Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Seppo Salmisen vieraskolumni: Palvelut kehittyy – ei kun keskittyy
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Pal­ve­lut ke­hit­tyy – ei kun kes­kit­tyy

04:00 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Jenna Simula: Kun persut kertovat kaiken kivan jakamisen loppuvan, se nähdään populistisena heittona
Kolumni

Jenna Simula: Kun persut ker­to­vat kaiken kivan ja­ka­mi­sen lop­pu­van, se nähdään po­pu­lis­ti­se­na heit­to­na

05.12.2023 11:00 2
Tilaajille
Ylen kan­na­tus­mit­taus: Kokoomus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan tapahtumat eivät juuri näyt tuloksissa

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan ta­pah­tu­mat eivät juuri näyt tu­lok­sis­sa

30.11.2023 16:52 2
Eduskunnasta:  Yhtä lääkettä liikunnan lisäämiseen ei ole – kuntien satsaukset liikuntapaikkoihin on investointi tulevaisuuteen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Yhtä lää­ket­tä lii­kun­nan li­sää­mi­seen ei ole – kuntien sat­sauk­set lii­kun­ta­paik­koi­hin on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

30.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Itä-Lapin kunnat: alueellinen opintolainahyvitys toisi lisää elinvoimaa

Itä-La­pin kunnat: alueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tys toisi lisää elin­voi­maa

29.11.2023 08:40 1
"Montako pandemiaa laitetaan, kaksi, kolme vai neljä?" –tulevaisuuteen ei ole helppo nähdä, mutta silti siihen on syytä varautua
Pääkirjoitus

"Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?" –tu­le­vai­suu­teen ei ole helppo nähdä, mutta silti siihen on syytä va­rau­tua

29.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Raja-Joosepin rajanylityspaikalle saapui maanantaina kaksi turvapaikanhakijaa

Ra­ja-Joo­se­pin ra­jan­yli­tys­pai­kal­le saapui maa­nan­tai­na kaksi tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

27.11.2023 17:34 1
Tilaajille
"Eiköhän tämä ole niin sanotusti hyvä avioliitto" – presidenttiehdokas Alexander Stubb vieraili Kuusamossa ja vastasi kysymyksiin Natosta ja yhteistyöstä hallituksen kanssa

"Ei­kö­hän tämä ole niin sa­no­tus­ti hyvä avio­liit­to" – p­re­si­dent­tieh­do­kas Ale­xan­der Stubb vie­rai­li Kuu­sa­mos­sa ja vastasi ky­sy­myk­siin Natosta ja yh­teis­työs­tä hal­li­tuk­sen kanssa

26.11.2023 12:00 3
Tilaajille
Kahden vuoden liikkumattomuuden hinnalla saisi F-35A-hävittäjiä, sanoo Kuusamossa vieraillut ministeri – ratkaisuja etsivään ohjelmaan valtio on varannut koko kaudelle 80 miljoonaa euroa

Kahden vuoden liik­ku­mat­to­muu­den hin­nal­la saisi F-35A-hä­vit­tä­jiä, sanoo Kuu­sa­mos­sa vie­rail­lut mi­nis­te­ri – rat­kai­su­ja et­si­vään oh­jel­maan valtio on va­ran­nut koko kau­del­le 80 mil­joo­naa euroa

26.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamossa vieraileva Olli Rehn pitää Itä-Suomen elinvoimaa isona turvallisuuspoliittisena kysymyksenä eikä usko Naton kaventavan Suomen itsemääräämisoikeutta

Kuu­sa­mos­sa vie­rai­le­va Olli Rehn pitää Itä-Suo­men elin­voi­maa isona tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na ky­sy­myk­se­nä eikä usko Naton ka­ven­ta­van Suomen it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

25.11.2023 17:00 3
Tilaajille
Siltoja Kuusamosta Eurooppaan ja sisätoreja kohtaamispaikoiksi – seminaarissa puhuneella tulevaisuustutkija Ilkka Halavalla on visioita, mitä seuraavan vuosikymmenen varalle voisi tehdä

