Joko luit: Ruka Nor­di­cis­sa alkaa kaik­kien kolmen lajien maail­man­cu­pit – fluo­ri­tes­taus tuo uutta vipinää sta­dio­nil­le

Viikon kysymys: Uskotko opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sil­la olevan vai­ku­tus­ta hal­li­tuk­sen työs­ken­te­lyyn?

Kuvaajalta: Pu­hu­taan asiois­ta niiden oi­keil­la nimillä ja jä­te­tään mark­ki­noin­ti­ter­mit mai­nok­siin

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruoka
"Me olemme Lappi-illallisen edelläkävijöitä" – Hotelli Roayl Rukassa on tarjoiltu Lappi-illallista jo 20 vuoden ajan: Mikä on suosion salaisuus?

"Me olemme Lap­pi-il­lal­li­sen edel­lä­kä­vi­jöi­tä" – Hotelli Roayl Rukassa on tar­joil­tu Lap­pi-il­lal­lis­ta jo 20 vuoden ajan: Mikä on suosion sa­lai­suus?

01.04.2023 12:00
Tilaajille
Arvaatko tämän joulun makeisyllättäjän? Mielipiteet jakava uutuus nousi Koillismaalla kärkisijoille, vanha tuttu taas ei kiinnosta entiseen tapaan

Ar­vaat­ko tämän joulun ma­kei­syl­lät­tä­jän? Mie­li­pi­teet jakava uutuus nousi Koil­lis­maal­la kär­ki­si­joil­le, vanha tuttu taas ei kiin­nos­ta en­ti­seen tapaan

22.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Riipiset avaavat italialaishenkisen ravintolan Rukalle – toimitusjohtaja katsoo yhtä kautta pidemmälle: "Meidän investointipäätöstä ei ole tehty sillä ajatuksella, mitä viime talvena on tapahtunut”

Rii­pi­set avaavat ita­lia­lais­hen­ki­sen ra­vin­to­lan Rukalle – toi­mi­tus­joh­ta­ja katsoo yhtä kautta pi­dem­mäl­le: "Meidän in­ves­toin­ti­pää­tös­tä ei ole tehty sillä aja­tuk­sel­la, mitä viime talvena on ta­pah­tu­nut”

10.09.2022 04:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Kunpa maatalouden merkitys ymmärrettäisiin paremmin!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Kunpa maa­ta­lou­den mer­ki­tys ym­mär­ret­täi­siin pa­rem­min!

24.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta – Ville Vähämäen kolumni: Ovatko kalliit hinnat tulleet jäädäkseen ja miten kansalaisille voidaan kansalaisille hyvittää kohonneita elinkustannuksia?
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Ville Vä­hä­mäen ko­lum­ni: Ovatko kalliit hinnat tulleet jää­däk­seen ja miten kan­sa­lai­sil­le voidaan kan­sa­lai­sil­le hy­vit­tää ko­hon­nei­ta elin­kus­tan­nuk­sia?

16.04.2022 04:00
Tilaajille
Ruoan hinta nousi tammikuussa ennätyksellisen paljon, inflaatio kipusi 4,4 prosenttiin – Ukrainan sodan uskotaan vaikuttavan hintoihin

Ruoan hinta nousi tam­mi­kuus­sa en­nä­tyk­sel­li­sen paljon, inf­laa­tio kipusi 4,4 pro­sent­tiin – Uk­rai­nan sodan us­ko­taan vai­kut­ta­van hin­toi­hin

01.03.2022 12:42
Kotimaista ruokaa ei saa hukata – Maidontuottaja on tavallaan meijerin ja kaupan panttivanki, joka ottaa vastaan sen mikä sille annetaan
Kolumni

Ko­ti­mais­ta ruokaa ei saa hukata – Mai­don­tuot­ta­ja on ta­val­laan mei­je­rin ja kaupan pant­ti­van­ki, joka ottaa vastaan sen mikä sille an­ne­taan

28.02.2022 04:00
Tilaajille
Ylijäämäruoan jakelu alkaa Kumppanuustalo Nuotassa – omat astiat mukaan

Yli­jää­mä­ruoan jakelu alkaa Kump­pa­nuus­ta­lo Nuo­tas­sa – omat astiat mukaan

24.02.2022 17:01
Tilaajille
Royal Ruka uudelle omistajalle – Kotipizza-ketjun perustaja Rabbe Grönblom ehdotti kauppoja jo vuosia sitten: "Vähän ennen kuolemaansa hän soitti minulle ja tarjosi hotellia ostettavaksi"

Royal Ruka uudelle omis­ta­jal­le – Ko­ti­piz­za-ket­jun pe­rus­ta­ja Rabbe Grönb­lom ehdotti kaup­po­ja jo vuosia sitten: "Vähän ennen kuo­le­maan­sa hän soitti minulle ja tarjosi ho­tel­lia os­tet­ta­vak­si"

14.10.2021 12:27 1
Tilaajille
Ruka Peakin konsepti muuttuu – ravintola jatkossa auki vain majoittujille ja tilauksesta: "Nyt haetaan eksklusiivisuutta, rauhaa, turvaa ja tilaa"

Ruka Peakin kon­sep­ti muuttuu – ra­vin­to­la jat­kos­sa auki vain ma­joit­tu­jil­le ja ti­lauk­ses­ta: "Nyt haetaan eksk­lu­sii­vi­suut­ta, rauhaa, turvaa ja tilaa"

