Mainos: Koil­lis­sa­no­mien jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Posio
Kuukausi
Nyt on tähtiäkin liikkeellä – katso tästä Koillismaan menot viikon aikana

Nyt on täh­tiä­kin liik­keel­lä – katso tästä Koil­lis­maan menot viikon aikana

25.11.2021 04:00
Tilaajille
Posion paloasemalle ei palkatakaan uutta palomestaria vaan kaksi 24 tunnin työvuorojen tekijää – " Sopimuspalokuntien rooli korostuu näissä järjestelyissä"

Posion pa­lo­ase­mal­le ei pal­ka­ta­kaan uutta pa­lo­mes­ta­ria vaan kaksi 24 tunnin työ­vuo­ro­jen tekijää – " So­pi­mus­pa­lo­kun­tien rooli ko­ros­tuu näissä jär­jes­te­lyis­sä"

22.11.2021 15:30
Tilaajille
Kitkajärvistä ja Riisitunturista ympäristöineen tuli valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Kuusamon kaupungin ja Posion kunnan vastustuksesta huolimatta

Kit­ka­jär­vis­tä ja Rii­si­tun­tu­ris­ta ym­pä­ris­töi­neen tuli val­ta­kun­nal­li­ses­ti arvokas mai­se­ma-alue Kuu­sa­mon kau­pun­gin ja Posion kunnan vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

22.11.2021 12:38 6
Tilaajille
Mysteerivierailijana koronan ei(?)-leviämispaikassa – tietosuoja suojaa yksiä, toiset olkoot sokkoina suojattomina tai noudattakoot suosituksia
Kolumni

Mys­tee­ri­vie­rai­li­ja­na koronan ei(?)-le­viä­mis­pai­kas­sa – tie­to­suo­ja suojaa yksiä, toiset olkoot sok­koi­na suo­jat­to­mi­na tai nou­dat­ta­koot suo­si­tuk­sia

22.11.2021 04:00
Tilaajille
Posiolla noin 30 henkilöä koronakaranteenissa – tartuntoja ja altistuneita on kolmesta ketjusta

Po­siol­la noin 30 hen­ki­löä ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­nei­ta on kol­mes­ta ket­jus­ta

18.11.2021 15:16
Kerää koko sarja: kierrä Koillismaan kolme joulunavausta viikonlopussa – katso myös muut viikon menot

Kerää koko sarja: kierrä Koil­lis­maan kolme jou­lun­avaus­ta vii­kon­lo­pus­sa – katso myös muut viikon menot

21.11.2021 10:30 3
Tilaajille
Posiolaiset löysivät yli 650 kadonnutta rajapyykkiä ja keräsivät yhteensä 1 371 pistettä

Po­sio­lai­set löy­si­vät yli 650 ka­don­nut­ta ra­ja­pyyk­kiä ja ke­rä­si­vät yh­teen­sä 1 371 pis­tet­tä

12.11.2021 04:01
Tilaajille
Posiolla todettu kaksi koronatartuntaa – S-marketissa on voinut altistua torstaina

Po­siol­la todettu kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa – S-mar­ke­tis­sa on voinut al­tis­tua tors­tai­na

11.11.2021 19:01
Miltä kuulostaa ääneenluku Iltahämärissä tai Kuusamon mieslaulajien 70-vuotis- ja jäähyväiskonsertti? Nappaa tästä menovinkit viikonlopun ja alkuviikon menoihin!

Miltä kuu­los­taa ää­neen­lu­ku Il­ta­hä­mä­ris­sä tai Kuu­sa­mon mies­lau­la­jien 70-vuo­tis- ja jää­hy­väis­kon­sert­ti? Nappaa tästä me­no­vin­kit vii­kon­lo­pun ja al­ku­vii­kon me­noi­hin!

11.11.2021 14:00
Tilaajille
Kuusamolaisella kuljetusliikkeellä oli viime vuonna yli 5 miljoonan verotettavat tulot, mutta veronmaksussa yhteismetsä piti ykköspaikan – taivalkoskelainen konepaja ei maksanut yhtään veroa 12,5 miljoonan liikevaihdosta

Kuu­sa­mo­lai­sel­la kul­je­tus­liik­keel­lä oli viime vuonna yli 5 mil­joo­nan ve­ro­tet­ta­vat tulot, mutta ve­ron­mak­sus­sa yh­teis­met­sä piti yk­kös­pai­kan – tai­val­kos­ke­lai­nen ko­ne­pa­ja ei mak­sa­nut yhtään veroa 12,5 mil­joo­nan lii­ke­vaih­dos­ta

11.11.2021 11:00 1
Tilaajille
Pentikin design-nahkalinja jatkoi 1990-luvun lamaan asti, nyt tuotteet ovat harvinaista retroa – "Miten tämmöistä voi hävittää, vaikkei käyttäisikään?"

