Opetus
Tämä kouluaamu jää historiaan opetuksen siirtyessä kuukaudeksi kotioloihin – kuusamolainen Jesse on valmiina tähän: "Teen koulutehtävät kotona omassa huoneessani"

Tämä kou­lu­aa­mu jää his­to­riaan ope­tuk­sen siir­tyes­sä kuu­kau­dek­si ko­ti­oloi­hin – kuu­sa­mo­lai­nen Jesse on val­mii­na tähän: "Teen kou­lu­teh­tä­vät kotona omassa huo­nees­sa­ni"

18.03.2020 04:00
Tilaajille
Koulut valmistautuvat etäopetukseen - asia ratkeaa hallituksen tiedotustilaisuudessa kello 16.15, seuraa suoraa lähetystä täällä

Koulut val­mis­tau­tu­vat etä­ope­tuk­seen - asia ratkeaa hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa kello 16.15, seuraa suoraa lä­he­tys­tä täällä

16.03.2020 14:34
Tarja on opettanut kuusamolaiset pysymään pinnalla jo kolme vuosikymmentä – oletko sinäkin ollut nauravaisen uimaopettajan opissa?

Tarja on opet­ta­nut kuu­sa­mo­lai­set py­sy­mään pin­nal­la jo kolme vuo­si­kym­men­tä – oletko sinäkin ollut nau­ra­vai­sen ui­ma­opet­ta­jan opissa?

05.03.2020 18:00
Tilaajille
Lautakunta kokoontuu keskustelemaan kyläkoulujen tulevaisuudesta - Puheenjohtaja Marja Tornberg vastaa Määttälän koulun oppilaiden vanhemmille: "Kokouksessa ei tehdä lakkauttamispäätöksiä"

Lau­ta­kun­ta ko­koon­tuu kes­kus­te­le­maan ky­lä­kou­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta - Pu­heen­joh­ta­ja Marja Torn­berg vastaa Määt­tä­län koulun op­pi­lai­den van­hem­mil­le: "Ko­kouk­ses­sa ei tehdä lak­kaut­ta­mis­pää­tök­siä"

29.01.2020 05:00
Tilaajille