Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taivalkoski
Hangaslampi 1:n valituslupapyyntö nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, malminetsinnälle lainvoima – Latitude: "Kirjeet maanomistajille lähiviikkoina"

Han­gas­lam­pi 1:n va­li­tus­lu­pa­pyyn­tö nurin kor­keim­mas­sa hal­lin­to-oi­keu­des­sa, mal­min­et­sin­näl­le lain­voi­ma – ­La­ti­tu­de: "Kir­jeet maan­omis­ta­jil­le lä­hi­viik­koi­na"

24.04.2023 11:00 9
Tilaajille
Sanna Käsmä käveli sillalla, kun taivaalta tipahti kertosäe: taivalkoskelaislähtöisen ensimmäinen single julkaistaan tänään

Sanna Käsmä käveli sil­lal­la, kun tai­vaal­ta tipahti ker­to­säe: tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen en­sim­mäi­nen single jul­kais­taan tänään

14.04.2023 12:00
Tilaajille
Mitä jos Suomea edustaisi maahanmuuttajataustainen naismäkihyppääjä, mietti Antti Kaarlela ja loi sarjan, jota kuvataan parhaillaan Koillismaalla

Mitä jos Suomea edus­tai­si maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nais­mä­ki­hyp­pää­jä, mietti Antti Kaar­le­la ja loi sarjan, jota ku­va­taan par­hail­laan Koil­lis­maal­la

30.03.2023 08:48
Tilaajille
Komake Oy:n oikaisuvaatimus Taivalvaaraa ja hiihtomajaa koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisesta hylättiin – kunta pyrkii valitsemaan toimintoja jatkavan yrityksen jo kesän korvalla

Komake Oy:n oi­kai­su­vaa­ti­mus Tai­val­vaa­raa ja hiih­to­ma­jaa kos­ke­van vuok­ra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta hy­lät­tiin – kunta pyrkii va­lit­se­maan toi­min­to­ja jat­ka­van yri­tyk­sen jo kesän kor­val­la

16.03.2023 20:51 1
Tilaajille
Montako papanaa ja minkä ikäisiä ne ovat? – nyt on töitä tarjolla liito-oravien havaintopaikkojen tarkistajalle, olisiko sinusta siihen?

Montako papanaa ja minkä ikäisiä ne ovat? – nyt on töitä tar­jol­la lii­to-ora­vien ha­vain­to­paik­ko­jen tar­kis­ta­jal­le, olisiko sinusta siihen?

11.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Kahtasataa kulkeva kelkka pitää saada myös pysähtymään – Taivalkosken lauantain kelkkakiihdytyskisoissa nähdään piikkiteloja ja ehkä myös ilokaasukytkimiä: "Kuljettajalle reaktionopeus on kaikki kaikessa"

Kah­ta­sa­taa kulkeva kelkka pitää saada myös py­säh­ty­mään – Tai­val­kos­ken lauan­tain kelk­ka­kiih­dy­tys­ki­sois­sa nähdään piik­ki­te­lo­ja ja ehkä myös ilo­kaa­su­kyt­ki­miä: "Kul­jet­ta­jal­le reak­tio­no­peus on kaikki kai­kes­sa"

09.03.2023 04:00 4
Tilaajille
Huomenna alkaa taas Rajalle Rajalle -hiihto – "Tulijoita olisi ollut enemmän kuin mitä pystyttiin ottamaan"

Huo­men­na alkaa taas Rajalle Rajalle -hiihto – "Tu­li­joi­ta olisi ollut enemmän kuin mitä pys­tyt­tiin ot­ta­maan"

08.03.2023 17:00 1
Tilaajille
"Ensimmäisen laskun aikana saattaa kaatua viisikin kertaa" – Koillismaan talvimatkailu vetää tähän aikaan hyvin kotimaasta ja ulkomailta, mutta mikä auttaisi huhtikuuhun?

"En­sim­mäi­sen laskun aikana saattaa kaatua vii­si­kin kertaa" – Koil­lis­maan tal­vi­mat­kai­lu vetää tähän aikaan hyvin ko­ti­maas­ta ja ul­ko­mail­ta, mutta mikä aut­tai­si huh­ti­kuu­hun?

