Kirjallisuus
Koillismaalla kirjastojen käyttö hitaassa laskussa - posiolaiset ahkerimpia käyttäjiä

Koil­lis­maal­la kir­jas­to­jen käyttö hi­taas­sa las­kus­sa - po­sio­lai­set ah­ke­rim­pia käyt­tä­jiä

01.04.2020 12:09
Tilaajille
Tiina Tikkanen koki lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä, kantoi traumaa aikuisiän mukanaan ja sai aivoninfarktin - Kuusamon vuoden aikana hän alkoi kirjoittaa näistä kirjaa, joka julkaistiin juuri

Tiina Tik­ka­nen koki lapsena sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä, kantoi traumaa ai­kuis­iän mu­ka­naan ja sai ai­von­in­fark­tin - Kuu­sa­mon vuoden aikana hän alkoi kir­joit­taa näistä kirjaa, joka jul­kais­tiin juuri

25.03.2020 09:00
Tilaajille
Kokemuksia runoina ja kuvina – Posiolaiselta runoilijalta ja kuvataiteilijalta Pirjo Osolalta ilmestyi jo neljäs runokirja

Ko­ke­muk­sia runoina ja kuvina – Po­sio­lai­sel­ta ru­noi­li­jal­ta ja ku­va­tai­tei­li­jal­ta Pirjo Oso­lal­ta il­mes­tyi jo neljäs ru­no­kir­ja

19.03.2020 05:00
Tilaajille
Tommi Kinnunen paljastaa vikansa: ”Minä olen ärsyttävän pedantti, pikkutarkka nillittäjä faktojen kanssa” – Syksyllä ilmestyvässä romaanissaan Kinnunen antaa äänen naisille, joita ei ole kuultu

Tommi Kin­nu­nen pal­jas­taa vi­kan­sa: ”Minä olen är­syt­tä­vän pe­dant­ti, pik­ku­tark­ka nil­lit­tä­jä fak­to­jen kanssa” – Syk­syl­lä il­mes­ty­väs­sä ro­maa­nis­saan Kin­nu­nen antaa äänen nai­sil­le, joita ei ole kuultu

26.02.2020 16:00
Tilaajille
Haamuhoitajia ja vastuun väistämistä - Taivalkoskinen Veli Käsmä pureutuu uutuuskirjassaan vanhustenhoitoon: "Ei hyvältä näytä"

Haa­mu­hoi­ta­jia ja vastuun väis­tä­mis­tä - Tai­val­kos­ki­nen Veli Käsmä pu­reu­tuu uu­tuus­kir­jas­saan van­hus­ten­hoi­toon: "Ei hyvältä näytä"

21.02.2020 05:00
Tilaajille
Nordic Noir -tapahtumalle luvataan jatkoa Rukalla – Dekkaristit kuten Antti Tuomainen viihtyivät myös: ”Olin heti valmis tähän epätavalliseen festivaaliin”

Nordic Noir -ta­pah­tu­mal­le lu­va­taan jatkoa Rukalla – Dek­ka­ris­tit kuten Antti Tuo­mai­nen viih­tyi­vät myös: ”Olin heti valmis tähän epä­ta­val­li­seen fes­ti­vaa­liin”

21.01.2019 05:00
"Miksi kirjallisuusfestivaalin pitäisi aina olla pääkaupunkien keskuudessa?" – Aki Roukalan mielestä ei pidä, niinpä hän tuo Pohjoismaiden nimekkäimmät dekkaristit Rukalle

"Miksi kir­jal­li­suus­fes­ti­vaa­lin pitäisi aina olla pää­kau­pun­kien kes­kuu­des­sa?" – Aki Rou­ka­lan mie­les­tä ei pidä, niinpä hän tuo Poh­jois­mai­den ni­mek­käim­mät dek­ka­ris­tit Rukalle

17.01.2019 17:00
Arvio: "Kielelliseltä ilmaisultaan rikkaassa romaanissa tapahtumia ei juuri selitellä" – Tommi Kinnusen Pintissä keskiössä ovat käännekohtien vaikutukset yksilöihin

Arvio: "Kie­lel­li­sel­tä il­mai­sul­taan rik­kaas­sa ro­maa­nis­sa ta­pah­tu­mia ei juuri se­li­tel­lä" – Tommi Kin­nu­sen Pin­tis­sä kes­kiös­sä ovat kään­ne­koh­tien vai­ku­tuk­set yk­si­löi­hin

18.10.2018 18:00
Sari Keskimaa kahlasi Iijoki-sarjan läpi jo teininä, teki siitä gradun ja nimesi poikansa Kalleksi – Nyt hän selvitti Päätalon suosion salaisuutta väitöskirjassaan: “ Se on niin itsestään selvä asia, että sitä ei tavallinen lukija huomaa”

