Metsästys

Posion kouluun luon­non­tie­tei­den elä­mys­kurs­si – Taus­tal­la asiassa on kun­ta­lais­aloi­te met­säs­tys­har­ras­tuk­sen si­säl­lyt­tä­mi­ses­tä pe­rus­kou­lun ope­tus­oh­jel­maan va­lin­nais­ai­nee­na

02.03.2020 05:00
Tilaajille
Itä-Lappi lyijyn täyskiellosta metsästyksessä: Uhkaa koko harrastusta ja myös metsätaloutta

Itä-Lap­pi lyijyn täys­kiel­los­ta met­säs­tyk­ses­sä: Uhkaa koko har­ras­tus­ta ja myös met­sä­ta­lout­ta

26.02.2020 12:56
Nuoria lisää riistatyöhön – Posiolla tehtiin kuntalaisaloite metsästysharrastuksen ottamisesta peruskoulun opetusohjelmaan valinnaisaineeksi

Nuoria lisää riis­ta­työ­hön – Po­siol­la tehtiin kun­ta­lais­aloi­te met­säs­tys­har­ras­tuk­sen ot­ta­mi­ses­ta pe­rus­kou­lun ope­tus­oh­jel­maan va­lin­nais­ai­neek­si

17.02.2020 07:00
Tilaajille
Posion riistanhoitoyhdistys suunnittelee kouluyhteistyötä saadakseen lisää nuoria mukaan toimintaan – lue maanantain Koillissanomien printistä ja netistä, mitä vuosikokouksessa asiasta päätettiin?

Posion riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys suun­nit­te­lee kou­lu­yh­teis­työ­tä saa­dak­seen lisää nuoria mukaan toi­min­taan – lue maa­nan­tain Koil­lis­sa­no­mien prin­tis­tä ja ne­tis­tä, mitä vuo­si­ko­kouk­ses­sa asiasta pää­tet­tiin?

16.02.2020 15:55
Tilaajille
Latvalinnustajat hiihtävät umpihangessa

Lat­va­lin­nus­ta­jat hiih­tä­vät um­pi­han­ges­sa

26.01.2020 05:00
Tilaajille
Heikki ja Jukka pääsivät latvalinnustamaan ensi kertaa vuosikymmeniin – metsä tekee tepposiansa, umpihankihiihto vaatii kuntoa: "Hiihtokilometrejä parhaimmillaan 25"

Heikki ja Jukka pää­si­vät lat­va­lin­nus­ta­maan ensi kertaa vuo­si­kym­me­niin – metsä tekee tep­po­sian­sa, um­pi­han­ki­hiih­to vaatii kuntoa: "Hiih­to­ki­lo­met­re­jä par­haim­mil­laan 25"

26.01.2020 05:00
Tilaajille

Hirveä saisi met­säs­tää jou­sel­la, vil­li­si­ko­ja lou­kut­taa  – uusi met­säs­tys­ase­tus ko­rot­ta­mas­sa myös ajavan koiran sal­lit­tua sä­kä­kor­keut­ta

16.01.2019 11:00
Koillismaa hirvien lentolaskennan loppupäässä – Luonnonvarakeskus laskee eläimet koko alueelta

Koil­lis­maa hirvien len­to­las­ken­nan lop­pu­pääs­sä – Luon­non­va­ra­kes­kus laskee eläimet koko alueel­ta

15.01.2019 10:00
Hirvestäjä näki, kun teertä ammuttiin kiväärillä keskellä tietä olleelta autolta – erävalvonta ja poliisi huolehtivat lopusta

Hir­ves­tä­jä näki, kun teertä am­mut­tiin ki­vää­ril­lä kes­kel­lä tietä ol­leel­ta autolta – erä­val­von­ta ja poliisi huo­leh­ti­vat lopusta

07.11.2018 17:01
Kolumni

"Uusi har­ras­tus olisi poikaa" – Har­ras­tus­pa­niik­ki iski, jonka myötä neljä pe­rin­teis­tä tal­vi­la­jia pää­se­vät suu­ren­nus­la­sin alle

