Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Metsästys ja kalastus
Kuukausi
Poronhoitoalueella saa syksyllä metsästää enintään 50 karhua – kiintiö pieneni 20 karhulla

Po­ron­hoi­to­alueel­la saa syk­syl­lä met­säs­tää enin­tään 50 karhua – kiintiö pieneni 20 kar­hul­la

21.05.2023 04:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus: Torankijärven kunnostus olisi tarpeen – kuusamolaiset eivät siitä järvestä pyydettyä kalaa syö, mutta söisitkö sinä, Mika Mankinen?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: To­ran­ki­jär­ven kun­nos­tus olisi tarpeen – kuu­sa­mo­lai­set eivät siitä jär­ves­tä pyy­det­tyä kalaa syö, mutta söi­sit­kö sinä, Mika Man­ki­nen?

12.05.2023 16:03 3
Tilaajille
Eero Oinas-Panuma Iijoen kalatalousalueen puheenjohtajaksi – kalatalousalue painiskelee niukkojen resurssien puitteissa

Eero Oi­nas-Pa­nu­ma Iijoen ka­la­ta­lous­alueen pu­heen­joh­ta­jak­si – ka­la­ta­lous­alue pai­nis­ke­lee niuk­ko­jen re­surs­sien puit­teis­sa

12.05.2023 10:52
Tilaajille
Pitkä historia päättyy: Metsähallitus lopettaa päättäjille myönnetyt maksuttomat metsästysluvat

Pitkä his­to­ria päät­tyy: Met­sä­hal­li­tus lo­pet­taa päät­tä­jil­le myön­ne­tyt mak­sut­to­mat met­säs­tys­lu­vat

05.05.2023 18:28 2
Tilaajille
Vanhemmat

Avan­nos­ta ei pitänyt tulla mitään, mutta sieltä tuli kir­ves­tä pidempi säynävä – Ari Ta­ka­pu­rol­la on nyt kaksi kär­ki­paik­kaa ka­la­ki­sas­sa

30.04.2023 04:00
Tilaajille
Kantokylässä puhututtaa eniten piittaamattomuus kalastussäännöksiä kohtaan – taimenistutuksia taas ei voida tehdä poikaspulan vuoksi

Kan­to­ky­läs­sä pu­hu­tut­taa eniten piit­taa­mat­to­muus ka­las­tus­sään­nök­siä kohtaan – tai­men­is­tu­tuk­sia taas ei voida tehdä poi­kas­pu­lan vuoksi

24.04.2023 11:00
Tilaajille
Suolijärvien viehekalastuksen yhtenäisluvalle lisää kannatusta, kun Lehtiniemi liittyi joukkoon – "Tarvitaan hyvinkin yksityiskohtaisia suunnitelmia"

Suo­li­jär­vien vie­he­ka­las­tuk­sen yh­te­näis­lu­val­le lisää kan­na­tus­ta, kun Leh­ti­nie­mi liittyi jouk­koon – "Tar­vi­taan hy­vin­kin yk­si­tyis­koh­tai­sia suun­ni­tel­mia"

19.04.2023 11:00
Tilaajille
Ilmakiväärin luodit helähtelevät naisten vuorolla tiistai-iltaisin Kuusamon Terveystalon alakerrassa: "On kiva, että on rento vuoro, jolla harjoitella metsästyskautta varten"

Il­ma­ki­vää­rin luodit he­läh­te­le­vät naisten vuo­rol­la tiis­tai-il­tai­sin Kuu­sa­mon Ter­veys­ta­lon ala­ker­ras­sa: "On kiva, että on rento vuoro, jolla har­joi­tel­la met­säs­tys­kaut­ta varten"

14.04.2023 16:30 2
Tilaajille
"Sen persoudella tulin samoille paikoille uudestaan" – Jouko Kallunki pilkki peräkkäisinä päivinä Yli-Kitkalta suurkalan

"Sen per­sou­del­la tulin sa­moil­le pai­koil­le uu­des­taan" – Jouko Kal­lun­ki pilkki pe­räk­käi­si­nä päivinä Yli-Kit­kal­ta suur­ka­lan

28.03.2023 04:00 2
Tilaajille
Käpysadon ehtyminen romahdutti oravakannan – Laskennoissa kärpän ja lumikon lumijäljissä roimaa kasvua Oulun seudulla ja Kainuussa

Kä­py­sa­don eh­ty­mi­nen ro­mah­dut­ti ora­va­kan­nan – Las­ken­nois­sa kärpän ja lumikon lu­mi­jäl­jis­sä roimaa kasvua Oulun seu­dul­la ja Kai­nuus­sa

