taivalkoski
Taivalkosken osuuspankin liikevoitto runsaat 431 000 euroa – Toimitusjohtaja: "Taloudellisesti vähintäänkin kohtuullinen vuosi"

Tai­val­kos­ken osuus­pan­kin lii­ke­voit­to runsaat 431 000 euroa – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Ta­lou­del­li­ses­ti vä­hin­tään­kin koh­tuul­li­nen vuosi"

02.03.2020 13:10
Hirvivahinkokorvausten määrä laski selvästi - eniten korvauksia maksetaan Kuusamossa ja Pudasjärvellä

Hir­vi­va­hin­ko­kor­vaus­ten määrä laski sel­väs­ti - eniten kor­vauk­sia mak­se­taan Kuu­sa­mos­sa ja Pu­das­jär­vel­lä

27.02.2020 10:42
Teuvo Puolakanaho on rakentanut taloa sisulla ja sydämellä 19 vuotta – Nyt se on viimeistä silausta vaille valmis: "Olen kait jossain vaiheessa ollut oikea virkamiesten murheenkryyni"

Teuvo Puo­la­kan­aho on ra­ken­ta­nut taloa sisulla ja sy­dä­mel­lä 19 vuotta – Nyt se on vii­meis­tä si­laus­ta vaille valmis: "Olen kait jossain vai­hees­sa ollut oikea vir­ka­mies­ten mur­heenk­ryy­ni"

07.02.2019 18:00
Piispa piipahti kylässä

Piispa pii­pah­ti kylässä

04.02.2019 14:00
Seurakunnassa voi oppia vaikka kokkaamaan – Nuoriso-ohjaajan työn pääpaino kuitenkin nuorten tavoittamisessa ennen ongelmien kasvamista

Seu­ra­kun­nas­sa voi oppia vaikka kok­kaa­maan – Nuo­ri­so-oh­jaa­jan työn pää­pai­no kui­ten­kin nuorten ta­voit­ta­mi­ses­sa ennen on­gel­mien kas­va­mis­ta

24.01.2019 12:00
Iltalehti: Tuomio jäi voimaan: Poroisännälle ehdollinen vankeustuomio ja viisi vuotta metsästyskieltoa – jahtasi ahmaa moottorikelkalla ja ajoi neljä kertaa yli Taivalkoskella

Il­ta­leh­ti: Tuomio jäi voi­maan: Po­ro­isän­näl­le eh­dol­li­nen van­keus­tuo­mio ja viisi vuotta met­säs­tys­kiel­toa – jahtasi ahmaa moot­to­ri­kel­kal­la ja ajoi neljä kertaa yli Tai­val­kos­kel­la

18.01.2019 15:20
Taivalkoskella juhlitaan Kalle Päätalon ja kunnan tasavuosia – Päätalo 100 -juhlavuosi avataan helmikuussa: "Tuolloin paljastetaan Kalle Päätalon elämästä kertova taulu"

Tai­val­kos­kel­la juh­li­taan Kalle Pää­ta­lon ja kunnan ta­sa­vuo­sia – Päätalo 100 -juh­la­vuo­si avataan hel­mi­kuus­sa: "Tuol­loin pal­jas­te­taan Kalle Pää­ta­lon elä­mäs­tä kertova taulu"

10.01.2019 12:00
Kirkon lihavat vuodet ohi – Taivalkosken kirkkoherra Tuomo Törmänen perää rohkeutta: "Pahinta on se, ettei tehdä mitään"

Kirkon lihavat vuodet ohi – Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen perää roh­keut­ta: "Pa­hin­ta on se, ettei tehdä mitään"

09.01.2019 05:00
"Halusin nyt tehdä vastapalveluksen" – Taivalkoskelainen Mia Lakso sai apua ihmisiltä ja pisti hyvän kiertämään – hyväntekeväisyystempauksessa jaetaan satapäin lahjoituksia vauvanvaatteista pyykinpesukoneeseen

"Ha­lu­sin nyt tehdä vas­ta­pal­ve­luk­sen" – Tai­val­kos­ke­lai­nen Mia Lakso sai apua ih­mi­sil­tä ja pisti hyvän kier­tä­mään – hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­pauk­ses­sa jaetaan sa­ta­päin lah­joi­tuk­sia vau­van­vaat­teis­ta pyy­kin­pe­su­ko­nee­seen

19.12.2018 05:00
Yksi ihminen loukkaantui omakotipalossa Taivalkoskella – talon yläkerta tuhoutui käytännössä täysin

Yksi ihminen louk­kaan­tui oma­ko­ti­pa­los­sa Tai­val­kos­kel­la – talon ylä­ker­ta tu­hou­tui käy­tän­nös­sä täysin

