Kuntapolitiikka
Lukijalta: Maailma muuttuu, niin Kuusamon kouluverkkokin
Mielipide Martti Turunen

Lu­ki­jal­ta: Maailma muut­tuu, niin Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­kin

27.03.2020 05:00
Mielipide

Lau­sun­to: Vihreät lausuu Kuu­sa­mon hal­lin­to­sään­nön uu­dis­ta­mi­ses­ta

19.03.2020 12:00
Mielipide Pauli Miettinen

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon ke­hit­tä­mi­nen vaatii nyt uutta nä­kö­kul­maa ja otetta

12.03.2020 16:22
Kotirannan Muikkuun valitaan uusi toimija kahden kilpailutuksen jälkeen – Humana jatkaa maaliskuuhun saakka

Ko­ti­ran­nan Muik­kuun va­li­taan uusi toimija kahden kil­pai­lu­tuk­sen jälkeen – Humana jatkaa maa­lis­kuu­hun saakka

15.01.2020 05:00
Tilaajille
Taivalkoskella kävi hyvä tuuri: kerrankin valtionosuuksia maksetaan lisää

Tai­val­kos­kel­la kävi hyvä tuuri: ker­ran­kin val­tion­osuuk­sia mak­se­taan lisää

14.01.2020 21:00
Stadiumiksi nimetty lumilajien valmennuskeskus jakaa puolueiden mielipiteet ja lopulta se kilpistyy ikuisuusaiheeksi: kannattaako kaupungin laittaa rahaa Rukalle?

Sta­diu­mik­si nimetty lu­mi­la­jien val­men­nus­kes­kus ­ja­kaa puo­luei­den mie­li­pi­teet ja lopulta se kil­pis­tyy ikui­suu­sai­heek­si: kan­nat­taa­ko kau­pun­gin laittaa rahaa Ru­kal­le?

27.12.2018 18:00

Kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tö vaa­tii ­Koil­lis­maan val­ta­tei­tä pää­väy­lik­si

27.12.2018 12:00

Säk­ki­nen va­lit­tii­n ää­nes­tyk­sen jälkeen kun­nal­lis­jär­jes­tön va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si – myös joh­to­kun­taan tuli muu­tok­sia

27.12.2018 12:00
Yksityisteille jaetaan 40 000 euroa enemmän aurausavustusta kuin tänä vuonna – sopimukset pitää jatkossa myös kilpailuttaa: "Siihen voi riittää puhelinsoitto"

Yk­si­tyis­teil­le jaetaan 40 000 euroa enemmän au­raus­avus­tus­ta kuin tänä vuonna – so­pi­muk­set pitää jat­kos­sa myös kil­pai­lut­taa: "Siihen voi riittää pu­he­lin­soit­to"

18.12.2018 12:00
Suuret investointisuunnitelmat huolettivat valtuutettuja – "Miten kaikki kaupungin velat saadaan tulevaisuudessa maksetuksi?"

Suuret in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­mat huo­let­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja – "Miten kaikki kau­pun­gin velat saadaan tu­le­vai­suu­des­sa mak­se­tuk­si?"

18.12.2018 05:00
Kuusamon lentokentän matkustajamäärä halutaan kaksinkertaistaa vuosikymmenessä – sadan tuhannen lentomatkustajan raja rikkoontui vuosia etuajassa

Kuu­sa­mon len­to­ken­tän mat­kus­ta­ja­mää­rä ha­lu­taan kak­sin­ker­tais­taa vuo­si­kym­me­nes­sä – sadan tu­han­nen len­to­mat­kus­ta­jan raja rik­koon­tui vuosia etu­ajas­sa

06.12.2018 05:00
Kamppailu ankka-mallin lainmukaisuudesta jatkuu KHO:ssa – kaupunginhallitukselta päätös äänestyksen jälkeen äänin 7-5

Kamp­pai­lu ank­ka-mal­lin lain­mu­kai­suu­des­ta jatkuu KHO:s­sa – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta päätös ää­nes­tyk­sen jälkeen äänin 7-5

05.12.2018 16:00
Kouluverkkosuunnitelma palautuu lautakuntaan oudon syyn takia – "Inhimillisen virheen vuoksi osa esityksen tekstistä puuttui"

Kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma pa­lau­tuu lau­ta­kun­taan oudon syyn takia – "In­hi­mil­li­sen virheen vuoksi osa esi­tyk­sen teks­tis­tä puut­tui"

05.12.2018 05:00
Posio saa uuden kuntosalin - Kunta investoi ensi vuonna miljoonalla eurolla

Posio saa uuden kun­to­sa­lin - Kunta in­ves­toi ensi vuonna mil­joo­nal­la eurolla

27.11.2018 05:00
Aloite: Toisen asteen koulutus maksuttomaksi

Aloite: Toisen asteen kou­lu­tus mak­sut­to­mak­si

22.11.2018 18:00
Ruka, Ruijanmutka ja Kitkantie nielevät isoimmat investointirahat – Kuusamo joutuu ottamaan lisää lainaa, sillä kiinteistöt vaaativat uudistusta: "Aina korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista"

Ru­ka, ­Rui­jan­mut­ka ja Kit­kan­tie nie­le­vät isoim­mat in­ves­toin­ti­ra­hat – Kuusamo joutuu ot­ta­maan lisää lainaa, sillä kiin­teis­töt vaaa­ti­vat uu­dis­tus­ta: "Ai­na kor­jaa­mi­nen ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta"

20.11.2018 12:00
Vielä 1980-luvulla valtuustoon oli kova pyrky, mutta enää uusia on hankala houkutella mukaan – Pitkäaikaiset keskustapäättäjät Liisa Siikaluoma ja Reijo Ronkainen muistelevat 70 vuotta täyttävän kunnallisjärjestön vaiheita

Vielä 1980-lu­vul­la val­tuus­toon oli kova pyrky, mutta enää uusia on hankala hou­ku­tel­la mukaan – Pit­kä­ai­kai­set kes­kus­ta­päät­tä­jät Liisa Sii­ka­luo­ma ja Reijo Ron­kai­nen muis­te­le­vat 70 vuotta täyt­tä­vän kun­nal­lis­jär­jes­tön vai­hei­ta

30.09.2018 09:00
"Valittu joutuu isoihin saappaisiin" – näin Taivalkosken poliitikot arvioivat uutta kunnanjohtajaa

"Va­lit­tu joutuu isoihin saap­pai­siin" – näin Tai­val­kos­ken po­lii­ti­kot ar­vioi­vat uutta kun­nan­joh­ta­jaa

11.09.2018 05:00
Ketkä kaikki tulisivat Nilonkankaan uuteen kouluun? -Kouluverkkoa syynätään vielä kerran Kuusamossa

Ketkä kaikki tu­li­si­vat Ni­lon­kan­kaan uuteen kou­luun? -Kou­lu­verk­koa syy­nä­tään vielä kerran Kuu­sa­mos­sa

29.08.2018 09:00
Monitoimihalli valmistuu syyskuulla ja jäälle päästään lokakuussa – vuosi sitten aloitettu remontti on jo maalisuoralla

Mo­ni­toi­mi­hal­li val­mis­tuu syys­kuul­la ja jäälle pääs­tään lo­ka­kuus­sa – vuosi sitten aloi­tet­tu re­mont­ti on jo maa­li­suo­ral­la

18.06.2018 05:00