Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Kolumni
Turo Vääräniemen kolumni: Satu pikkupojasta, hiekkalaatikosta ja isosta naapurin pojasta
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Satu pik­ku­po­jas­ta, hiek­ka­laa­ti­kos­ta ja isosta naa­pu­rin pojasta

22.09.2021 11:00
Tilaajille
Iäkkään läheisen pankkiasioiden hoito on tehty hankalaksi – edunvalvonta kannattaa tehdä, kun on vielä voimissaan
Kolumni

Iäkkään lä­hei­sen pank­kia­sioi­den hoito on tehty han­ka­lak­si – edun­val­von­ta kan­nat­taa tehdä, kun on vielä voi­mis­saan

22.09.2021 04:01
Tilaajille
Joskus menneet vuosikymmenet vain kolahtavat nykypäivää enemmän – aiempien vuosien kulttuurillinen tuotanto tarjoaa vaihtelua ja irtioton ajoittain stressaavasta nykyhetkestä
Kolumni

Joskus menneet vuo­si­kym­me­net vain ko­lah­ta­vat ny­ky­päi­vää enemmän – aiem­pien vuosien kult­tuu­ril­li­nen tuo­tan­to tarjoaa vaih­te­lua ja ir­tio­ton ajoit­tain stres­saa­vas­ta ny­ky­het­kes­tä

09.08.2021 04:00 1
Tilaajille
Tero Karjalaisen vieraskolumni: Kuusamon murteen pikakurssi – Ei Kuolio, vaan Kuolie, ei Danny, vaan Tanny: "Ensimmäinen käsky on, että älä koskaan lausu d-kirjainta"
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen vie­ras­ko­lum­ni: Kuu­sa­mon murteen pi­ka­kurs­si – Ei Kuolio, vaan Kuolie, ei Danny, vaan Tanny: "En­sim­mäi­nen käsky on, että älä koskaan lausu d-kir­jain­ta"

29.07.2021 04:00 3
Tilaajille
Reissussa tulee väistämättä verrattua Kuusamon kohteita kulloisenkin paikan tarjontaan – Miten Kuusamoon saataisi lisää omaleimaista koettavaa?
Kolumni

Reis­sus­sa tulee väis­tä­mät­tä ver­rat­tua Kuu­sa­mon koh­tei­ta kul­loi­sen­kin paikan tar­jon­taan – Miten Kuu­sa­moon saa­tai­si lisää oma­lei­mais­ta koet­ta­vaa?

21.07.2021 04:01
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: On uuden sukupolven aika vaikuttaa – kuntalaisilta saamani vahva luottamus kannustaa ja velvoittaa minua hakemaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävään
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: On uuden su­ku­pol­ven aika vai­kut­taa – kun­ta­lai­sil­ta saamani vahva luot­ta­mus kan­nus­taa ja vel­voit­taa minua ha­ke­maan kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vään

30.06.2021 04:00 7
Tilaajille
Jenni Pitko: Turpeessa piilee ilmastoratkaisu: " Turvepeltojen ala on noin 10 prosenttia peltoalasta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 prosenttia kaikista maatalouden ilmastopäästöistä"
Kolumni

Jenni Pitko: Tur­pees­sa piilee il­mas­to­rat­kai­su: " Tur­ve­pel­to­jen ala on noin 10 pro­sent­tia pel­toa­las­ta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 pro­sent­tia kai­kis­ta maa­ta­lou­den il­mas­to­pääs­töis­tä"

22.05.2021 04:00
Tilaajille
Palveluiden säilyttävä metsässäkin – autiotupia ja tulipaikkoja myös suosittujen reittien ulkopuolella
Kolumni

Pal­ve­lui­den säi­lyt­tä­vä met­säs­sä­kin – au­tio­tu­pia ja tu­li­paik­ko­ja myös suo­sit­tu­jen reit­tien ul­ko­puo­lel­la

19.04.2021 04:00
Ihminen on valehtelevainen – Kun valehtelua on ollut maailman sivu, pitäisikö nyt puhua luottamuksen jälkeisestä ajasta.
Kolumni

Ihminen on va­leh­te­le­vai­nen – Kun va­leh­te­lua on ollut maail­man sivu, pi­täi­si­kö nyt puhua luot­ta­muk­sen jäl­kei­ses­tä ajasta.

07.04.2021 04:00
Ylioppilaskirjoitus, turha vai tarpeellinen – uudistukset näpertelyä kun pitäisi romuttaa ja uudistaa
Kolumni

Yliop­pi­las­kir­joi­tus, turha vai tar­peel­li­nen – uu­dis­tuk­set nä­per­te­lyä kun pitäisi ro­mut­taa ja uu­dis­taa

22.03.2021 04:00 2
Tilaajille
Kuka auraa liittymät auki ja omistaa lumen? – lakikirjasta sekin asia selviää

Kuka auraa liit­ty­mät auki ja omistaa lumen? – la­ki­kir­jas­ta sekin asia selviää

18.02.2021 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsässä on helppo nostaa Runebergille lippu salkoon – kukaan ei ole naureskelemassa vanhakantaisuudelle
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­säs­sä on helppo nostaa Ru­ne­ber­gil­le lippu salkoon – kukaan ei ole nau­res­ke­le­mas­sa van­ha­kan­tai­suu­del­le

16.02.2021 04:00
Tilaajille
Onko korona-aika tehnyt sinusta liikkujan vai penkkiurheilijan? Moni on marssinut suksikaupoille – En aio alistua sosiaalisen paineen alla
Kolumni

Onko ko­ro­na-ai­ka tehnyt sinusta liik­ku­jan vai penk­kiur­hei­li­jan? Moni on mars­si­nut suk­si­kau­poil­le – En aio alistua so­siaa­li­sen paineen alla

01.02.2021 04:00
Tilaajille
Missä lienee Koillismaan kylmin paikka – katso kartoista miten miesmuisti sijoittaa kylmät pisteet

Missä lienee Koil­lis­maan kylmin paikka – katso kar­tois­ta miten mies­muis­ti si­joit­taa kylmät pisteet

18.01.2021 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Yhä useampi nuorista ei-uskonnollinen – Maailma on muuttunut, muuttuuko kirkko ja pitääkö sen?.

Toi­mit­ta­jal­ta: Yhä useampi nuo­ris­ta ei-us­kon­nol­li­nen – Maailma on muut­tu­nut, muut­tuu­ko kirkko ja pitääkö sen?.

13.11.2020 04:01
Pääkirjoitus: Kotimaanmatkailu suojaa Koillismaata, mutta yhteiskunnan on tultava apuun – Toimivia, elinkelpoisia yrityksiä ei saa päästää kaatumaan tilanteessa, johon yksikään yrittäjä ei ole voinut varautua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ti­maan­mat­kai­lu suojaa Koil­lis­maa­ta, mutta yh­teis­kun­nan on tultava apuun – Toi­mi­via, elin­kel­poi­sia yri­tyk­siä ei saa päästää kaa­tu­maan ti­lan­tees­sa, johon yk­si­kään yrit­tä­jä ei ole voinut va­rau­tua

27.08.2020 08:38
Anna Kantolan kolumni: Vastuupuheesta vastuutekoihin – aidon kestävyyden tunnistaa sanojen sijaan teoista

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Vas­tuu­pu­hees­ta vas­tuu­te­koi­hin – aidon kes­tä­vyy­den tun­nis­taa sanojen sijaan teoista

20.08.2020 15:00
Tilaajille