Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kirkko ja uskonnot
Taivalkosken seurakunta esittää uuden rovastikunnan nimeksi Selkosten rovastikuntaa – mitä mieltä olet Kuusamon ja Posion ehdotuksista?

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta esittää uuden ro­vas­ti­kun­nan nimeksi Sel­kos­ten ro­vas­ti­kun­taa – mitä mieltä olet Kuu­sa­mon ja Posion eh­do­tuk­sis­ta?

22.05.2022 04:00 4
Tilaajille
Vuosina 1988–1995 Kuusamossa pappina ollut ja sen jälkeen Thaimaahan lähetystyöhön lähtenyt Jukka Helle saarnaa sunnuntaina Kuusamossa – uusi työ alkanee elokuussa Hong Kongissa

Vuosina 1988–1995 Kuu­sa­mos­sa pappina ollut ja sen jälkeen Thai­maa­han lä­he­tys­työ­hön läh­te­nyt Jukka Helle saarnaa sun­nun­tai­na Kuu­sa­mos­sa – uusi työ alkanee elo­kuus­sa Hong Kon­gis­sa

14.05.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamossa nimettiin Juhani Määtän johtama vaalilautakunta, joka kokoontuu jo kevään aikana – marraskuun seurakuntavaaleihin toivotaan sekä uusia että jo kokeneita ehdokkaita

Kuu­sa­mos­sa ni­met­tiin Juhani Määtän johtama vaa­li­lau­ta­kun­ta, joka ko­koon­tuu jo kevään aikana – mar­ras­kuun seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin toi­vo­taan sekä uusia että jo ko­ke­nei­ta eh­dok­kai­ta

30.04.2022 04:00
Tilaajille
Rovasti Raimo Karvonen vastaanotti kirkon korkeimman ansiomerkin Oulussa tänään – "Elämässä on kyse sitoutumisesta"

Rovasti Raimo Kar­vo­nen vas­taan­ot­ti kirkon kor­keim­man an­sio­mer­kin Oulussa tänään – "E­lä­mäs­sä on kyse si­tou­tu­mi­ses­ta"

19.04.2022 16:00 1
Tilaajille
Metropoliittojen pääsiäistervehdys: Pahuuden määrää on mahdoton järjellisesti ymmärtää – Silti voimme iloiten toivottaa: Kristus nousi kuolleista!
Kolumni

Met­ro­po­liit­to­jen pää­siäis­ter­veh­dys: Pa­huu­den määrää on mah­do­ton jär­jel­li­ses­ti ym­mär­tää – Silti voimme iloiten toi­vot­taa: Kristus nousi kuol­leis­ta!

18.04.2022 11:07
Tilaajille
Lääninrovastin pääsiäistervehdys: Tänäkin pääsiäisenä saa riemuita pääsiäisaamun ihmeestä – älkää vaipuko epätoivoon
Kolumni

Lää­nin­ro­vas­tin pää­siäis­ter­veh­dys: Tänäkin pää­siäi­se­nä saa rie­mui­ta pää­siäis­aa­mun ih­mees­tä – älkää vaipuko epä­toi­voon

17.04.2022 18:09
Tilaajille
Piispan pääsiäistervehdys: Kevään tapahtumien kaksijakoisuus on pysäyttävää ja kristitylle tuttua – pimeydessä loistaa kuitenkin toivon valo
Kolumni

Piispan pää­siäis­ter­veh­dys: Kevään ta­pah­tu­mien kak­si­ja­koi­suus on py­säyt­tä­vää ja kris­ti­tyl­le tuttua – pi­mey­des­sä loistaa kui­ten­kin toivon valo

17.04.2022 12:05
Tilaajille
Jukka Keskitalo kasvoi maalaispojasta puolen Suomen piispaksi – nyt hän yrittää paimentaa eripuraista laumaansa kriisien keskellä: "Kiistely vie valtavasti energiaa"

Jukka Kes­ki­ta­lo kasvoi maa­lais­po­jas­ta puolen Suomen piis­pak­si – nyt hän yrittää pai­men­taa eri­pu­rais­ta lau­maan­sa krii­sien kes­kel­lä: "Kiis­te­ly vie val­ta­vas­ti ener­giaa"

15.04.2022 17:00
Tilaajille
Taivalkosken seurakuntatalolle rakennettiin piparkakkupääsiäinen  – Katso videolta Jeesuksen matka palmusunnuntailta ylösnousemukseen

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta­ta­lol­le ra­ken­net­tiin pi­par­kak­ku­pää­siäi­nen – Katso vi­deol­ta Jee­suk­sen matka pal­mu­sun­nun­tail­ta ylös­nou­se­muk­seen

12.04.2022 08:20
Tilaajille
Koronarajoitusten poistuttua Taivalkoskella odotetaan nyt innolla seurakunnan pääsiäistapahtumia – pääsiäinen esillä myös piparkakkuina