Sari Kes­ki­maa kahlasi Ii­jo­ki-sar­jan läpi jo tei­ni­nä, teki siitä gradun ja nimesi poi­kan­sa Kal­lek­si – Nyt hän sel­vit­ti Pää­ta­lon suosion sa­lai­suut­ta väi­tös­kir­jas­saan: “ Se on niin it­ses­tään selvä asia, että sitä ei ta­val­li­nen lukija huomaa”

12.10.2018 18:00
Maanantaina julkaistu Minna Rytisalon Rouva C. on sekoitus faktaa ja keksittyä

Maa­nan­tai­na jul­kais­tu Minna Ry­ti­sa­lon Rouva C. on se­koi­tus faktaa ja kek­sit­tyä

11.09.2018 20:21
Pojat lukevat pojille – ammattiopiston pojat saavat muistijäljen pienemmilleen lukemisesta

Pojat lukevat pojille – am­mat­ti­opis­ton pojat saavat muis­ti­jäl­jen pie­nem­mil­leen lu­ke­mi­ses­ta

03.09.2018 17:45
Kuusamo-taustaiset kirjailijat Ylen odotetuimpien listalla "huikeaan kirjasyksyyn": Tulossa Minna Rytisalon Rouva C ja Tommi Kinnusen Pintti

Kuu­sa­mo-taus­tai­set kir­jai­li­jat Ylen odo­te­tuim­pien lis­tal­la "hui­keaan kir­ja­syk­syyn": Tulossa Minna Ry­ti­sa­lon Rouva C ja Tommi Kin­nu­sen Pintti

04.08.2018 08:30
Iijoen rannalla kasvanut esikoiskirjailija Anna-Liisa Ahokumpu tunnustaa: Pohjoinen identiteetti sekä hyve että taakka - "Sai tehdä vapaammin mitä halusi, kun lähti sieltä pois"

Iijoen ran­nal­la kas­va­nut esi­kois­kir­jai­li­ja An­na-Lii­sa Aho­kum­pu tun­nus­taa: Poh­joi­nen iden­ti­teet­ti sekä hyve että taakka - "Sai tehdä va­paam­min mitä halusi, kun lähti sieltä pois"

10.01.2018 20:00
Hannu Hautala ja Tommi Kinnunen veivät Kuusamoa laajempiin lauluihin

Hannu Hautala ja Tommi Kin­nu­nen veivät Kuu­sa­moa laa­jem­piin lau­lui­hin

20.12.2017 16:00
Taina hyppäsi talousalalta tyhjän päälle: ”Jos ei koskaan pelkää, ei voi olla rohkea”

Taina hyppäsi ta­lous­alal­ta tyhjän päälle: ”Jos ei koskaan pelkää, ei voi olla rohkea”

16.12.2017 15:00
Jälleenrakentajien lapset kertoo eriarvoisuudesta Koillismaalla

Jäl­leen­ra­ken­ta­jien lapset kertoo eri­ar­voi­suu­des­ta Koil­lis­maal­la

13.12.2017 10:32
Kuusamon ensimmäinen kirjallisuusseminaari on tapaus – korpikirjallisuus pölisee historiaan, ajan seksuaalisuus nostaa Kuusamon nykykirjallisuuden kentälle

Kuu­sa­mon en­sim­mäi­nen kir­jal­li­suus­se­mi­naa­ri on tapaus – kor­pi­kir­jal­li­suus pölisee his­to­riaan, ajan sek­suaa­li­suus nostaa Kuu­sa­mon ny­ky­kir­jal­li­suu­den ken­täl­le

01.11.2017 10:00
Lempi elää ja voi hyvin – Botnia-palkittu Rytisalo pitää tiukasti kiinni salaisuudestaan

Lempi elää ja voi hyvin – Bot­nia-pal­kit­tu Ry­ti­sa­lo pitää tiu­kas­ti kiinni sa­lai­suu­des­taan

26.10.2017 18:00
Otso Kotilan runomuotoisen tekstin erikoisuus upposi Napero-Finlandian palkintoraatiin – tietoa satuun historian tunneilta ja internetistä

Otso Kotilan ru­no­muo­toi­sen tekstin eri­koi­suus upposi Na­pe­ro-Fin­lan­dian pal­kin­to­raa­tiin – tietoa satuun his­to­rian tun­neil­ta ja in­ter­ne­tis­tä

19.10.2017 05:00
Vasara meinasi tipahtaa, kun Kinnunen Finlandia-ehdokkuudestaan kuuli – "En ollut uskoa todeksi"

Vasara meinasi ti­pah­taa, kun Kin­nu­nen Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­des­taan kuuli – "En ollut uskoa to­dek­si"

07.11.2016 05:00