Matkailu
Viikko
"Tärkeää on nyt jatkaa tulevaisuuden rakentamista, päivä kerrallaan" – Posion matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Sassali luo uskoa yrittäjien keskuuteen

"Tär­keää on nyt jatkaa tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mis­ta, päivä ker­ral­laan" – Posion mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Lauri Sassali luo uskoa yrit­tä­jien kes­kuu­teen

07.04.2020 21:13
Tilaajille
Lomakeskus Himmerkille myönnettiin Green Key kansainvälinen kestävän matkailun sertifikaatti – Yrittäjäpariskunta Helvi ja Reijo Lantto: "Olemme ylpeitä saavutuksistamme ja tästä on hyvä jatkaa kehittämistä kohti puhtaampaa huomista"

Lo­ma­kes­kus Him­mer­kil­le myön­net­tiin Green Key kan­sain­vä­li­nen kes­tä­vän mat­kai­lun ser­ti­fi­kaat­ti – Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Helvi ja Reijo Lantto: "Olemme ylpeitä saa­vu­tuk­sis­tam­me ja tästä on hyvä jatkaa ke­hit­tä­mis­tä kohti puh­taam­paa huo­mis­ta"

04.04.2020 05:00
Tilaajille
Henrik Kosonen kertoo saaneensa koronaviruksen Rukalta

Henrik Kosonen kertoo saa­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen Rukalta

03.04.2020 11:11
Hiljentyneet hotellit eivät lannista majoitusjohtajia – moni katsoo toiveikkaana kriisin jälkeistä aikaa

Hil­jen­ty­neet ho­tel­lit eivät lan­nis­ta ma­joi­tus­joh­ta­jia – moni katsoo toi­veik­kaa­na kriisin jäl­keis­tä aikaa

03.04.2020 04:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Matkailuyritysten tappiot ovat mittavia – Business Finlandin jatkokyselyt asiakasyrityksille paljastivat valtavan avuntarpeen

Mat­kai­lu­yri­tys­ten tappiot ovat mit­ta­via – Bu­si­ness Fin­lan­din jat­ko­ky­se­lyt asia­kas­yri­tyk­sil­le pal­jas­ti­vat val­ta­van avun­tar­peen

31.03.2020 04:00
Tilaajille
Yrittäjä-studio.fi: Ensin paloi hotelli, sitten koronavirus sekoitti yrityksen arjen – Wilderness Suomun yrittäjä uskoo silti tulevaan

Yrit­tä­jä-stu­dio.fi: Ensin paloi ho­tel­li, sitten ko­ro­na­vi­rus se­koit­ti yri­tyk­sen arjen – Wil­der­ness Suomun yrit­tä­jä uskoo silti tu­le­vaan

30.03.2020 20:00
Tilaajille
Rukalla katse jo ensi kaudessa - lomautuksista huolimatta ymmärrystä tilanteelle riittää paikallisjohtajan mukaan: "Työntekijöiden keskuudessa on noussut Ruka-henki"

Rukalla katse jo ensi kau­des­sa - lo­mau­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta ym­mär­rys­tä ti­lan­teel­le riittää pai­kal­lis­joh­ta­jan mukaan: "Työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa on noussut Ru­ka-hen­ki"

30.03.2020 04:00
Tilaajille
Bussien viikonloppuliikenne loppuu kokonaan Kuusamon ja Oulun välillä - lauantaina ajetaan toistaiseksi viimeinen viikonloppuvuoro

Bussien vii­kon­lop­pu­lii­ken­ne loppuu ko­ko­naan Kuu­sa­mon ja Oulun välillä - lauan­tai­na ajetaan tois­tai­sek­si vii­mei­nen vii­kon­lop­pu­vuo­ro

27.03.2020 14:16
Helmikuun matkailijamäärä Kuusamossa rikkoi kaikki ennätykset  - Lappi ja muu Suomi jäivät kasvussa kauas taakse

Hel­mi­kuun mat­kai­li­ja­mää­rä Kuu­sa­mos­sa rikkoi kaikki en­nä­tyk­set - Lappi ja muu Suomi jäivät kas­vus­sa kauas taakse

27.03.2020 07:55
Pääkirjoitus: Koronavirus näytti hurjan näkymän: tällainen on Koillismaa ilman matkailua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­vi­rus näytti hurjan nä­ky­män: täl­lai­nen on Koil­lis­maa ilman mat­kai­lua

