Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Nyt kelpaa – Posion seurakunnan rippikoululeiri pidetään erämaahotellissa "keskellä villiä Lappia"

Nyt kelpaa – Posion seu­ra­kun­nan rip­pi­kou­lu­lei­ri pi­de­tään erä­maa­ho­tel­lis­sa "kes­kel­lä villiä Lappia"

15.10.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Esiintyykö kunniaväkivaltaa erilaisissa kristillisissä yhteisöissä ja millaisia muotoja se esiintyessään saa? Kirjoituksia kaivataan tutkimukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Esiin­tyy­kö kun­nia­vä­ki­val­taa eri­lai­sis­sa kris­til­li­sis­sä yh­tei­söis­sä ja mil­lai­sia muotoja se esiin­tyes­sään saa? Kir­joi­tuk­sia kai­va­taan tut­ki­muk­seen

09.10.2021 19:00
Tilaajille
Kirkoissa tanssitaan viikonloppuna – mukana israelilaisen tanssin ryhmä ja Kuusamon gospel-bändi

Kir­kois­sa tans­si­taan vii­kon­lop­pu­na – mukana is­rae­li­lai­sen tanssin ryhmä ja Kuu­sa­mon gos­pel-bän­di

07.10.2021 04:00
Tilaajille
"Talkootöitä riittää tulevillekin vuosille" – Suviseurat pidetään kolmen vuoden päästä Pudasjärvellä, järjestäjät ovat kunnostaneet seura-alueeksi lentokenttää jo 67 000 eurolla

"Tal­koo­töi­tä riittää tu­le­vil­le­kin vuo­sil­le" – Su­vi­seu­rat pi­de­tään kolmen vuoden päästä Pu­das­jär­vel­lä, jär­jes­tä­jät ovat kun­nos­ta­neet seu­ra-alueek­si len­to­kent­tää jo 67 000 eurolla

05.10.2021 11:15
Tilaajille
Eevi Jaakkolan kolumni: Työpaikan ulkoinen ja sisäinen koulutus – en ymmärrä, miksi Taivalkosken seurakunta tekee radiojumalanpalveluksia
Kolumni

Eevi Jaak­ko­lan ko­lum­ni: Työ­pai­kan ul­koi­nen ja si­säi­nen kou­lu­tus – en ym­mär­rä, miksi Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta tekee ra­dio­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia

30.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Posion seurakunnan rantapaikkaa ostettiin kilpaa – viihtyisitkö sinäkin täällä Herran kukkarossa lähellä keskustaajamaa?

Posion seu­ra­kun­nan ran­ta­paik­kaa os­tet­tiin kilpaa – viih­tyi­sit­kö sinäkin täällä Herran kuk­ka­ros­sa lähellä kes­kus­taa­ja­maa?

28.09.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: Uudistumisen pakko seurakunnissa – monista haasteista huolimatta luovuttaminen ei ole vaihtoehto
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: Uu­dis­tu­mi­sen pakko seu­ra­kun­nis­sa – monista haas­teis­ta huo­li­mat­ta luo­vut­ta­mi­nen ei ole vaih­to­eh­to

27.09.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelta välitetään kirkonmenoja jopa 150 000 hengen seurakunnalle – "Tämä on seurakunnalle ja seurakuntalaisille näytön paikka"

Tai­val­kos­kel­ta vä­li­te­tään kir­kon­me­no­ja jopa 150 000 hengen seu­ra­kun­nal­le – "Tämä on seu­ra­kun­nal­le ja seu­ra­kun­ta­lai­sil­le näytön paikka"

24.09.2021 04:00
Tilaajille
Piispa Keskitalo Rovaniemellä monikulttuuristuvasta yhteiskunnasta: ”Uskonto saa näkyä, kunhan se tapahtuu yhteiskuntarauhaa rakentavalla tavalla"

Piispa Kes­ki­ta­lo Ro­va­nie­mel­lä mo­ni­kult­tuu­ris­tu­vas­ta yh­teis­kun­nas­ta: ”Us­kon­to saa näkyä, kunhan se ta­pah­tuu yh­teis­kun­ta­rau­haa ra­ken­ta­val­la ta­val­la"

23.09.2021 12:30
Tilaajille
Stadista seurakuntatyöhön Taivalkoskelle – "Nyt ei jää kaduttamaan, että en koskaan ryhtynyt papiksi"

Sta­dis­ta seu­ra­kun­ta­työ­hön Tai­val­kos­kel­le – "Nyt ei jää ka­dut­ta­maan, että en koskaan ryh­ty­nyt pa­pik­si"

