Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin tunti

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue syntyy – ­vä­liai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mi­eli­men jäsenet on nimetty

11:06
Viikko
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi nuoret eivät ää­nes­tä? On kaksi paik­kaa, joissa asiaan voi vai­kut­taa: koti ja koulu

23.06.2021 11:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Jos tänä päivänä pitäisi Kuu­sa­moon saaha len­to­kent­tä, se olisi mah­dot­to­muus.

23.06.2021 04:00
Tilaajille

Loput neljä puo­luet­ta tek­ni­seen vaa­li­liit­toon Kuu­sa­mos­sa – sopimus paik­ko­jen ja­ka­mi­ses­ta tehtiin maa­nan­tai­na

21.06.2021 23:10
Tilaajille
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Isoa osaa kan­sas­ta nukkui vaa­leis­sa - eh­dok­kaat olivat ak­tii­vi­sia ennen ja jäl­keen: "Vaa­li-il­ta­na erään puo­lueen pai­kal­lis­pu­heen­joh­ta­ja seisoi pää­rai­til­la kän­nyk­kä kädessä ta­voit­te­le­mas­sa tek­nis­tä vaa­li­liit­toa"

21.06.2021 12:33 1
Tilaajille
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Kun­ta­vaa­lien pi­ka-ar­vioin­tia – onko 51 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la oikein haalia it­sel­leen kaikki pu­heen­joh­ta­juu­det?

21.06.2021 04:00 2
Tilaajille

Kaa­re­lan­sal­men ran­ta-ase­ma­kaa­va näh­tä­vil­le – Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­kaa­vas­sa alue on maa- ja met­sä­ta­lou­sa­luet­ta, jossa on varaus tär­keäl­le ul­koi­lu- tai ret­kei­ly­rei­til­le

19.06.2021 17:00
Tilaajille

Kes­kus­ta ja va­sem­mis­to Kuu­sa­mos­sa tek­ni­seen vaa­li­liit­toon – "Tässä ei ole kysymys aat­tel­li­suu­des­ta, vaan yk­sin­omaan siitä, että tek­ni­nen vaa­li­liit­to tie­tys­ti­kin hyö­dyt­tää meitä mo­lem­pia"

19.06.2021 10:05 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­ma on vaikea asia

18.06.2021 04:00 1
Tilaajille

Lähes 10 000 lasta äänesti lasten vaa­leis­sa – ­Kuu­sa­mos­sa pe­rin­tei­siä ääniä an­net­tiin 74 kap­pa­let­ta

17.06.2021 19:06
Tilaajille

Poh­joi­sen ra­hois­ta esitys ensi tiis­tai­na – "Käy­tän­nös­sä ra­ken­ne­ra­has­ton va­roil­la on tehty kaikki yri­tys­toi­min­nan in­ves­toin­ti ja kehitys La­pis­sa. Meillä ei ole mitään muita vä­li­nei­tä."

17.06.2021 12:51
Tilaajille

Tar­kas­tus­las­ken­ta ei tuonut muu­tok­sia val­tuus­to­paik­koi­hin Koil­lis­maan kun­nis­sa – va­sem­mis­to­lii­tol­la 11 ääntä siirtyi eh­dok­kaal­ta toi­sel­le Kuu­sa­mos­sa

17.06.2021 14:07
Tilaajille

Näin äänet lopulta ja­kaan­tui­vat – Katso tästä vah­vis­tet­tu vaa­li­tu­los

17.06.2021 08:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa kenestä tahansa voi tulla mitä ta­han­sa" – Voi­tim­me vaalit, ja 600 li­sä­val­tuus­to­paik­kaa on veret sei­saut­ta­va suo­ri­tus

17.06.2021 04:00 3
Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le Suomen Kun­ta­lii­ton an­sio­merk­ke­jä

16.06.2021 19:51
Tilaajille

Arpa rat­kai­si val­tuus­toon pääs­sei­tä Tai­val­kos­kel­la, sillä eh­dok­kai­den kesken tuli samoja ää­ni­mää­riä – val­tuu­tet­tu­jen nimet py­syi­vät ar­von­nas­sa kui­ten­kin samana

16.06.2021 18:43 2
Tilaajille

Kuu­sa­mon ny­kyi­sen kau­pun­gin­val­tuus­ton vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin eri­tyi­ses­ti nuo­ris­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta

16.06.2021 17:01
Tilaajille

Vaa­lia­na­lyy­si: Kes­kus­ta on suurin kai­kis­sa Koil­lis­maan kun­nis­sa, mutta eri ti­lan­teis­sa – päät­tyy­kö pe­rus­suo­ma­lais­ten pait­sio?

16.06.2021 08:17 1
Tilaajille

Oi­kai­su: Uusien val­tuu­tet­tu­jen gal­le­rias­sa kolme vir­het­tä

16.06.2021 11:50 2
Kolumni

Ei ole nuorten vika, jos po­li­tiik­ka ei innosta  – puo­luei­den täytyy tehdä itse po­li­tii­kas­ta kiin­nos­ta­vaa

16.06.2021 09:25
Tilaajille