Koulut
Viimeisin 4 tuntia
Kotiin jäänyt vanhempi on suuremmassa uupumisriskissä – pitää muistaa välillä myös rentoutua

Kotiin jäänyt van­hem­pi on suu­rem­mas­sa uu­pu­mis­ris­kis­sä – pitää muistaa välillä myös ren­tou­tua

11:42
Kuukausi
Vanhempi, mietitkö miten saat käyttöösi kouluruokakorvauksen? Hyvä uutinen: sinun ei tarvitse tehdä mitään

Van­hem­pi, mie­tit­kö miten saat käyt­töö­si kou­lu­ruo­ka­kor­vauk­sen? Hyvä uu­ti­nen: sinun ei tar­vit­se tehdä mitään

01.04.2020 12:00
Tilaajille
Koulussa vain muutama oppilas – Päivähoidossa puolet lapsista pois, kolme ryhmistä käytössä.

Kou­lus­sa vain muutama oppilas – Päi­vä­hoi­dos­sa puolet lap­sis­ta pois, kolme ryh­mis­tä käy­tös­sä.

23.03.2020 10:00
Tilaajille
Vain 46 lasta oli koulussa Kuusamossa keskiviikkona - Jouko Manninen: "Kriisin jälkeen koittaa jälleenrakennuksen aika"

Vain 46 lasta oli kou­lus­sa Kuu­sa­mos­sa kes­ki­viik­ko­na - Jouko Man­ni­nen: "K­rii­sin jälkeen koittaa jäl­leen­ra­ken­nuk­sen aika"

19.03.2020 18:30
"Kaikille se ei ole helppoa"- kuusamolaiset Aino ja Wiivi aprikoivat, mitä on edessä kun koulua käydään etänä

"Kai­kil­le se ei ole help­poa"- kuu­sa­mo­lai­set Aino ja Wiivi ap­ri­koi­vat, mitä on edessä kun koulua käydään etänä

17.03.2020 12:30
Lukijalta: Jos Määttälän koulu lakkautetaan, joudun matkustamaan joka päivä viisi vuotta pitkiä matkoja - omaa kouluamme ei saa lakkauttaa
Mielipide Sofia Kurtti

Lu­ki­jal­ta: Jos Määt­tä­län koulu lak­kau­te­taan, joudun mat­kus­ta­maan joka päivä viisi vuotta pitkiä matkoja - omaa kou­luam­me ei saa lak­kaut­taa

16.03.2020 16:00
Koulut valmistautuvat etäopetukseen - asia ratkeaa hallituksen tiedotustilaisuudessa kello 16.15, seuraa suoraa lähetystä täällä

Koulut val­mis­tau­tu­vat etä­ope­tuk­seen - asia ratkeaa hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa kello 16.15, seuraa suoraa lä­he­tys­tä täällä

16.03.2020 14:34
Vanhemmat
Lautakunta päätti käynnistää kouluverkkosuunnitelman tarkastelun - Määttälän ja Törmäsen koulun oppilaiden vanhempia kuullaan helmikuussa

Lau­ta­kun­ta päätti käyn­nis­tää kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man tar­kas­te­lun - Määt­tä­län ja Tör­mä­sen koulun op­pi­lai­den van­hem­pia kuul­laan hel­mi­kuus­sa

30.01.2020 19:09
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon kouluverkkoselvitys on tehtävä kuntalain mukaisesti aidosti osallistaen
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys on tehtävä kun­ta­lain mu­kai­ses­ti aidosti osal­lis­taen

30.01.2020 09:00
Lukijalta: Miksi kaupunki haluaa lakkauttaa kaupungin ainoan terveen koulun?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi kau­pun­ki haluaa lak­kaut­taa kau­pun­gin ainoan terveen koulun?

29.01.2020 18:41
Lautakunta kokoontuu keskustelemaan kyläkoulujen tulevaisuudesta - Puheenjohtaja Marja Tornberg vastaa Määttälän koulun oppilaiden vanhemmille: "Kokouksessa ei tehdä lakkauttamispäätöksiä"

Lau­ta­kun­ta ko­koon­tuu kes­kus­te­le­maan ky­lä­kou­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta - Pu­heen­joh­ta­ja Marja Torn­berg vastaa Määt­tä­län koulun op­pi­lai­den van­hem­mil­le: "Ko­kouk­ses­sa ei tehdä lak­kaut­ta­mis­pää­tök­siä"

29.01.2020 05:00
Tilaajille
”Milloin kaupunki lunastaa lupauksensa uudesta koulusta?”- Määttälän koulun oppilaiden vanhemmat kysyvät kaupungilta miettien miksi kaupunki toimii vastoin omia linjauksiaan

”Mil­loin kau­pun­ki lu­nas­taa lu­pauk­sen­sa uudesta kou­lus­ta?”- Määt­tä­län koulun op­pi­lai­den van­hem­mat kysyvät kau­pun­gil­ta miet­tien miksi kau­pun­ki toimii vastoin omia lin­jauk­siaan

28.01.2020 12:05
Tilaajille
Toimittajalta: Jokaisen lapsiperheen vakiovaruste: täikampa
Kolumni Helena Matila

Toi­mit­ta­jal­ta: Jo­kai­sen lap­si­per­heen va­kio­va­rus­te: täi­kam­pa

14.01.2020 14:00