Taivalkoski
Kuukausi
Osmo Bullerin kolumni: Taivalkosken ilmasto-ohjelmaa tehtäessä puhuttiin vain keinoista, ei ilmastonmuutoksessa: "Löysimme useita keinoja ja jännintä niissä on, että ne säästävät rahaa"

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Tai­val­kos­ken il­mas­to-oh­jel­maa teh­täes­sä pu­hut­tiin vain kei­nois­ta, ei il­mas­ton­muu­tok­ses­sa: "Löy­sim­me useita keinoja ja jän­nin­tä niissä on, että ne sääs­tä­vät rahaa"

26.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Uusi opaskirja innostaa ympärivuotisille retkille kansallispuistoihin: "Kansallispuistoissa kun riittää lumoa aina, ei pelkästään kauniina kesäpäivinä"

Uusi opas­kir­ja in­nos­taa ym­pä­ri­vuo­ti­sil­le ret­kil­le kan­sal­lis­puis­toi­hin: "Kan­sal­lis­puis­tois­sa kun riittää lumoa aina, ei pel­käs­tään kau­nii­na ke­sä­päi­vi­nä"

17.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Taivalkoskella koronatukea haki vain 25 yrittäjää, vaikka sitä olisi voinut hakea 68 yrittäjää – Jalavan kauppakartanon suunnitelmia koronatuki nopeutti

Tai­val­kos­kel­la ko­ro­na­tu­kea haki vain 25 yrit­tä­jää, vaikka sitä olisi voinut hakea 68 yrit­tä­jää – Jalavan kaup­pa­kar­ta­non suun­ni­tel­mia ko­ro­na­tu­ki no­peut­ti

07.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Taivalkoskelta loukkaantuneena löytynyttä mehiläishaukkaa oli ammuttu – poliisi ja erätarkastaja pyytävät tietoja tapahtuneesta

Tai­val­kos­kel­ta louk­kaan­tu­nee­na löy­ty­nyt­tä me­hi­läis­hauk­kaa oli ammuttu – poliisi ja erä­tar­kas­ta­ja pyy­tä­vät tietoja ta­pah­tu­nees­ta

06.10.2020 17:31 0
Tilaajille
Tuhansia askelia ja kymmeniä kiloja ruokaa – naisille suunnattu valmiusharjoitus keräsi Taivalkoskelle yli 100 osallistujaa: "Koulutus antaa valmiuden toimia tositilanteessa"

Tu­han­sia askelia ja kym­me­niä kiloja ruokaa – nai­sil­le suun­nat­tu val­mius­har­joi­tus keräsi Tai­val­kos­kel­le yli 100 osal­lis­tu­jaa: "Kou­lu­tus antaa val­miu­den toimia to­si­ti­lan­tees­sa"

04.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Koillismaa on suosittua kanalintujahtialuetta – luvat voivat mennä jopa sekunneissa: "Verkkokaupassa on parhaimpina aamuina noin 2 000 asiakasta odottamassa metsästyslupien ilmaantumista myyntiin"

Koil­lis­maa on suo­sit­tua ka­na­lin­tu­jah­ti­aluet­ta – luvat voivat mennä jopa se­kun­neis­sa: "Verk­ko­kau­pas­sa on par­haim­pi­na aamuina noin 2 000 asia­kas­ta odot­ta­mas­sa met­säs­tys­lu­pien il­maan­tu­mis­ta myyn­tiin"

29.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Mehiläishaukka on Koillismaalla harvinainen – Taivalkoskelta loukkaantuneena löydetty yksilö jouduttiin lopettamaan: "Se oli hetken ollut jo ilman sapuskaa"

Me­hi­läis­hauk­ka on Koil­lis­maal­la har­vi­nai­nen – Tai­val­kos­kel­ta louk­kaan­tu­nee­na löy­det­ty yksilö jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan: "Se oli hetken ollut jo ilman sa­pus­kaa"

26.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Julmetun kokoinen lahna verkkoon Taivalkoskella – "Perkasimme kalan, suolaa päälle ja ei muuta kuin uuniin"

Jul­me­tun ko­koi­nen lahna verk­koon Tai­val­kos­kel­la – "Per­ka­sim­me kalan, suolaa päälle ja ei muuta kuin uuniin"

28.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Vähävaraisille tarkoitettujen maskien jako alkaa tänään Kuusamossa – Koillismaan kunnissa ei uskota väärinkäytöksiin: "Pitää vaan luottaa ihmisiin"

Vä­hä­va­rai­sil­le tar­koi­tet­tu­jen maskien jako alkaa tänään Kuu­sa­mos­sa – Koil­lis­maan kun­nis­sa ei uskota vää­rin­käy­tök­siin: "Pitää vaan luottaa ih­mi­siin"

27.08.2020 09:00 0
Tilaajille
"Ei tämä tylsää ole ollut" – Takana puolitoista vuotta opettavaista aikaa: Taivalkosken kunnanjohtaja haluaa nostaa julkisten alojen arvostusta ja tuoda paremmin esiin, missä kaikessa kunta on mukana

