Valokuitu: Sö­der­lun­dien perhe sai va­lo­kui­dun 19 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveys ja lääketiede
Viikko
Valtaosa yläkoulun aloittaneista on saanut HPV-rokotteen – Pohjois-Pohjanmaalla rokotekattavuus muuta maata pienempi

Val­ta­osa ylä­kou­lun aloit­ta­neis­ta on saanut HPV-ro­kot­teen – ­Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­kat­ta­vuus muuta maata pie­nem­pi

29.11.2022 13:04
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen yt-neuvottelut päättyivät: Vaikutukset kohdentuvat 300 työntekijään

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue Pohteen yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Vai­ku­tuk­set koh­den­tu­vat 300 työn­te­ki­jään

29.11.2022 04:00
Tilaajille
Tiedottaminen hoitoon pääsyn ajankohdasta on Posion terveyskeskuksessa ontunut, vaikka hoitotakuu toteutuu hyvin – "Voidaan pitää erinomaisena"

Tie­dot­ta­mi­nen hoitoon pääsyn ajan­koh­das­ta on Posion ter­veys­kes­kuk­ses­sa on­tu­nut, vaikka hoi­to­ta­kuu to­teu­tuu hyvin – "Voi­daan pitää eri­no­mai­se­na"

28.11.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: "Posion terveyspalveluissa ilmeisesti samoja taruolentoja joulupukin kanssa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "Posion ter­veys­pal­ve­luis­sa il­mei­ses­ti samoja ta­ru­olen­to­ja jou­lu­pu­kin kanssa"

28.11.2022 11:00
Tilaajille
Seksuaaliväkivallan uhrista otetaan Kuusamon uudessa palvelussa heti koppi ja apua tarjotaan ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen: "Olemme täällä kellon ympäri"

Sek­suaa­li­vä­ki­val­lan uhrista otetaan Kuu­sa­mon uudessa pal­ve­lus­sa heti koppi ja apua tar­jo­taan en­sim­mäi­ses­tä yh­tey­den­otos­ta alkaen: "Olemme täällä kellon ympäri"

25.11.2022 04:00
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Päätin palata sivilisaation pariin – ilmoittauduin laulutunneilla ja sushikurssille
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Päätin palata si­vi­li­saa­tion pariin – il­moit­tau­duin lau­lu­tun­neil­la ja sus­hi­kurs­sil­le

25.11.2022 04:00
Tilaajille
THL päivitti lasten koronarokotesuosituksia – jopa puolivuotiaita voi rokottaa, mutta rokotuksissa pitää käyttää yksilöllistä arviota

THL päi­vit­ti lasten ko­ro­na­ro­ko­te­suo­si­tuk­sia – jopa puo­li­vuo­tiai­ta voi ro­kot­taa, mut­ta ­ro­ko­tuk­sis­sa pitää käyttää yk­si­löl­lis­tä arviota

24.11.2022 20:31
Kuukausi ja vanhemmat
Sairaanhoitopiiri linjasi: Koronarokotteet annetaan Pohjois-Pohjanmaalla THL:n suositusten mukaisesti

Sai­raan­hoi­to­pii­ri lin­ja­si: Ko­ro­na­ro­kot­teet an­ne­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la THL:n suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti

17.11.2022 13:21
Lukijalta: Mitä palveluita uusi hyvinvointialue Pohde antaa meille Koillismaalle?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä pal­ve­lui­ta uusi hy­vin­voin­ti­alue Pohde antaa meille Koil­lis­maal­le?

16.11.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Eikö nykymaailmassa saa enää rauhassa erakoitua ja mököttää, mikäli näin tahtoo?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Eikö ny­ky­maail­mas­sa saa enää rau­has­sa era­koi­tua ja mö­köt­tää, mikäli näin tahtoo?