26.03.2020 04:00
Zone ja Rukan Kuksa sulkevat ovensa toistaiseksi - Jokke Kämäräinen "Haluamme olla auttamassa sitä, että ihmisten terveys selviäisi mahdollisimman pienillä vaurioilla"

Zone ja Rukan Kuksa sul­ke­vat ovensa tois­tai­sek­si - Jokke Kä­mä­räi­nen "Ha­luam­me olla aut­ta­mas­sa sitä, että ih­mis­ten terveys sel­viäi­si mah­dol­li­sim­man pie­nil­lä vau­rioil­la"

23.03.2020 13:00
"Välillisesti tämä vaikuttaa kaikkiin kaupunkilaisiin" – Kuusamon kaupunki ja matkailuyhdistys ponnistelevat auttaakseen kovan iskun ottavia yrityksiä

"Vä­lil­li­ses­ti tämä vai­kut­taa kaik­kiin kau­pun­ki­lai­siin" – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja mat­kai­lu­yh­dis­tys pon­nis­te­le­vat aut­taak­seen kovan iskun ottavia yri­tyk­siä

21.03.2020 04:00
Tilaajille
Rukalla olisi ollut asiakkaita lähes normaalimäärä - Ville Aho: "Pääsiäissesonkia ei olisi voitu hoitaa turvallisesti"

Rukalla olisi ollut asiak­kai­ta lähes nor­maa­li­mää­rä - Ville Aho: "Pää­siäis­se­son­kia ei olisi voitu hoitaa tur­val­li­ses­ti"

20.03.2020 15:16
Tilaajille
Näin Ylä-Lapissa: Lomailijoita riittää yhä, silti yrittäjien tilanne hankala

Näin Ylä-La­pis­sa: Lo­mai­li­joi­ta riittää yhä, silti yrit­tä­jien tilanne hankala

20.03.2020 08:19
Tilaajille
Suomalaisten varauksia tippuu pikkuhiljaa Rukalle - kuusamolaisilla yrittäjillä kovat ajat, mutta toivoa ei ole heitetty

Suo­ma­lais­ten va­rauk­sia tippuu pik­ku­hil­jaa Rukalle - kuu­sa­mo­lai­sil­la yrit­tä­jil­lä kovat ajat, mutta toivoa ei ole hei­tet­ty

19.03.2020 12:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Yrittäjämme tarvisevat nyt apua – kulutetaan paikallisiin yrityksiin, ei ulkomaisiin verkkokauppoihin

Pää­kir­joi­tus: Yrit­tä­jäm­me tar­vi­se­vat nyt apua – ku­lu­te­taan pai­kal­li­siin yri­tyk­siin, ei ul­ko­mai­siin verk­ko­kaup­poi­hin

18.03.2020 00:00
Pidä tuolihississä metrin turvaväli, ankkuriin vain perheenjäsenten kanssa - Näin hiihtokeskusten asiakkaita ohjeistetaan koronavirusepidemiassa

Pidä tuo­li­his­sis­sä metrin tur­va­vä­li, ank­ku­riin vain per­heen­jä­sen­ten kanssa - Näin hiih­to­kes­kus­ten asiak­kai­ta oh­jeis­te­taan ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mias­sa

15.03.2020 13:48
Ilo ennätyksistä vaihtui epävarmuudeksi – näin Rukan matkailuyrittäjät kommentoivat koronatilannetta

Ilo en­nä­tyk­sis­tä vaihtui epä­var­muu­dek­si – näin Rukan mat­kai­lu­yrit­tä­jät kom­men­toi­vat ko­ro­na­ti­lan­net­ta

14.03.2020 04:00
Päivittyvä seuranta: näin koronavirus muuttaa elämää Koillismaalla - Taivalkosken seurakunta rajoittaa toimintaansa, neuvolaan vain täysin terveenä

Päi­vit­ty­vä seu­ran­ta: näin ko­ro­na­vi­rus muuttaa elämää Koil­lis­maal­la - Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta ra­joit­taa toi­min­taan­sa, neu­vo­laan vain täysin ter­vee­nä

13.03.2020 17:58
Aluehallintovirasto kieltää yli 500 hengen yleisötilaisuudet Manner-Suomessa

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to kieltää yli 500 hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det Man­ner-Suo­mes­sa

13.03.2020 14:58