Metsästys ja kalastus
Karhun metsästyskiintiö on tänä vuonna 346 karhua – kannan kasvu on saatu katkaistua

Karhun met­säs­tys­kiin­tiö on tänä vuonna 346 karhua – kannan kasvu on saatu kat­kais­tua

02.07.2022 16:51
Iijoen keskiosan kalastuslupien myynti keskeytetty liiaksi lämmenneen veden takia

Iijoen kes­ki­osan ka­las­tus­lu­pien myynti kes­key­tet­ty liiaksi läm­men­neen veden takia

01.07.2022 15:07
Tilaajille
Kalastajille kahvia, hauille myllyä – Akanlahden haukikisoissa 269 kiloa petokalaa ylös muikun ja siian hyväksi

Ka­las­ta­jil­le kahvia, hauille myllyä – Akan­lah­den hau­ki­ki­sois­sa 269 kiloa pe­to­ka­laa ylös muikun ja siian hyväksi

13.06.2022 13:21 1
Tilaajille
Puukko, jolla on nyljetty yli sata hirveä – puukontekijä Sakari Väätti halusi takaisin vanhan tekemänsä puukon sen historian vuoksi

Puukko, jolla on nyl­jet­ty yli sata hirveä – puu­kon­te­ki­jä Sakari Väätti halusi ta­kai­sin vanhan te­ke­män­sä puukon sen his­to­rian vuoksi

04.06.2022 12:00
Tilaajille
Iijokeen istutetaan satojatuhansia lohikalojen poikasia ­– vastakuoriutuneita oli saatavissa tavallista vähemmän

Ii­jo­keen is­tu­te­taan sa­to­ja­tu­han­sia lo­hi­ka­lo­jen poi­ka­sia – vas­ta­kuo­riu­tu­nei­ta oli saa­ta­vis­sa ta­val­lis­ta vä­hem­män

31.05.2022 09:04 1
Tilaajille
Tuore kala on parempaa kuin karkki – nappaa tästä vinkit kalareissulle lasten kanssa

Tuore kala on pa­rem­paa kuin karkki – nappaa tästä vinkit ka­la­reis­sul­le lasten kanssa

27.05.2022 08:22
Tilaajille
Osakaskunta esittää Kitkajoen Ahvenperään kunnon taukopaikkaa, Metsähallitus kaavailee kolmen nykyisen laavun poistamista niiden huollon hengenvaarallisuuden takia

Osa­kas­kun­ta esittää Kit­ka­joen Ah­ven­pe­rään kunnon tau­ko­paik­kaa, Met­sä­hal­li­tus kaa­vai­lee kolmen ny­kyi­sen laavun pois­ta­mis­ta niiden huollon hen­gen­vaa­ral­li­suu­den takia

15.05.2022 12:00
Tilaajille
"Justiinsa sopi neljän tuuman reiästä tulemaan" – Oivankijärven siika, Kitkajärven hauki ja muita vonkaleita Koillissanomien kalakisaan

"Jus­tiin­sa sopi neljän tuuman reiästä tu­le­maan" – Oi­van­ki­jär­ven siika, Kit­ka­jär­ven hauki ja muita von­ka­lei­ta Koil­lis­sa­no­mien ka­la­ki­saan

11.05.2022 04:00
Tilaajille
Taantuneita vesilintukantoja halutaan elvyttää – Työryhmä pohtii vastuullista vesilintujen metsästystä

Taan­tu­nei­ta ve­si­lin­tu­kan­to­ja ha­lu­taan el­vyt­tää – Työ­ryh­mä pohtii vas­tuul­lis­ta ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys­tä

25.04.2022 18:00
Tilaajille
Kantatavoitteet ohjaavat hirvieläinten metsästystä –  hirvitiheystavoitteet ovat suuressa osassa maata hieman alle kolme hirveä tuhannella hehtaarilla

