Malminetsintä
Latitude 66 Cobalt tekee tutkimuksia miehittämättömällä lennokilla Posiolla

La­ti­tu­de 66 Cobalt tekee tut­ki­muk­sia mie­hit­tä­mät­tö­mäl­lä len­no­kil­la Po­siol­la

12.05.2020 11:27
Kairasydänten siirto Outokummusta Posiolle aloitettiin – Latitude 66 Cobalt Oy aloittaa Soukkavaarassa käsittelemään, analysoimaan ja varastoimaan geologiseen tutkimukseen liittyviä kairasydämiä

Kai­ra­sy­dän­ten siirto Ou­to­kum­mus­ta Po­siol­le aloi­tet­tiin – La­ti­tu­de 66 Cobalt Oy aloit­taa Souk­ka­vaa­ras­sa kä­sit­te­le­mään, ana­ly­soi­maan ja va­ras­toi­maan geo­lo­gi­seen tut­ki­muk­seen liit­ty­viä kai­ra­sy­dä­miä

19.04.2020 04:00
Tilaajille
Lupaavat malmivarannot Etelä-Posiolla – Alueella jo 2000-luvun lopulta operoinut Nortec Minerals Oy aloitti nyt geofysiikan maastomittaukset, maaliskuussa aloitetaan kairausnäytteenotot

Lu­paa­vat mal­mi­va­ran­not Ete­lä-Po­siol­la – Alueel­la jo 2000-lu­vun lopulta ope­roi­nut Nortec Mi­ne­rals Oy aloitti nyt geo­fy­sii­kan maas­to­mit­tauk­set, maa­lis­kuus­sa aloi­te­taan kai­raus­näyt­teen­otot

23.01.2020 08:59
Tilaajille