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tut­tua Tai­val­kos­kel­la odo­te­taan nyt innolla seu­ra­kun­nan pää­siäis­ta­pah­tu­mia – pää­siäi­nen esillä myös pi­par­kak­kui­na

12.04.2022 04:00
Tilaajille
Avokadopuu, maraton ja haastava eteläafrikkalainen vuoristokasvi – rohkeus ja uteliaisuus ovat ohjanneet Voitto Pitkäsen elämää: viimeisimpänä ne veivät viiden muun kuusamolaisen kanssa televisioon

Avo­ka­do­puu, maraton ja haas­ta­va ete­lä­af­rik­ka­lai­nen vuo­ris­to­kas­vi – rohkeus ja ute­liai­suus ovat oh­jan­neet Voitto Pit­kä­sen elämää: vii­mei­sim­pä­nä ne veivät viiden muun kuu­sa­mo­lai­sen kanssa te­le­vi­sioon

09.04.2022 12:00
Tilaajille
Hinta laski hyväksyttävälle tasolle – Taivalkosken kirkon remontille saatiin vihdoin suunnittelija, luonnosten pitää valmistua marraskuun loppuun mennessä

Hinta laski hy­väk­syt­tä­väl­le tasolle – Tai­val­kos­ken kirkon re­mon­til­le saatiin vihdoin suun­nit­te­li­ja, luon­nos­ten pitää val­mis­tua mar­ras­kuun loppuun men­nes­sä

24.03.2022 11:00
Tilaajille
Teuvo Hietajärvelle luonto on jatkuva ihmettelyn ja ihastuksen aihe – Neljän vuoden uurastuksen päätteeksi syntyi kirja tykkylumen kauneudesta

Teuvo Hie­ta­jär­vel­le luonto on jatkuva ih­met­te­lyn ja ihas­tuk­sen aihe – Neljän vuoden uu­ras­tuk­sen päät­teek­si syntyi kirja tyk­ky­lu­men kau­neu­des­ta

07.03.2022 10:30
Tilaajille
Suomen piispat julkaisivat vetoomuksen sodan lopettamiseksi – Arkkipiispa lähetti myös henkilökohtaisen kirjeen Venäjän ortodoksisen kirkon johtajalle

Suomen piispat jul­kai­si­vat ve­too­muk­sen sodan lo­pet­ta­mi­sek­si – Ark­ki­piis­pa lähetti myös hen­ki­lö­koh­tai­sen kirjeen Venäjän or­to­dok­si­sen kirkon joh­ta­jal­le

02.03.2022 10:18 1
Koillismaan lääninrovastin Tuomo Törmäsen kirjoitus: Jumala on lähellä, kun pelottaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koil­lis­maan lää­nin­ro­vas­tin Tuomo Tör­mä­sen kir­joi­tus: Jumala on lä­hel­lä, kun pe­lot­taa

26.02.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Onko tänä päivänä Suomessa rikos pitää esillä Pyhää Raamattua?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko tänä päivänä Suo­mes­sa rikos pitää esillä Pyhää Raa­mat­tua?

23.02.2022 11:00
Tilaajille
Rovasti Raimo Karvoselle kirkon korkein ansiomitali – voidaan myöntää erityisestä ansioituneisuudesta seurakunnan, hiippakunnan ja kokonaiskirkon tasolla

Rovasti Raimo Kar­vo­sel­le kirkon korkein an­sio­mi­ta­li – voidaan myöntää eri­tyi­ses­tä an­sioi­tu­nei­suu­des­ta seu­ra­kun­nan, hiip­pa­kun­nan ja ko­ko­nais­kir­kon tasolla

23.02.2022 09:43 1
Tilaajille
Talous terveellä pohjalla, kohtuullisen hyvä jäsenpito ja muutamissa trendeissä muusta alueesta positiivisesti poikkeava suunta – Piispa Jukka Keskitalo antoi loppulausuntonsa piispantarkastuksesta

Talous ter­veel­lä poh­jal­la, koh­tuul­li­sen hyvä jä­sen­pi­to ja muu­ta­mis­sa tren­deis­sä muusta aluees­ta po­si­tii­vi­ses­ti poik­kea­va suunta – Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo antoi lop­pu­lau­sun­ton­sa piis­pan­tar­kas­tuk­ses­ta

22.02.2022 11:28 1
Tilaajille
Onko se Jeesuksen sauva? – Piispantarkastusta Kuusamossa tekevän Jukka Keskitalon vierailu alkoi lasten ja nuorten kohtaamisella

Onko se Jee­suk­sen sauva? – Piis­pan­tar­kas­tus­ta Kuu­sa­mos­sa tekevän Jukka Kes­ki­ta­lon vie­rai­lu alkoi lasten ja nuorten koh­taa­mi­sel­la

19.02.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Mietin jo paluuta kirkon jäseneksi – sitten tuli jäävettä niskaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mietin jo paluuta kirkon jä­se­nek­si – sitten tuli jää­vet­tä niskaan

18.02.2022 04:00 4
Tilaajille