Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Koti ja asuminen
Kuukausi

Tut­ki­mus­tu­los: Lappiin muut­ta­vien määrän en­nus­te­taan kas­va­van lä­hi­vuo­si­na – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muu­tos­ta"

20.09.2021 19:23
Tilaajille

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

18.09.2021 15:04
Tilaajille

Lapissa säh­kön­siir­to on hal­vin­ta Ro­va­nie­men kan­ta­kau­pun­gis­sa – harvaan asu­tuil­la alueil­la hinta nousee kor­keam­mak­si

16.09.2021 09:03
Tilaajille
Anne Ollila ja porot

Anne Ollila ja porot

11.09.2021 09:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Me ru­ka­lai­set il­mai­sem­me huo­lem­me Rukan Uu­ni­kul­ma-Ki­vi­lam­pi ase­ma­kaa­van val­mis­te­lus­ta

06.09.2021 04:00 1
Tilaajille

Kiin­teis­tö Oy Posion Kartano haluaa purkaa lisää ri­vi­ta­lo­jaan – kunnan mie­les­tä myös Hy­vä­nie­men ja Kes­ki­po­sion kiin­teis­töil­le olisi parempi löytää ostaja

02.09.2021 04:00
Tilaajille

Rukan Uu­ni­kul­man tontit mah­dol­li­ses­ti ke­vääl­lä myyn­tiin – paik­ka­kun­nal­la pe­lä­tään ilman jää­mis­tä: ”Toi­voi­sin, että kau­pun­ki prio­ri­soi­si jollain tavoin paik­ka­kun­ta­lai­sia"

01.09.2021 11:00 2
Tilaajille

Pitkät kou­lu­mat­kat kuor­mit­ta­vat lapsia, Po­siol­la ajo­reit­tien var­rel­la ta­lou­det ovat har­vas­sa – kou­lu­kul­je­tus­ten lain­sää­dän­tö ei vielä koske vuo­ro­vii­koin 2.o­soit­tees­sa toisen van­hem­man luona asuvia

30.08.2021 14:14
Tilaajille
Vanhemmat

Man­ral­le tontti ra­ken­teil­la olevan ker­ros­ta­lon vie­res­tä: ”Nyt aletaan suun­ni­tel­la, mitä siihen tulee”, ker­ros­ta­lo valmis vuoden päästä

27.08.2021 17:01 1
Tilaajille

Va­paa-ajan asu­mi­sen uudet trendit näkyvät tun­tu­ri­kes­kus­ten vilk­kaas­sa mök­ki­kau­pas­sa – "Joka ikinen on ha­lun­nut mah­dol­li­suu­den etä­työ­pis­teel­le"

25.08.2021 08:40
Tilaajille

Kyliltä kuuluu: "Jos joku olisi sanonut 30 vuotta sitten, että syötän täällä poroa, olisin nau­ra­nut" – Mar­ket­ta Mart­ta­nen muutti Kuon­ti­vaa­raan miehen pe­räs­sä: Ai­koi­naan Kuon­ti­vaa­raan syn­nyt­tiin, nyt muu­te­taan­kin

21.08.2021 12:00
Tilaajille

Hyvät henget seu­raa­vat, miten Mauri Park­ki­sen­nie­mi tekee Pous­sun­ky­län Perälän talon pi­ha­pii­ris­tä val­mis­ta – katso vi­deol­ta, mil­lai­nen on Suomen pienin kar­hun­kier­ros

19.08.2021 19:00
Tilaajille
Kolumni

Ko­ro­na­pan­de­mias­ta voitto maa­seu­dul­le? – Koil­lis­maal­la iso mah­dol­li­suus väes­tö­mää­rän kas­vat­ta­mi­seen on erin­omais­ten etä­työ­mah­dol­li­suuk­sien var­mis­ta­mi­nen

18.08.2021 04:00 2
Tilaajille

Hossaan kak­si­kym­men­tä uutta tonttia ja uusia teitä

18.08.2021 04:00 1
Tilaajille

Lukijan runo: Maa­kirk­ko

16.08.2021 18:20 1
Tilaajille

Jurmu on kylä ai­nut­laa­tui­sen Iijoen var­res­sa – eri­tyi­ses­ti jo­ki­var­ren mai­se­mat ke­rää­vät kehuja ky­lä­läi­sil­tä: "En lähtisi asumaan enää edes Tai­val­kos­ken taa­ja­maan"

14.08.2021 12:00
Tilaajille

Maa­kun­nal­li­nen ky­lä­juh­la muuttaa muo­toaan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi: oh­jel­mas­sa muun muassa Ky­lä­hul­lun pu­heen­vuo­ro sekä Ky­lä­luu­dan luo­vu­tus

13.08.2021 15:00
Tilaajille

Posio har­kit­see jä­te­tak­so­jen tar­kis­ta­mis­ta – "Jä­tea­se­mal­la ei ole pun­ni­tus­mah­dol­li­suut­ta, se on lähinnä kus­tan­nus­ky­sy­mys"

10.08.2021 15:00
Tilaajille

Posion Ait­ta­nie­mi on jär­vi­mai­se­mien kylä ja myös mök­ki­läis­ten pa­ra­tii­si – "Aina odo­tel­laan, että koska ne tulee ne mök­ki­läi­set"

07.08.2021 12:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Kun laiva on las­tat­tu, tut­tua­kin tutumpi ovi sul­keu­tuu lo­pul­li­ses­ti – Edes­sä­ni on muutto täysin tun­te­mat­to­maan kau­pun­kiin, mutta onneksi elämä on tehty aje­leh­dit­ta­vak­si

05.08.2021 04:00 2