Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koti ja asuminen
Kuukausi
"Sodan vuoksi elämä kotona ei ollut enää mahdollista" – Hersonista paenneet Oksana ja Ihor pääsivät perheineen turvaan Kuusamoon ja toimeliaille ukrainalaisille löytyi heti töitä

"Sodan vuoksi elämä kotona ei ollut enää mah­dol­lis­ta" – Her­so­nis­ta paen­neet Oksana ja Ihor pää­si­vät per­hei­neen turvaan Kuu­sa­moon ja toi­me­liail­le uk­rai­na­lai­sil­le löytyi heti töitä

27.11.2022 08:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Valtion tähänastiset toimet lämmittävät enemmän sähköyhtiöitä kuin kansalaisia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Valtion tä­hän­as­ti­set toimet läm­mit­tä­vät enemmän säh­kö­yh­tiöi­tä kuin kan­sa­lai­sia

21.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Somevaikuttaja ja luontokuvaaja Eeva Mäkisen unelma kodista Kuusamossa toteutui – tällainen on Eevan ja miehensä Mikon persoonallisia ratkaisuja sisältävä hirsikoti järvenrannalla

So­me­vai­kut­ta­ja ja luon­to­ku­vaa­ja Eeva Mäkisen unelma kodista Kuu­sa­mos­sa to­teu­tui – ­täl­lai­nen on Eevan ja mie­hen­sä Mikon per­soo­nal­li­sia rat­kai­su­ja si­säl­tä­vä hir­si­ko­ti jär­ven­ran­nal­la

18.11.2022 16:30
Tilaajille
Kraanan sylkiessä ilmaa Kuusamon kirkkaan sijasta, herää huoli varautumisesta
Kolumni

Kraanan syl­kies­sä ilmaa Kuu­sa­mon kirk­kaan si­jas­ta, herää huoli va­rau­tu­mi­ses­ta

16.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen budjetit paukkuvat, lisätalousarviot hyväksyttiin valtuustossa: "Toisaaltahan tämä kuvaa sitä, että olemme saaneet hyvää palvelua ja toivottavasti saamme jatkossakin"

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­van ja kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­men bud­je­tit pauk­ku­vat, li­sä­ta­lous­ar­viot hy­väk­syt­tiin val­tuus­tos­sa: "Toi­saal­ta­han tämä kuvaa sitä, että olemme saaneet hyvää pal­ve­lua ja toi­vot­ta­vas­ti saamme jat­kos­sa­kin"

10.11.2022 11:06
Tilaajille
Kuusamon vuokratalojen lainat muutetaan kiinteäkorkoisiksi

Kuu­sa­mon vuok­ra­ta­lo­jen lainat muu­te­taan kiin­teä­kor­koi­sik­si

10.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamo asetti ensi vuoden tulo- ja kiinteistöveroprosentit – Tuomo Törmänen haluaisi verottaa rakentamattomia tontteja

Kuusamo asetti ensi vuoden tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tit – Tuomo Tör­mä­nen ha­luai­si ve­rot­taa ra­ken­ta­mat­to­mia tont­te­ja

09.11.2022 18:45 1
Tilaajille
Osaatko säilyttää polttopuut oikein ja turvallisissa paikoissa? – Koillissanomat otti asiasta selvää: mitä sanoo vakuutusmies, miten neuvoo palomies

Osaatko säi­lyt­tää polt­to­puut oikein ja tur­val­li­sis­sa pai­kois­sa? – Koil­lis­sa­no­mat otti asiasta selvää: mitä sanoo va­kuu­tus­mies, miten neuvoo pa­lo­mies

09.11.2022 04:00
Tilaajille
Uros-Hallikaisen lähipiirin yritys myy ökyhuvilaa Rukalla – hintapyyntö hulppeat 5,25 miljoonaa

Uros-Hal­li­kai­sen lä­hi­pii­rin yritys myy öky­hu­vi­laa Rukalla – hin­ta­pyyn­tö hulp­peat 5,25 mil­joo­naa

08.11.2022 17:21
Tilaajille
Kuusamolaiset asuinrakentamishankkeet viivästyneet – Rakentajat odottavat yhtä asiaa

Kuu­sa­mo­lai­set asuin­ra­ken­ta­mis­hank­keet vii­väs­ty­neet – Ra­ken­ta­jat odot­ta­vat yhtä asiaa

07.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Omakotiliitto: Jakeluverkkojen saama tuki ja sähkön arvonlisäveroalennus pitää siirtää kuluttajahintoihin – suuri joukko jää isojen sähkölaskujen kanssa ilman hallituksen tukea