Siltoja Kuu­sa­mos­ta Eu­roop­paan ja si­sä­to­re­ja koh­taa­mis­pai­koik­si – se­mi­naa­ris­sa pu­hu­neel­la tu­le­vai­suus­tut­ki­ja Ilkka Ha­la­val­la on vi­sioi­ta, mitä seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen varalle voisi tehdä

24.11.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa, hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen – "Avataan, kun se aika tulee"

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa, hal­lin­to-oi­keus kumosi alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – "A­va­taan, kun se aika tulee"

24.11.2023 11:39 21
Tilaajille
"Meillä on tilanne hyvin hallinnassa"  – Maahanmuuttovirasto on varautunut turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen Lapissa

"Meillä on tilanne hyvin hal­lin­nas­sa" – ­Maa­han­muut­to­vi­ras­to on va­rau­tu­nut tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taan­ot­ta­mi­seen Lapissa

23.11.2023 18:58 1
Tilaajille
Selvitimme, millainen on Raja-Joosepin ylityspaikka, ja miksi maarajan ylittäminen raja-asemien ulkopuolella on talvella vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Sel­vi­tim­me, mil­lai­nen on Ra­ja-Joo­se­pin yli­tys­paik­ka, ja miksi maa­ra­jan ylit­tä­mi­nen ra­ja-ase­mien ul­ko­puo­lel­la on tal­vel­la vaikeaa tai jopa mah­do­ton­ta.

23.11.2023 18:54
Tilaajille
Eduskunnasta: Hallitus voisi vielä kääntää suuntaa – lapsiperheköyhyys tulee kalliiksi
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tus voisi vielä kääntää suuntaa – ­lap­si­per­he­köy­hyys tulee kal­liik­si

23.11.2023 04:00
Valtioneuvosto on päättänyt sulkea lisää raja-asemia –  Kuusamonkin rajanylityspaikka menee kiinni viikonloppuna, vain Raja-Joosepin raja-asema jää auki

Val­tio­neu­vos­to on päät­tä­nyt sulkea lisää ra­ja-ase­mia – Kuu­sa­mon­kin ra­jan­yli­tys­paik­ka menee kiinni vii­kon­lop­pu­na, vain Ra­ja-Joo­se­pin ra­ja-ase­ma jää auki

22.11.2023 20:56 2
Tilaajille
Tältä näyttää Kortesalmen hiljaisella raja-asemalla – jos Suomi sulkee itärajan, sulkeutuu Kuusamonkin raja

Tältä näyttää Kor­te­sal­men hil­jai­sel­la ra­ja-ase­mal­la – jos Suomi sulkee itä­ra­jan, sul­keu­tuu Kuu­sa­mon­kin raja

22.11.2023 15:06
Tilaajille
IS: Raja-Jooseppi saattaa jäädä itärajan ainoaksi auki olevaksi raja-asemaksi

IS: Ra­ja-Joo­sep­pi saattaa jäädä itä­ra­jan ai­noak­si auki ole­vak­si ra­ja-ase­mak­si

22.11.2023 13:37 1
Tilaajille
Sallan raja-asema meni normaalisti kiinni tältä päivältä – liikennettä säännösteltiin aiemmin tiistaina

Sallan ra­ja-ase­ma meni nor­maa­lis­ti kiinni tältä päi­väl­tä – lii­ken­net­tä sään­nös­tel­tiin aiemmin tiis­tai­na

21.11.2023 19:15
Tilaajille
Kuusamon kaupunginjohtaja ja kollegat sekä yhteishanke vaativat käytännön toimia rajakuntien elinvoiman hyväksi – "Maakuntakaavaan on nyt keskeistä vaikuttaa"

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­joh­ta­ja ja kol­le­gat sekä yh­teis­han­ke vaa­ti­vat käy­tän­nön toimia ra­ja­kun­tien elin­voi­man hyväksi – "Maa­kun­ta­kaa­vaan on nyt kes­keis­tä vai­kut­taa"

20.11.2023 04:00 1
Tilaajille