Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni
Inkluusiota ja/tai tasa-arvoa
Kolumni

In­kluu­sio­ta ja/tai ta­sa-ar­voa

31.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Entä jos marjanostajakin vetoaisi miinusmerkkiseen spot-markkinahintaan?
Mielipidekirjoitus

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Entä jos mar­janos­ta­ja­kin ve­toai­si mii­nus­merk­ki­seen spot-mark­ki­na­hin­taan?

11.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Uniper-sotkusta kestävyyteen – Uniper-kauppoja on kritisoitu moneen otteeseen erityisesti siksi, että yrityksen pääosin fossiilisiin polttoaineisiin
Lukijalta Kolumni

Uni­per-sot­kus­ta kes­tä­vyy­teen – Uni­per-kaup­po­ja on kri­ti­soi­tu moneen ot­tee­seen eri­tyi­ses­ti siksi, että yri­tyk­sen pääosin fos­sii­li­siin polt­to­ai­nei­siin

28.07.2022 04:00
Tero Karjalaisen kolumni: Rakennuspuolen opettaja vietti ruokatunnin talon katolla Tolpanniemessä
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Ra­ken­nus­puo­len opet­ta­ja vietti ruo­ka­tun­nin talon katolla Tol­pan­nie­mes­sä

10.06.2022 12:42
Tilaajille
Etätyökulttuuria muovataan nyt pandemian rauhoittuessa meillä ja maailmalla – olen yksi iloisista, jotka kokevat etäilyssä paljon hyvää
Kolumni

Etä­työ­kult­tuu­ria muo­va­taan nyt pan­de­mian rau­hoit­tues­sa meillä ja maail­mal­la – olen yksi iloi­sis­ta, jotka kokevat etäi­lys­sä paljon hyvää

06.06.2022 04:00
Tilaajille
Tällainen on pahin kesätyömuistoni – vinkkini työpaikkojen vakituisille työntekijöille: Älä anna pahan kiertää
Kolumni

Täl­lai­nen on pahin ke­sä­työ­muis­to­ni – vink­ki­ni työ­paik­ko­jen va­ki­tui­sil­le työn­te­ki­jöil­le: Älä anna pahan kiertää

03.06.2022 04:00 1
Tilaajille
Vain hieman rauhaa ja rakkautta - ja muuta lässytystä
Kolumni

Vain hieman rauhaa ja rak­kaut­ta - ja muuta läs­sy­tys­tä

26.05.2022 11:00
Tilaajille
Syntymäpäivä oli ennen iloinen asia, nykyisin se masentaa – näin ikäkriisistä selviää vanhan tv-sarjan päähenkilön tapaan
Kolumni

Syn­ty­mä­päi­vä oli ennen iloinen asia, ny­kyi­sin se ma­sen­taa – näin ikä­krii­sis­tä selviää vanhan tv-sar­jan pää­hen­ki­lön tapaan

11.05.2022 10:14
Tilaajille
Mennäänkö perinteisellä vai onko tiedossa raju uudistus? – Päätalopäivien ohjelman odottaminen tuo ainakin Päätalo-faneille kauhunsekaista jännitystä
Kolumni

Men­nään­kö pe­rin­tei­sel­lä vai onko tie­dos­sa raju uu­dis­tus? – Pää­ta­lo­päi­vien oh­jel­man odot­ta­mi­nen tuo ainakin Pää­ta­lo-fa­neil­le kau­hun­se­kais­ta jän­ni­tys­tä

13.04.2022 09:57
Tilaajille
Jenni Pitkon kolumni: "Uusi, ihmisen ja luonnon huomioiva kaivoslaki on saatava maaliin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jenni Pitkon ko­lum­ni: "Uusi, ihmisen ja luonnon huo­mioi­va kai­vos­la­ki on saatava maa­liin"

01.06.2022 16:40 1
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Satu pikkupojasta, hiekkalaatikosta ja isosta naapurin pojasta
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Satu pik­ku­po­jas­ta, hiek­ka­laa­ti­kos­ta ja isosta naa­pu­rin pojasta

22.09.2021 11:00
Tilaajille
Iäkkään läheisen pankkiasioiden hoito on tehty hankalaksi – edunvalvonta kannattaa tehdä, kun on vielä voimissaan
Kolumni

