Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Metsästys ja kalastus
Kuukausi
Metsähallitus: Erärikollisuus on kasvussa – valvonta väheni viime vuonna säästöjen seurauksena

Met­sä­hal­li­tus: Erä­ri­kol­li­suus on kas­vus­sa – val­von­ta väheni viime vuonna sääs­tö­jen seu­rauk­se­na

29.02.2024 11:00
Tilaajille
Hirvikantoja aiotaan kasvattaa Pudasjärvellä ja Koillismaalla – aihe esillä riistanhoitoyhdistysten kokouksissa

Hir­vi­kan­to­ja aiotaan kas­vat­taa Pu­das­jär­vel­lä ja Koil­lis­maal­la – aihe esillä riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten ko­kouk­sis­sa

18.02.2024 12:00 5
Tilaajille
Jalo Määtän kalatarina muikun perkauksesta

Jalo Määtän ka­la­ta­ri­na muikun per­kauk­ses­ta

09.02.2024 16:30
Tilaajille
Veljekset pyytävät Muojärvessä kesää talvea, ja viime talvena he nostivat erikoisen saaliin avannosta kahdella lapiolla –  "Kun minulla oli käsi hauen suussa, se loksautti leuat kiinni"

Vel­jek­set pyy­tä­vät Muo­jär­ves­sä kesää talvea, ja viime talvena he nos­ti­vat eri­koi­sen saaliin avan­nos­ta kah­del­la la­piol­la –  "Kun minulla oli käsi hauen suussa, se lok­saut­ti leuat kiinni"

09.02.2024 16:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Markku Myllylän tietotarinakirja kertoo kalaretkistä ja jakaa apuja ja osviittaa Kuusamossa kalalle mielivälle –  "Suomen suurin onkimatofarmikin löytyy pitäjästä"

Markku Myl­ly­län tie­to­ta­ri­na­kir­ja kertoo ka­la­ret­kis­tä ja jakaa apuja ja os­viit­taa Kuu­sa­mos­sa kalalle mie­li­väl­le – "Suomen suurin on­ki­ma­to­far­mi­kin löytyy pi­tä­jäs­tä"

01.02.2024 11:00 2
Tilaajille
Metsästäjäliitto kannustaa suurpetojen havainnointiin – kanta-arvioita tarvitaan kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi

Met­säs­tä­jä­liit­to kan­nus­taa suur­pe­to­jen ha­vain­noin­tiin – kan­ta-ar­vioi­ta tar­vi­taan kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si

25.01.2024 04:00
Metsästäjäliiton Wadén-palkinto Pekka Ervastille – ”Ervastin ajatukset sanottuna tai kirjoitettuna kiinnostavat, innostavat ja joitakin jopa pelottavat”

Met­säs­tä­jä­lii­ton Wadén-pal­kin­to Pekka Er­vas­til­le – ”Er­vas­tin aja­tuk­set sa­not­tu­na tai kir­joi­tet­tu­na kiin­nos­ta­vat, in­nos­ta­vat ja joi­ta­kin jopa pe­lot­ta­vat”

24.01.2024 13:45 1
Tilaajille
"Pitää olla se puolenkymmentä astetta pakkasta" – riistan kolmiolaskenta talvella on sisupussin hommaa, eivätkä maanantain kelit vielä innosta

"Pitää olla se puo­len­kym­men­tä astetta pak­kas­ta" – riistan kol­mio­las­ken­ta tal­vel­la on si­su­pus­sin hommaa, eivätkä maa­nan­tain kelit vielä innosta

13.01.2024 04:00
Tilaajille
Metson ja teeren latvalinnustus alkaa keskiviikkona

Metson ja teeren lat­va­lin­nus­tus alkaa kes­ki­viik­ko­na

09.01.2024 12:26 2
Tilaajille
Kuusinkijokeen nousi taimenia selvästi aikaisempaa enemmän – onko syy kannanvaihtelussa vai kalastuksen muutoksissa?

Kuu­sin­ki­jo­keen nousi tai­me­nia sel­väs­ti ai­kai­sem­paa enemmän – onko syy kan­nan­vaih­te­lus­sa vai ka­las­tuk­sen muu­tok­sis­sa?

