Kuusamon kaupunki
Kuukausi
Kuusamon kaupunki avasi koululaisten kesätyöpaikkahaun - töitä tarjolla olosuhteet huomioiden

Kuu­sa­mon kau­pun­ki avasi kou­lu­lais­ten ke­sä­työ­paik­ka­haun - töitä tar­jol­la olo­suh­teet huo­mioi­den

22.05.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden rajoja tarkistetaan – Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää tarkistuksista keskiviikkona

Kuu­sa­mon pe­rus­kou­lu­jen op­pi­laak­siot­toa­luei­den rajoja tar­kis­te­taan – Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päättää tar­kis­tuk­sis­ta kes­ki­viik­ko­na

19.05.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupungin kesätyöhaku auki 18.5. – 27.5. – kesätyöntekijöiden rekrytointi keskeytettiin aikaisemmin koronatilanteen vuoksi

Kuu­sa­mon kau­pun­gin ke­sä­työ­ha­ku auki 18.5. – 27.5. – ke­sä­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti kes­key­tet­tiin ai­kai­sem­min ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

18.05.2020 17:22
Korona perui harjakaiset, mutta Ruijanmutka käyttöön kesän alussa

Korona perui har­ja­kai­set, mutta Rui­jan­mut­ka käyt­töön kesän alussa

07.05.2020 14:00
Tilaajille
Lukijalta: Keskusta kiittää yhteistyöstä talouden tasapainottamisessa – Tornberg-Karjalainen huomauttaa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle kriisissä mennään"
Mielipide Mervi Tornberg-Karjalainen

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta kiittää yh­teis­työs­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­sa – Torn­berg-Kar­ja­lai­nen huo­maut­taa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle krii­sis­sä men­nään"

07.05.2020 09:00
Vanhemmat
Lapsi tai nuori, oletko innokas piirtäjä? Osallistu suureen piirustuskampanjaan

Lapsi tai nuori, oletko innokas piir­tä­jä? Osal­lis­tu suureen pii­rus­tus­kam­pan­jaan

29.04.2020 18:00
Kuusamon kaupunki peruu nuorten kesätyöt – Tarjolla kuitenkin runsaasti tukea kesätyöllistämiseen

Kuu­sa­mon kau­pun­ki peruu nuorten ke­sä­työt – Tar­jol­la kui­ten­kin run­saas­ti tukea ke­sä­työl­lis­tä­mi­seen

29.04.2020 16:08
"Kuivaavat kenkätelineet sekä kuivauskaapit märille vaatteille" – Nilonkankaan uudessa alakoulussa opiskeltaisiin monitoimitiloissa eikä kotitaloustunneille tarvisi enää lähteä Torankiin

"Kui­vaa­vat ken­kä­te­li­neet sekä kui­vaus­kaa­pit märille vaat­teil­le" – Ni­lon­kan­kaan uudessa ala­kou­lus­sa opis­kel­tai­siin mo­ni­toi­mi­ti­lois­sa eikä ko­ti­ta­lous­tun­neil­le tarvisi enää lähteä To­ran­kiin

27.04.2020 04:00
Tilaajille
Naturpolikselle puoli miljoonaa, Kemijärven kirjastoauto kuntotarkistukseen, kaupunki ei hae Kitkan luurankoa – lue Kuusamon tämän viikon päätökset tästä

Na­tur­po­lik­sel­le puoli mil­joo­naa, Ke­mi­jär­ven kir­jas­to­au­to kun­to­tar­kis­tuk­seen, kau­pun­ki ei hae Kitkan luu­ran­koa – lue Kuu­sa­mon tämän viikon pää­tök­set tästä

23.04.2020 04:00
Tilaajille
Tänään selviää maksaako Kuusamon kaupunki 342 000 euroa korvausta irtisanotusta ryhmäkotitilasta – uutta vuokralaista ei ole löytynyt

Tänään selviää mak­saa­ko Kuu­sa­mon kau­pun­ki 342 000 euroa kor­vaus­ta ir­ti­sa­no­tus­ta ryh­mä­ko­ti­ti­las­ta – uutta vuok­ra­lais­ta ei ole löy­ty­nyt

21.04.2020 07:00
Tilaajille
Hoito tehostuu ja henkilökunta kumartaa - Kuusamokin liittyy uuteen potilastietojärjestelmään

