Maatalous
Tiedote Posion kunnaneläinlääkärin palveluista – Kiireettömät tuotanto- ja seuraeläintapaukset siirretään myöhempään ajankohtaan

Tiedote Posion kun­nan­eläin­lää­kä­rin pal­ve­luis­ta – Kii­reet­tö­mät tuo­tan­to- ja seu­ra­eläin­ta­pauk­set siir­re­tään myö­hem­pään ajan­koh­taan

20.03.2020 12:05
Kuusamolainen kaupunginvaltuutettu julkaisi videon navetastaan: "Toivottavasti kriisin myötä alettaisiin arvostaa omavaraisuutta"

Kuu­sa­mo­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu jul­kai­si videon na­ve­tas­taan: "Toi­vot­ta­vas­ti kriisin myötä alet­tai­siin ar­vos­taa oma­va­rai­suut­ta"

15.03.2020 12:53
Lisää kanaa, nautaa ja sikaa, vähemmän lammasta: Lihantuotanto lisääntyi ja tuottajahinnat kasvoivat viime vuonna.

Lisää kanaa, nautaa ja sikaa, vä­hem­män lam­mas­ta: Li­han­tuo­tan­to li­sään­tyi ja tuot­ta­ja­hin­nat kas­voi­vat viime vuonna.

29.02.2020 04:01
Maitoa halutaan tuottaa myös jatkossa – valtaosa maatalouden myyntituloista tulee Koillismaalla maidosta

Maitoa ha­lu­taan tuottaa myös jat­kos­sa – val­ta­osa maa­ta­lou­den myyn­ti­tu­lois­ta tulee Koil­lis­maal­la mai­dos­ta

20.09.2018 05:00
Koillismaan kasvukausi on ennätyspitkä – "kyllä näillä talven yli mennään, että heilahtaa"

Koil­lis­maan kas­vu­kau­si on en­nä­tys­pit­kä – "kyllä näillä talven yli men­nään, että hei­lah­taa"

03.09.2018 09:00
Sateet tulivat kuin tilauksesta – viljelijät tyytyväisinä: "Näkymät ovat huomattavasti tavanomaisia paremmat"

Sateet tulivat kuin ti­lauk­ses­ta – vil­je­li­jät tyy­ty­väi­si­nä: "Nä­ky­mät ovat huo­mat­ta­vas­ti ta­van­omai­sia pa­rem­mat"

09.06.2018 09:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kovat vuodet ras­saa­vat – vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­seen eri­tyi­nen huomio: Sii­ka­joen tra­ge­dia ei saa toistua

04.06.2018 05:00
Halkoliiteri syttyi tuleen ja levitti palon rantasaunaan ja navettaan, jossa oli 30 lehmää – kaksi eläimistä jouduttiin lopettamaaan

Hal­ko­lii­te­ri syttyi tuleen ja levitti palon ran­ta­sau­naan ja na­vet­taan, jossa oli 30 lehmää – kaksi eläi­mis­tä jou­dut­tiin lo­pet­ta­maaan

31.05.2018 08:26
Kylvöt on jo aloitettu Koillismaalla – villiyrttiyrittäjä odottaa, että voikukkasatoa: "Tilauksia on sisässä jo kymmeniä kiloja"

Kylvöt on jo aloi­tet­tu Koil­lis­maal­la – vil­li­yrt­ti­yrit­tä­jä odot­taa, että voi­kuk­ka­sa­toa: "Ti­lauk­sia on sisässä jo kym­me­niä kiloja"

21.05.2018 05:00
Kulje kuvien ja tarinoiden mukana halki itsenäisyyden vuosikymmenten Koillismaalla

Kulje kuvien ja ta­ri­noi­den mukana halki it­se­näi­syy­den vuo­si­kym­men­ten Koil­lis­maal­la

05.12.2017 19:41

”Maa­kun­ta­ra­ja ei saa olla esteenä yh­teis­työl­le” Po­siol­la toi­vo­taan yh­tei­sen maa­ta­lous­lo­mi­tuk­sen säi­ly­vän, vaikka kunta liit­tyy­kin Itä-Lap­piin

17.11.2017 05:00

”Al­ku­tuo­tan­toon uusia hank­kei­ta”

17.11.2017 05:00
Maa- ja metsätalousministeri toiveikas maataloustuotteiden viennin kasvumahdollisuuksien osalta

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri toi­vei­kas maa­ta­lous­tuot­tei­den viennin kas­vu­mah­dol­li­suuk­sien osalta

09.11.2017 11:15
Taivalkoskelle ensimmäinen robottinavetta – Avajaiset vetivät paikalle satoja uteliaita silmäpareja

Tai­val­kos­kel­le en­sim­mäi­nen ro­bot­ti­na­vet­ta – Ava­jai­set vetivät pai­kal­le satoja ute­liai­ta sil­mä­pa­re­ja

29.09.2017 10:30
Kolumni

Ala­ker­ta: Missä sen äiti on, kysyy va­sik­kaa katsova lapsi mai­to­ti­lal­la – kovin moni ei enää tiedä vas­taus­ta

19.09.2017 05:00
Kuusamon Juusto ei saa tarpeeksi maitoa - Talousvaikeuksien takia lähteneiden tuottajien kanssa on käyty perusteelliset neuvottelut, mutta kukaan ei halua tulla takaisin

Kuu­sa­mon Juusto ei saa tar­peek­si maitoa - Ta­lous­vai­keuk­sien takia läh­te­nei­den tuot­ta­jien kanssa on käyty pe­rus­teel­li­set neu­vot­te­lut, mutta kukaan ei halua tulla ta­kai­sin

02.08.2017 05:00
Luontoon nakattu tölkki voi tappaa lehmän – silppurien repimät teräväreunaiset vierasesineet saavat aikaan pahaa jälkeä

Luon­toon nakattu tölkki voi tappaa lehmän – silp­pu­rien repimät te­rä­vä­reu­nai­set vie­ras­esi­neet saavat aikaan pahaa jälkeä

20.07.2017 19:34
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yöt­tö­män yön kas­vat­ta­mat vil­li­yr­tit kan­nat­taa hyö­dyn­tää – Aa­sias­sa mark­ki­nat ovat ra­jat­to­mat

22.06.2017 05:00
Yhteinen lomitus säilymässä läänin rajasta huolimatta – Lehtiniemi: rajoilla ei saa estää järkevää yhteistyötä

Yh­tei­nen lomitus säi­ly­mäs­sä läänin rajasta huo­li­mat­ta – Leh­ti­nie­mi: ra­joil­la ei saa estää jär­ke­vää yh­teis­työ­tä

03.02.2017 05:00
Väkeä kuin meren mutaa – Ylä-Suiningille uusi nautakasvattamo

Väkeä kuin meren mutaa – Ylä-Sui­nin­gil­le uusi nau­ta­kas­vat­ta­mo

28.06.2016 10:00