Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Taivalkoski
"Helteillä täällä oli noin 60 ihmistä kerralla" – Taivalkosken ykkösuimapaikasta tulee entistä ehompi

"Hel­teil­lä täällä oli noin 60 ihmistä ker­ral­la" – Tai­val­kos­ken yk­kös­ui­ma­pai­kas­ta tulee entistä ehompi

31.07.2023 17:00 1
Tilaajille
"Paloista ei tietäisi mitään ilman omaa sosiaalista mediaa", sanoo Rodoksella parhaillaan oleva Marika Tauriainen – vain vesi- ja sähkökatkot muistuttavat kriisistä

"Pa­lois­ta ei tie­täi­si mitään ilman omaa so­siaa­lis­ta me­diaa", sanoo Ro­dok­sel­la par­hail­laan oleva Marika Tau­riai­nen – vain vesi- ja säh­kö­kat­kot muis­tut­ta­vat krii­sis­tä

26.07.2023 11:52
Tilaajille
Tällaisen rantasaunan saa Taivalkoskella 20 000 euron tontin mukana – suunnittelijana entinen Posion yleisurheiluhuippu

Täl­lai­sen ran­ta­sau­nan saa Tai­val­kos­kel­la 20 000 euron tontin mukana – suun­nit­te­li­ja­na entinen Posion yleis­ur­hei­lu­huip­pu

24.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Maaseudun rauhaa ja kuohuvia koskia

Maa­seu­dun rauhaa ja kuo­hu­via koskia

21.07.2023 16:30
Tilaajille
Taivalkosken kunnan kiinteistöstrategian uusii valtion liikelaitos, jolta kunta hankkii toimitilajohtamisen palveluja muutenkin

Tai­val­kos­ken kunnan kiin­teis­tö­stra­te­gian uusii valtion lii­ke­lai­tos, jolta kunta hankkii toi­mi­ti­la­joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja muu­ten­kin

20.07.2023 11:00
Tilaajille
Taivalkosken Metsäkylän asuntojen kohtaloa selvitetään – "Osa asunnoista on remontoitu sisältä ihan hyvään kuntoon"

Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­län asun­to­jen koh­ta­loa sel­vi­te­tään – "Osa asun­nois­ta on re­mon­toi­tu sisältä ihan hyvään kun­toon"

20.07.2023 04:00
Tilaajille
Mia Maisonvaara valittiin Kuusamossa koulukohtauttajaksi – tehtävänä on kuunnella ja kohdata peruskoulunuoria ja ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja kiusaamista

Mia Mai­son­vaa­ra va­lit­tiin Kuu­sa­mos­sa kou­lu­koh­taut­ta­jak­si – teh­tä­vä­nä on kuun­nel­la ja kohdata pe­rus­kou­lu­nuo­ria ja en­nal­ta­eh­käis­tä yk­si­näi­syyt­tä ja kiu­saa­mis­ta

13.07.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Toi­men­pi­de­pyyn­tö ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Kai Myk­kä­sel­le

10.07.2023 11:00
Tilaajille
Pitkä rullasuksikisa Taivalkoskella kiinnosti, ja jatkoa toivotaan – "Jos Taivalvaaralle tehtäisiin rullarata, täällä olisi lisää kilpailumahdollisuuksia"

Pitkä rul­la­suk­si­ki­sa Tai­val­kos­kel­la kiin­nos­ti, ja jatkoa toi­vo­taan – "Jos Tai­val­vaa­ral­le teh­täi­siin rul­la­ra­ta, täällä olisi lisää kil­pai­lu­mah­dol­li­suuk­sia"

08.07.2023 21:14 1
Tilaajille
"Kun luin sen ensimmäisen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi selibaatissa" – toivottu asiantuntija saatiin  viimein Päätaloviikon juhlaan

"Kun luin sen en­sim­mäi­sen kerran, mulla meni sen jälkeen vuosi se­li­baa­tis­sa" – toi­vot­tu asian­tun­ti­ja saatiin viimein Pää­ta­lo­vii­kon juhlaan

09.07.2023 17:19
Tilaajille
Vakava varoitus viranhaltijalle Taivalkoskella hovioikeuden antaman sakkotuomion seurauksena – jos toistuu, seurauksena on potkut