Kan­ta­ta­voit­teet oh­jaa­vat hir­vi­eläin­ten met­säs­tys­tä – hir­vi­ti­heys­ta­voit­teet ovat suu­res­sa osassa maata hieman alle kolme hirveä tu­han­nel­la heh­taa­ril­la

08.04.2022 08:27 1
Tilaajille
Porojen ratkaisevin kuolinsyy ei ole liikenne, nälkä tai pedot vaan stressi – ihmisen toiminta on omiaan aiheuttamaan eläimille stressiä

Porojen rat­kai­se­vin kuo­lin­syy ei ole lii­ken­ne, nälkä tai pedot vaan stressi – ihmisen toi­min­ta on omiaan ai­heut­ta­maan eläi­mil­le stres­siä

04.04.2022 08:19
Tilaajille

Met­säs­tys­rau­to­ja toi­vo­taan kiel­let­tä­väk­si

27.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien verkkomies tiliä tekemässä – kengät kastuivat ja suksi ja sompa olivat rikki
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien verk­ko­mies tiliä te­ke­mäs­sä – kengät kas­tui­vat ja suksi ja sompa olivat rikki

08.03.2022 04:00
Tilaajille

Ai­ris­nie­mi johtoon Ala­kit­kal­la

28.02.2022 04:00
Tilaajille
Metsähallituksen erälupien myynnissä muutosta viime vuonna: määrä laski, lupien kesto piteni –  Eränkävijät toivat maakuntiin tuloa 54,6 miljoonaa euroa

Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­lu­pien myyn­nis­sä muu­tos­ta viime vuonna: määrä laski, lupien kesto piteni –  Erän­kä­vi­jät toivat maa­kun­tiin tuloa 54,6 mil­joo­naa euroa

22.02.2022 14:56
Tilaajille
Nahkatöiden taitajat ovat katoava laji – turkisriistan ja poron nahat saavat käsitöissä uuden elämän

Nah­ka­töi­den tai­ta­jat ovat katoava laji – tur­kis­riis­tan ja poron nahat saavat kä­si­töis­sä uuden elämän

12.02.2022 08:57 1
Tilaajille
Sari ja Mika saivat valtavan ”sonniahvenen” Loukusajärvestä, jossa hirviöidenkin tiedetään asustavan –  muhkealla ahvenella napattiin Koillissanomien kalakisan voitto: katso tästä koko kalakisan tulokset

Sari ja Mika saivat val­ta­van ”son­niah­ve­nen” Lou­ku­sa­jär­ves­tä, jossa hir­viöi­den­kin tie­de­tään asus­ta­van –  muh­keal­la ah­ve­nel­la na­pat­tiin Koil­lis­sa­no­mien ka­la­ki­san voitto: katso tästä koko ka­la­ki­san tu­lok­set

10.02.2022 04:00
Tilaajille
Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla maksetaan ahkerasti kalastonhoitomaksuja

Kai­nuus­sa, Lapissa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la mak­se­taan ah­ke­ras­ti ka­las­ton­hoi­to­mak­su­ja

09.02.2022 14:22
Tilaajille
Susikannan kasvu saattaa hidastua hieman – Maaliskuussa susien määrä on vuodenkierrossa pienimmillään

Su­si­kan­nan kasvu saattaa hi­das­tua hieman – Maa­lis­kuus­sa susien määrä on vuo­den­kier­ros­sa pie­nim­mil­lään

07.02.2022 08:37
Tilaajille
Eräänä päivänä joku keksi sitoa sileitä puunkappaleita nahkatossuihinsa – Esittelemme viisi keksintöä, jotka mahdollistivat elämän pohjoisessa

Eräänä päivänä joku keksi sitoa sileitä puun­kap­pa­lei­ta nah­ka­tos­sui­hin­sa – E­sit­te­lem­me viisi kek­sin­töä, jotka mah­dol­lis­ti­vat elämän poh­joi­ses­sa

05.02.2022 04:01
Tilaajille