Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 24 tuntia
Koillissanomat kysyi viisi nopeaa kysymystä Taivalkosken uudelta kunnanjohtajalta Mirva Haatajalta.

Koil­lis­sa­no­mat kysyi viisi nopeaa ky­sy­mys­tä Tai­val­kos­ken uudelta kun­nan­joh­ta­jal­ta Mirva Haa­ta­jal­ta.

04:00
Tilaajille
Taivalkosken va. kunnanjohtaja Mirva Haataja ohitettiin kahdesti ennen valintaa – nyt tyynnyttäjäksi tarkoitetun Haatajan asialistalla on kunnan talouden tasapaino

Tai­val­kos­ken va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja ohi­tet­tiin kah­des­ti ennen va­lin­taa – nyt tyyn­nyt­tä­jäk­si tar­koi­te­tun Haa­ta­jan asia­lis­tal­la on kunnan ta­lou­den ta­sa­pai­no

04:00
Tilaajille
Viikko
Kuusamoon saapuu kevään aikana 30 uutta kiintiöpakolaista

Kuu­sa­moon saapuu kevään aikana 30 uutta kiin­tiö­pa­ko­lais­ta

22.03.2023 13:50 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Äänestäjiä kehotan ottamaan selvää koheltajien edesottamuksistaan, jotta ääni ei mene hunsvoteille."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Ää­nes­tä­jiä kehotan ot­ta­maan selvää ko­hel­ta­jien ede­sot­ta­muk­sis­taan, jotta ääni ei mene huns­vo­teil­le."

22.03.2023 06:00 2
Tilaajille
"Aurinkosähkö ei ole ufo-osastoa" – Kuusamon kaupunginvaltuusto intoutui keskusteluun, pisimmät puheenvuorot aurinkopaneelien sijoittelusta ja Käylän ulosteongelmasta

"Au­rin­ko­säh­kö ei ole ufo-osas­toa" – Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to in­tou­tui kes­kus­te­luun, pi­sim­mät pu­heen­vuo­rot au­rin­ko­pa­nee­lien si­joit­te­lus­ta ja Käylän ulos­te­on­gel­mas­ta

21.03.2023 21:17 2
Tilaajille
Posiolla jatkaa nykyinen puheenjohtajisto – ”Eri puolilla Suomea voi olla hyvinkin erilaisia käytäntöjä, mutta Posiolla on menty samoilla henkilöillä vaalikaudet läpi”

Po­siol­la jatkaa ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­jis­to – ”Eri puo­lil­la Suomea voi olla hy­vin­kin eri­lai­sia käy­tän­tö­jä, mutta Po­siol­la on menty sa­moil­la hen­ki­löil­lä vaa­li­kau­det läpi”

21.03.2023 04:00
Tilaajille
Viisitoista hakijaa Posion kunnan hallintojohtajaksi – katso tästä nimet

Vii­si­tois­ta hakijaa Posion kunnan hal­lin­to­joh­ta­jak­si – katso tästä nimet

20.03.2023 17:30 1
Tilaajille
Matti Heikkilän tuomio tuli yllätyksenä keskustaväelle – taustalla kuljetusliikkeen konkurssi: ”Harkitsin asian kertomista aiemmin”

Matti Heik­ki­län tuomio tuli yl­lä­tyk­se­nä kes­kus­ta­väel­le – ­taus­tal­la kul­je­tus­liik­keen kon­kurs­si: ”Har­kit­sin asian ker­to­mis­ta aiem­min”

18.03.2023 13:34 22
Tilaajille
Taivalkosken kunta sopimukseen ely-keskuksen kanssa pakolaisten ja suojelua tarvitsevien ulkomaalaisten palvelujen järjestämisestä – vastaanottamisesta päätetään tilanne kerrallaan

Tai­val­kos­ken kunta so­pi­muk­seen ely-kes­kuk­sen kanssa pa­ko­lais­ten ja suo­je­lua tar­vit­se­vien ul­ko­maa­lais­ten pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä – vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta pää­te­tään tilanne ker­ral­laan

18.03.2023 04:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Petri Pitkänen valittiin uudeksi rakennustarkastajaksi Kuusamoon – "Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettu huomioon hakijoiden viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet"

