Kolumnit
Kuukausi
Ebba Annebergin kolumni: Menneitä muistelen niin mielelläni vielä "mennä kesänä minusta tuli 62-vuotias käyläläinen, nyt on kiitoksen aika"

Ebba An­ne­ber­gin ko­lum­ni: Men­nei­tä muis­te­len niin mie­lel­lä­ni vielä "mennä kesänä minusta tuli 62-vuo­tias käy­lä­läi­nen, nyt on kii­tok­sen aika"

21.05.2020 12:02
Pekka Virtasen kolumni: Korona toi esiin asiantuntijat ja -tuntemattomat – lähes kaikki muu epävarmaa paitsi se, että vainajat eivät nouse haudoistaan purnaamaan

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Korona toi esiin asian­tun­ti­jat ja -tun­te­mat­to­mat – lähes kaikki muu epä­var­maa paitsi se, että vai­na­jat eivät nouse hau­dois­taan pur­naa­maan

18.05.2020 12:00
Peruutuspeiliin tuijottajat - maailman onnellisin kansa osaa valittaa

Pe­ruu­tus­pei­liin tui­jot­ta­jat - maail­man on­nel­li­sin kansa osaa va­lit­taa

14.05.2020 18:09
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien mies katseli ikkunasta ruuasta taistelevien lintujen näytelmää ja pohti nokkimisjärjestystä
Mielipide Jouni Alavuotunki

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies katseli ik­ku­nas­ta ruuasta tais­te­le­vien lin­tu­jen näy­tel­mää ja pohti nok­ki­mis­jär­jes­tys­tä

12.05.2020 14:00
Niilo Keräsen kolumni: Miten korona muovaa maailmaa, voiko tulevaisuudessa vielä matkustaa?
Kolumni Niilo Keränen

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Miten korona muovaa maail­maa, voiko tu­le­vai­suu­des­sa vielä mat­kus­taa?

08.05.2020 14:00
Vanhemmat
Tero Karjalaisen kolumni: Käsmän muorilla oli lääke joka vaivaan: kansvärtti - tehoaisikohan se myös koronaan?
Kolumni Tero Karjalainen

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Käsmän muo­ril­la oli lääke joka vai­vaan: kans­värt­ti - te­hoai­si­ko­han se myös ko­ro­naan?

27.03.2020 10:00
Kolumni: "Varmaan niitä à la carte -kuusamolaisiakin on olemassa, mutta kyllä suurin osa taistelee paikasta seisovassa pöydässä" - Petri Vartiainen haarukoi kuusamolaisuutta
Kolumni Petri Vartiainen

Ko­lum­ni: "Var­maan niitä à la carte -kuu­sa­mo­lai­sia­kin on ole­mas­sa, mutta kyllä suurin osa tais­te­lee pai­kas­ta sei­so­vas­sa pöy­däs­sä" - Petri Var­tiai­nen haa­ru­koi kuu­sa­mo­lai­suut­ta

06.03.2020 14:00
Jouni Alavuotungin kolumni: 1600-luvulle sijoittuva Taivaanpallo-romaani kertoo valitettavan paljon nykyajastakin - lienevätkö väkivallantekoihin ryhtyneet saarelaiset samaa sakkia kuin kaikkialla maailmassa tänä päivänä mellakoivat kansanjoukot?
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: 1600-lu­vul­le si­joit­tu­va Tai­vaan­pal­lo-ro­maa­ni kertoo va­li­tet­ta­van paljon ny­ky­ajas­ta­kin - lie­ne­vät­kö vä­ki­val­lan­te­koi­hin ryh­ty­neet saa­re­lai­set samaa sakkia kuin kaik­kial­la maail­mas­sa tänä päivänä mel­la­koi­vat kan­san­jou­kot?

02.03.2020 12:53
Minä opiskelin koulussa tähdistön isoa karhua, nyt opetellaan pyydystämään karhuja luonnossa – Eniten nyt tarvittaisiin elämäntaitojen opettamista

Minä opis­ke­lin kou­lus­sa täh­dis­tön isoa karhua, nyt ope­tel­laan pyy­dys­tä­mään karhuja luon­nos­sa – Eniten nyt tar­vit­tai­siin elä­män­tai­to­jen opet­ta­mis­ta

02.03.2020 05:00
Tero Karjalaisen kolumni: Hikipiikki kynnen alle – kuusamolainen huvittaa lasta
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Hi­ki­piik­ki kynnen alle – kuu­sa­mo­lai­nen hu­vit­taa lasta

20.02.2020 12:21
Henrik Karvosen kolumni: Koillismaalla asuu nyt uusia, onnekkaita ihmisiä
Mielipide Henrik Karvonen

Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Koil­lis­maal­la asuu nyt uusia, on­nek­kai­ta ihmisiä

18.02.2020 05:00
”Minähän en ******* mistään uutisista maksa,” kuuluu vuosien takainen asiakaspalaute: Minä vastaan sinulle nyt, että sitten jäät ainakin paikalliseen uutispimentoon ja ilman sykähdyttäviä henkilötarinoita

”Mi­nä­hän en ******* mistään uu­ti­sis­ta maksa,” kuuluu vuosien ta­kai­nen asia­kas­pa­lau­te: Minä vastaan sinulle nyt, että sitten jäät ainakin pai­kal­li­seen uu­tis­pi­men­toon ja ilman sy­käh­dyt­tä­viä hen­ki­lö­ta­ri­noi­ta

10.02.2020 05:00
Muikut eivät maistu, makkaraa lapetaan lautaselle - Miksi kouluruoka ei maistu nuorille ja mikä on kodin rooli ruokakasvatuksessa?

Muikut eivät maistu, mak­ka­raa la­pe­taan lau­ta­sel­le - Miksi kou­lu­ruo­ka ei maistu nuo­ril­le ja mikä on kodin rooli ruo­ka­kas­va­tuk­ses­sa?

06.02.2020 05:00
Seppo Salmisen kolumni: "Eniten oikeassa olevansa ne kovaäänisimmät tuomitsijat"
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: "Eniten oi­keas­sa ole­van­sa ne ko­va­ää­ni­sim­mät tuo­mit­si­jat"

30.01.2020 05:00
”Vähän jännittää, mutta olen todella innoissani" - Koillissanomien vieraskolumnistina aloittava lukiolainen Sade Raatikainen innostuu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, Queenin musiikista ja Mika Waltarin kirjoista

”Vähän jän­nit­tää, mutta olen todella in­nois­sa­ni" - Koil­lis­sa­no­mien vie­ras­ko­lum­nis­ti­na aloit­ta­va lu­kio­lai­nen Sade Raa­ti­kai­nen in­nos­tuu yh­teis­kun­nal­li­ses­ta vai­kut­ta­mi­ses­ta, Queenin mu­sii­kis­ta ja Mika Wal­ta­rin kir­jois­ta

29.01.2020 08:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Kun pohjalaismies lähti rakentamaan tulevaisuuttaan Amerikkaan 1900-luvun alussa
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Kun poh­ja­lais­mies lähti ra­ken­ta­maan tu­le­vai­suut­taan Ame­rik­kaan 1900-lu­vun alussa

27.01.2020 05:00
Toimittajalta: Yksittäisen oppilaan pitkä koulumatka vai kymmenien tuhansien säästöt? -  Miten pitkälle kunta voi ajatella yksilöä?
Kolumni Terhi Marjakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Yk­sit­täi­sen op­pi­laan pitkä kou­lu­mat­ka vai kym­me­nien tu­han­sien sääs­töt? - Miten pit­käl­le kunta voi aja­tel­la yk­si­löä?

24.01.2020 05:00
Niilo Keräsen kolumni: Ennen perhe asui vaikka omakotitalon pihamökissä - nyt eletään itsekkäästi 50 vuotta ja huomataan, että jotain tärkeää jäi saamatta

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Ennen perhe asui vaikka oma­ko­ti­ta­lon pi­ha­mö­kis­sä - nyt eletään it­sek­kääs­ti 50 vuotta ja huo­ma­taan, että jotain tärkeää jäi saa­mat­ta

23.01.2020 12:28
Toimittajalta: Kaivattuja työpaikkoja vihdoin tulossa Posiolle – Matkailun toimialalle on odotettu vuosia investointeja, ja nyt niitä tulee, ihan kotikutoisesti
Kolumni Erkki Ahola

Toi­mit­ta­jal­ta: Kai­vat­tu­ja työ­paik­ko­ja vihdoin tulossa Po­siol­le – Mat­kai­lun toi­mi­alal­le on odo­tet­tu vuosia in­ves­toin­te­ja, ja nyt niitä tulee, ihan ko­ti­ku­toi­ses­ti

20.01.2020 05:00
Tero Karjalaisen kolumni: Käsmäläiset peruuttivat Kalliovaarasta keskustaan – tositarina vuokra-autoilun maailmasta
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Käs­mä­läi­set pe­ruut­ti­vat Kal­lio­vaa­ras­ta kes­kus­taan – to­si­ta­ri­na vuok­ra-au­toi­lun maail­mas­ta

17.01.2020 14:00