rakentaminen
Teuvo Puolakanaho on rakentanut taloa sisulla ja sydämellä 19 vuotta – Nyt se on viimeistä silausta vaille valmis: "Olen kait jossain vaiheessa ollut oikea virkamiesten murheenkryyni"

Teuvo Puo­la­kan­aho on ra­ken­ta­nut taloa sisulla ja sy­dä­mel­lä 19 vuotta – Nyt se on vii­meis­tä si­laus­ta vaille valmis: "Olen kait jossain vai­hees­sa ollut oikea vir­ka­mies­ten mur­heenk­ryy­ni"

07.02.2019 18:00
Uusi palvelutalo kehitysvammaisille rakenteilla Kuusamossa – sijoittuu luontopäiväkodin viereen ja saa pintaansa puuta

Uusi pal­ve­lu­ta­lo ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ra­ken­teil­la Kuu­sa­mos­sa – si­joit­tuu luon­to­päi­vä­ko­din viereen ja saa pin­taan­sa puuta

10.01.2019 05:00
Torangin koulun pihan kunnostusta on lupailtu jo vuosia, mutta edelleen pihalla on vain keinu ja tyhjä kenttä – joko oppilaiden toiveet toteutuvat?

To­ran­gin koulun pihan kun­nos­tus­ta on lu­pail­tu jo vuosia, mutta edel­leen pihalla on vain keinu ja tyhjä kenttä – joko op­pi­lai­den toiveet to­teu­tu­vat?

24.09.2018 05:00
Torangin koulun pihan kunnostusta on lupailtu jo vuosia, mutta edelleen pihalla on vain keinu ja tyhjä kenttä – joko oppilaiden toiveet toteutuvat?

To­ran­gin koulun pihan kun­nos­tus­ta on lu­pail­tu jo vuosia, mutta edel­leen pihalla on vain keinu ja tyhjä kenttä – joko op­pi­lai­den toiveet to­teu­tu­vat?

24.09.2018 05:00
Marjo ja Vesa Määttä kiersivät vuosia Lapissa katsomassa igluja ennen kuin uskalsivat investoida yli 2 miljoonaa euroa 11 uuteen mökkiin – turistien toiveiden mukaisesti ne ovat hotellitasoa

Marjo ja Vesa Määttä kier­si­vät vuosia Lapissa kat­so­mas­sa igluja ennen kuin us­kal­si­vat in­ves­toi­da yli 2 mil­joo­naa euroa 11 uuteen mökkiin – tu­ris­tien toi­vei­den mu­kai­ses­ti ne ovat ho­tel­li­ta­soa

18.09.2018 08:25
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kolme syytä, miksi Kuu­sa­mon 13 mil­joo­nan kou­lu­in­ves­toin­nis­sa kan­nat­taa ottaa muu­ta­man vuoden ai­ka­li­sä

29.08.2018 05:00
Vain yksi prosentti jää kierrättämättä, kun vuonna 1962 rakennetusta Kirkkokedon koulusta puretaan punatiilisiipi – "Kiviaineksesta tehdään tienpohjaa"

Vain yksi pro­sent­ti jää kier­rät­tä­mät­tä, kun vuonna 1962 ra­ken­ne­tus­ta Kirk­ko­ke­don kou­lus­ta pu­re­taan pu­na­tii­li­sii­pi – "Ki­viai­nek­ses­ta tehdään tien­poh­jaa"

06.06.2018 10:30
Uudesta koulusta tehdään päätös nopeasti, eikä keskusta tarvitse siihen muiden tukea – hinta-arvio 15 miljoonaa euroa

Uudesta kou­lus­ta tehdään päätös no­peas­ti, eikä kes­kus­ta tar­vit­se siihen muiden tukea – hin­ta-ar­vio 15 mil­joo­naa euroa

22.05.2018 09:00
Päreseiniä ja älysähköjärjestelmiä rinta rinnan – Vihtasalmen rantaan noussut Mirka Pätsin ja Harri Kämäräisen omakotitalo oli koko perheen rakennusprojekti

Pä­re­sei­niä ja äly­säh­kö­jär­jes­tel­miä rinta rinnan – Vih­ta­sal­men rantaan noussut Mirka Pätsin ja Harri Kä­mä­räi­sen oma­ko­ti­ta­lo oli koko perheen ra­ken­nus­pro­jek­ti

22.03.2018 10:30
Kolumni

Ko­lum­ni: ”Tuosta talosta ei ikinä tule ter­vet­tä”, noitui rak­sa­mies mes­ta­rin mää­rää­mää ra­ken­ta­mis­ta­paa – nyt talo on tyh­jen­net­ty kos­teus­on­gel­man vuoksi

06.03.2018 10:30
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Us­kal­lus­ta ei tunnu puut­tu­van Kuu­sa­mon kes­kus­taan ra­ken­ta­mi­ses­ta – se on hyvä asia

06.03.2018 05:00
Kuusamo rakentaa: Kaupunginjohtaja haluaa Kuusamosta itäisen Suomen kasvukeskuksen

Kuusamo ra­ken­taa: Kau­pun­gin­joh­ta­ja haluaa Kuu­sa­mos­ta itäisen Suomen kas­vu­kes­kuk­sen

21.11.2017 18:00
Kuusamossa uskoa tulevaisuuteen: Vesikattopalvelu rakentaa yli tuhannen neliön toimitiloja

Kuu­sa­mos­sa uskoa tu­le­vai­suu­teen: Ve­si­kat­to­pal­ve­lu ra­ken­taa yli tu­han­nen neliön toi­mi­ti­lo­ja

07.11.2017 05:00
Saunan ilmanvaihto on vaikea järjestää: painovoimainen ei välttämättä tuo ja vedä oikein, koneellinen ei aina pelaa puukiukaan kanssa

Saunan il­man­vaih­to on vaikea jär­jes­tää: pai­no­voi­mai­nen ei vält­tä­mät­tä tuo ja vedä oikein, ko­neel­li­nen ei aina pelaa puu­kiu­kaan kanssa

28.10.2017 14:00
Uusi kylätalo tuoksuu jo perinteeltä – Kurkijärvellä on nyt juhlan aika

Uusi ky­lä­ta­lo tuoksuu jo pe­rin­teel­tä – Kur­ki­jär­vel­lä on nyt juhlan aika

20.10.2017 20:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Oras­ta­vaa kasvua nä­ky­vis­sä

02.08.2017 06:00
Rivitalot nousevat kevättalveksi – Rakennustyöt Talonpojantien varrella on jo aloitettu

Ri­vi­ta­lot nou­se­vat ke­vät­tal­vek­si – Ra­ken­nus­työt Ta­lon­po­jan­tien var­rel­la on jo aloi­tet­tu

20.06.2016 11:00