05.11.2018 05:00
Piitu vaihtaa sankariteot äitiyteen – Sankarikoirat palkitaan joulukuussa Helsingissä, mutta Piitu ei ole mukana: ”Jos hyvin käy, Piitu on silloin äitiyslomalla ”

Piitu vaihtaa san­ka­ri­teot äi­tiy­teen – San­ka­ri­koi­rat pal­ki­taan jou­lu­kuus­sa Hel­sin­gis­sä, mutta Piitu ei ole mukana: ”Jos hyvin käy, Piitu on silloin äi­tiys­lo­mal­la ”

25.10.2018 18:00
Pohjois-Pohjanmaalle yhteensä 21 lupaa ilveksen metsästykseen – lupamäärä puolittui

Poh­jois-Poh­jan­maal­le yh­teen­sä 21 lupaa il­vek­sen met­säs­tyk­seen – lu­pa­mää­rä puo­lit­tui

24.10.2018 15:00
”Silloin hirvet vedettiin köysillä miehissä pois maastosta” – Hirvenmetsästys vaati ennen tuuria ja jalkapatikkaa, tänä päivänä apuna on teknologia

”Sil­loin hirvet ve­det­tiin köy­sil­lä mie­his­sä pois maas­tos­ta” – Hir­ven­met­säs­tys vaati ennen tuuria ja jal­ka­pa­tik­kaa, tänä päivänä apuna on tek­no­lo­gia

20.10.2018 09:00

Lu­ki­jal­ta: Val­tion­mai­den yli­mi­toi­te­tut lu­pa­mää­rät ro­mah­dut­ti­vat hir­vi­kan­nan – täy­den­nys lau­sun­too­ni pu­he­lin­haas­tat­te­lus­sa

17.10.2018 12:00
YLE: 19 karhua kaadettiin Kuusamossa – pyynti jatkuu vielä Posiolla ja Taivalkoskella

YLE: 19 karhua kaa­det­tiin Kuu­sa­mos­sa – pyynti jatkuu vielä Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la

08.10.2018 12:00
Kuusamossa ja Taivalkoskella metsästettiin hirveä ensimmäistä syksyä ”Lapin malliin” eli kahdessa osassa – osa ei tykkää, ja osa ei puhu mitään

Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la met­säs­tet­tiin hirveä en­sim­mäis­tä syksyä ”Lapin mal­liin” eli kah­des­sa osassa – osa ei tykkää, ja osa ei puhu mitään

26.09.2018 09:00

Yksi karhu kaatui muu­ta­man ki­lo­met­rin päässä Kuu­sa­mon kes­kus­tas­ta - Kaik­kiaan karhuja on kaa­det­tu 12 Koil­lis­maal­la

13.09.2018 15:00
Syyskuun hirvestys kiinnostanut harvoja - Uroksia ammuttu yli suositusten, riistanhoitohdistyksen Nurmi huolissaan: "Kiimasonneja on kaadettu"

Syys­kuun hir­ves­tys kiin­nos­ta­nut harvoja - Uroksia ammuttu yli suo­si­tus­ten, riis­tan­hoi­toh­dis­tyk­sen Nurmi huo­lis­saan: "Kii­ma­son­ne­ja on kaa­det­tu"

13.09.2018 15:00

Koira ja isäntä iskussa kuu­kaut­ta ai­kai­sem­min - "Eniten huo­les­tut­taa se, että kak­sois­va­sat ovat koh­tuul­li­sen pieniä"

31.08.2018 09:00
Oranssiliivit ja marjastajat nyt yhtä aikaa metsässä: "Hirvimiehet eivät ole herroja metsässä"

Orans­si­lii­vit ja mar­jas­ta­jat nyt yhtä aikaa met­säs­sä: "Hir­vi­mie­het eivät ole herroja met­säs­sä"

31.08.2018 09:00