Lumitilanne
Posion palvelujohtajalta vastine lumikuormista – löytää useita puutteita kunnan toiminnasta

Posion pal­ve­lu­joh­ta­jal­ta vastine lu­mi­kuor­mis­ta – löytää useita puut­tei­ta kunnan toi­min­nas­ta

13.05.2020 04:00
Tilaajille
Kevät eteni hitaasti huhtikuussa – Koillismaalla lunta oli harvinaisen paljon

Kevät eteni hi­taas­ti huh­ti­kuus­sa – Koil­lis­maal­la lunta oli har­vi­nai­sen paljon

05.05.2020 04:00
Tilaajille
”Lepsua ja vastuutonta toimintaa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ihmettelee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

”Lepsua ja vas­tuu­ton­ta toi­min­taa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ih­met­te­lee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

04.05.2020 16:46
Tilaajille
Posion koulukeskuksen katolla edelleen raskas lumikuorma – Pelastuslaitoksen päivystäjä: "Kiireen vilkkaa kiinteistön omistajan toimesta sinne katolle olisi nyt noustava lumet tiputtelemaan, riski vahingon tulosta kasvaa raskaan lumikuorman seurauksena"

Posion kou­lu­kes­kuk­sen katolla edel­leen raskas lu­mi­kuor­ma – Pe­las­tus­lai­tok­sen päi­vys­tä­jä: "Kii­reen vilkkaa kiin­teis­tön omis­ta­jan toi­mes­ta sinne katolle olisi nyt nous­ta­va lumet ti­put­te­le­maan, riski va­hin­gon tulosta kasvaa raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na"

04.05.2020 06:00
Tilaajille
Toimittajalta: Lumikuormat katoilla tulivat kalliiksi – Aiheellista on kysyä, kun tänä talvena on katoille kertynyt poikkeukselliset määrät lunta, niin miksi lumia ei ole menty ajoissa tiputtelemaan?

Toi­mit­ta­jal­ta: Lu­mi­kuor­mat ka­toil­la tulivat kal­liik­si – Ai­heel­lis­ta on kysyä, kun tänä talvena on ka­toil­le ker­ty­nyt poik­keuk­sel­li­set määrät lunta, niin miksi lumia ei ole menty ajoissa ti­put­te­le­maan?

29.04.2020 04:00
Lukiorakennuksen katon sortuminen ja siitä aiheutuva korjauslasku puhutti Posion valtuutettuja – "Miksi lumia ei menty tiputtelemaan ajoissa?"

Lu­kio­ra­ken­nuk­sen katon sor­tu­mi­nen ja siitä ai­heu­tu­va kor­jaus­las­ku puhutti Posion val­tuu­tet­tu­ja – "Miksi lumia ei menty ti­put­te­le­maan ajois­sa?"

25.04.2020 04:00
Tilaajille
Varastohalli romahti Taivalkoskella torstai-iltana – syynä todennäköisesti lumen paino

Va­ras­to­hal­li romahti Tai­val­kos­kel­la tors­tai-il­ta­na – syynä to­den­nä­köi­ses­ti lumen paino

17.04.2020 09:45
Tilaajille
Aura-autot öisillä teillä ja vyötäisilleen uponnut valokuvaaja – lunta riittää, mutta vielä ei rikottu ennätyksiä sen määrässä

Au­ra-au­tot öisillä teillä ja vyö­täi­sil­leen uponnut va­lo­ku­vaa­ja – lunta riit­tää, mutta vielä ei rikottu en­nä­tyk­siä sen mää­räs­sä

16.04.2020 13:46
Tilaajille
Iltalehti: "Siitähän lähti kaikki kylkilaudoitukset kokonaan, tukirakenteet jäivät ehjiksi" – Kuusamon Tolpanniemessä yksitoista vuotta asunut Keijo ei ole kokenut aiemmin moisia lumituhoja

Il­ta­leh­ti: "Sii­tä­hän lähti kaikki kyl­ki­lau­doi­tuk­set ko­ko­naan, tu­ki­ra­ken­teet jäivät eh­jik­si" – Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä yk­si­tois­ta vuotta asunut Keijo ei ole kokenut aiemmin moisia lu­mi­tu­ho­ja

30.03.2020 19:00
Tilaajille
Ennätystulvat uhkaavat Koillismaata - Evon Mankinen ei ole huolissaan: Meillä pohjavedet riittävät ja Kuusamossa on hajautettu pohjavedenotto, niin ongelmia ei tule"

En­nä­tys­tul­vat uh­kaa­vat Koil­lis­maa­ta - Evon Man­ki­nen ei ole huo­lis­saan: Meillä poh­ja­ve­det riit­tä­vät ja Kuu­sa­mos­sa on ha­jau­tet­tu poh­ja­ve­de­not­to, niin on­gel­mia ei tule"

29.03.2020 14:00
Tilaajille
Huomenna aamulla taas enemmän lunta kuin eilen: "Sadealueen myötä koko kertymä on paikoin 15 senttiä"

Huo­men­na aamulla taas enemmän lunta kuin eilen: "Sa­dea­lueen myötä koko kertymä on paikoin 15 sent­tiä"

05.03.2020 17:07
Tilaajille
Lumesta voi vielä tulla pohjoisen Suomen matkailuvaltti

Lumesta voi vielä tulla poh­joi­sen Suomen mat­kai­lu­valt­ti

23.02.2020 10:52
Tilaajille
Viranomaiset suosittelevat tarkastelemaan kattoja, lumen pudotus katoilta
on tiimityötä

Vi­ran­omai­set suo­sit­te­le­vat tar­kas­te­le­maan kat­to­ja, lumen pudotus ka­toil­ta on tii­mi­työ­tä

12.02.2020 05:00
Tilaajille
Pölkyllä romahti puutavarakatos, kattoja puhdistetaan koko ajan

Pöl­kyl­lä romahti puu­ta­va­ra­ka­tos, kattoja puh­dis­te­taan koko ajan

10.02.2020 14:15
Tilaajille
Mika huhkii jalkapallokentän kokoisella tasakatolla sahan ja kolan kanssa – lumikuorma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle"

Mika huhkii jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­sel­la ta­sa­ka­tol­la sahan ja kolan kanssa – lu­mi­kuor­ma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiin­teis­tön omis­ta­jan vas­tuul­le"

22.01.2020 11:00
Tilaajille
Latuhöylä osuu välillä pelkkään multaan - ahkerimmat hiihtäjät kiertävät latuja Koillismaalla: "Hiihtäjiä näyttää kuitenkin olevan runsaasti liikkeellä"

La­tu­höy­lä osuu välillä pelk­kään multaan - ah­ke­rim­mat hiih­tä­jät kier­tä­vät latuja Koil­lis­maal­la: "Hiih­tä­jiä näyttää kui­ten­kin olevan run­saas­ti liik­keel­lä"

03.01.2019 05:00
Lunta pian puoli metriä – höttöinen pohja ei kelpaa kaikille

Lunta pian puoli metriä – höt­töi­nen pohja ei kelpaa kai­kil­le

19.12.2017 05:00