Iäkkään lä­hei­sen pank­ki­asioi­den hoito on tehty han­ka­lak­si – edun­val­von­ta kan­nat­taa tehdä, kun on vielä voi­mis­saan

22.09.2021 04:01
Tilaajille
Joskus menneet vuosikymmenet vain kolahtavat nykypäivää enemmän – aiempien vuosien kulttuurillinen tuotanto tarjoaa vaihtelua ja irtioton ajoittain stressaavasta nykyhetkestä
Kolumni

Joskus menneet vuo­si­kym­me­net vain ko­lah­ta­vat ny­ky­päi­vää enemmän – aiem­pien vuosien kult­tuu­ril­li­nen tuo­tan­to tarjoaa vaih­te­lua ja ir­ti­oton ajoit­tain stres­saa­vas­ta ny­ky­het­kes­tä

09.08.2021 04:00 1
Tilaajille
Tero Karjalaisen vieraskolumni: Kuusamon murteen pikakurssi – Ei Kuolio, vaan Kuolie, ei Danny, vaan Tanny: "Ensimmäinen käsky on, että älä koskaan lausu d-kirjainta"
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen vie­ras­ko­lum­ni: Kuu­sa­mon murteen pi­ka­kurs­si – Ei Kuolio, vaan Kuolie, ei Danny, vaan Tanny: "En­sim­mäi­nen käsky on, että älä koskaan lausu d-kir­jain­ta"

29.07.2021 04:00 3
Tilaajille
Reissussa tulee väistämättä verrattua Kuusamon kohteita kulloisenkin paikan tarjontaan – Miten Kuusamoon saataisi lisää omaleimaista koettavaa?
Kolumni

Reis­sus­sa tulee väis­tä­mät­tä ver­rat­tua Kuu­sa­mon koh­tei­ta kul­loi­sen­kin paikan tar­jon­taan – Miten Kuu­sa­moon saa­tai­si lisää oma­lei­mais­ta koet­ta­vaa?

21.07.2021 04:01
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: On uuden sukupolven aika vaikuttaa – kuntalaisilta saamani vahva luottamus kannustaa ja velvoittaa minua hakemaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävään
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: On uuden su­ku­pol­ven aika vai­kut­taa – kun­ta­lai­sil­ta saamani vahva luot­ta­mus kan­nus­taa ja vel­voit­taa minua ha­ke­maan kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vään

30.06.2021 04:00 7
Tilaajille
Jenni Pitko: Turpeessa piilee ilmastoratkaisu: " Turvepeltojen ala on noin 10 prosenttia peltoalasta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 prosenttia kaikista maatalouden ilmastopäästöistä"
Kolumni

Jenni Pitko: Tur­pees­sa piilee il­mas­to­rat­kai­su: " Tur­ve­pel­to­jen ala on noin 10 pro­sent­tia pel­toa­las­ta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 pro­sent­tia kai­kis­ta maa­ta­lou­den il­mas­to­pääs­töis­tä"

22.05.2021 04:00
Tilaajille
Palveluiden säilyttävä metsässäkin – autiotupia ja tulipaikkoja myös suosittujen reittien ulkopuolella
Kolumni

Pal­ve­lui­den säi­lyt­tä­vä met­säs­sä­kin – au­tio­tu­pia ja tu­li­paik­ko­ja myös suo­sit­tu­jen reit­tien ul­ko­puo­lel­la

19.04.2021 04:00
Ihminen on valehtelevainen – Kun valehtelua on ollut maailman sivu, pitäisikö nyt puhua luottamuksen jälkeisestä ajasta.
Kolumni

Ihminen on va­leh­te­le­vai­nen – Kun va­leh­te­lua on ollut maail­man sivu, pi­täi­si­kö nyt puhua luot­ta­muk­sen jäl­kei­ses­tä ajasta.

07.04.2021 04:00
Ylioppilaskirjoitus, turha vai tarpeellinen – uudistukset näpertelyä kun pitäisi romuttaa ja uudistaa
Kolumni

Yliop­pi­las­kir­joi­tus, turha vai tar­peel­li­nen – uu­dis­tuk­set nä­per­te­lyä kun pitäisi ro­mut­taa ja uu­dis­taa

22.03.2021 04:00 2
Tilaajille