Korouoma
Auttijärvelle kaavaillaan loma-asuntorakentamista – ehdotuksessa jopa 19 lomarakennusta ja varaus matkailurakentamiselle Palovaaran päälle: " Loma-asunnoilla vastataan Freeride-Korouoma-Saukkovaara -alueen tarpeeseen"

Aut­ti­jär­vel­le kaa­vail­laan lo­ma-asun­to­ra­ken­ta­mis­ta – eh­do­tuk­ses­sa jopa 19 lo­ma­ra­ken­nus­ta ja varaus mat­kai­lu­ra­ken­ta­mi­sel­le Pa­lo­vaa­ran päälle: " Lo­ma-asun­noil­la vas­ta­taan Free­ri­de-Ko­rouo­ma-Sauk­ko­vaa­ra -alueen tar­pee­seen"

24.06.2020 04:00
Tilaajille
Korouoma yksi kolmesta ehdotuksesta uudeksi kansallispuistoksi – päätös ehkä jo kesäkuussa

Ko­rouo­ma yksi kol­mes­ta eh­do­tuk­ses­ta uudeksi kan­sal­lis­puis­tok­si – päätös ehkä jo ke­sä­kuus­sa

21.05.2020 04:00
Tilaajille
Posion Korouoman jääseinämät kiipeilijöiden suosiossa – Jääseinämiä on siellä nimetty yhteensä 14 kappaletta. Tunnetuimmat niistä ovat Ruskea Virta, Mammuttiputous sekä Jaska Jokunen

Posion Ko­rouo­man jää­sei­nä­mät kii­pei­li­jöi­den suo­sios­sa – Jää­sei­nä­miä on siellä nimetty yh­teen­sä 14 kap­pa­let­ta. Tun­ne­tuim­mat niistä ovat Ruskea Virta, Mam­mut­ti­pu­tous sekä Jaska Jokunen

08.03.2020 00:30
Tilaajille
Jääkiipeilijöiden unelmapaikka - Korouoman 14 jääputousta tuovat kiipeilyn harrastajat joka talvi Posiolle

Jää­kii­pei­li­jöi­den unel­ma­paik­ka - Ko­rouo­man 14 jää­pu­tous­ta tuovat kii­pei­lyn har­ras­ta­jat joka talvi Po­siol­le

25.01.2019 10:00
Ympäristöministeriltä myönteinen vastaanotto Posion kansallispuisto-hankkeeseen

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ril­tä myön­tei­nen vas­taan­ot­to Posion kan­sal­lis­puis­to-hank­kee­seen

28.11.2018 10:00
Posio alkaa kartoittaa Korouomaa kansallispuistoksi – nyt kysytään alueen toimijoiden kantaa ainutlaatuisen rotkolaakson tulevaisuudesta

Posio alkaa kar­toit­taa Ko­rouo­maa kan­sal­lis­puis­tok­si – nyt ky­sy­tään alueen toi­mi­joi­den kantaa ai­nut­laa­tui­sen rot­ko­laak­son tu­le­vai­suu­des­ta

20.11.2018 09:00
Korouomasta halutaan kansallispuisto - "Kansallispuistoilla on Suomessa iso status. Se lisäisi Korouomassakin alueen vetovoimaa luontokohteena ja loisi uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle"

Ko­rouo­mas­ta ha­lu­taan kan­sal­lis­puis­to - "Kan­sal­lis­puis­toil­la on Suo­mes­sa iso status. Se lisäisi Ko­rouo­mas­sa­kin alueen ve­to­voi­maa luon­to­koh­tee­na ja loisi uusia mah­dol­li­suuk­sia yri­tys­toi­min­nal­le"

08.11.2018 15:07
Saukkovaaran tie Korouomaan korjattiin - Viisi metriä leveälle tielle ajetaan mursketta yhteensä 8000 tonnia eli 200 kuorma-auton täysperävaunullista

Sauk­ko­vaa­ran tie Ko­rouo­maan kor­jat­tiin - Viisi metriä le­veäl­le tielle ajetaan murs­ket­ta yh­teen­sä 8000 tonnia eli 200 kuor­ma-au­ton täys­pe­rä­vau­nul­lis­ta

17.10.2018 10:30
Posion Korouomassa järjestetään erävaelluskisa kaiken ikäisille – "Jos on luonnossa liikkunut, niin kyllä niistä tehtävistä selviää"

