koulu
Kuukausi
Jopa puolet jättää kouluruoan syömättä, muikut kelpaavat huonoiten - Palvelupäällikkö epäilee, että syy on asenteessa: "Tarjolla ei voi olla aina vain herkkuruokia"

Jopa puolet jättää kou­lu­ruoan syö­mät­tä, muikut kel­paa­vat huo­noi­ten - Pal­ve­lu­pääl­lik­kö epäi­lee, että syy on asen­tees­sa: "Tar­jol­la ei voi olla aina vain herk­ku­ruo­kia"

06.02.2020 08:00
Tilaajille
Muikut eivät maistu, makkaraa lapetaan lautaselle - Miksi kouluruoka ei maistu nuorille ja mikä on kodin rooli ruokakasvatuksessa?

Muikut eivät maistu, mak­ka­raa la­pe­taan lau­ta­sel­le - Miksi kou­lu­ruo­ka ei maistu nuo­ril­le ja mikä on kodin rooli ruo­ka­kas­va­tuk­ses­sa?

06.02.2020 05:00
Yhdistämisen iloja koulumaailmassa

Yh­dis­tä­mi­sen iloja kou­lu­maail­mas­sa

30.01.2020 05:00
Lautakunta kokoontuu keskustelemaan kyläkoulujen tulevaisuudesta - Puheenjohtaja Marja Tornberg vastaa Määttälän koulun oppilaiden vanhemmille: "Kokouksessa ei tehdä lakkauttamispäätöksiä"

Lau­ta­kun­ta ko­koon­tuu kes­kus­te­le­maan ky­lä­kou­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta - Pu­heen­joh­ta­ja Marja Torn­berg vastaa Määt­tä­län koulun op­pi­lai­den van­hem­mil­le: "Ko­kouk­ses­sa ei tehdä lak­kaut­ta­mis­pää­tök­siä"

29.01.2020 05:00
Tilaajille
”Milloin kaupunki lunastaa lupauksensa uudesta koulusta?”- Määttälän koulun oppilaiden vanhemmat kysyvät kaupungilta miettien miksi kaupunki toimii vastoin omia linjauksiaan

”Mil­loin kau­pun­ki lu­nas­taa lu­pauk­sen­sa uudesta kou­lus­ta?”- Määt­tä­län koulun op­pi­lai­den van­hem­mat kysyvät kau­pun­gil­ta miet­tien miksi kau­pun­ki toimii vastoin omia lin­jauk­siaan

28.01.2020 12:05
Tilaajille
Vanhemmat
Toimittajalta: Yksittäisen oppilaan pitkä koulumatka vai kymmenien tuhansien säästöt? -  Miten pitkälle kunta voi ajatella yksilöä?
Kolumni Terhi Marjakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Yk­sit­täi­sen op­pi­laan pitkä kou­lu­mat­ka vai kym­me­nien tu­han­sien sääs­töt? - Miten pit­käl­le kunta voi aja­tel­la yk­si­löä?

24.01.2020 05:00
Uusi tasapainolauta ja kiipeilyteline tulossa Tolpanniemen koululle

Uusi ta­sa­pai­no­lau­ta ja kii­pei­ly­te­li­ne tulossa Tol­pan­nie­men kou­lul­le

16.01.2020 12:51
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jal­kau­duin kou­luil­le ja kuulin, että pai­no­mus­tet­ta­va ih­met­te­le­vät lu­ki­si­vat eläi­mis­tä, Nilon uudesta kou­lus­ta ja har­ras­tuk­sis­ta – Minulta ha­lut­tiin kuulla, että onko työni il­jet­tä­vää?

01.02.2019 05:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Leppä ha­luai­si len­nät­tää Suomen ta­kai­sin 1970-lu­vul­le – Toi­mit­ta­ja muis­te­lee kou­lu­ruo­kat­rau­maan­sa: "Kau­hoi­sin­ko niitä nyt lau­ta­sel­le­ni, jos kou­lus­sa ei olisi pa­ko­tet­tu?

11.12.2018 05:00

Sa­ta­tu­hat­ta pomp­sah­ti puoleen mil­joo­naan – Van­hem­pi ih­met­te­li Nis­sin­vaa­ran koulun re­mon­tin hin­ta-ar­vio­ta ja sitten sel­vi­si, että luvut ovat pie­les­sä

21.11.2018 05:00
Kuusamon vuoden 2018 hyvä opettaja pelkää, että lapset eivät saa tarpeeksi aikaa ja rakkautta: ”Lapsilla on hirveästi kaikkea, mutta puuttuuko heiltä perusasiat?”

