Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Taivalkoski
Viikko
Taivalkosken kirkko peitetään ison hupun alle, peruskorjaukseen tarvitaan ylimääräiset 150 000 euroa – "Käytössä jälleen marraskuussa, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan"

Tai­val­kos­ken kirkko pei­te­tään ison hupun alle, pe­rus­kor­jauk­seen tar­vi­taan yli­mää­räi­set 150 000 euroa – "Käy­tös­sä jälleen mar­ras­kuus­sa, jos kaikki menee suun­ni­tel­mien mukaan"

03.03.2024 04:00 3
Tilaajille
Taivalkosken seurakunnassa vaihtuu seurakuntapastori ja ehkä myös diakoni – pastoriksi esitetään Satu Näätästä

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nas­sa vaihtuu seu­ra­kun­ta­pas­to­ri ja ehkä myös diakoni – pas­to­rik­si esi­te­tään Satu Nää­täs­tä

02.03.2024 12:00 3
Tilaajille
"Työesteitä ja työkiireitä on ollut valitettavasti paljon" – ketkä Koillismaan kaupungin- ja kunnanvaltuutetut ovat olleet eniten poissa ja miksi, entä kenellä ei ole yhtään ruksia?

"Työes­tei­tä ja työ­kii­rei­tä on ollut va­li­tet­ta­vas­ti paljon" – ketkä Koil­lis­maan kau­pun­gin- ja kun­nan­val­tuu­te­tut ovat olleet eniten poissa ja miksi, entä kenellä ei ole yhtään ruksia?

01.03.2024 04:00 4
Tilaajille
Neuleohjeisiin ideoita Taivalkosken luonnosta – neulepuikot kilisevät Ronja Hakalehdon ohjeiden mukaan nyt monessa eri maassa

Neu­le­oh­jei­siin ideoita Tai­val­kos­ken luon­nos­ta – neu­le­pui­kot ki­li­se­vät Ronja Ha­ka­leh­don oh­jei­den mukaan nyt monessa eri maassa

27.02.2024 17:00
Tilaajille
Kuukausi
Kuusamon seurakunta ei pärjännyt piispan käynnistämässä rahankeruukilpailussa – Yhteisvastuu-lippaan kahvaan tarvittaisiin talkoolaisia

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta ei pär­jän­nyt piispan käyn­nis­tä­mäs­sä ra­han­ke­ruu­kil­pai­lus­sa – Yh­teis­vas­tuu-lip­paan kahvaan tar­vit­tai­siin tal­koo­lai­sia

24.02.2024 12:00 2
Tilaajille
Musiikkia Etasta Yölintuun ja urheilua lentopallosta jääkiekkoon –nappaa tästä vinkit Koillismaan viikon menoihin

Mu­siik­kia Etasta Yö­lin­tuun ja ur­hei­lua len­to­pal­los­ta jää­kiek­koon –nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan viikon me­noi­hin

23.02.2024 04:00
Tilaajille
"Iso osa on suojelualueita" – Kuusamon valtionmaille ei istuteta metsää, Taivalkoskelle palkataan myös nuoria ja Posiolla työn tekee yrittäjä

"Iso osa on suo­je­lua­luei­ta" – ­Kuu­sa­mon val­tion­mail­le ei is­tu­te­ta metsää, Tai­val­kos­kel­le pal­ka­taan myös nuoria ja Po­siol­la työn tekee yrit­tä­jä

21.02.2024 17:00
Tilaajille
Yli 25 000 hiihtolomalaista ja matkailijaa kansoitti Rukan – "Vilkkaimpina päivinä menee noin tuhat pizzaa, määrä on satoja enemmän normaali arkiviikkoihin verrattuna"

Yli 25 000 hiih­to­lo­ma­lais­ta ja mat­kai­li­jaa kan­soit­ti Rukan – "Vilk­kaim­pi­na päivinä menee noin tuhat pizzaa, määrä on satoja enemmän nor­maa­li ar­ki­viik­koi­hin ver­rat­tu­na"

21.02.2024 04:00
Tilaajille
On uskottava omiin unelmiin – Epäonnistumisten kautta miljoonabisneksen pyörittäjäksi noussut Niklas Nukari piti täydellisen oppitunnin yrittämisestä Yrittäjien aamukahveilla Kuusamossa
Kolumni

On us­kot­ta­va omiin unel­miin – Epä­on­nis­tu­mis­ten kautta mil­joo­na­bis­nek­sen pyö­rit­tä­jäk­si noussut Niklas Nukari piti täy­del­li­sen op­pi­tun­nin yrit­tä­mi­ses­tä Yrit­tä­jien aa­mu­kah­veil­la Kuu­sa­mos­sa

16.02.2024 04:00
Tilaajille
Menoa Rukalla, urheilua keskustassa ja kulttuuria moneen makuun – nyt Koillismaan tapahtumaviikossa on mistä valita, nappaa tästä vinkit

Menoa Ru­kal­la, ur­hei­lua kes­kus­tas­sa ja kult­tuu­ria moneen makuun – nyt Koil­lis­maan ta­pah­tu­ma­vii­kos­sa on mistä valita, nappaa tästä vinkit

