Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

taivalkoski
Äänestysalueiden vähennys esillä Taivalkoskella – kunnanhallitus palautti asian vielä valmisteluun

Ää­nes­tys­aluei­den vä­hen­nys esillä Tai­val­kos­kel­la – ­kun­nan­hal­li­tus pa­laut­ti asian vielä val­mis­te­luun

18.08.2021 11:00
Tilaajille
"Kilpailija ei välttämättä ole vihollinen" – Taivalkosken uusi yrityskehittäjä Niina Heino palasi lapsuutensa maisemiin ja kannustaa yrityksiä yhteistyöhön

"Kil­pai­li­ja ei vält­tä­mät­tä ole vi­hol­li­nen" – Tai­val­kos­ken uusi yri­tys­ke­hit­tä­jä Niina Heino palasi lap­suu­ten­sa mai­se­miin ja kan­nus­taa yri­tyk­siä yh­teis­työ­hön

21.06.2021 19:00
Tilaajille
Tyräjärven kunnostukselle heti kolme vuotta lisää – liki sadan tuhannen euron avustus takaa tärkeän työn jatkumisen

Ty­rä­jär­ven kun­nos­tuk­sel­le heti kolme vuotta lisää – liki sadan tu­han­nen euron avustus takaa tärkeän työn jat­ku­mi­sen

07.06.2021 04:00 1
Tilaajille
"Sehän on kuin sonni pöydällä" – Sari ja Mika saivat Taivalkoskelta Suomen kolmanneksi suurimman ahvenen – lohnake piti perata kirveellä

"Sehän on kuin sonni pöy­däl­lä" – Sari ja Mika saivat Tai­val­kos­kel­ta Suomen kol­man­nek­si suu­rim­man ahvenen – lohnake piti perata kir­veel­lä

03.06.2021 14:22 1
Tilaajille
Taivalkoskella koronan pikatestit käyttöön näinä päivinä – Etuja nopeus ja hinta, huonompi herkkyys haittana: "Ei PCR-testikään ole 100-prosenttinen"

Tai­val­kos­kel­la koronan pi­ka­tes­tit käyt­töön näinä päivinä – Etuja nopeus ja hinta, huo­nom­pi herk­kyys hait­ta­na: "Ei PCR-tes­ti­kään ole 100-pro­sent­ti­nen"

25.11.2020 15:30
Tilaajille
Mustavaara kiinnostaa yhä – kahteen kertaan kuopatulle kaivoshankkeelle uusi yrittäjä Kanadasta

Mus­ta­vaa­ra kiin­nos­taa yhä – kahteen kertaan kuo­pa­tul­le kai­vos­hank­keel­le uusi yrit­tä­jä Ka­na­das­ta

26.04.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkosken osuuspankin liikevoitto runsaat 431 000 euroa – Toimitusjohtaja: "Taloudellisesti vähintäänkin kohtuullinen vuosi"

Tai­val­kos­ken osuus­pan­kin lii­ke­voit­to runsaat 431 000 euroa – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Ta­lou­del­li­ses­ti vä­hin­tään­kin koh­tuul­li­nen vuosi"

02.03.2020 13:10
Tilaajille
Hirvivahinkokorvausten määrä laski selvästi - eniten korvauksia maksetaan Kuusamossa ja Pudasjärvellä

Hir­vi­va­hin­ko­kor­vaus­ten määrä laski sel­väs­ti - eniten kor­vauk­sia mak­se­taan Kuu­sa­mos­sa ja Pu­das­jär­vel­lä

27.02.2020 10:42
Tilaajille
Teuvo Puolakanaho on rakentanut taloa sisulla ja sydämellä 19 vuotta – Nyt se on viimeistä silausta vaille valmis: "Olen kait jossain vaiheessa ollut oikea virkamiesten murheenkryyni"

Teuvo Puo­la­kan­aho on ra­ken­ta­nut taloa sisulla ja sy­dä­mel­lä 19 vuotta – Nyt se on vii­meis­tä si­laus­ta vaille valmis: "Olen kait jossain vai­hees­sa ollut oikea vir­ka­mies­ten mur­heenk­ryy­ni"

07.02.2019 18:00
Piispa piipahti kylässä

Piispa pii­pah­ti kylässä

04.02.2019 14:00
Seurakunnassa voi oppia vaikka kokkaamaan – Nuoriso-ohjaajan työn pääpaino kuitenkin nuorten tavoittamisessa ennen ongelmien kasvamista

Seu­ra­kun­nas­sa voi oppia vaikka kok­kaa­maan – Nuo­ri­so-oh­jaa­jan työn pää­pai­no kui­ten­kin nuorten ta­voit­ta­mi­ses­sa ennen on­gel­mien kas­va­mis­ta

