Talous
Viimeisin 24 tuntia
Kuusamon seurakunta 
voi hyvin

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta voi hyvin

04.06.2020 11:03
Tilaajille
Kuukausi
"Emme palaa joulukuun 2019 tilanteeseen pitkään aikaan" – Kuusamolaissyntyinen Varman toimitusjohtaja Risto Murto kritisoi hallitusta koko maan käsittelemisestä yhtenä alueena

"Emme palaa jou­lu­kuun 2019 ti­lan­tee­seen pitkään aikaan" – Kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­nen Varman toi­mi­tus­joh­ta­ja Risto Murto kri­ti­soi hal­li­tus­ta koko maan kä­sit­te­le­mi­ses­tä yhtenä alueena

11.05.2020 04:00
Tilaajille

Usko tu­le­vai­suu­teen antaa toivoa - Rain­ma­ker palkkaa Kuu­sa­moon tois­ta­kym­men­tä uutta työn­te­ki­jää

07.05.2020 11:15
Tilaajille
Lukijalta: Keskusta kiittää yhteistyöstä talouden tasapainottamisessa – Tornberg-Karjalainen huomauttaa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle kriisissä mennään"
Mielipide Mervi Tornberg-Karjalainen

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta kiittää yh­teis­työs­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­sa – Torn­berg-Kar­ja­lai­nen huo­maut­taa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle krii­sis­sä men­nään"

07.05.2020 09:00
Työministeri Haatainen: Ravintoloille kaksiosainen tukipaketti, arvo noin 120 miljoonaa euroa – esitys annetaan torstaina tai perjantaina

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Ra­vin­to­loil­le kak­si­osai­nen tu­ki­pa­ket­ti, arvo noin 120 mil­joo­naa euroa – esitys an­ne­taan tors­tai­na tai per­jan­tai­na

06.05.2020 18:49
Vanhemmat
Näin korona kurittaa kampaamoita - pudonneita liikevaihtoja, lomautuksia, reippaasti tippuneita asiakasvirtoja: "Nyt saattaa olla vain puoli tuntia töitä"

Näin korona ku­rit­taa kam­paa­moi­ta - pu­don­nei­ta lii­ke­vaih­to­ja, lo­mau­tuk­sia, reip­paas­ti tip­pu­nei­ta asia­kas­vir­to­ja: "Nyt saattaa olla vain puoli tuntia töitä"

04.05.2020 04:00
Tilaajille
Seitsemän viikkoa poikkeusoloja – kysyimme asiantuntijoilta rajoitusten höllentämisestä, taloudesta ja koronakaranteenissa jaksamisesta: "On tärkeää jatkaa varotoimia"

Seit­se­män viikkoa poik­keus­olo­ja – ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­ses­tä, ta­lou­des­ta ja ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa jak­sa­mi­ses­ta: "On tärkeää jatkaa va­ro­toi­mia"

30.04.2020 04:00
Tilaajille
Tummallakin pilvellä on hopeareunukset - Koillismaan on otettava osuutensa toukokuun rahanjaosta

Tum­mal­la­kin pil­vel­lä on ho­pea­reu­nuk­set - Koil­lis­maan on otet­ta­va osuu­ten­sa tou­ko­kuun ra­han­jaos­ta

20.04.2020 09:55
”Rohkenen uskoa, että työttömyysiskusta toivutaan aika nopeasti”, kaupunginjohtaja Manninen sanoo koronakriisin keskellä hallituksen hyväksyessä jälleen alijäämäistä tilinpäätöstä

”Roh­ke­nen uskoa, että työt­tö­myys­is­kus­ta toi­vu­taan aika no­peas­ti”, kau­pun­gin­joh­ta­ja Man­ni­nen sanoo ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä hal­li­tuk­sen hy­väk­syes­sä jälleen ali­jää­mäis­tä ti­lin­pää­tös­tä

30.03.2020 16:00
Tilaajille
Yhtään ei ole irtisanottu - Pölkky ja Kuusamon Hirsitalot pyörivät vielä täysillä

Yhtään ei ole ir­ti­sa­not­tu - Pölkky ja Kuu­sa­mon Hir­si­ta­lot pyö­ri­vät vielä täy­sil­lä

25.03.2020 04:00
Tilaajille
Korona iskee kovaa talouteen - näin Suomi toipuu siitä kolmen eri skenaarion mukaan

Korona iskee kovaa ta­lou­teen - näin Suomi toipuu siitä kolmen eri ske­naa­rion mukaan

24.03.2020 11:28
Kauppakamarin Pellikainen: "Investoinnit tuovat positiivista kehitystä yli suhdanteiden"

Kaup­pa­ka­ma­rin Pel­li­kai­nen: "In­ves­toin­nit tuovat po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä yli suh­dan­tei­den"

11.03.2020 08:44
Posiolla ei tarvittu punakynää talousarvion laatimisessa - kaikki hallintokunnat pysyivät syksyllä sovitussa talousarvioraamissa

Po­siol­la ei tar­vit­tu pu­na­ky­nää ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­ses­sa - kaikki hal­lin­to­kun­nat py­syi­vät syk­syl­lä so­vi­tus­sa ta­lous­ar­vio­raa­mis­sa

05.12.2018 14:00

Kunnan ve­ro­tu­lot ale­ne­vat myös Po­siol­la – vain puoli mil­joo­naa tulossa vuoden toi­sel­ta puo­lik­kaal­ta

19.11.2018 05:00
Yksi Suomen velkaisimmista seurakunnista on kiperässä paikassa – Vaalipaanelissa ei löydetty ratkaisua tulevien vuosien haasteisiin: ”Vaikea luopua mistään toiminnasta”

Yksi Suomen vel­kai­sim­mis­ta seu­ra­kun­nis­ta on ki­pe­räs­sä pai­kas­sa – Vaa­li­paa­ne­lis­sa ei löy­det­ty rat­kai­sua tu­le­vien vuosien haas­tei­siin: ”Vaikea luopua mistään toi­min­nas­ta”

19.10.2018 05:00
Kuusamossa investoidaan nyt, eikä vikistä – 129 miljoonaa euroa kahdessa vuodessa

Kuu­sa­mos­sa in­ves­toi­daan nyt, eikä vikistä – 129 mil­joo­naa euroa kah­des­sa vuo­des­sa

11.10.2018 05:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Ni­lon­kan­kaan koulun ra­ken­ta­mis­pää­tök­ses­sä on huo­mioi­ta­va myös epä­mie­lui­sin vaih­to­eh­to

14.06.2018 05:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tai­val­kos­ki tuottaa pal­ve­lun­sa te­hok­kaas­ti – kun­ta­lai­set nel­jän­nek­si ”tuot­ta­vim­pia” Suo­mes­sa

05.06.2018 05:00
Posio nettosi viime vuodelta 3 miljoonaa euroa – Kunnanjohtaja Heli Knutars: ”Kova taloustyö tuotti tulosta”

Po­sio ­net­to­si vii­me ­vuo­del­ta 3 mil­joo­naa euroa – Kun­nan­joh­ta­ja Heli Knu­tars: ”Kova ta­lous­työ tuotti tu­los­ta”

05.04.2018 09:00
”Tämä on enemmän kuin uskalsimme toivoa” – Näin tehtiin Suomen kaikkien aikojen matkailuvuosi

”Tämä on enemmän kuin us­kal­sim­me toivoa” – Näin tehtiin Suomen kaik­kien aikojen mat­kai­lu­vuo­si

15.02.2018 16:15