Opiskelu
Kuukausi
Koillismaan kouluilla jaettiin stipendejä ja tunnustuksia – katso tästä, ketkä saivat mitäkin

Koil­lis­maan kou­luil­la jaet­tiin sti­pen­de­jä ja tun­nus­tuk­sia – katso tästä, ketkä saivat mitäkin

03.06.2020 17:25
Tilaajille
"Ei ole koskaan tuntunut niin ihanalta tulla kouluun" – 22 Törmäsen kyläkoulun oppilasta kokoontui vielä kahdeksi viikoksi yhteen viimeistä kertaa ennen koulun lakkautusta

"Ei ole koskaan tun­tu­nut niin iha­nal­ta tulla kou­luun" – 22 Tör­mä­sen ky­lä­kou­lun op­pi­las­ta ko­koon­tui vielä kah­dek­si vii­kok­si yhteen vii­meis­tä kertaa ennen koulun lak­kau­tus­ta

30.05.2020 09:00
Tilaajille
Kuusamolaissyntyinen Reetta Räty työelämäprofessoriksi Tampereelle

Kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­nen Reetta Räty työ­elä­mä­pro­fes­so­rik­si Tam­pe­reel­le

18.05.2020 17:16
Tilaajille
Valmentaja Reijo Jokinen kirjoittaa toisesta lukuvuodesta akatemiaurheilijoiden kanssa: "Joillekin kevätväsymys iski liian aikaisin"

Val­men­ta­ja Reijo Jokinen kir­joit­taa toi­ses­ta lu­ku­vuo­des­ta aka­te­mia­ur­hei­li­joi­den kanssa: "Joil­le­kin ke­vät­vä­sy­mys iski liian ai­kai­sin"

17.05.2020 11:36
Tilaajille
Andrei jäi yksin koronakriisin tyhjentäneeseen Kuusamo-opiston asuntolaan ja teki valokuvauksen päättötyönsä karanteenista – opiston kurssit sujuvat nyt etänä: "Oppimismielessä positiivinen kokemus"

Andrei jäi yksin ko­ro­na­krii­sin tyh­jen­tä­nee­seen Kuu­sa­mo-opis­ton asun­to­laan ja teki va­lo­ku­vauk­sen päät­tö­työn­sä ka­ran­tee­nis­ta – opiston kurssit sujuvat nyt etänä: "Op­pi­mis­mie­les­sä po­si­tii­vi­nen ko­ke­mus"

06.05.2020 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Yliopistot lisäävät todistusvalintaa koronapandemian takia

Yli­opis­tot li­sää­vät to­dis­tus­va­lin­taa ko­ro­na­pan­de­mian takia

03.05.2020 04:59
Tilaajille
Kukaan ei jää koronan vuoksi valmistumatta - etuopiskelussa on omat niksinsä

Kukaan ei jää koronan vuoksi val­mis­tu­mat­ta - etu­opis­ke­lus­sa on omat nik­sin­sä

25.04.2020 12:00
Tilaajille
Oamk on Pohjois-Suomen suosituin korkeakoulu - kätilöksi halutaan eniten

Oamk on Poh­jois-Suo­men suo­si­tuin kor­kea­kou­lu - kä­ti­lök­si ha­lu­taan eniten

06.04.2020 10:35
Tilaajille
Diakiin hakeneiden määrä kasvoi kevään toisessa yhteishaussa - sisään päässeille tulee tieto näillä näkymin heinäkuussa

Diakiin ha­ke­nei­den määrä kasvoi kevään toi­ses­sa yh­teis­haus­sa - sisään pääs­seil­le tulee tieto näillä näkymin hei­nä­kuus­sa

06.04.2020 10:25
Tilaajille

Val­mis­tu­nei­ta

06.04.2020 08:09
Työelämän pe­rus­tai­dois­sa on puutetta ja sosiaaliset taidot osalla hukassa – OSAO:n rehtori "Kovin vaikea on opiskella säh­kö­asen­ta­jak­si, jos ei osaa lukea"

