Seurakunta
Kanttori Jukka Jaakkola palaa Kuusamoon vuosikymmenten jälkeen ja odottaa seurakuntalaisille soittoa innolla: "Tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu"

Kant­to­ri Jukka Jaak­ko­la palaa Kuu­sa­moon vuo­si­kym­men­ten jälkeen ja odottaa seu­ra­kun­ta­lai­sil­le soittoa in­nol­la: "Tie­tyl­lä tavalla ympyrä sul­keu­tuu"

24.06.2020 15:00
Tilaajille
Seurakuntapastoria etsitään kiireellä – uusi pappi töihin jo kesäksi

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ria et­si­tään kii­reel­lä – uusi pappi töihin jo kesäksi

04.06.2020 07:00
Tilaajille
Tänä kesänä ei istuta leirinuotiolla ja kuunnella rippipapin hartauksia – Kuusamo ja Taivalkoski ovat jo siirtäneet rippikoululeirit syksyyn, Posiolla odotetaan hallituksen linjausta

Tänä kesänä ei istuta lei­ri­nuo­tiol­la ja kuun­nel­la rip­pi­pa­pin har­tauk­sia – Kuusamo ja Tai­val­kos­ki ovat jo siir­tä­neet rip­pi­kou­lu­lei­rit syk­syyn, Po­siol­la odo­te­taan hal­li­tuk­sen lin­jaus­ta

29.04.2020 17:06
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Koronakriisin jälkeinen todellisuus

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Ko­ro­na­krii­sin jäl­kei­nen to­del­li­suus

21.04.2020 12:00
Tilaajille
Hengellistä työtä jatkossa kellokortilla? - Työnantajat epäilevät, työntekijät toivovat: "Ajaton työaika voi olla helposti myös rajaton"

Hen­gel­lis­tä työtä jat­kos­sa kel­lo­kor­til­la? - Työn­an­ta­jat epäi­le­vät, työn­te­ki­jät toi­vo­vat: "Ajaton työaika voi olla hel­pos­ti myös ra­ja­ton"

22.01.2020 05:00
Tilaajille
Seurakunnassa voi oppia vaikka kokkaamaan – Nuoriso-ohjaajan työn pääpaino kuitenkin nuorten tavoittamisessa ennen ongelmien kasvamista

Seu­ra­kun­nas­sa voi oppia vaikka kok­kaa­maan – Nuo­ri­so-oh­jaa­jan työn pää­pai­no kui­ten­kin nuorten ta­voit­ta­mi­ses­sa ennen on­gel­mien kas­va­mis­ta

24.01.2019 12:00
Toimistosihteeristä puheenjohtajaksi – Kirkkovaltuusto sekoitus uutta ja vanhaa

Toi­mis­to­sih­tee­ris­tä pu­heen­joh­ta­jak­si – Kirk­ko­val­tuus­to se­koi­tus uutta ja vanhaa

18.01.2019 05:00

Man­ni­ses­ta lää­nin­ro­vas­ti

18.01.2019 05:00
Seurakunnat ovat Koillismaallakin erilaisia – Pudasjärveä lukuunottamatta kirkkoherrat etsivät yhteistyötä

Seu­ra­kun­nat ovat Koil­lis­maal­la­kin eri­lai­sia – Pu­das­jär­veä lu­kuu­not­ta­mat­ta kirk­ko­her­rat etsivät yh­teis­työ­tä

15.01.2019 14:00
Kirkon lihavat vuodet ohi – Taivalkosken kirkkoherra Tuomo Törmänen perää rohkeutta: "Pahinta on se, ettei tehdä mitään"

Kirkon lihavat vuodet ohi – Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen perää roh­keut­ta: "Pa­hin­ta on se, ettei tehdä mitään"

09.01.2019 05:00

Kuu­sa­moon ei löy­ty­nyt pätevää kant­to­ria

20.12.2018 10:00
Kauneimmat Joululaulut soivat maailman lapsille – suojelija Jenni Haukio: "Varpunen jouluaamuna kuvaa yhteisvastuun syvintä sanomaa"

Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut soivat maail­man lap­sil­le – suo­je­li­ja Jenni Haukio: "Var­pu­nen jou­lu­aa­mu­na kuvaa yh­teis­vas­tuun syvintä sa­no­maa"

07.11.2018 16:00
Taivalkoskella ovi kävi ahkerasti – "Täällä on nyt positiivista ruuhkaa"

Tai­val­kos­kel­la ovi kävi ah­ke­ras­ti – "Täällä on nyt po­si­tii­vis­ta ruuh­kaa"

07.11.2018 10:30
Kaisa ja Eero Ojala lähettävät terveisiä uudelle valittavalle kirkkovaltuustolle: ”Seurakunnan talous saatava kestävälle pohjalle, ettei luisuta muiden syliin”

Kaisa ja Eero Ojala lä­het­tä­vät ter­vei­siä uudelle va­lit­ta­val­le kirk­ko­val­tuus­tol­le: ”Seu­ra­kun­nan talous saatava kes­tä­väl­le poh­jal­le, ettei luisuta muiden syliin”

07.11.2018 09:00
Kun tansanialainen piispa saapuu vierailulle Koillismaalle, hän matkustaa julkisilla ja on kansan parissa:  "Hieno juttu, että hän kulkee näitä pieniä seurakuntia eikä vain Helsingin päässä"

Kun tan­sa­nia­lai­nen piispa saapuu vie­rai­lul­le Koil­lis­maal­le, hän mat­kus­taa jul­ki­sil­la ja on kansan pa­ris­sa:  "Hieno juttu, että hän kulkee näitä pieniä seu­ra­kun­tia eikä vain Hel­sin­gin päässä"

23.10.2018 09:00
Posion seurakunta yrittää oikaista talouttaan melko järeillä keinoilla - maanmyynnin lisäksi kanttorin virka osa-aikaistetaan sekä emännän ja seurakuntamestarin tehtävät yhdistetään

Posion seu­ra­kun­ta yrittää oi­kais­ta ta­lout­taan melko jä­reil­lä kei­noil­la - maan­myyn­nin lisäksi kant­to­rin virka osa-ai­kais­te­taan se­kä e­män­nän ja seu­ra­kun­ta­mes­ta­rin teh­tä­vät yh­dis­te­tään

19.10.2018 10:30
Yksi Suomen velkaisimmista seurakunnista on kiperässä paikassa – Vaalipaanelissa ei löydetty ratkaisua tulevien vuosien haasteisiin: ”Vaikea luopua mistään toiminnasta”

Yksi Suomen vel­kai­sim­mis­ta seu­ra­kun­nis­ta on ki­pe­räs­sä pai­kas­sa – Vaa­li­paa­ne­lis­sa ei löy­det­ty rat­kai­sua tu­le­vien vuosien haas­tei­siin: ”Vaikea luopua mistään toi­min­nas­ta”

19.10.2018 05:00
Kuusamon kirkollisveroprosentti säilyy samana – perussuomalaiset laajapohjaisesta omaksi valtuustoryhmäkseen

Kuu­sa­mon kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­ti säilyy samana – pe­rus­suo­ma­lai­set laa­ja­poh­jai­ses­ta omaksi val­tuus­to­ryh­mäk­seen

12.10.2018 05:00
Perussuomalaiset seurakuntalaiset on yhden miehen ehdokaslista

Pe­rus­suo­ma­lai­set seu­ra­kun­ta­lai­set on yhden miehen eh­do­kas­lis­ta

08.10.2018 18:00
Nuoret pääsevät tutustumaan Hopeasompa-kisojen latuihin ensi kesän hiihtorippileirillä Taivalkoskella: "Vaellukset kahden-kolmen hengen ryhmissä ovat hyviä, kun leiriläiset saavat pohtia samalla elämän tarkoitusta."

Nuoret pää­se­vät tu­tus­tu­maan Ho­pea­som­pa-ki­so­jen la­tui­hin ensi kesän hiih­to­rip­pi­lei­ril­lä Tai­val­kos­kel­la: "Vael­luk­set kah­den-kol­men hengen ryh­mis­sä ovat hyviä, kun lei­ri­läi­set saavat pohtia samalla elämän tar­koi­tus­ta."

01.10.2018 10:30