Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Koti ja asuminen
Kuukausi
Viikon kysymys: Mitä odotuksia koillismaalaisilla on syksyn suhteen?

Viikon ky­sy­mys: Mitä odo­tuk­sia koil­lis­maa­lai­sil­la on syksyn suh­teen?

20.09.2023 04:00 4
Tilaajille
"Hyväähän kannattaa odottaa" – Kuusamon kirkkovaltuusto hyväksyi pappilan peltoja koskevan maankäyttösopimuksen

"Hy­vää­hän kan­nat­taa odot­taa" – Kuu­sa­mon kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi pap­pi­lan peltoja kos­ke­van maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen

19.09.2023 19:00 4
Tilaajille
"Parasta varautumista on hyvät väestösuhteet ja kaikissa eri vaiheissa ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus" – Kuusamon valtuusto hyväksyi päivitetyn kotouttamisohjelman

"Pa­ras­ta va­rau­tu­mis­ta on hyvät väes­tö­suh­teet ja kai­kis­sa eri vai­heis­sa ih­mis­ar­voa kun­nioit­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus" – Kuu­sa­mon val­tuus­to hy­väk­syi päi­vi­te­tyn ko­tout­ta­mis­oh­jel­man

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Talopaketin osto on iso riski, joten myyjän taloustiedot kannattaa selvittää – oululainen professori Juha-Pekka Kallunki vinkkaa, miten se onnistuu jopa ilmaiseksi

Ta­lo­pa­ke­tin osto on iso riski, joten myyjän ta­lous­tie­dot kan­nat­taa sel­vit­tää – ou­lu­lai­nen pro­fes­so­ri Ju­ha-Pek­ka Kal­lun­ki vink­kaa, miten se on­nis­tuu jopa il­mai­sek­si

17.09.2023 12:00
Tilaajille
Posion kunta maksaa yksityisteiden aurauksista 41 euroa 100 metriä kohden – taksa on jo kymmenen vuotta vanha

Posion kunta maksaa yk­si­tyis­tei­den au­rauk­sis­ta 41 euroa 100 metriä kohden – taksa on jo kym­me­nen vuotta vanha

13.09.2023 04:00
Tilaajille
Uusien senioriasuntojen vuokria käsitellään Posion kunnassa jo maanantaina – huojennus voisi tulla voimaan lokakuun alusta

Uusien se­nio­ri­asun­to­jen vuokria kä­si­tel­lään Posion kun­nas­sa jo maa­nan­tai­na – huo­jen­nus voisi tulla voimaan lo­ka­kuun alusta

11.09.2023 04:00
Tilaajille
Posion Ruokamonniemen ranta-asemakaava tuo 18 uutta rakennuspaikkaa Yli-Suolijärven rannalle – tontille saa tehdä sekä tavallisen että savusaunan

Posion Ruo­ka­mon­nie­men ran­ta-ase­ma­kaa­va tuo 18 uutta ra­ken­nus­paik­kaa Yli-Suo­li­jär­ven ran­nal­le – ton­til­le saa tehdä sekä ta­val­li­sen että sa­vu­sau­nan

09.09.2023 04:00 2
Tilaajille
Posion uusien senioriyksiöiden vuokriin ehdotetaan huojennusta, joka tulisi kunnan tappioksi

Posion uusien se­nio­ri­yk­siöi­den vuok­riin eh­do­te­taan huo­jen­nus­ta, joka tulisi kunnan tap­piok­si

08.09.2023 12:00 2
Tilaajille
Vihdoin se selvisi: Tämän verran maksat biojätteen keräyksestä Kuusamossa – uusi velvoite voimaan perjantaina, vaihtoehtoina oma kompostori tai sopimus yhtiön kanssa

Vihdoin se sel­vi­si: Tämän verran maksat bio­jät­teen ke­räyk­ses­tä Kuu­sa­mos­sa – uusi vel­voi­te voimaan per­jan­tai­na, vaih­to­eh­toi­na oma kom­pos­to­ri tai sopimus yhtiön kanssa

30.08.2023 08:13 6
Tilaajille
Ahneella on ennalta-arvattava loppu – milloin unohdimme paikkamme maailmassa?
Mielipidekirjoitus

Ah­neel­la on en­nal­ta-ar­vat­ta­va loppu – milloin unoh­dim­me paik­kam­me maail­mas­sa?