Oma­ko­ti­liit­to: Ja­ke­lu­verk­ko­jen saama tuki ja sähkön ar­von­li­sä­ve­ro­alen­nus pitää siirtää ku­lut­ta­ja­hin­toi­hin – suuri joukko jää isojen säh­kö­las­ku­jen kanssa ilman hal­li­tuk­sen tukea

30.10.2022 12:00 1
Vanhemmat
Toimittajalta: Isänpäivä kolkuttelee, mutta pohjimmiltaan se on päivä lapselleni – Nykyisä ei ehkä ole enää se "ainatyömatkalla-daddy"
Mielipidekirjoitus

Toi­mit­ta­jal­ta: Isän­päi­vä kol­kut­te­lee, mutta poh­jim­mil­taan se on päivä lap­sel­le­ni – Nykyisä ei ehkä ole enää se "ai­na­työ­mat­kal­la-dad­dy"

28.10.2022 04:00
Tilaajille
"Sähköstä tein sattumoisin viime marraskuussa hyvän sopimuksen" – vuokrat seuraavat kiinteistökustannusten perässä, Kuusamon kaupungin vuokrataloyhtiön asiakkaat saavat uutiset joulukuussa

"Säh­kös­tä tein sat­tu­moi­sin viime mar­ras­kuus­sa hyvän so­pi­muk­sen" – vuokrat seu­raa­vat kiin­teis­tö­kus­tan­nus­ten pe­räs­sä, Kuu­sa­mon kau­pun­gin vuok­ra­ta­lo­yh­tiön asiak­kaat saavat uutiset jou­lu­kuus­sa

26.10.2022 04:00
Tilaajille
"Jos olisi kysytty muualle, olisin miettinyt ehkä kaksi kertaa" – Rajalla uransa tehnyt Kuusamon turvallisuusjohtaja Jaakko Ritola haluaa parantaa synnyinpitäjänsä kriisinsietokykyä

"Jos olisi kysytty muual­le, olisin miet­ti­nyt ehkä kaksi kertaa" – Rajalla uransa tehnyt Kuu­sa­mon tur­val­li­suus­joh­ta­ja Jaakko Ritola haluaa pa­ran­taa syn­nyin­pi­tä­jän­sä krii­sin­sie­to­ky­kyä

25.10.2022 04:00
Tilaajille
Täällä on lähellä harrastukset, ystäväpiiri, työt, kaikki"– Rukalle olisi mahdollisuus kaavoittaa satoja uusia omakotitontteja, Iida Kaijansinkko ja Mikael Sorsa löysivät omansa uusimmassa aallossa

Täällä on lähellä har­ras­tuk­set, ys­tä­vä­pii­ri, työt, kaik­ki"– ­Ru­kal­le olisi mah­dol­li­suus kaa­voit­taa satoja uusia oma­ko­ti­tont­te­ja, Iida Kai­jan­sink­ko ja Mikael Sorsa löy­si­vät omansa uu­sim­mas­sa aal­los­sa

24.10.2022 04:00
Tilaajille
Martta ja Kalervo Saapunki ovat iloisia, kun kyläyhdistyksen palkkaama kylätalkkari Timo Karjalainen tulee taloon – miten kaupunki voisi laajemmin vastata huutoon?

Martta ja Kalervo Saa­pun­ki ovat iloi­sia, kun ky­lä­yh­dis­tyk­sen palk­kaa­ma ky­lä­talk­ka­ri Timo Kar­ja­lai­nen tulee taloon – miten kau­pun­ki voisi laa­jem­min vastata huu­toon?

21.10.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Liha- ja marjapakasteet vaan miettivät, että mitäs, jos
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Liha- ja mar­ja­pa­kas­teet vaan miet­ti­vät, että mitäs, jos

21.10.2022 04:00
Tilaajille
Posion kunnassa kaavaillaan asuntopulan helpottamista ennennäkemättömällä tavalla – "Tavoiteaikatauluna on, että rakentamaan päästään ensi kesänä"

Posion kun­nas­sa kaa­vail­laan asun­to­pu­lan hel­pot­ta­mis­ta en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä tavalla – "Ta­voi­teai­ka­tau­lu­na on, että ra­ken­ta­maan pääs­tään ensi kesänä"

20.10.2022 04:00 3
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Tonttien kaavoittaminen ei olekaan ratkaisu asuntopulaan – siksi rakennamme Posiolle minitaloja ja annamme poikkeusluvat mökille muuttamiseen
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Tont­tien kaa­voit­ta­mi­nen ei olekaan rat­kai­su asun­to­pu­laan – siksi ra­ken­nam­me Po­siol­le mi­ni­ta­lo­ja ja annamme poik­keus­lu­vat mökille muut­ta­mi­seen

20.10.2022 04:00 1
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Muhiiko tässä ai­ka­pom­mi?

18.10.2022 16:58
Tilaajille