Pen­ti­kin de­sign-nah­ka­lin­ja jatkoi 1990-lu­vun lamaan asti, nyt tuot­teet ovat har­vi­nais­ta retroa – "Miten täm­möis­tä voi hä­vit­tää, vaikkei käyt­täi­si­kään?"

06.11.2021 14:34 1
Tilaajille
Vanhemmat
Askel kohti normaalia, kun korealaisen kulttuurin maailmanvalloitukseen kuuluva näyttely avattiin Posiolla – "Myös keramiikkasymposiumitoiminta on lähdössä uudelleen käyntiin"

Askel kohti nor­maa­lia, kun ko­rea­lai­sen kult­tuu­rin maail­man­val­loi­tuk­seen kuuluva näyt­te­ly avat­tiin Po­siol­la – "Myös ke­ra­miik­ka­sym­po­siu­mi­toi­min­ta on läh­dös­sä uu­del­leen käyn­tiin"

01.11.2021 15:00
Tilaajille
Harvinainen sattumus hirvimetsällä Posiolla, luoti kimposi luvallisesta vasasta luvattomaan emään – valtio sai 1750 euroa

Har­vi­nai­nen sat­tu­mus hir­vi­met­säl­lä Po­siol­la, luoti kimposi lu­val­li­ses­ta vasasta lu­vat­to­maan emään – valtio sai 1750 euroa

29.10.2021 11:00
Tilaajille
Poimi tästä viikon menovinkit Koillismaalla – Pakan junnut kohtaavat Kärpät ja Jukka Takalo laulaa suomaan kurjista

Poimi tästä viikon me­no­vin­kit Koil­lis­maal­la – Pakan junnut koh­taa­vat Kärpät ja Jukka Takalo laulaa suomaan kur­jis­ta

22.10.2021 04:00
Tilaajille
Yläkoulun päättäviä nuoria eri puolilta Suomea aletaan houkuttelemaan lukioon Posiolle

Ylä­kou­lun päät­tä­viä nuoria eri puo­lil­ta Suomea aletaan hou­kut­te­le­maan lukioon Po­siol­le

21.09.2021 04:00
Tilaajille
Postipalvelut siirtyvät Posiolla K-markettiin – "Postilla on tahtotila tuoda palvelut tarjolle niin, että niiden saatavuus esimerkiksi aukiolojen osalta on hyvä"

Pos­ti­pal­ve­lut siir­ty­vät Po­siol­la K-mar­ket­tiin – "Pos­til­la on tah­to­ti­la tuoda pal­ve­lut tar­jol­le niin, että niiden saa­ta­vuus esi­mer­kik­si au­ki­olo­jen osalta on hyvä"

19.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Eläinlääkärikriisiin haetaan sijaisia ennen kuin virat saadaan täytettyä, Posiolla kunta ostaa palveluja virasta irtisanoutuneelta – lue tästä, millainen eläinlääkärin arkiyöpäivystysvuoro voi olla

Eläin­lää­kä­ri­krii­siin haetaan si­jai­sia ennen kuin virat saadaan täy­tet­tyä, Po­siol­la kunta ostaa pal­ve­lu­ja virasta ir­ti­sa­nou­tu­neel­ta – lue tästä, mil­lai­nen eläin­lää­kä­rin ar­ki­yö­päi­vys­tys­vuo­ro voi olla

17.09.2021 04:00
Tilaajille

Jal­ka­käy­tä­vien kun­nos­tuk­sen kun­ta­lais­aloi­te Lapin elylle

30.08.2021 18:41
Tilaajille

Ui­ma­ran­nan kun­nos­ta­mis­ta päh­käil­lään

30.08.2021 18:40
Tilaajille
Pitkät koulumatkat kuormittavat lapsia, Posiolla ajoreittien varrella taloudet ovat harvassa –  koulukuljetusten lainsäädäntö ei vielä koske vuoroviikoin 2.osoitteessa toisen vanhemman luona asuvia

Pitkät kou­lu­mat­kat kuor­mit­ta­vat lapsia, Po­siol­la ajo­reit­tien var­rel­la ta­lou­det ovat har­vas­sa – kou­lu­kul­je­tus­ten lain­sää­dän­tö ei vielä koske vuo­ro­vii­koin 2.o­soit­tees­sa toisen van­hem­man luona asuvia

30.08.2021 14:14
Tilaajille