Vakava va­roi­tus vi­ran­hal­ti­jal­le Tai­val­kos­kel­la ho­vi­oi­keu­den antaman sak­ko­tuo­mion seu­rauk­se­na – jos tois­tuu, seu­rauk­se­na on potkut

08.07.2023 04:00 4
Tilaajille
Pekka Turpeinen pyysi eroa jatkaakseen vain rehtorina – sivistyspalvelujen pomo Taivalkosken kunnassa vaihtuu

Pekka Tur­pei­nen pyysi eroa jat­kaak­seen vain reh­to­ri­na – si­vis­tys­pal­ve­lu­jen pomo Tai­val­kos­ken kun­nas­sa vaihtuu

03.07.2023 16:42 3
Tilaajille
Kesäisiä elämyksiä ihmisiltä ja luonnosta – Koillismaalla voi kokea monenlaista ja se tekee pääkopalle hyvää
Pääkirjoitus

Ke­säi­siä elä­myk­siä ih­mi­sil­tä ja luon­nos­ta – Koil­lis­maal­la voi kokea mo­nen­lais­ta ja se tekee pää­ko­pal­le hyvää

30.06.2023 04:00
Tilaajille
Mustikan kukkia on Koillismaalla laskettu jopa yli 300 kappaletta neliöltä, mutta kaataako kuivuus sadon? – "Pölytystuloksen alueellinen ja paikallinen vaihtelu on tavanomaista suurempaa"

Mus­ti­kan kukkia on Koil­lis­maal­la las­ket­tu jopa yli 300 kap­pa­let­ta ne­liöl­tä, mutta kaa­taa­ko kuivuus sadon? – "Pö­ly­tys­tu­lok­sen alueel­li­nen ja pai­kal­li­nen vaih­te­lu on ta­van­omais­ta suu­rem­paa"

29.06.2023 11:00 4
Tilaajille
Taivalkoskella ei ole löytynyt aihetta erityistilintarkastukseen, jota valtuustoaloitteessa vaadittiin – keskiviikon kokouksen jälkeen ollaan viisaampia

Tai­val­kos­kel­la ei ole löy­ty­nyt aihetta eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­seen, jota val­tuus­to­aloit­tees­sa vaa­dit­tiin – kes­ki­vii­kon ko­kouk­sen jälkeen ollaan vii­saam­pia

27.06.2023 11:00
Tilaajille
Taivalkosken perinnehuone avattiin yleisölle

Tai­val­kos­ken pe­rin­ne­huo­ne avat­tiin ylei­söl­le

26.06.2023 19:23
Tilaajille
Virkasalaisuutta rikottiin Taivalkoskella – Rovaniemen hovioikeus tuomitsi kahdelle henkilölle sakkoja

Vir­ka­sa­lai­suut­ta ri­kot­tiin Tai­val­kos­kel­la – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus tuo­mit­si kah­del­le hen­ki­löl­le sakkoja

26.06.2023 11:00 1
Tilaajille
Taivalkoski nousi kapinaan vuodeosaston puolesta: kansalaisadressiin hetkessä 2001 nimeä, päätöksestä myös valitus Pohteelle – järjestämisjohtaja kertoo, että asia viedään aluehallitukselle tiedoksi

Tai­val­kos­ki nousi ka­pi­naan vuo­de­osas­ton puo­les­ta: kan­sa­lais­ad­res­siin het­kes­sä 2001 nimeä, pää­tök­ses­tä myös valitus Poh­teel­le – jär­jes­tä­mis­joh­ta­ja kertoo, että asia viedään alue­hal­li­tuk­sel­le tie­dok­si

26.06.2023 04:00 7
Tilaajille
Maajoukkueet julki – mukana koillismaalaisia taitureita kumpareissa ja freeskissä

Maa­jouk­kueet julki – mukana koil­lis­maa­lai­sia tai­tu­rei­ta kum­pa­reis­sa ja frees­kis­sä

22.06.2023 12:26 2
Tilaajille
Juhannuksena tansseihin ja viikolla iltatorille? – Nappaa tästä vinkit Koillismaan tapahtumiin

Ju­han­nuk­se­na tans­sei­hin ja vii­kol­la il­ta­to­ril­le? – Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan ta­pah­tu­miin

22.06.2023 04:00
Tilaajille