkoille tai hillaan

Voi­lei­pä­kak­kua vissiin etänä nau­tit­ta­va – vielä ei pääse sis­kon­poi­kien kanssa ver­koil­le tai hillaan

30.03.2020 04:03
Kihlmanit olivat toista viikkoa kotona karanteenissa ja seinät alkoivat kaatua päälle - sitten he päättivät lähteä pilkille

Kihl­ma­nit olivat toista viikkoa kotona ka­ran­tee­nis­sa ja seinät al­koi­vat kaatua päälle - sitten he päät­ti­vät lähteä pil­kil­le

26.03.2020 04:00
Tilaajille
"Tällä kalalla niitä on 50, eli se asettui suoraan puoleenväliin" – Kalakisa 2019 toi mukanaan mysteerin, jota ratkotaan nyt tieteellä

"Tällä kalalla niitä on 50, eli se asettui suoraan puo­leen­vä­liin" – Ka­la­ki­sa 2019 toi mu­ka­naan mys­tee­rin, jota rat­ko­taan nyt tie­teel­lä

12.03.2020 06:00
Tilaajille
Ammattikalastaja kalastaa vapaallakin – Posion Kirintövaaran vapaa-ajan asunnollaan pikkulomiansa viettävä luotolainen ammattikalastaja ei pääse kalastamisesta eroon Posion mökilläänkään

Am­mat­ti­ka­las­ta­ja ka­las­taa va­paal­la­kin – Posion Ki­rin­tö­vaa­ran va­paa-ajan asun­nol­laan pik­ku­lo­mian­sa viet­tä­vä luo­to­lai­nen am­mat­ti­ka­las­ta­ja ei pääse ka­las­ta­mi­ses­ta eroon Posion mö­kil­lään­kään

08.03.2020 05:00
Tilaajille
Posion koululaiset pilkille – Posion Kalamiehet ja Lapin Matkametsä järjestävät jo toisena talvena peräkkäin Posion koululaisille pilkkitapahtuman

Posion kou­lu­lai­set pil­kil­le – Posion Ka­la­mie­het ja Lapin Mat­ka­met­sä jär­jes­tä­vät jo toisena talvena pe­räk­käin Posion kou­lu­lai­sil­le pilk­ki­ta­pah­tu­man

07.03.2020 23:20
Huimat 1,42 kiloa – Kuusamosta kalastettu ennätyssärki pääsi ennätyskalalautakunnan listalle

Huimat 1,42 kiloa – Kuu­sa­mos­ta ka­las­tet­tu en­nä­tys­sär­ki pääsi en­nä­tys­ka­la­lau­ta­kun­nan lis­tal­le

05.03.2020 17:47
HS: Kuusamolaiset kalasäilykkeet toimittajien raadissa, jossa etsittin vaihtoehtoa tonnikalalla – "Raikasta, kunnon kimpaleita, sopisi tapaspöytään"

HS: Kuu­sa­mo­lai­set ka­la­säi­lyk­keet toi­mit­ta­jien raa­dis­sa, jossa et­sit­tin vaih­to­eh­toa ton­ni­ka­lal­la – "Rai­kas­ta, kunnon kim­pa­lei­ta, sopisi ta­pas­pöy­tään"

12.02.2020 11:00
Tilaajille
Käylän Korpihovilla tänään kansallinen kalakeittopäivä

Käylän Kor­pi­ho­vil­la tänään kan­sal­li­nen ka­la­keit­to­päi­vä

11.02.2020 09:35
Lupien ostaminen helpommaksi, kalastusalueiden kartat saataville – Koillismaan kalatalousalue vähentää byrokratiaa: "Tehdään yhdessä ja keskitetysti"

Lupien os­ta­mi­nen hel­pom­mak­si, ka­las­tus­aluei­den kartat saa­ta­vil­le – Koil­lis­maan ka­la­ta­lous­alue vä­hen­tää by­rok­ra­tiaa: "Teh­dään yhdessä ja kes­ki­te­tys­ti"

10.02.2020 14:00
Tilaajille