"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia

Ko­ronapas­si voisi tuoda lisää tu­ris­te­ja – ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen vir­tuaa­li­mat­kai­li Kuu­sa­moon

04:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pa­ko­lais­jär­jes­tel­mä on aikansa elänyt – Suomi tar­vit­see tu­le­vai­suu­teen kat­so­van pa­ko­lais­po­li­tii­kan

20.09.2021 19:52 1
Tilaajille

Matti Heik­ki­lää esi­te­tään ehdolle Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan

20.09.2021 19:09 1
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Oli­si­ko­han aika miettiä seu­raa­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa, ketä ää­nes­tää?

16.09.2021 04:01
Tilaajille
Pääkirjoitus

P.S. Sini Kar­ja­lai­nen on aree­nan­sa an­sain­nut

15.09.2021 18:31
Tilaajille

Pu­das­jär­ven jää­hal­li­haa­ve syntyy uu­del­leen – "­Kyl­lä se seu­raa­va in­ves­toin­ti­tar­ve minun mie­les­tä­ni on", sanoo kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Vesa Riekki

15.09.2021 16:59
Tilaajille

Kysely: Työt­tö­myys huo­let­taa lähes joka kol­mat­ta ra­ja-alueil­la asuvaa ja vi­ran­omais­ten ko­ro­na­tie­dos­tus­ta pi­de­tään ris­ti­rii­tai­se­na

15.09.2021 13:59
Tilaajille

Vih­doin­kin! Kun­nis­sa pa­ran­ne­taan toi­min­to­ja – uudessa yh­teis­hank­kees­sa uu­si­taan Tai­val­kos­ken kun­ta­stra­te­gia

15.09.2021 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vanha vet­kut­te­lu pa­ko­lais­asian ym­pä­ril­lä näyttää nyt oudolta – kuu­des­sa vuo­des­sa Kuu­sa­mos­sa on tullut kunta, jossa asuu myös pa­ko­lais­per­hei­tä

15.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Posion kuntaan toinen ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja tai ra­ken­nus­lu­pa­sih­tee­ri? – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan mie­les­tä "lu­pa­kä­sit­te­lyyn pitää saada ryhtiä ja toi­min­taa"

11.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­nen kokemus auttaa kat­so­maan kauem­mas puo­lueen etua

10.09.2021 13:08
Tilaajille

Tuore tut­ki­mus ei mai­rit­te­le: vain joka neljäs kuu­sa­mo­lai­nen luottaa ko­ti­kun­tan­sa päät­tä­jiin – "Po­lii­ti­koil­ta tar­vi­taan yh­teis­työ­tä ja jal­kau­tu­mis­ta, it­sel­lä­ni­kin on tässä paljon pa­ran­net­ta­vaa"

09.09.2021 04:00 2
Tilaajille

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö esittää pa­ko­lais­ten ot­ta­mis­ta Kuu­sa­moon, val­tuus­to päättää asiasta – uusi ryhmä voisi saapua jo tämän vuoden lopulla

08.09.2021 09:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Sel­väs­ti kuu­sa­mo­lai­nen kom­men­toi­nut Rii­si­tun­tu­rin tietä ja myllyjä

04.09.2021 11:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ke­nel­le­kään ei tar­jot­tu hal­li­tus­paik­kaa, eivätkä säännöt es­tä­neet nousua pu­heen­joh­ta­jak­si

04.09.2021 11:51 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Toisin kuin leh­des­sä an­net­tiin ym­mär­tää, minulle ei tar­jot­tu hal­li­tus­paik­kaa

04.09.2021 11:45 1
Tilaajille

Kuusamo si­tou­tu­mas­sa ot­ta­maan pa­ko­lai­sia jat­kos­sa­kin – enin­tään 40 vuo­des­sa

04.09.2021 04:00 2
Tilaajille

Tai­val­kos­ken kuntaan tulossa viimein aloi­te­toi­mi­kun­ta – ­hi­taas­ti edennyt asia lähti alulle vuonna 2014

02.09.2021 17:10
Tilaajille

Kittilä jatkaa ha­ku­ai­kaa kun­nan­joh­ta­jan virkaan – Kuntaan tullut tähän men­nes­sä kah­dek­san ha­ke­mus­ta

31.08.2021 19:37
Tilaajille

Postin kiin­teis­tön ja ter­veys­kes­kuk­sen piipun pur­ku-urak­ka Mes­ta­ri­pur­ka­jil­le

30.08.2021 19:10
Tilaajille