Maatalous
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien mies kevättöissä – elinikäinen työmaa maamiehen elannonhankinta ainakin on

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies ke­vät­töis­sä – elin­ikäi­nen työmaa maa­mie­hen elan­non­han­kin­ta ainakin on

16.06.2020 04:00
Tilaajille
Mielipide Jorma Kananen, Tauno Riekki

Lu­ki­jal­ta: Mikä meillä oikein maksaa – maa­ta­lous­ko te­ho­ton­ta?

15.06.2020 15:00
Lievennyksiä maatalouden valvontoihin koronakriisin takia

Lie­ven­nyk­siä maa­ta­lou­den val­von­toi­hin ko­ro­na­krii­sin takia

22.05.2020 10:33
Poikkeuksellinen tilanne ajoi lietteen säilömiseen tilapäisessä maakuopassa

Poik­keuk­sel­li­nen tilanne ajoi liet­teen säi­lö­mi­seen ti­la­päi­ses­sä maa­kuo­pas­sa

22.05.2020 04:00
Tilaajille
Korona muutti maatalousyrittäjät suurimmista saastuttajista yhdeksi huoltovarmuuden kulmakivistä: "Näkee, että ihmiset arvostavat kotimaista tuotantoa entistä enemmän"

Korona muutti maa­ta­lous­yrit­tä­jät suu­rim­mis­ta saas­tut­ta­jis­ta yhdeksi huol­to­var­muu­den kul­ma­ki­vis­tä: "Näkee, että ihmiset ar­vos­ta­vat ko­ti­mais­ta tuo­tan­toa entistä enem­män"

22.04.2020 04:00
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lakimuutoksia - koskee myös kala- ja porotaloutta

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee la­ki­muu­tok­sia - koskee myös kala- ja po­ro­ta­lout­ta

09.04.2020 13:38
Tiedote Posion kunnaneläinlääkärin palveluista – Kiireettömät tuotanto- ja seuraeläintapaukset siirretään myöhempään ajankohtaan

Tiedote Posion kun­nan­eläin­lää­kä­rin pal­ve­luis­ta – Kii­reet­tö­mät tuo­tan­to- ja seu­ra­eläin­ta­pauk­set siir­re­tään myö­hem­pään ajan­koh­taan

20.03.2020 12:05
Kuusamolainen kaupunginvaltuutettu julkaisi videon navetastaan: "Toivottavasti kriisin myötä alettaisiin arvostaa omavaraisuutta"

Kuu­sa­mo­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu jul­kai­si videon na­ve­tas­taan: "Toi­vot­ta­vas­ti kriisin myötä alet­tai­siin ar­vos­taa oma­va­rai­suut­ta"

15.03.2020 12:53
Lisää kanaa, nautaa ja sikaa, vähemmän lammasta: Lihantuotanto lisääntyi ja tuottajahinnat kasvoivat viime vuonna.

Lisää kanaa, nautaa ja sikaa, vä­hem­män lam­mas­ta: Li­han­tuo­tan­to li­sään­tyi ja tuot­ta­ja­hin­nat kas­voi­vat viime vuonna.

29.02.2020 04:01
Tilaajille
Maitoa halutaan tuottaa myös jatkossa – valtaosa maatalouden myyntituloista tulee Koillismaalla maidosta

Maitoa ha­lu­taan tuottaa myös jat­kos­sa – val­ta­osa maa­ta­lou­den myyn­ti­tu­lois­ta tulee Koil­lis­maal­la mai­dos­ta

20.09.2018 05:00
Koillismaan kasvukausi on ennätyspitkä – "kyllä näillä talven yli mennään, että heilahtaa"

Koil­lis­maan kas­vu­kau­si on en­nä­tys­pit­kä – "kyllä näillä talven yli men­nään, että hei­lah­taa"

03.09.2018 09:00
Sateet tulivat kuin tilauksesta – viljelijät tyytyväisinä: "Näkymät ovat huomattavasti tavanomaisia paremmat"

Sateet tulivat kuin ti­lauk­ses­ta – vil­je­li­jät tyy­ty­väi­si­nä: "Nä­ky­mät ovat huo­mat­ta­vas­ti ta­van­omai­sia pa­rem­mat"

09.06.2018 09:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kovat vuodet ras­saa­vat – vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­seen eri­tyi­nen huomio: Sii­ka­joen tra­ge­dia ei saa toistua

04.06.2018 05:00
Halkoliiteri syttyi tuleen ja levitti palon rantasaunaan ja navettaan, jossa oli 30 lehmää – kaksi eläimistä jouduttiin lopettamaaan

Hal­ko­lii­te­ri syttyi tuleen ja levitti palon ran­ta­sau­naan ja na­vet­taan, jossa oli 30 lehmää – kaksi eläi­mis­tä jou­dut­tiin lo­pet­ta­maaan

31.05.2018 08:26
Kylvöt on jo aloitettu Koillismaalla – villiyrttiyrittäjä odottaa, että voikukkasatoa: "Tilauksia on sisässä jo kymmeniä kiloja"

Kylvöt on jo aloi­tet­tu Koil­lis­maal­la – vil­li­yrt­ti­yrit­tä­jä odot­taa, että voi­kuk­ka­sa­toa: "Ti­lauk­sia on sisässä jo kym­me­niä kiloja"

21.05.2018 05:00
Kulje kuvien ja tarinoiden mukana halki itsenäisyyden vuosikymmenten Koillismaalla

Kulje kuvien ja ta­ri­noi­den mukana halki it­se­näi­syy­den vuo­si­kym­men­ten Koil­lis­maal­la

05.12.2017 19:41

”Maa­kun­ta­ra­ja ei saa olla esteenä yh­teis­työl­le” Po­siol­la toi­vo­taan yh­tei­sen maa­ta­lous­lo­mi­tuk­sen säi­ly­vän, vaikka kunta liit­tyy­kin Itä-Lap­piin

17.11.2017 05:00

”Al­ku­tuo­tan­toon uusia hank­kei­ta”

17.11.2017 05:00
Maa- ja metsätalousministeri toiveikas maataloustuotteiden viennin kasvumahdollisuuksien osalta

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri toi­vei­kas maa­ta­lous­tuot­tei­den viennin kas­vu­mah­dol­li­suuk­sien osalta

09.11.2017 11:15
Taivalkoskelle ensimmäinen robottinavetta – Avajaiset vetivät paikalle satoja uteliaita silmäpareja

Tai­val­kos­kel­le en­sim­mäi­nen ro­bot­ti­na­vet­ta – Ava­jai­set vetivät pai­kal­le satoja ute­liai­ta sil­mä­pa­re­ja

29.09.2017 10:30