24.01.2019 12:00
Iltalehti: Tuomio jäi voimaan: Poroisännälle ehdollinen vankeustuomio ja viisi vuotta metsästyskieltoa – jahtasi ahmaa moottorikelkalla ja ajoi neljä kertaa yli Taivalkoskella

Il­ta­leh­ti: Tuomio jäi voi­maan: Po­ro­isän­näl­le eh­dol­li­nen van­keus­tuo­mio ja viisi vuotta met­säs­tys­kiel­toa – jahtasi ahmaa moot­to­ri­kel­kal­la ja ajoi neljä kertaa yli Tai­val­kos­kel­la

18.01.2019 15:20
Taivalkoskella juhlitaan Kalle Päätalon ja kunnan tasavuosia – Päätalo 100 -juhlavuosi avataan helmikuussa: "Tuolloin paljastetaan Kalle Päätalon elämästä kertova taulu"

Tai­val­kos­kel­la juh­li­taan Kalle Pää­ta­lon ja kunnan ta­sa­vuo­sia – Päätalo 100 -juh­la­vuo­si avataan hel­mi­kuus­sa: "Tuol­loin pal­jas­te­taan Kalle Pää­ta­lon elä­mäs­tä kertova taulu"

10.01.2019 12:00
Kirkon lihavat vuodet ohi – Taivalkosken kirkkoherra Tuomo Törmänen perää rohkeutta: "Pahinta on se, ettei tehdä mitään"

Kirkon lihavat vuodet ohi – Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen perää roh­keut­ta: "Pa­hin­ta on se, ettei tehdä mitään"

09.01.2019 05:00
"Halusin nyt tehdä vastapalveluksen" – Taivalkoskelainen Mia Lakso sai apua ihmisiltä ja pisti hyvän kiertämään – hyväntekeväisyystempauksessa jaetaan satapäin lahjoituksia vauvanvaatteista pyykinpesukoneeseen

"Ha­lu­sin nyt tehdä vas­ta­pal­ve­luk­sen" – Tai­val­kos­ke­lai­nen Mia Lakso sai apua ih­mi­sil­tä ja pisti hyvän kier­tä­mään – hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­pauk­ses­sa jaetaan sa­ta­päin lah­joi­tuk­sia vau­van­vaat­teis­ta pyy­kin­pe­su­ko­nee­seen

19.12.2018 05:00
Yksi ihminen loukkaantui omakotipalossa Taivalkoskella – talon yläkerta tuhoutui käytännössä täysin

Yksi ihminen louk­kaan­tui oma­ko­ti­pa­los­sa Tai­val­kos­kel­la – talon ylä­ker­ta tu­hou­tui käy­tän­nös­sä täysin

23.11.2018 09:40
Oma lemmikki mukaan terapiaan? Eläinavusteisessa psykoterapiassa se on mahdollista: "Kipeistä asioista keskusteleminen helpompaa eläimen kautta"

Oma lem­mik­ki mukaan te­ra­piaan? Eläin­avus­tei­ses­sa psy­ko­te­ra­pias­sa se on mah­dol­lis­ta: "Ki­peis­tä asiois­ta kes­kus­te­le­mi­nen hel­pom­paa eläimen kautta"

27.10.2018 08:00
Nuoret saavat ensilumenleirillä uusia kavereita ja monipuolista liikuntaa: "Kyllä täällä hiki taitaa tulla"

Nuoret saavat en­si­lu­men­lei­ril­lä uusia ka­ve­rei­ta ja mo­ni­puo­lis­ta lii­kun­taa: "Kyllä täällä hiki taitaa tulla"

26.10.2018 14:26
Huskyfarmin 300 neliön huoltorakennus tuhoutui tulipalossa täysin – pelastuslaitos sitoi voimavaransa läheisen asuinrakennuksen suojeluun

Hus­ky­far­min 300 neliön huol­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa täysin – pe­las­tus­lai­tos sitoi voi­ma­va­ran­sa lä­hei­sen asuin­ra­ken­nuk­sen suo­je­luun

23.10.2018 09:32
Kuuma kesä sulatti lumivarastoa aiempia vuosia enemmän – ensilumenladun pituus vielä arvoitus Taivalkoskella: ”Lumikasa on sulanut nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin”

Kuuma kesä sulatti lu­mi­va­ras­toa aiempia vuosia enemmän – en­si­lu­men­la­dun pituus vielä ar­voi­tus Tai­val­kos­kel­la: ”Lu­mi­ka­sa on sulanut nyt enemmän kuin koskaan ai­kai­sem­min”

23.10.2018 05:00