16.02.2024 04:00
Tilaajille
Veljekset pyytävät Muojärvessä kesää talvea, ja viime talvena he nostivat erikoisen saaliin avannosta kahdella lapiolla –  "Kun minulla oli käsi hauen suussa, se loksautti leuat kiinni"

Vel­jek­set pyy­tä­vät Muo­jär­ves­sä kesää talvea, ja viime talvena he nos­ti­vat eri­koi­sen saaliin avan­nos­ta kah­del­la la­piol­la –  "Kun minulla oli käsi hauen suussa, se lok­saut­ti leuat kiinni"

09.02.2024 16:30 1
Tilaajille
Mikä vaikuttaa omakotitalon hintaan Koillismaalla? Lue tästä, millaisia ääripäiden asuntoja nyt on myynnissä – "Tilastot voivat vääristellä"

Mikä vai­kut­taa oma­ko­ti­ta­lon hintaan Koil­lis­maal­la? Lue tästä, mil­lai­sia ää­ri­päi­den asun­to­ja nyt on myyn­nis­sä – "Ti­las­tot voivat vää­ris­tel­lä"

09.02.2024 04:00 3
Tilaajille
Juho Hakkaraisella näyttely Päätalokeskuksessa – "Toisinaan töihin eksyy myös arkisia käyttöesineitä, kuten aurinkolaseja tai pelikortteja"

Juho Hak­ka­rai­sel­la näyt­te­ly Pää­ta­lo­kes­kuk­ses­sa – "Toi­si­naan töihin eksyy myös arkisia käyt­töe­si­nei­tä, kuten au­rin­ko­la­se­ja tai pe­li­kort­te­ja"

08.02.2024 04:00
Tilaajille
Taivalkosken kuntaan pysyvä etätyöohje, koe- ja perehdytysaikana pitää olla paikalla ellei koulutus tai pakottava syy estä – etätyön rajoitteet muistetaan Aki Räisäsen kunnanjohtaja-ajalta

Tai­val­kos­ken kuntaan pysyvä etä­työoh­je, koe- ja pe­reh­dy­tys­ai­ka­na pitää olla pai­kal­la ellei kou­lu­tus tai pa­kot­ta­va syy estä – e­tä­työn ra­joit­teet muis­te­taan Aki Räi­sä­sen kun­nan­joh­ta­ja-ajal­ta

05.02.2024 17:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalkosken kunnan vastine uutiseen Pentti Parviaista koskevista syyttämättäjättämispäätöksistä – "Kunnassa on koettu, että kirjeillä on yritetty painostaa"
Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ken kunnan vastine uu­ti­seen Pentti Par­viais­ta kos­ke­vis­ta syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­pää­tök­sis­tä – "Kun­nas­sa on koettu, että kir­jeil­lä on yri­tet­ty pai­nos­taa"

31.01.2024 16:41
Tilaajille
Taivalkosken kunta ja kunnanjohtaja Mirva Haataja yrittivät saada kalankasvattaja Pentti Parviaisen hänen viestiensä takia käräjille – syytteitä ei nostettu

Tai­val­kos­ken kunta ja kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja yrit­ti­vät saada ka­lan­kas­vat­ta­ja Pentti Par­viai­sen hänen vies­tien­sä takia kä­rä­jil­le – ­syyt­tei­tä ei nos­tet­tu

30.01.2024 14:07 5
Tilaajille
"Iso remonttihan me halliin tarvitaan" – Taivalkosken Kuohu haluaa kuntaa yhteistyöhön Taivalkaaren tilojen korjaamiseen ajanmukaisiksi

"Iso re­mont­ti­han me halliin tar­vi­taan" – Tai­val­kos­ken Kuohu haluaa kuntaa yh­teis­työ­hön Tai­val­kaa­ren tilojen kor­jaa­mi­seen ajan­mu­kai­sik­si

30.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken autogrilli huutokaupattiin hurjaan hintaan – hinta nousi tonneilla hetkessä

Tai­val­kos­ken au­to­gril­li huu­to­kau­pat­tiin hurjaan hintaan – hinta nousi ton­neil­la het­kes­sä

20.01.2024 16:12 2
Tilaajille
"Kahden, kolmen lähivuoden aikana osuuspankkien määrä vähintään puolittuu" – Kuusamon illassa fuusio lähes hyväksyttiin, Posion tilanteesta ei vielä tietoa

"Kah­den, kolmen lä­hi­vuo­den aikana osuus­pank­kien määrä vä­hin­tään puo­lit­tuu" – Kuu­sa­mon illassa fuusio lähes hy­väk­syt­tiin, Posion ti­lan­tees­ta ei vielä tietoa

21.01.2024 14:01 1
Tilaajille
Taivalkoskella luukkunsa sulkenutta grillikioskia myydään nyt huutokaupalla – "Perjantaina saattaisi alkaa kiihtymään"

Tai­val­kos­kel­la luuk­kun­sa sul­ke­nut­ta gril­li­kios­kia myydään nyt huu­to­kau­pal­la – "Per­jan­tai­na saat­tai­si alkaa kiih­ty­mään"

16.01.2024 04:00 1
Tilaajille