Latitude 66 Cobalt Oy
Latitude 66 Cobalt tekee tutkimuksia miehittämättömällä lennokilla Posiolla

La­ti­tu­de 66 Cobalt tekee tut­ki­muk­sia mie­hit­tä­mät­tö­mäl­lä len­no­kil­la Po­siol­la

12.05.2020 11:27
Tilaajille
Kairasydänten siirto Outokummusta Posiolle aloitettiin – Latitude 66 Cobalt Oy aloittaa Soukkavaarassa käsittelemään, analysoimaan ja varastoimaan geologiseen tutkimukseen liittyviä kairasydämiä

Kai­ra­sy­dän­ten siirto Ou­to­kum­mus­ta Po­siol­le aloi­tet­tiin – La­ti­tu­de 66 Cobalt Oy aloit­taa Souk­ka­vaa­ras­sa kä­sit­te­le­mään, ana­ly­soi­maan ja va­ras­toi­maan geo­lo­gi­seen tut­ki­muk­seen liit­ty­viä kai­ra­sy­dä­miä

19.04.2020 04:00
Tilaajille
Latitude 66 jätti Tukesille malminetsintälupahakemuksen Posion Maaninkavaarassa

La­ti­tu­de 66 jätti Tu­ke­sil­le mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sen Posion Maanin­ka­vaa­ras­sa

26.03.2020 14:36
Tilaajille
Lukijalta: Latitude hypettää jälleen
Mielipide Jouni Hakola

Lu­ki­jal­ta: La­ti­tu­de hy­pet­tää jälleen

13.03.2020 04:00
Latitude jätti malminetsintähakemuksen Haarakummun alueelta – kairaustutkimukset alkavat Maaninkavaarassa huhtikuussa

La­ti­tu­de jätti mal­min­et­sin­tä­ha­ke­muk­sen Haa­ra­kum­mun alueel­ta – kai­raus­tut­ki­muk­set alkavat Maanin­ka­vaa­ras­sa huh­ti­kuus­sa

29.02.2020 09:14
Anna Kantolan kolumni: Kitkajoella on ladattu akkuja jo sata vuotta – onko järkeä, että epävarma malminetsitää saa tulpata lähialueen kehityksen?

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Kit­ka­joel­la on ladattu akkuja jo sata vuotta – onko järkeä, että epä­var­ma mal­mi­net­si­tää saa tulpata lä­hi­alueen ke­hi­tyk­sen?

26.02.2020 18:51
Ylen MOT-ohjelmassa tänä iltana puhutaan Kuusamon Juomasuon  kaivoshankkeesta:

Ylen MOT-oh­jel­mas­sa tänä iltana pu­hu­taan Kuu­sa­mon Juo­ma­suon kai­vos­hank­kees­ta:

10.02.2020 14:55
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt aloittaa kairausohjelman Sallassa, Posiolla ja Kuusamossa – suunnitelmissa yhteensä 22 reiän kairaus

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt aloit­taa kai­raus­oh­jel­man Sal­las­sa, Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa – suun­ni­tel­mis­sa yh­teen­sä 22 reiän kairaus

04.02.2020 12:37
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Pelkällä toivolla ei elä - tie varauksista kaivokseen on pitkä ja riskialtis

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Pel­käl­lä toi­vol­la ei elä - tie va­rauk­sis­ta kai­vok­seen on pitkä ja ris­ki­al­tis

22.01.2020 10:00
Toimittajalta: Kaivattuja työpaikkoja vihdoin tulossa Posiolle – Matkailun toimialalle on odotettu vuosia investointeja, ja nyt niitä tulee, ihan kotikutoisesti
Kolumni Erkki Ahola

Toi­mit­ta­jal­ta: Kai­vat­tu­ja työ­paik­ko­ja vihdoin tulossa Po­siol­le – Mat­kai­lun toi­mi­alal­le on odo­tet­tu vuosia in­ves­toin­te­ja, ja nyt niitä tulee, ihan ko­ti­ku­toi­ses­ti

20.01.2020 05:00
Lukijalta: Juomasuon kaivoksen tarkkaa toiminta-aikaa on liian aikaista arvioida
Mielipide Jussi Lähde

Lu­ki­jal­ta: Juo­ma­suon kai­vok­sen tarkkaa toi­min­ta-ai­kaa on liian ai­kais­ta ar­vioi­da

19.01.2020 09:00
Viisi geologia Posiolle – Kairasydänten analysoinnin ja varastoinnin Posiolle keskittävä kaivosyhtiö tuo mukanaan muuttotappiosta kärsivään kuntaan kipeästi kaivattuja uusia työpaikkoja

Viisi geo­lo­gia Po­siol­le – Kai­ra­sy­dän­ten ana­ly­soin­nin ja va­ras­toin­nin Po­siol­le kes­kit­tä­vä kai­vos­yh­tiö tuo mu­ka­naan muut­to­tap­pios­ta kär­si­vään kuntaan ki­peäs­ti kai­vat­tu­ja uusia työ­paik­ko­ja

19.01.2020 09:00
Tilaajille
Vähintään 15 rekkaa kuljettaa kairasydämiä Posiolle - kaivosyhtiö vuokrasi ovifirman tyhjäksi jääneet tilat ja siirtää toimintansa sinne

Vä­hin­tään 15 rekkaa kul­jet­taa kai­ra­sy­dä­miä Po­siol­le - kai­vos­yh­tiö vuok­ra­si ovi­fir­man tyh­jäk­si jääneet tilat ja siirtää toi­min­tan­sa sinne

16.01.2020 05:00
Operaatio Akkumalmi menee arkistoihin ja maastoon –  Latitude 66 Cobaltin tavoitteena on 5700 neliökilometrin tutkiminen Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa.

Ope­raa­tio Ak­ku­mal­mi menee ar­kis­toi­hin ja maas­toon – La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin ta­voit­tee­na on 5700 ne­liö­ki­lo­met­rin tut­ki­mi­nen La­pis­sa, Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa.

09.01.2020 09:00
Kaupunki vuokraa äänestyksen jälkeen kaivosyhtiölle maata Käylästä – kolme lautakunnan jäsentä jätti eriävän mielipiteen

Kau­pun­ki vuokraa ää­nes­tyk­sen jälkeen kai­vos­yh­tiöl­le maata Käy­läs­tä – kolme lau­ta­kun­nan jäsentä jätti eriävän mie­li­pi­teen

28.09.2018 11:00
Latitude 66 Cobalt kiertää näytteilleasettajana puoluekokouksissa – yhtiö esittää näkökantojaan kaivoslaista ja akkuteollisuudesta

La­ti­tu­de 66 Cobalt kiertää näyt­teil­le­aset­ta­ja­na puo­lue­ko­kouk­sis­sa – yhtiö esittää nä­kö­kan­to­jaan kai­vos­lais­ta ja ak­ku­teol­li­suu­des­ta

08.06.2018 11:30