Työ­elä­män pe­rus­tai­dois­sa on puu­tet­ta ja so­siaa­li­set taidot osalla hukassa – OSAO:n rehtori "Kovin vaikea on opis­kel­la säh­köa­sen­ta­jak­si, jos ei osaa lukea"

15.03.2020 09:04
Tilaajille
Kuusamon lukiolaiset opiskelevat ensi viikolla kotona

Kuu­sa­mon lu­kio­lai­set opis­ke­le­vat ensi vii­kol­la kotona

14.03.2020 18:02
Korkeakoulujen opiskeluvalinnat muuttuvat paljon - abien keskuudessa paljon tietämättömyyttä

Kor­kea­kou­lu­jen opis­ke­lu­va­lin­nat muut­tu­vat paljon - abien kes­kuu­des­sa paljon tie­tä­mät­tö­myyt­tä

13.03.2020 17:23
Tilaajille
"Tämä on yksi elämän etappi" – Anni Tuovilan kuuden vuoden odotus palkitaan tänään, kun poloneesi kajahtaa kaiuttimista

"Tämä on yksi elämän etappi" – Anni Tuo­vi­lan kuuden vuoden odotus pal­ki­taan tänään, kun po­lo­nee­si ka­jah­taa kaiut­ti­mis­ta

14.02.2020 05:00
Tilaajille
Opiskelijamäärät hyvässä kasvussa - Taivalkoskella valmistuneet saavat hyvin töitä

Opis­ke­li­ja­mää­rät hyvässä kas­vus­sa - Tai­val­kos­kel­la val­mis­tu­neet saavat hyvin töitä

05.02.2020 05:26
Tilaajille
Lukijalta: Osaamisen rakentaminen alkaa koulupolun alusta
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Osaa­mi­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa kou­lu­po­lun alusta

31.01.2020 08:33
Ella lähti lukion jälkeen inttiin hakemaan johtajakoulutusta – monelle välivuosi voi kuitenkin olla ei-toivottu ja se huolettaa asiantuntijoita: "Opiskelijat eivät enää uskalla hakea opiskelemaan ihan mitä tahansa"

Ella lähti lukion jälkeen inttiin ha­ke­maan joh­ta­ja­kou­lu­tus­ta – monelle vä­li­vuo­si voi kui­ten­kin olla ei-toi­vot­tu ja se huo­let­taa asian­tun­ti­joi­ta: "O­pis­ke­li­jat eivät enää uskalla hakea opis­ke­le­maan ihan mitä ta­han­sa"

07.02.2019 05:00
Posion lukio kiinnostaa venäläisiä opiskelijoita

Posion lukio kiin­nos­taa ve­nä­läi­siä opis­ke­li­joi­ta

01.11.2018 14:00
Kolumni

Toi­mi­tus­pääl­li­köl­tä: Ei tullut tut­ki­jaa, tuli toi­mit­ta­ja – Saara Sippola kysyi, miten teistä tuli te ja nyt Koil­lis­sa­no­mien väki vastaa

18.10.2018 05:00
Kouluverkkoillassa Annikalla oli mahdollisuus tarttua sivistysjohtajaa hihasta ja kysyä Määttälän koulun kohtalosta –  Hämäläinen ei lupaa ruusuisia: "Vuokratilaratkaisu on 130 000 euroa vuodessa"

Kou­lu­verk­ko­il­las­sa An­ni­kal­la oli mah­dol­li­suus tarttua si­vis­tys­joh­ta­jaa hihasta ja kysyä Määt­tä­län koulun koh­ta­los­ta –  Hä­mä­läi­nen ei lupaa ruu­sui­sia: "Vuok­ra­ti­la­rat­kai­su on 130 000 euroa vuo­des­sa"

13.09.2018 05:00