23.11.2018 09:40
Oma lemmikki mukaan terapiaan? Eläinavusteisessa psykoterapiassa se on mahdollista: "Kipeistä asioista keskusteleminen helpompaa eläimen kautta"

Oma lem­mik­ki mukaan te­ra­piaan? Eläin­avus­tei­ses­sa psy­ko­te­ra­pias­sa se on mah­dol­lis­ta: "Ki­peis­tä asiois­ta kes­kus­te­le­mi­nen hel­pom­paa eläimen kautta"

27.10.2018 08:00
Nuoret saavat ensilumenleirillä uusia kavereita ja monipuolista liikuntaa: "Kyllä täällä hiki taitaa tulla"

Nuoret saavat en­si­lu­men­lei­ril­lä uusia ka­ve­rei­ta ja mo­ni­puo­lis­ta lii­kun­taa: "Kyllä täällä hiki taitaa tulla"

26.10.2018 14:26
Huskyfarmin 300 neliön huoltorakennus tuhoutui tulipalossa täysin – pelastuslaitos sitoi voimavaransa läheisen asuinrakennuksen suojeluun

Hus­ky­far­min 300 neliön huol­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa täysin – pe­las­tus­lai­tos sitoi voi­ma­va­ran­sa lä­hei­sen asuin­ra­ken­nuk­sen suo­je­luun

23.10.2018 09:32
Kuuma kesä sulatti lumivarastoa aiempia vuosia enemmän – ensilumenladun pituus vielä arvoitus Taivalkoskella: ”Lumikasa on sulanut nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin”

Kuuma kesä sulatti lu­mi­va­ras­toa aiempia vuosia enemmän – en­si­lu­men­la­dun pituus vielä ar­voi­tus Tai­val­kos­kel­la: ”Lu­mi­ka­sa on sulanut nyt enemmän kuin koskaan ai­kai­sem­min”

23.10.2018 05:00
Jalavaa 135 vuotta – Mikko seisoo nyt jatsareilla tukevasti kauppiassuvun jatkona: "Koen olevani kenkäkauppias"

Jalavaa 135 vuotta – Mikko seisoo nyt jat­sa­reil­la tu­ke­vas­ti kaup­pias­su­vun jat­ko­na: "Koen olevani ken­kä­kaup­pias"

19.10.2018 18:00
Yksi Suomen velkaisimmista seurakunnista on kiperässä paikassa – Vaalipaanelissa ei löydetty ratkaisua tulevien vuosien haasteisiin: ”Vaikea luopua mistään toiminnasta”

Yksi Suomen vel­kai­sim­mis­ta seu­ra­kun­nis­ta on ki­pe­räs­sä pai­kas­sa – Vaa­li­paa­ne­lis­sa ei löy­det­ty rat­kai­sua tu­le­vien vuosien haas­tei­siin: ”Vaikea luopua mistään toi­min­nas­ta”

19.10.2018 05:00
Sari Keskimaa kahlasi Iijoki-sarjan läpi jo teininä, teki siitä gradun ja nimesi poikansa Kalleksi – Nyt hän selvitti Päätalon suosion salaisuutta väitöskirjassaan: “ Se on niin itsestään selvä asia, että sitä ei tavallinen lukija huomaa”

Sari Kes­ki­maa kahlasi Ii­jo­ki-sar­jan läpi jo tei­ni­nä, teki siitä gradun ja nimesi poi­kan­sa Kal­lek­si – Nyt hän sel­vit­ti Pää­ta­lon suosion sa­lai­suut­ta väi­tös­kir­jas­saan: “ Se on niin it­ses­tään selvä asia, että sitä ei ta­val­li­nen lukija huomaa”

12.10.2018 18:00

Tai­val­kos­ken kunta siirtää pal­ve­lui­taan ou­lu­lai­sel­le Mo­net­ral­le – Työ­pai­kat säi­ly­vät Tai­val­kos­kel­la

12.10.2018 14:30

Poliisi etsi lampeen upo­te­tun auton – poh­ja­ve­si­alueel­la seu­raus­ni­mik­kee­nä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­nen

03.10.2018 08:41
Nuoret pääsevät tutustumaan Hopeasompa-kisojen latuihin ensi kesän hiihtorippileirillä Taivalkoskella: "Vaellukset kahden-kolmen hengen ryhmissä ovat hyviä, kun leiriläiset saavat pohtia samalla elämän tarkoitusta."

Nuoret pää­se­vät tu­tus­tu­maan Ho­pea­som­pa-ki­so­jen la­tui­hin ensi kesän hiih­to­rip­pi­lei­ril­lä Tai­val­kos­kel­la: "Vael­luk­set kah­den-kol­men hengen ryh­mis­sä ovat hyviä, kun lei­ri­läi­set saavat pohtia samalla elämän tar­koi­tus­ta."

01.10.2018 10:30