Petri Pit­kä­nen va­lit­tiin uudeksi ra­ken­nus­tar­kas­ta­jak­si Kuu­sa­moon – "Kou­lu­tuk­sen ja työ­ko­ke­muk­sen ohella on otettu huo­mioon ha­ki­joi­den viran hoi­ta­mi­sen kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­set hen­ki­lö­koh­tai­set omi­nai­suu­det"

17.03.2023 04:00
Tilaajille
Komake Oy:n oikaisuvaatimus Taivalvaaraa ja hiihtomajaa koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisesta hylättiin – kunta pyrkii valitsemaan toimintoja jatkavan yrityksen jo kesän korvalla

Komake Oy:n oi­kai­su­vaa­ti­mus Tai­val­vaa­raa ja hiih­to­ma­jaa kos­ke­van vuok­ra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta hy­lät­tiin – kunta pyrkii va­lit­se­maan toi­min­to­ja jat­ka­van yri­tyk­sen jo kesän kor­val­la

16.03.2023 20:51 1
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaa tarvitsee edustajan omalta alueelta – Matti Heikkilä on mies, joka kykenee viemään eteenpäin pohjoiselle tärkeitä asioita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa tar­vit­see edus­ta­jan omalta alueel­ta – Matti Heik­ki­lä on mies, joka kykenee viemään eteen­päin poh­joi­sel­le tär­kei­tä asioita

15.03.2023 19:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta ryhtyy tasapainottamaan talouttaan – ellei mitään tehdä, alijäämää kertyy kolmessa vuodessa 4,7 miljoonaa euroa

Tai­val­kos­ken kunta ryhtyy ta­sa­pai­not­ta­maan ta­lout­taan – ellei mitään tehdä, ali­jää­mää kertyy kol­mes­sa vuo­des­sa 4,7 mil­joo­naa euroa

14.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaa ja maakunta arvostaa kokemusta – Matti Heikkilällä sitä ja laaja-alaisuutta riittää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa ja maa­kun­ta ar­vos­taa ko­ke­mus­ta – Matti Heik­ki­läl­lä sitä ja laa­ja-alai­suut­ta riittää

13.03.2023 17:00 5
Tilaajille
Pohjoisen ääni täytyy saada kuuluviin eduskuntavaaleissa, sanoo tuore maakuntajohtaja Jussi Rämet: "Keskeisten sidosryhmien tulee yhdessä viedä Pohjois-Suomelle tärkeitä asioita eteenpäin"

Poh­joi­sen ääni täytyy saada kuu­lu­viin edus­kun­ta­vaa­leis­sa, sanoo tuore maa­kun­ta­joh­ta­ja Jussi Rämet: "Kes­keis­ten si­dos­ryh­mien tulee yhdessä viedä Poh­jois-Suo­mel­le tär­kei­tä asioita eteen­päin"

13.03.2023 17:04
Tilaajille
Kuusamotalon ja Karhuntassun saneerauksien kustannusarviot ylittyivät

Kuu­sa­mo­ta­lon ja Kar­hun­tas­sun sa­nee­rauk­sien kus­tan­nus­ar­viot ylit­tyi­vät

13.03.2023 14:26 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan uudeksi maakuntajohtajaksi valittiin Muhoksen kunnanjohtaja Jussi Rämet

Poh­jois-Poh­jan­maan uudeksi maa­kun­ta­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­ja Jussi Rämet

13.03.2023 16:54
Toimittajalta: Uskoa tulevaisuuteen kriisienkin keskellä – Tavoitteena on, että tämän päivän Posion kehittämistoimista kunnassa korjataan hedelmiä tulevina vuosina
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Uskoa tu­le­vai­suu­teen krii­sien­kin kes­kel­lä – Ta­voit­tee­na on, että tämän päivän Posion ke­hit­tä­mis­toi­mis­ta kun­nas­sa kor­ja­taan he­del­miä tu­le­vi­na vuosina

13.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion kunta on neuvotellut lisävoimavarojen hankkimisesta yritysneuvontaan Oulun seudulta – sopimus monipuolisista palveluista voi tulla voimaan huhtikuussa

Posion kunta on neu­vo­tel­lut li­sä­voi­ma­va­ro­jen hank­ki­mi­ses­ta yri­tys­neu­von­taan Oulun seu­dul­ta – sopimus mo­ni­puo­li­sis­ta pal­ve­luis­ta voi tulla voimaan huh­ti­kuus­sa

13.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ei kuulu kärsiä huo­nos­ta kou­lu­ra­ken­tees­ta

11.03.2023 04:00
Tilaajille