Kuusamo
Viikko
Kuusamossa ei ole vielä paikallisesti todettua koronavirusepidemiaa – Flunssapoli on aloittanut viikko sitten toimintansa ja sielläkin kävijämäärät ovat olleet kohtuullisia

Kuu­sa­mos­sa ei ole vielä pai­kal­li­ses­ti to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­epi­de­miaa – Fluns­sa­po­li on aloit­ta­nut viikko sitten toi­min­tan­sa ja siel­lä­kin kä­vi­jä­mää­rät ovat olleet koh­tuul­li­sia

03.04.2020 18:00
Koronaepidemiatilanne Kuusamossa on edelleen hiljainen – Kaupunginjohtaja Jouko Manninen: "Kaikissa tehtävissä on nyt poikkeustilanne ja tilanteet vaihtelevat henkilöittäin ja toimialoittain"

Ko­ro­na­epi­de­mia­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa on edel­leen hil­jai­nen – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jouko Man­ni­nen: "Kai­kis­sa teh­tä­vis­sä on nyt poik­keus­ti­lan­ne ja ti­lan­teet vaih­te­le­vat hen­ki­löit­täin ja toi­mia­loit­tain"

03.04.2020 12:23
Varisjoen silta korjataan, tie katkaistaan

Va­ris­joen silta kor­ja­taan, tie kat­kais­taan

02.04.2020 14:45
Tilaajille
Kotihoito sai taas uuden ohjeistuksen hengityssuojainten käytöstä –  Kuusamossa noudatetaan edellistä ohjeistusta: "Paikallisesti epidemiaa ei vielä ole"

Ko­ti­hoi­to sai taas uuden oh­jeis­tuk­sen hen­gi­tys­suo­jain­ten käy­tös­tä –  Kuu­sa­mos­sa nou­da­te­taan edel­lis­tä oh­jeis­tus­ta: "Pai­kal­li­ses­ti epi­de­miaa ei vielä ole"

01.04.2020 17:45
Tilaajille
Kaupungintalon ovet suljetaan keskiviikkona – Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella koronatilanne on rauhallinen, yhtään tartuntaa ei ole toistaiseksi ilmennyt

Kau­pun­gin­ta­lon ovet sul­je­taan kes­ki­viik­ko­na – Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la ko­ro­na­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen, yhtään tar­tun­taa ei ole tois­tai­sek­si il­men­nyt

31.03.2020 20:00
Kaupunki antaa tiloissaan toimiville yrityksille lisäaikaa vuokranmaksuun - lue tästä toimet, joilla Kuusamon kaupunki helpottaa yritysten selviämistä koronakriisistä

Kau­pun­ki antaa ti­lois­saan toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le li­sä­ai­kaa vuok­ran­mak­suun - lue tästä toimet, joilla Kuu­sa­mon kau­pun­ki hel­pot­taa yri­tys­ten sel­viä­mis­tä ko­ro­na­krii­sis­tä

30.03.2020 21:30
Anne Koski-Heikkinen aloittaa väliaikaisena - sivistystoimenjohtajan valinta on hallinto-oikeuden käsittelyssä vielä kuukausien ajan

Anne Kos­ki-Heik­ki­nen aloit­taa vä­li­ai­kai­se­na - si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan valinta on hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä vielä kuu­kau­sien ajan

30.03.2020 21:00
Kuusamossa käyttöön kouluruokakorvaus koronavirusepidemian ajaksi -  korvaus on viisi euroa päivältä

Kuu­sa­mos­sa käyt­töön kou­lu­ruo­ka­kor­vaus ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian ajaksi - korvaus on viisi euroa päi­väl­tä

30.03.2020 20:21
”Rohkenen uskoa, että työttömyysiskusta toivutaan aika nopeasti”, kaupunginjohtaja Manninen sanoo koronakriisin keskellä hallituksen hyväksyessä jälleen alijäämäistä tilinpäätöstä

”Roh­ke­nen uskoa, että työt­tö­myys­is­kus­ta toi­vu­taan aika no­peas­ti”, kau­pun­gin­joh­ta­ja Man­ni­nen sanoo ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä hal­li­tuk­sen hy­väk­syes­sä jälleen ali­jää­mäis­tä ti­lin­pää­tös­tä

30.03.2020 16:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Yle: Hiihtoladut pidetään Kuusamossa kunnostettuna - jos hiihtomahdollisuudet houkuttelevat paikalle turisteja, saatetaan kunnossapito lopettaa