19.09.2021 04:01
Tilaajille
Takaisinvetoja: Sibylla valkosipulimajoneesi ja Pågen Vanillas -pullat voivat pilaantua ennenaikaisesti– älä palauta kauppaan, vaan ota yhteys valmistajiin

Ta­kai­sin­ve­to­ja: Sibylla val­ko­si­pu­li­ma­jo­nee­si ja Pågen Va­nil­las -pullat voivat pi­laan­tua en­ne­nai­kai­ses­ti– älä palauta kaup­paan, vaan ota yhteys val­mis­ta­jiin

29.06.2021 11:44
PS. Kuusamon kouluissa otettiin kasvisruokapäivä käyttöön ilman haloota
Pääkirjoitus

PS. Kuu­sa­mon kou­luis­sa otet­tiin kas­vis­ruo­ka­päi­vä käyt­töön ilman haloota

27.04.2021 04:00 4
Tilaajille
Kuusamon Juusto täyttää 60 vuotta: "Kukaan, joka arvostaa helppoa elämää ei perustaisi juustolaa Kuusamoon", ajattelivat perustajat

Kuu­sa­mon Juusto täyttää 60 vuotta: "Ku­kaan, joka ar­vos­taa helppoa elämää ei pe­rus­tai­si juus­to­laa Kuu­sa­moon", ajat­te­li­vat pe­rus­ta­jat

16.04.2021 14:35 1
Tilaajille
Ravintolasulun jatkuminen Pohjois-Pohjanmaalla kismittää – ravintolayrittäjät tuohtuneita, noutoruoka ei paikkaa tilannetta: ”Sillä päästään juuri plus miinus nolla -tilanteeseen"

Ra­vin­to­la­su­lun jat­ku­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maal­la kis­mit­tää – ra­vin­to­la­yrit­tä­jät tuoh­tu­nei­ta, nou­to­ruo­ka ei paikkaa ti­lan­net­ta: ”Sillä pääs­tään juuri plus miinus nolla -ti­lan­tee­seen"

29.03.2021 17:00 2
Tilaajille
Lisää kotimaista kalaa ruokakäyttöön – Hallitus tukee yrityksiä uusien kalaruokatuotteiden kehittämisessä miljoonalla eurolla

Lisää ko­ti­mais­ta kalaa ruo­ka­käyt­töön – Hal­li­tus tukee yri­tyk­siä uusien ka­la­ruo­ka­tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­ses­sä mil­joo­nal­la eurolla

11.03.2021 15:36 2
Tilaajille
Huono äiti -yrittäjä Sari Helin löysi Kuusamosta rauhoittumispaikan koronatukikohun keskellä – Kuusamo tulevan ruokakirjan kuvissa: ”Kirjassa yhdistyy rakkaus ruokaan ja luontoon”

Huono äiti -y­rit­tä­jä Sari Helin löysi Kuu­sa­mos­ta rau­hoit­tu­mis­pai­kan ko­ro­na­tu­ki­ko­hun kes­kel­lä – Kuusamo tulevan ruo­ka­kir­jan ku­vis­sa: ”Kir­jas­sa yh­dis­tyy rakkaus ruokaan ja luon­toon”

25.02.2021 19:00
Tilaajille
Haapasalon hatsapuri kurvasi Rukalle – Yhden miehen kesätyöstä yli 40 henkilöä työllistäväksi toiminnaksi: ”Jos joku olisi sanonut minulle vuosi sitten, että minusta tulee leipuri, olisin pitänyt häntä hulluna"

Haa­pa­sa­lon hat­sa­pu­ri kurvasi Rukalle – Yhden miehen ke­sä­työs­tä yli 40 hen­ki­löä työl­lis­tä­väk­si toi­min­nak­si: ”Jos joku olisi sanonut minulle vuosi sitten, että minusta tulee lei­pu­ri, olisin pitänyt häntä hul­lu­na"

23.02.2021 16:22 2
Tilaajille
Lökäpöksyjen olohuoneesta kaiken kansan paikaksi – Koko ajan vaihtuva ruokalista vetää Hanki Baariin: "Rinneruoka voi olla jotain muutakin kuin kanakori tai ranskalaiset"

Lö­kä­pök­sy­jen olo­huo­nees­ta kaiken kansan pai­kak­si – Koko ajan vaih­tu­va ruo­ka­lis­ta vetää Hanki Baa­riin: "Rin­ne­ruo­ka voi olla jotain muu­ta­kin kuin ka­na­ko­ri tai rans­ka­lai­set"

20.02.2021 17:01
Tilaajille
Järvikalat ja poronlihakin sopivat aamiaispöytään – Aamiaiskonseptia kokeillaan ensin Kuusamossa, sitten muualla Suomessa

Jär­vi­ka­lat ja po­ron­li­ha­kin sopivat aa­miais­pöy­tään – Aa­miais­kon­sep­tia ko­keil­laan ensin Kuu­sa­mos­sa, sitten muualla Suo­mes­sa

17.02.2021 11:00
Tilaajille
Työikäisten ravitsemus on kehittynyt 20 vuodessa pääosin hyvään suuntaan – väestöseurannan merkitys kasvaa tulevaisuuden ruokamurroksissa

Työ­ikäis­ten ra­vit­se­mus on ke­hit­ty­nyt 20 vuo­des­sa pääosin hyvään suun­taan – väes­tö­seu­ran­nan mer­ki­tys kasvaa tu­le­vai­suu­den ruo­ka­mur­rok­sis­sa

07.02.2021 17:24
Tilaajille