22.09.2021 11:00
Tilaajille
Työikäistä väestöä ja nuoria mukaan seurakuntaan – Posion seurakunnan piispantarkastukseen liittyvä loppulausunto sisälsi muun muassa nipun toiminnallisia haasteita

Työ­ikäis­tä väestöä ja nuoria mukaan seu­ra­kun­taan – Posion seu­ra­kun­nan piis­pan­tar­kas­tuk­seen liit­ty­vä lop­pu­lau­sun­to sisälsi muun muassa nipun toi­min­nal­li­sia haas­tei­ta

22.09.2021 04:00
Tilaajille
"Kotoisa seurakunta, jossa kirkkoon kuulumisaste on korkea"– Piispa Jukka Keskitalo sanoo haasteita Posion seurakunnassa puolestaan tuottavan väen väheneminen ja talous

"Ko­toi­sa seu­ra­kun­ta, jossa kirk­koon kuu­lu­mis­as­te on kor­kea"– Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo sanoo haas­tei­ta Posion seu­ra­kun­nas­sa puo­les­taan tuot­ta­van väen vä­he­ne­mi­nen ja talous

18.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Harvinainen sukuhautausmaa yhdistää Ronkaisia Taivalkosken Inkeellä – "Isoisä sai Amerikasta vaikutteita"

Har­vi­nai­nen su­ku­hau­taus­maa yh­dis­tää Ron­kai­sia Tai­val­kos­ken In­keel­lä – "Isoisä sai Ame­ri­kas­ta vai­kut­tei­ta"

16.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ark­ki­piis­pan kan­nan­otot Raa­ma­tus­ta vai­kut­ti­vat kovin ris­ti­rii­taisil­ta

14.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Piispantarkastus Posion seurakunnassa ensi viikonvaihteessa

Piis­pan­tar­kas­tus Posion seu­ra­kun­nas­sa ensi vii­kon­vaih­tees­sa

14.09.2021 04:00
Tilaajille
"Kun Raamattu puhuu synnistä, tarkoituksena ei ole koskaan nujertaa ihmistä" – arkkipiispa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyttäen sitä aseena toista vastaan, mutta keskeneräiseen tapaus Räsäseen hän ei ota kantaa

"Kun Raa­mat­tu puhuu syn­nis­tä, tar­koi­tuk­se­na ei ole koskaan nu­jer­taa ih­mis­tä" – ark­ki­piis­pa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyt­täen sitä aseena toista vas­taan, mutta kes­ken­eräi­seen tapaus Rä­sä­seen hän ei ota kantaa

05.09.2021 12:00 1
Tilaajille
P.S. Piispa teki arvokkaan huomion – kirkon ei kannata jättää köyhiä seurakuntia kurjistumaan
Pääkirjoitus

P.S. Piispa teki ar­vok­kaan huomion – kirkon ei kannata jättää köyhiä seu­ra­kun­tia kur­jis­tu­maan

02.09.2021 04:00
Tilaajille
Piispainkokous alkaa julkaista piispainkirjeitä, ensimmäisenä puheenvuoro Raamatusta

Piis­pain­ko­kous alkaa jul­kais­ta piis­pain­kir­jei­tä, en­sim­mäi­se­nä pu­heen­vuo­ro Raa­ma­tus­ta

01.09.2021 15:58
Tilaajille
"Sivummalla olevien seutujen merkitys kirkon tulevaisuudelle suhteellisesti ottaen jopa kasvaa" – Oulun piispa Jukka Keskitalo otti vahvasti kantaa piispainkokouksen puheessaan

"Si­vum­mal­la olevien seu­tu­jen mer­ki­tys kirkon tu­le­vai­suu­del­le suh­teel­li­ses­ti ottaen jopa kasvaa" – Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lo otti vah­vas­ti kantaa piis­pain­ko­kouk­sen pu­hees­saan

01.09.2021 04:00
Tilaajille
" Tämä on kyllä kivaa hommaa" – Kuusamoon kokoontuneet piispat käyttelivät lapioita toivon vahvistamiseksi, vakavampi kokoontuminen alkaa tiistaina

" Tämä on kyllä kivaa hommaa" – Kuu­sa­moon ko­koon­tu­neet piispat käyt­te­li­vät la­pioi­ta toivon vah­vis­ta­mi­sek­si, va­ka­vam­pi ko­koon­tu­mi­nen alkaa tiis­tai­na

30.08.2021 19:39 1
Tilaajille