08.01.2024 17:00 5
Tilaajille
Kuusamon kaupunki vuokraa seuroille metsästysmaata hintaan 35 senttiä hehtaari plus indeksikorotus – joukossa myös "Ympäristöjäte"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki vuokraa seu­roil­le met­säs­tys­maa­ta hintaan 35 senttiä heh­taa­ri plus in­dek­si­ko­ro­tus – jou­kos­sa myös "Ym­pä­ris­tö­jä­te"

07.01.2024 04:00 2
Tilaajille
Kalastonhoitomaksun ikäraja nousee 64 vuodesta 69 ikävuoteen

Ka­las­ton­hoi­to­mak­sun ikäraja nousee 64 vuo­des­ta 69 ikä­vuo­teen

26.12.2023 17:00 2
Tilaajille
EU-komissio ehdottaa suden suojeluaseman alentamista – Metsästäjäliitto odottaa nyt nopeita kansallisia toimia

EU-ko­mis­sio eh­dot­taa suden suo­je­lu­ase­man alen­ta­mis­ta – ­Met­säs­tä­jä­liit­to odottaa nyt nopeita kan­sal­li­sia toimia

21.12.2023 18:05
Tilaajille
Uusia rajoitteita hirvenmetsästykseen Pohjois-Suomessa – jatkossa useampaan metsästysseurueeseen kuulumista rajoitetaan valtion alueilla

Uusia ra­joit­tei­ta hir­ven­met­säs­tyk­seen Poh­jois-Suo­mes­sa – jat­kos­sa useam­paan met­säs­tys­seu­ruee­seen kuu­lu­mis­ta ra­joi­te­taan valtion alueil­la

21.12.2023 18:03
Tilaajille
Metsästyskoiraharrastajat harkitsevat jäljestämisen lopettamista viranomaisten avustamiseksi: "Koirien turvallisuus jo vaarassa petokantojen vuoksi"

Met­säs­tys­koi­ra­har­ras­ta­jat har­kit­se­vat jäl­jes­tä­mi­sen lo­pet­ta­mis­ta vi­ra­no­mais­ten avus­ta­mi­sek­si: "Koi­rien tur­val­li­suus jo vaa­ras­sa pe­to­kan­to­jen vuoksi"

16.12.2023 14:30 1
Tilaajille
Metsähallituksen metsästys- ja kalastuslupien hinnat nousevat vuodenvaihteessa

Met­sä­hal­li­tuk­sen met­säs­tys- ja ka­las­tus­lu­pien hinnat nou­se­vat vuo­den­vaih­tees­sa

12.12.2023 17:00
Tilaajille
Metsästysrikoksia tulee Koillismaalla poliisin tietoon harvoin, Taivalkosken ahmantappaja jäi pimentoon – "Uskoin, että oikeus pitäisi näyttöä riittävänä"

Met­säs­tys­ri­kok­sia tulee Koil­lis­maal­la po­lii­sin tietoon har­voin, Tai­val­kos­ken ah­man­tap­pa­ja jäi pi­men­toon – "Us­koin, että oikeus pitäisi näyttöä riit­tä­vä­nä"

08.12.2023 04:00 4
Tilaajille
Ension pyytöön Muojärvestä ui melkein metrin mittainen hauki

Ension pyytöön Muo­jär­ves­tä ui melkein metrin mit­tai­nen hauki

07.12.2023 04:00
Tilaajille
Isojen haukien vuosi: Arton yli 12-kiloinen peto on kalakisan kuudennella sijalla – toinen kuusamolaisjärvi antaa jopa 300-grammaisia muikkuja

Isojen haukien vuosi: Arton yli 12-ki­loi­nen peto on ka­la­ki­san kuu­den­nel­la sijalla – toinen kuu­sa­mo­lais­jär­vi antaa jopa 300-gram­mai­sia muik­ku­ja

28.11.2023 11:13 2
Tilaajille
Aila Heiskasen pilkkiin tarttui 60 sentin pituinen sivusaalis – "Ihmeteltiin, että mikä tämä on, raskas kuin mikäkin"

Aila Heis­ka­sen pilk­kiin tarttui 60 sentin pi­tui­nen si­vu­saa­lis – "Ih­me­tel­tiin, että mikä tämä on, raskas kuin mi­kä­kin"

20.11.2023 12:43 2
Tilaajille