Kuu­sa­mon vuoden 2018 hyvä opet­ta­ja pelkää, että lapset eivät saa tar­peek­si aikaa ja rak­kaut­ta: ”Lap­sil­la on hir­veäs­ti kaik­kea, mutta puut­tuu­ko heiltä pe­ru­sa­siat?”

05.10.2018 14:00
Torangin koulun pihan kunnostusta on lupailtu jo vuosia, mutta edelleen pihalla on vain keinu ja tyhjä kenttä – joko oppilaiden toiveet toteutuvat?

To­ran­gin koulun pihan kun­nos­tus­ta on lu­pail­tu jo vuosia, mutta edel­leen pihalla on vain keinu ja tyhjä kenttä – joko op­pi­lai­den toiveet to­teu­tu­vat?

24.09.2018 05:00
Torangin koulun pihan kunnostusta on lupailtu jo vuosia, mutta edelleen pihalla on vain keinu ja tyhjä kenttä – joko oppilaiden toiveet toteutuvat?

To­ran­gin koulun pihan kun­nos­tus­ta on lu­pail­tu jo vuosia, mutta edel­leen pihalla on vain keinu ja tyhjä kenttä – joko op­pi­lai­den toiveet to­teu­tu­vat?

24.09.2018 05:00
Kouluverkkoillassa Annikalla oli mahdollisuus tarttua sivistysjohtajaa hihasta ja kysyä Määttälän koulun kohtalosta –  Hämäläinen ei lupaa ruusuisia: "Vuokratilaratkaisu on 130 000 euroa vuodessa"

Kou­lu­verk­ko­il­las­sa An­ni­kal­la oli mah­dol­li­suus tarttua si­vis­tys­joh­ta­jaa hihasta ja kysyä Määt­tä­län koulun koh­ta­los­ta –  Hä­mä­läi­nen ei lupaa ruu­sui­sia: "Vuok­ra­ti­la­rat­kai­su on 130 000 euroa vuo­des­sa"

13.09.2018 05:00
Ketkä kaikki tulisivat Nilonkankaan uuteen kouluun? -Kouluverkkoa syynätään vielä kerran Kuusamossa

Ketkä kaikki tu­li­si­vat Ni­lon­kan­kaan uuteen kou­luun? -Kou­lu­verk­koa syy­nä­tään vielä kerran Kuu­sa­mos­sa

29.08.2018 09:00

Nämä neljä asiaa pai­na­vat kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa - yhdessä niistä Kuusamo painii omassa luo­kas­saan: "Meillä lai­te­taan kou­lu­kul­je­tuk­siin vuo­sit­tain 1,2 mil­joo­naa euroa"

29.08.2018 09:00
Outi ajoi prätkällä Rukalle kymmenien muiden tavoin vastustamaan koulukiusaamista: "Jokaisen ulkonäkö on henkilökohtainen asia."

Outi ajoi prät­käl­lä Rukalle kym­me­nien muiden tavoin vas­tus­ta­maan kou­lu­kiu­saa­mis­ta: "Jo­kai­sen ul­ko­nä­kö on hen­ki­lö­koh­tai­nen asia."

18.08.2018 16:44
Ilari neuvoo eskarin ja koulun aloittavia: "Pitää olla nätisti ja viitata”

Ilari neuvoo eskarin ja koulun aloit­ta­via: "Pitää olla nätisti ja vii­ta­ta”

09.08.2018 09:00
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Liidun vihlova ääni, rös­sy­po­tut ja mustan miehen pelko - Sel­lai­nen oli kou­lu­päi­vä 1990-lu­vun poh­jois­poh­ja­lai­ses­sa pik­ku­ky­läs­sä

07.08.2018 05:00
Heidi tarvitsi tukikohtaa eräyritykselleen, Vasaraperän koulu oli myynnissä: ”Selvä – me otetaan se.”

Heidi tar­vit­si tu­ki­koh­taa eräy­ri­tyk­sel­leen, Va­sa­ra­pe­rän koulu oli myyn­nis­sä: ”Selvä – me otetaan se.”

16.07.2018 09:00