Posion Ko­rouo­mas­sa jär­jes­te­tään erä­vael­lus­ki­sa kaiken ikäi­sil­le – "Jos on luon­nos­sa liik­ku­nut, niin kyllä niistä teh­tä­vis­tä sel­viää"

14.08.2018 10:30
Pirunkirkon reitti Julmakalliolle suljettu Korouomassa – portaat liian huonossa kunnossa

Pi­run­kir­kon reitti Jul­ma­kal­liol­le sul­jet­tu Ko­rouo­mas­sa – portaat liian huo­nos­sa kun­nos­sa

01.08.2018 14:00
Suosiotaan kasvattaneen Korouoman palveluvarustusta parannetaan – Ohjelmapalveluyritykset tuovat matkailijoita

Suo­sio­taan kas­vat­ta­neen Ko­rouo­man pal­ve­lu­va­rus­tus­ta pa­ran­ne­taan – Oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tyk­set tuovat mat­kai­li­joi­ta

03.07.2018 14:00
Lukijaruno: Autiotupa

Lu­ki­ja­ru­no: Au­tio­tu­pa

11.06.2018 10:43
Korocafe avaa ovensa juhannuksena – Talvella paikka pidettiin avoinna vain ruokapalvelut tilanneille ryhmille

Ko­ro­ca­fe avaa ovensa ju­han­nuk­se­na – Tal­vel­la paikka pi­det­tiin avoinna vain ruo­ka­pal­ve­lut ti­lan­neil­le ryh­mil­le

24.05.2018 10:30
Posion kohteet leviävät maailmalle - House of Lapland -markkinointi- ja viestintätalo markkinoi Lappia

Posion kohteet le­viä­vät maail­mal­le - House of Lapland -mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­ta­lo mark­ki­noi Lappia

03.05.2018 09:00
Posion EräJormat veivät Peltsin tutustumaan Korouomaan  - ”Olen täällä ensimmäistä kertaa. Hieno paikka”

Posion Erä­Jor­mat vei­vät ­Pelt­sin tu­tus­tu­maan Ko­rouo­maan  - ”Olen täällä en­sim­mäis­tä kertaa. Hieno paikka”

16.04.2018 09:00
Korouomaa kannattaa kehittää – Millaisena sinä haluat nähdä Korouoman tulevaisuudessa: palveluita tarjoavana matkailupaikkana, vai repputuristien läpikulkupaikkana?
Kolumni

Ko­rouo­maa kan­nat­taa ke­hit­tää – Mil­lai­se­na sinä haluat nähdä Ko­rouo­man tu­le­vai­suu­des­sa: pal­ve­lui­ta tar­joa­va­na mat­kai­lu­paik­ka­na, vai rep­pu­tu­ris­tien lä­pi­kul­ku­paik­ka­na?

23.03.2018 05:00
Jääkiipeilijät kuin oravat pystysuorilla jääseinämillä Korouomassa –  Paavo Hahtola innostui lajista: ”kaverini yllytti minut kiipeilemään nuorisotalon sisäseinällä”

Jää­kii­pei­li­jät kuin oravat pys­ty­suo­ril­la jää­sei­nä­mil­lä Ko­rouo­mas­sa –  Paavo Hahtola in­nos­tui la­jis­ta: ”ka­ve­ri­ni yllytti minut kii­pei­le­mään ­nuo­ri­so­ta­lon si­sä­sei­näl­lä”

22.03.2018 05:00
Taianomaisia talviretkeilypaikkoja

Taian­omai­sia tal­vi­ret­kei­ly­paik­ko­ja

18.02.2018 12:00
Korouomaan jatkossa myös kelirikkoaikaan - Saukkovaarantie korjataan ensi kesänä

Ko­rouo­maan jat­kos­sa myös ke­li­rik­ko­ai­kaan - Sauk­ko­vaa­ran­tie kor­ja­taan ensi kesänä

16.01.2018 10:30
Julma-Ölkky ja Korouoma ehdolla Vuoden retkikohteeksi – Riisitunturille sama tunnustus toi nelinkertaisen kävijämäärän

Jul­ma-Ölk­ky ja Ko­rouo­ma ehdolla Vuoden ret­ki­koh­teek­si – Rii­si­tun­tu­ril­le sama tun­nus­tus toi ne­lin­ker­tai­sen kä­vi­jä­mää­rän

10.01.2018 05:00