27.03.2023 14:23
Tilaajille
Latukartta ei ole enää vain latukartta Kuusamossa – mukana jo muun muassa uimarannat ja tulistelupaikat

La­tu­kart­ta ei ole enää vain la­tu­kart­ta Kuu­sa­mos­sa – mukana jo muun muassa ui­ma­ran­nat ja tu­lis­te­lu­pai­kat

21.03.2023 11:00
Tilaajille
Metsähallitus aikoo supistaa metsästyksen ja kalastuksen kausivalvojien määrää pohjoisessa – syynä kustannusten nousu

Met­sä­hal­li­tus aikoo su­pis­taa met­säs­tyk­sen ja ka­las­tuk­sen kau­si­val­vo­jien määrää poh­joi­ses­sa – syynä kus­tan­nus­ten nousu

16.03.2023 09:31
Tilaajille
Kannanhoidollisessa metsästyksessä saaliiksi 174 ilvestä – Oulun riistakeskuksen alueella saatiin kaadettua 13 ilvestä

Kan­nan­hoi­dol­li­ses­sa met­säs­tyk­ses­sä saa­liik­si 174 ilvestä – Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­la saatiin kaa­det­tua 13 ilvestä

12.03.2023 17:00
Tilaajille
Tutustuimme Kuusamon uusimpaan päiväretkikohteeseen – Vanttajavaaran näkötornista avautuva järvimaisema on niin upea, että sen vuoksi kannattaa hiihtää viimeinen kilometri ylämäkeä

Tu­tus­tuim­me Kuu­sa­mon uu­sim­paan päi­vä­ret­ki­koh­tee­seen – Vant­ta­ja­vaa­ran nä­kö­tor­nis­ta avau­tu­va jär­vi­mai­se­ma on niin upea, että sen vuoksi kan­nat­taa hiihtää vii­mei­nen ki­lo­met­ri ylä­mä­keä

24.02.2023 16:30 2
Tilaajille
Suomen karhukanta jatkaa pienenemistään

Suomen kar­hu­kan­ta jatkaa pie­ne­ne­mis­tään

21.02.2023 11:56
Tilaajille
Koillismaalaiset ja pohjoissuomalaiset juuret omaava pohjanpystykorva täyttää vuosia – sen kunniaksi osa rotuaktiiveista haluaisi vaihtaa rodun alkuperämaan

Koil­lis­maa­lai­set ja poh­jois­suo­ma­lai­set juuret omaava poh­jan­pys­ty­kor­va täyttää vuosia – sen kun­niak­si osa ro­tu­ak­tii­veis­ta ha­luai­si vaihtaa rodun al­ku­pe­rä­maan

18.02.2023 12:00 1
Tilaajille
"Joka joskus kaikuluotaimeen perehtyy, se ei enää pysty ilman luotainta onkimaan" – tekniset apuvälineet pilkkimisessä ovat yleistyneet, mutta antavatko ne enemmän saalista?

"Joka joskus kai­ku­luo­tai­meen pe­reh­tyy, se ei enää pysty ilman luo­tain­ta on­ki­maan" – tek­ni­set apu­vä­li­neet pilk­ki­mi­ses­sä ovat yleis­ty­neet, mutta an­ta­vat­ko ne enemmän saa­lis­ta?

14.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Rikosepäily: pikku karhua ammuttiin ensin puuhun ja sitten maahan – Kuusamon Laajusvaarassa paljastunut tapaus syyteharkintaan

Ri­ko­se­päi­ly: pikku karhua am­mut­tiin ensin puuhun ja sitten maahan – Kuu­sa­mon Laa­jus­vaa­ras­sa pal­jas­tu­nut tapaus syy­te­har­kin­taan

13.02.2023 16:29 2
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttökielto tulee voimaan pian – Tukes tarkensi kosteikkoalueen määritelmää

Lyi­jy­hau­lien käyt­tö­kiel­to tulee voimaan pian – Tukes tar­ken­si kos­teik­ko­alueen mää­ri­tel­mää

11.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Hirvisaalis pienentyi - Riistakeskus: myönnetyistä luvista käytettiin 78 prosenttia

Hir­vi­saa­lis pie­nen­tyi - Riis­ta­kes­kus: myön­ne­tyis­tä luvista käy­tet­tiin 78 pro­sent­tia

07.02.2023 12:20
Tilaajille