15.11.2022 04:01 1
Tilaajille
Coronarian Posion sote-palveluyksikköön uusi johtaja – Pasi Arola aloittaa joulukuussa

Co­ro­na­rian Posion so­te-pal­ve­luyk­sik­köön uusi johtaja – Pasi Arola aloit­taa jou­lu­kuus­sa

14.11.2022 11:00
Tilaajille
Taivalkoskelle esitetään neljättä lääkärivirkaa – Tarvitaan lääkärityön sujuvuuden takaamiseksi, perustelee sote-johtaja

Tai­val­kos­kel­le esi­te­tään nel­jät­tä lää­kä­ri­vir­kaa – Tar­vi­taan lää­kä­ri­työn su­ju­vuu­den ta­kaa­mi­sek­si, pe­rus­te­lee so­te-joh­ta­ja

14.11.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Tänään vietetään diabetespävivää – tiedätkö, miksi sininen ympyrä on maailman diabetespäivän tunnus?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tänään vie­te­tään dia­be­tes­pä­vi­vää – tie­dät­kö, miksi sininen ympyrä on maail­man dia­be­tes­päi­vän tunnus?

14.11.2022 04:00
Tilaajille
Jukka Kantola puhuu maailman ilmastokokouksessa Egyptissä aiheesta, josta ei ole aiemmin samalla lavalla puhuttu

Jukka Kantola puhuu maail­man il­mas­to­ko­kouk­ses­sa Egyp­tis­sä ai­hees­ta, josta ei ole aiemmin samalla lavalla puhuttu

13.11.2022 12:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maan hy­vin­voin­ti­alueen asuk­kaat ohi­tet­tiin Tai­val­kos­ken pää­tök­sis­sä

12.11.2022 04:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut ennakoivat talousarvioesitykseen kirjattavia säästöjä – mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat hallintoon

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen yt-neu­vot­te­lut en­na­koi­vat ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen kir­jat­ta­via sääs­tö­jä – ­mah­dol­li­set hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set koh­dis­tu­vat hal­lin­toon

11.11.2022 16:30 4
Tilaajille
Toimittajalta: Kuumehoureiset kiitokset koronarokotuksille – tehosterokotusten jatko näyttää julkisuudessa tosin melko sekasotkulta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuu­me­hou­rei­set kii­tok­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­sil­le – te­hos­te­ro­ko­tus­ten jatko näyttää jul­ki­suu­des­sa tosin melko se­ka­sot­kul­ta

11.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen budjetit paukkuvat, lisätalousarviot hyväksyttiin valtuustossa: "Toisaaltahan tämä kuvaa sitä, että olemme saaneet hyvää palvelua ja toivottavasti saamme jatkossakin"

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­van ja kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­men bud­je­tit pauk­ku­vat, li­sä­ta­lous­ar­viot hy­väk­syt­tiin val­tuus­tos­sa: "Toi­saal­ta­han tämä kuvaa sitä, että olemme saaneet hyvää pal­ve­lua ja toi­vot­ta­vas­ti saamme jat­kos­sa­kin"

10.11.2022 11:06
Tilaajille
Koronaministerityöryhmä: Neljäs koronarokote voidaan antaa kaikille, joille se lääkärin arvion mukaan on perusteltua

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä: Neljäs ko­ro­na­ro­ko­te voidaan antaa kai­kil­le, joille se lää­kä­rin arvion mukaan on pe­rus­tel­tua

10.11.2022 09:56
Vierailuja rajoitetaan toistaiseksi Kuusamon terveyskeskuksen akuuttiosastolla: "Havaitsimme, että koronarajoitusten poistuttua hyvistä hygieniaohjeista on valitettavasti alettu lipsua"

Vie­rai­lu­ja ra­joi­te­taan tois­tai­sek­si Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­sen akuut­tio­sas­tol­la: "Ha­vait­sim­me, että ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tut­tua hyvistä hy­gie­nia­oh­jeis­ta on va­li­tet­ta­vas­ti alettu lipsua"

09.11.2022 04:00
Tilaajille