08.03.2023 04:00
Tilaajille
Ouluntien liukkaudentorjunnassa luovutaan ihmeaineesta, joka ei vähentänyt poroja vaan rahoja – "Sillä ei kuitenkaan ole havaittu juuri vaikutusta"

Ou­lun­tien liuk­kau­den­tor­jun­nas­sa luo­vu­taan ih­meai­nees­ta, joka ei vä­hen­tä­nyt poroja vaan rahoja – "Sillä ei kui­ten­kaan ole ha­vait­tu juuri vai­ku­tus­ta"

07.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Museovirasto puuttui Taivalkosken kirkon sakastin lisätilan suunnitelmiin ja kattokruunujen siirtoon – jos uudet suunnitelmat menevät maaliin, peruskorjaus alkaa kesäkuussa

Mu­seo­vi­ras­to puuttui Tai­val­kos­ken kirkon sa­kas­tin li­sä­ti­lan suun­ni­tel­miin ja kat­to­kruu­nu­jen siir­toon – jos uudet suun­ni­tel­mat menevät maa­liin, pe­rus­kor­jaus alkaa ke­sä­kuus­sa

05.03.2023 04:00
Tilaajille
Näin se näkyy Taivalkoskella, kun Kemiin tehdään valtavaa biotuotetehdasta – " Toimistolla voidaan nähdä ja keskustella kasvotusten"

Näin se näkyy Tai­val­kos­kel­la, kun Kemiin tehdään val­ta­vaa bio­tuo­te­teh­das­ta – " Toi­mis­tol­la voidaan nähdä ja kes­kus­tel­la kas­vo­tus­ten"

04.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Kiinnostaako bingo, eläinbingo vai lukupiiri? – Hiihtolomaviikolle Koillismaalla on tarjolla kulttuurin lisäksi myös runsaasti musiikkia ja liikuntaa: nappaa tästä menovinkit!

Kiin­nos­taa­ko bingo, eläin­bin­go vai lu­ku­pii­ri? – Hiih­to­lo­ma­vii­kol­le Koil­lis­maal­la on tar­jol­la kult­tuu­rin lisäksi myös run­saas­ti mu­siik­kia ja lii­kun­taa: nappaa tästä me­no­vin­kit!

03.03.2023 04:00
Tilaajille
Haatajan valinta läpihuutojuttu Taivalkoskella – valtuuston kokous ohi 20 minuutissa

Haa­ta­jan valinta lä­pi­huu­to­jut­tu Tai­val­kos­kel­la – val­tuus­ton kokous ohi 20 mi­nuu­tis­sa

02.03.2023 18:32 1
Tilaajille
Taivalkosken koululaiskolari puhutti myös tienpitofoorumissa – "Voisiko valtatie 20:lta olla teollisuusalueen liittymiin asti 60:n rajoitus?"

Tai­val­kos­ken kou­lu­lais­ko­la­ri puhutti myös tien­pi­to­foo­ru­mis­sa – "Voi­si­ko val­ta­tie 20:lta olla teol­li­suus­alueen liit­ty­miin asti 60:n ra­joi­tus?"

02.03.2023 11:00 5
Tilaajille
Taivalkosken koululaiskolarissa olleille oppilaille on tarjottu ja tarjotaan apua – "Toimijoiden verkoston täytyy olla kunnossa vastaavien onnettomuuksien varalta"

Tai­val­kos­ken kou­lu­lais­ko­la­ris­sa ol­leil­le op­pi­lail­le on tar­jot­tu ja tar­jo­taan apua – "Toi­mi­joi­den ver­kos­ton täytyy olla kun­nos­sa vas­taa­vien on­net­to­muuk­sien va­ral­ta"

02.03.2023 10:59
Tilaajille
Lukijalta: Taivalkosken johtajuusongelmaa ei voi lakaista maton alle kahdeksi vuodeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ken joh­ta­juus­on­gel­maa ei voi la­kais­ta maton alle kah­dek­si vuo­dek­si

25.02.2023 04:00 3
Tilaajille
Taivalkoskella kunnan keskushallinto OSAOlle väistötiloihin – muutto tapahtuu kuukauden sisään

Tai­val­kos­kel­la kunnan kes­kus­hal­lin­to OSAOlle väis­tö­ti­loi­hin – muutto ta­pah­tuu kuu­kau­den sisään

24.02.2023 13:54 2
Tilaajille
Lukijalta: Onko Taivalkoskella sohaistu nyt muurahaispesää vai onko taustalla pelkkä kateus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko Tai­val­kos­kel­la so­hais­tu nyt muu­ra­hais­pe­sää vai onko taus­tal­la pelkkä kateus?

22.02.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Taivalkoski on näemmä pyrähdysten paikka – valituskierteet eivät ole kenenkään etu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ki on näemmä py­räh­dys­ten paikka – ­va­li­tus­kier­teet eivät ole ke­nen­kään etu

22.02.2023 04:00
Tilaajille
Uusia sloganeita lennosta – kerro meille mikä olisi sinusta paras iskulause Taivalkoskelle tai keksi itse uusi

Uusia slo­ga­nei­ta len­nos­ta – kerro meille mikä olisi sinusta paras is­ku­lau­se Tai­val­kos­kel­le tai keksi itse uusi

22.02.2023 04:00 6
Tilaajille