Kirkko
Lääninrovasti Taina Mannisen kolumni: Me selviämme tästä ja toimimme vastuullisesti

Lää­nin­ro­vas­ti Taina Man­ni­sen ko­lum­ni: Me sel­viäm­me tästä ja toi­mim­me vas­tuul­li­ses­ti

19.03.2020 16:42
Kerhot ja kinkerit peruttu, kirkolliset toimitukset hoidetaan - Posion seurakunta supistaa toimintaansa

Kerhot ja kin­ke­rit pe­rut­tu, kir­kol­li­set toi­mi­tuk­set hoi­de­taan - Posion seu­ra­kun­ta su­pis­taa toi­min­taan­sa

13.03.2020 22:04
Häämekko Ellokselta ja hääpäivä seurakunnalta – Hääyö-tapahtumaan osallistuminen säästi Eriikan ja Hanneksen hermoromahdukselta: “Nyt mennään pienesti naimisiin ja juhlitaan kesällä isosti"

Hää­mek­ko El­lok­sel­ta ja hää­päi­vä seu­ra­kun­nal­ta – Hääyö-ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen säästi Eriikan ja Han­nek­sen her­mo­ro­mah­duk­sel­ta: “Nyt mennään pie­nes­ti nai­mi­siin ja juh­li­taan kesällä isosti"

20.02.2020 10:13
Tilaajille
Suruhartaudessa on mahdollisuus puhua tunteistaan

Su­ru­har­tau­des­sa on mah­dol­li­suus puhua tun­teis­taan

18.02.2020 15:40
Tilaajille
Kirkko käy hiippakuntavaaleihin helmikuussa

Kirkko käy hiip­pa­kun­ta­vaa­lei­hin hel­mi­kuus­sa

26.01.2020 20:16
Pääkirjoitus: Tasan sata vuotta sitten Kuusamon seurakunnassa oli yhtä monta jäsentä kuin nyt ja hautauksiakin oli yhtä monta - sittemmin syntyvyys on romahtanut, eikä vuonna 1920 kukaan lie puhunut pappien työajan rajoittamisesta

Pää­kir­joi­tus: Tasan sata vuotta sitten Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nas­sa oli yhtä monta jäsentä kuin nyt ja hau­tauk­sia­kin oli yhtä monta - sit­tem­min syn­ty­vyys on ro­mah­ta­nut, eikä vuonna 1920 kukaan lie puhunut pappien työajan ra­joit­ta­mi­ses­ta

26.01.2020 05:00
Haaveiletko häistä iglukappelissa tai haluatko vain helposti muistettavan hääpäivän? - 22.2.2020 Kuusamossa pääsee naimisiin vähin järjestelyin vaikka luonnon keskellä: "Meillä papit ovat tottuneet vihkimään karvalakki syvällä päässä"

Haa­vei­let­ko häistä ig­lu­kap­pe­lis­sa tai ha­luat­ko vain hel­pos­ti muis­tet­ta­van hää­päi­vän? - 22.2.2020 Kuu­sa­mos­sa pääsee nai­mi­siin vähin jär­jes­te­lyin vaikka luonnon kes­kel­lä: "Meillä papit ovat tot­tu­neet vih­ki­mään kar­va­lak­ki syvällä päässä"

24.01.2020 05:00
Elina Kemppaisen kolumni: Eteenpäin strategian ohjaamana – katse tulevaisuudessa
Kolumni Elina Kemppainen

Elina Kemp­pai­sen ko­lum­ni: Eteen­päin stra­te­gian oh­jaa­ma­na – katse tu­le­vai­suu­des­sa

15.01.2020 14:00
Toimistosihteeristä puheenjohtajaksi – Kirkkovaltuusto sekoitus uutta ja vanhaa

Toi­mis­to­sih­tee­ris­tä pu­heen­joh­ta­jak­si – Kirk­ko­val­tuus­to se­koi­tus uutta ja vanhaa

18.01.2019 05:00

Man­ni­ses­ta lää­nin­ro­vas­ti

18.01.2019 05:00
Kirkon lihavat vuodet ohi – Taivalkosken kirkkoherra Tuomo Törmänen perää rohkeutta: "Pahinta on se, ettei tehdä mitään"

Kirkon lihavat vuodet ohi – Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen perää roh­keut­ta: "Pa­hin­ta on se, ettei tehdä mitään"

09.01.2019 05:00
Kauneimmat Joululaulut soivat maailman lapsille – suojelija Jenni Haukio: "Varpunen jouluaamuna kuvaa yhteisvastuun syvintä sanomaa"

Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut soivat maail­man lap­sil­le – suo­je­li­ja Jenni Haukio: "Var­pu­nen jou­lu­aa­mu­na kuvaa yh­teis­vas­tuun syvintä sa­no­maa"

07.11.2018 16:00
Vaalikoneesta vahvistusta omalle valinnalle – seurakuntavaalien ennakkoäänestys vauhdilla käyntiin

Vaa­li­ko­nees­ta vah­vis­tus­ta omalle va­lin­nal­le – seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys vauh­dil­la käyn­tiin

07.11.2018 05:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuu­si­kymp­pis­ten vaalit – en vain saa selvää eh­do­kas­ryh­mien aat­teis­ta

07.11.2018 05:00
Yksi Suomen velkaisimmista seurakunnista on kiperässä paikassa – Vaalipaanelissa ei löydetty ratkaisua tulevien vuosien haasteisiin: ”Vaikea luopua mistään toiminnasta”

Yksi Suomen vel­kai­sim­mis­ta seu­ra­kun­nis­ta on ki­pe­räs­sä pai­kas­sa – Vaa­li­paa­ne­lis­sa ei löy­det­ty rat­kai­sua tu­le­vien vuosien haas­tei­siin: ”Vaikea luopua mistään toi­min­nas­ta”

19.10.2018 05:00
Jokijärven isännät rakensivat kirkon omin käsin ja omista varoista, mutta sen jälkeen alkoi alamäki: kirkko pakkosiirrettiin, salamanisku poltti sen maan tasalle ja lopulta peruskivet jauhettiin urheilukentän pohjaksi

Jo­ki­jär­ven isännät ra­ken­si­vat kirkon omin käsin ja omista va­rois­ta, mutta sen jälkeen alkoi ala­mä­ki: kirkko pak­ko­siir­ret­tiin, sa­la­man­is­ku poltti sen maan tasalle ja lopulta pe­rus­ki­vet jau­het­tiin ur­hei­lu­ken­tän poh­jak­si

29.09.2018 08:00
Kolumni: Kirkko ei ole vain rakennus
Kolumni

Ko­lum­ni: Kirkko ei ole vain ra­ken­nus

27.09.2018 19:50
Miksi urkuparvella on lankapuhelin ja linja-auton vanha peili? Sunnuntaina Taivalkoskella virkaan siunattava kanttori Marjukka Simula kertoo niiden tarkoituksen.

Miksi ur­ku­par­vel­la on lan­ka­pu­he­lin ja lin­ja-au­ton vanha peili? Sun­nun­tai­na Tai­val­kos­kel­la virkaan siu­nat­ta­va kant­to­ri Mar­juk­ka Simula kertoo niiden tar­koi­tuk­sen.

01.09.2018 11:00
Kirkon uuden alttariliinan pitsi syntyi saunanraikkaana

Kirkon uuden alt­ta­ri­lii­nan pitsi syntyi sau­nan­raik­kaa­na

22.08.2018 20:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan ja kou­lu­jen yh­teis­työ on myön­teis­tä – lapset ovat koko yh­tei­sön asia

14.06.2018 05:00