"Ei tämä tylsää ole ollut" – Takana puo­li­tois­ta vuotta opet­ta­vais­ta aikaa: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja haluaa nostaa jul­kis­ten alojen ar­vos­tus­ta ja tuoda pa­rem­min esiin, missä kai­kes­sa kunta on mukana

07.08.2020 18:00 0
Tilaajille
Vaikka Taivalkoskea pitkin reppulautalla –Packraft on monipuolinen väline

Vaikka Tai­val­kos­kea pitkin rep­pu­lau­tal­la –Pack­raft on mo­ni­puo­li­nen väline

17.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Kentältä kehitystyöhön – vuosia matkailualalla asiakaspalvelussa työskennellyt Turo Murtovaara kehittää nyt Taivalkosken matkailua

Ken­täl­tä ke­hi­tys­työ­hön – vuosia mat­kai­lu­alal­la asia­kas­pal­ve­lus­sa työs­ken­nel­lyt Turo Mur­to­vaa­ra ke­hit­tää nyt Tai­val­kos­ken mat­kai­lua

16.07.2020 18:00 0
Tilaajille
”Kun keskityn kuumaan rautaan, niin huolet unohtuvat" – Matti Hanhela kunnosti isoisänsä vanhan pajan: Nyt siellä tehdään taas kuuluisia Hanhelan puukkoja

”Kun kes­ki­tyn kuumaan rau­taan, niin huolet unoh­tu­vat" – Matti Hanhela kun­nos­ti iso­isän­sä vanhan pajan: Nyt siellä tehdään taas kuu­lui­sia Han­he­lan puuk­ko­ja

16.07.2020 12:40 0
Tilaajille
Taivalkosken valtuusto kokoontuu kasvosuojin

Tai­val­kos­ken val­tuus­to ko­koon­tuu kas­vo­suo­jin

24.04.2020 14:00 0
Tilaajille
Lukijalta: "Parempi lehmä on lypsää kuin tappaa" - ikivanha sanonta pätee korona-aikanakin, kun kunnat antavat vuokralaisilleen lykkäystä
Lukijalta Mielipide Risto Tyni

Lu­ki­jal­ta: "Pa­rem­pi lehmä on lypsää kuin tappaa" - iki­van­ha sanonta pätee ko­ro­na-ai­ka­na­kin, kun kunnat antavat vuok­ra­lai­sil­leen lyk­käys­tä

23.04.2020 19:45 0
Tilaajille
Antenni-tv-verkon taajuus muuttuu Taivalkosken seudulla olevilla täytelähettimillä 23.-24.4.2020 – muutos vaikuttaa antenni-tv-vastaanottoon

An­ten­ni-tv-ver­kon taajuus muuttuu Tai­val­kos­ken seu­dul­la ole­vil­la täy­te­lä­het­ti­mil­lä 23.-24.4.2020 – muutos vai­kut­taa an­ten­ni-tv-vas­taan­ot­toon

20.04.2020 15:29 0
Kadoksissa ollut taivalkoskelaismies löytyi kuolleena Pudasjärveltä – Poliisi kiittää yleisöä: "Kaikista havainnoista ja tiedoista oli hyötyä"

Ka­dok­sis­sa ollut tai­val­kos­ke­lais­mies löytyi kuol­lee­na Pu­das­jär­vel­tä – Poliisi kiittää ylei­söä: "Kai­kis­ta ha­vain­nois­ta ja tie­dois­ta oli hyötyä"

14.04.2020 15:09 0
Tilaajille
Junioriopettajat neppailevat ja naurattavat – Taivalkosken kirkonkylän koulun videot ovat keränneet tuhansia katselukertoja: "Ajatuksena oli tehdä jotain, mikä ei anna ihan niin perinteistä kuvaa koulusta"

Ju­nio­ri­opet­ta­jat nep­pai­le­vat ja nau­rat­ta­vat – Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län koulun videot ovat ke­rän­neet tu­han­sia kat­se­lu­ker­to­ja: "A­ja­tuk­se­na oli tehdä jotain, mikä ei anna ihan niin pe­rin­teis­tä kuvaa kou­lus­ta"

14.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Etelän ruuhkasta Taivalkoskelle kunnan töihin – Luonto ja eläimet ovat tärkeitä, harrastuksena on 14 valjakkokoiraa

Etelän ruuh­kas­ta Tai­val­kos­kel­le kunnan töihin – Luonto ja eläimet ovat tär­kei­tä, har­ras­tuk­se­na on 14 val­jak­ko­koi­raa

10.04.2020 12:00 0
Tilaajille

Tai­val­kos­ki tukee etä­kou­lu­lais­ten ruo­kai­lua: huol­ta­jil­le 2,50 euroa päivää kohden

09.04.2020 08:00 0
Tilaajille