Hoito te­hos­tuu ja hen­ki­lö­kun­ta ku­mar­taa - Kuu­sa­mo­kin liittyy uuteen po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään

20.04.2020 04:00
Tilaajille
Kun koronaepidemia tulee Koillismaalle, vanhusyksikköjen asukkaita tulee todennäköisesti sairastumaan - Käkelä: "Asukkaat ovat jo lähtökohtaisesti kohonneessa kuoleman riskissä"

Kun ko­ro­na­epi­de­mia tulee Koil­lis­maal­le, van­hus­yk­sik­kö­jen asuk­kai­ta tulee to­den­nä­köi­ses­ti sai­ras­tu­maan - Käkelä: "A­suk­kaat ovat jo läh­tö­koh­tai­ses­ti ko­hon­nees­sa kuo­le­man ris­kis­sä"

08.04.2020 17:54
Kuusamo NYT -kanava tiedottaa ja viihdyttää – Kuusamon kaupunki avasi Kuusamo NYT -kanavan tiedottamaan ja viihdyttämään kaupunkilaisia korona-epidemian ajan

Kuusamo NYT -kanava tie­dot­taa ja viih­dyt­tää – Kuu­sa­mon kau­pun­ki avasi Kuusamo NYT -ka­na­van tie­dot­ta­maan ja viih­dyt­tä­mään kau­pun­ki­lai­sia ko­ro­na-epi­de­mian ajan

05.04.2020 05:00
Kuusamossa ei ole vielä paikallisesti todettua koronavirusepidemiaa – Flunssapoli on aloittanut viikko sitten toimintansa ja sielläkin kävijämäärät ovat olleet kohtuullisia

Kuu­sa­mos­sa ei ole vielä pai­kal­li­ses­ti to­det­tua ko­ro­na­vi­rus­epi­de­miaa – Fluns­sa­po­li on aloit­ta­nut viikko sitten toi­min­tan­sa ja siel­lä­kin kä­vi­jä­mää­rät ovat olleet koh­tuul­li­sia

03.04.2020 18:00
Koronaepidemiatilanne Kuusamossa on edelleen hiljainen – Kaupunginjohtaja Jouko Manninen: "Kaikissa tehtävissä on nyt poikkeustilanne ja tilanteet vaihtelevat henkilöittäin ja toimialoittain"

Ko­ro­na­epi­de­mia­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa on edel­leen hil­jai­nen – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jouko Man­ni­nen: "Kai­kis­sa teh­tä­vis­sä on nyt poik­keus­ti­lan­ne ja ti­lan­teet vaih­te­le­vat hen­ki­löit­täin ja toi­mia­loit­tain"

03.04.2020 12:23
Kuusamoon on suunniteltu junarataa jo 1800-luvun lopulla - saataisiinko pitkä projekti päätökseen vuoteen 2035 mennessä?

Kuu­sa­moon on suun­ni­tel­tu ju­na­ra­taa jo 1800-lu­vun lopulla - saa­tai­siin­ko pitkä pro­jek­ti pää­tök­seen vuoteen 2035 men­nes­sä?

01.04.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Maailma muuttuu, niin Kuusamon kouluverkkokin
Mielipide Martti Turunen

Lu­ki­jal­ta: Maailma muut­tuu, niin Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­kin

27.03.2020 05:00
Mielipide

Tarmo Raa­ti­kai­sen ryh­mä­pu­heen­vuo­ro val­tuus­tos­sa: Riit­tä­vä tun­ti­ke­hys on var­mis­tet­ta­va

27.03.2020 04:00
Monta uudistusta Kuusamossa: flunssapoli avataan perjantaina, kulku hammashoitolaan muuttuu, henkisen tuen puhelin avataan, neuvola palvelee

Monta uu­dis­tus­ta Kuu­sa­mos­sa: fluns­sa­po­li avataan per­jan­tai­na, kulku ham­mas­hoi­to­laan muut­tuu, hen­ki­sen tuen puhelin ava­taan, neuvola pal­ve­lee

26.03.2020 16:59
Miksi kaikilta flunssaisilta ei oteta koronavirus-näytettä? Kuusamon tartuntatautilääkäri vastaa

Miksi kai­kil­ta fluns­sai­sil­ta ei oteta ko­ro­na­vi­rus-näy­tet­tä? Kuu­sa­mon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri vastaa

24.03.2020 04:00