30.08.2023 04:00
Tilaajille
Onnistuiko jäteuudistuksen viestintä? – Kerro mielipiteesi Koillissanomien viikon kysymykseen

On­nis­tui­ko jä­te­uu­dis­tuk­sen vies­tin­tä? – Kerro mie­li­pi­tee­si Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen

30.08.2023 04:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
"Sota-aika oli kauheata, kahdesti oltiin evakossa” – Posiolainen Irja Sulin täyttää 100 vuotta

"So­ta-ai­ka oli kau­hea­ta, kah­des­ti oltiin eva­kos­sa” – Po­sio­lai­nen Irja Sulin täyttää 100 vuotta

25.08.2023 12:00 2
Tilaajille
Oletko pohtinut koti- tai mökkipihan laittamista? Vielä ehtii, vakuuttaa puutarhuri Terttu Tuovila: "Monimuotoisuutta miettiessä kannattaa huomioida myös käytännön vaikutukset"

Oletko poh­ti­nut koti- tai mök­ki­pi­han lait­ta­mis­ta? Vielä ehtii, va­kuut­taa puu­tar­hu­ri Terttu Tuo­vi­la: "Mo­ni­muo­toi­suut­ta miet­ties­sä kan­nat­taa huo­mioi­da myös käy­tän­nön vai­ku­tuk­set"

23.08.2023 17:00
Tilaajille
Aloita takan lämmittäminen varovasti tauon jälkeen – liian nopea toiminta voi vaurioittaa piippua

Aloita takan läm­mit­tä­mi­nen va­ro­vas­ti tauon jälkeen – liian nopea toi­min­ta voi vau­rioit­taa piippua

17.08.2023 17:00
Tilaajille
Vanha kuva: Jätemäärät pienenevät lajittelemalla

Vanha kuva: Jä­te­mää­rät pie­ne­ne­vät la­jit­te­le­mal­la

14.08.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamolaisten biojäte tuottaa nyt kaasua oululaisille – Kuusamon kiertotalous 2030 -hanke luo tiekarttaa resurssiviisaalle taloudelle

Kuu­sa­mo­lais­ten biojäte tuottaa nyt kaasua ou­lu­lai­sil­le – Kuu­sa­mon kier­to­ta­lous 2030 -hanke luo tie­kart­taa re­surs­si­vii­saal­le ta­lou­del­le

13.08.2023 12:00 4
Tilaajille
Kylähulluutta ja kotiseuturakkautta

Ky­lä­hul­luut­ta ja ko­ti­seu­tu­rak­kaut­ta

11.08.2023 16:30 1
Tilaajille
Taivalkoskella liikuskeleva karhu on kavereita etsivä erauspentu – Riistanhoitoyhdistys toppuuttelee pelästyneitä: "Ei ole vaaraksi kenellekään"

Tai­val­kos­kel­la lii­kus­ke­le­va karhu on ka­ve­rei­ta etsivä eraus­pen­tu – Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys top­puut­te­lee pe­läs­ty­nei­tä: "Ei ole vaa­rak­si ke­nel­le­kään"

17.08.2023 10:01 6
Tilaajille
Korouomakin kuuluu Pernuun, mutta kylän sydän on metsästysseuran punainen tupa – "Tykkään tästä porukasta"

Ko­rouo­ma­kin kuuluu Per­nuun, mutta kylän sydän on met­säs­tys­seu­ran pu­nai­nen tupa – "Tyk­kään tästä po­ru­kas­ta"

04.08.2023 16:30
Tilaajille
Sopivan kaukana kaikesta – Koillissanomat vieraili Irnillä ja selvitti, mitä kyläläiset ajattelevat asuinpaikastaan

Sopivan kaukana kai­kes­ta – Koil­lis­sa­no­mat vie­rai­li Irnillä ja sel­vit­ti, mitä ky­lä­läi­set ajat­te­le­vat asuin­pai­kas­taan

28.07.2023 16:30
Tilaajille