Yle: Hiih­to­la­dut pi­de­tään Kuu­sa­mos­sa kun­nos­tet­tu­na - jos hiih­to­mah­dol­li­suu­det hou­kut­te­le­vat pai­kal­le tu­ris­te­ja, saa­te­taan kun­nos­sa­pi­to lo­pet­taa

28.03.2020 10:20
Helmikuun matkailijamäärä Kuusamossa rikkoi kaikki ennätykset  - Lappi ja muu Suomi jäivät kasvussa kauas taakse

Hel­mi­kuun mat­kai­li­ja­mää­rä Kuu­sa­mos­sa rikkoi kaikki en­nä­tyk­set - Lappi ja muu Suomi jäivät kas­vus­sa kauas taakse

27.03.2020 07:55
Kaksoset Jari ja Jussi Kaartinen viettävät yhteisiä satavuotisjuhlia poikkeuksellisena aikana: "Aika menee kuin siivillä"

Kak­so­set Jari ja Jussi Kaar­ti­nen viet­tä­vät yh­tei­siä sa­ta­vuo­tis­juh­lia poik­keuk­sel­li­se­na aikana: "Aika menee kuin sii­vil­lä"

26.03.2020 17:06
Tilaajille
Kuusamon kaupunki: Tilanne rauhallinen, valmistautuminen jatkuu normaalisti

Kuu­sa­mon kau­pun­ki: Tilanne rau­hal­li­nen, val­mis­tau­tu­mi­nen jatkuu nor­maa­lis­ti

21.03.2020 09:45
Kuusamossa on varauduttu äkkitilanteisiin

Kuu­sa­mos­sa on va­rau­dut­tu äk­ki­ti­lan­tei­siin

18.03.2020 18:56
Kuusamolainen kaupunginvaltuutettu julkaisi videon navetastaan: "Toivottavasti kriisin myötä alettaisiin arvostaa omavaraisuutta"

Kuu­sa­mo­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu jul­kai­si videon na­ve­tas­taan: "Toi­vot­ta­vas­ti kriisin myötä alet­tai­siin ar­vos­taa oma­va­rai­suut­ta"

15.03.2020 12:53
Jos koronavirus tulee Kuusamoon, siitä ei saada tietoa, mutta vielä se ei täällä ole - terveyskeskus avaa neuvontapuhelimen ja myöhemmin koronaviruspoliklinikan

Jos ko­ro­na­vi­rus tulee Kuu­sa­moon, siitä ei saada tietoa, mutta vielä se ei täällä ole - ter­veys­kes­kus avaa neu­von­ta­pu­he­li­men ja myö­hem­min ko­ro­na­vi­rus­po­li­kli­ni­kan

13.03.2020 14:50
Päivitetty ohje: Koronatartunnasta epäilty ohjataan huoneeseen, jossa hän ei sairastuta muita, kaikki ulkomailta tulleet karanteeniin - näin Kuusamon kaupunki ohjeistaa henkilöstöään

Päi­vi­tet­ty ohje: Ko­ro­na­tar­tun­nas­ta epäilty oh­ja­taan huo­nee­seen, jossa hän ei sai­ras­tu­ta muita, kaikki ul­ko­mail­ta tulleet ka­ran­tee­niin - näin Kuu­sa­mon kau­pun­ki oh­jeis­taa hen­ki­lös­töään

12.03.2020 18:13
Kuusamon puheenjohtajisto kokoontuu klo 16 käsittelemään koronavirustilannetta – Manninen: "En muista tämmöisiä koskaan aiemmin olleen Suomessa"

Kuu­sa­mon pu­heen­joh­ta­jis­to ko­koon­tuu klo 16 kä­sit­te­le­mään ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta – Man­ni­nen: "En muista täm­möi­siä koskaan aiemmin olleen Suo­mes­sa"

12.03.2020 15:41
Kauppakeskuksen vessasta löytyi huumeruisku Kuusamossa  - Kauppakeskuksen omistaja lisää valvontakameroita: ”Emme suvaitse tämmöistä toimintaa”

Kaup­pa­kes­kuk­sen ves­sas­ta löytyi huu­me­ruis­ku Kuu­sa­mos­sa - Kaup­pa­kes­kuk­sen omis­ta­ja lisää val­von­ta­ka­me­roi­ta: ”Emme su­vait­se täm­möis­tä toi­min­taa”

10.03.2020 17:54
Tilaajille
Ice Park rakentuu Kuusamoon ensi talvenakin – yhteistyökumppaneita etsitään parhaillaan

Ice Park ra­ken­tuu Kuu­sa­moon ensi tal­ve­na­kin – yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta et­si­tään par­hail­laan

10.03.2020 05:00
Tilaajille