Tuulivoima
Myönteistä pöhinää ilmastotekoina

Myön­teis­tä pöhinää il­mas­to­te­koi­na

20.04.2020 04:00
Tilaajille
Tuulivoimapuistosta epävarmuustekijöitä – Posion kunta edellyttää lausunnossaan, ettei Maaningan voimajohtohankkeella ole haitallisia vaikutuksia asuin- ja matkailuympäristöihin Posion kunnan alueella, mikäli se toteutuu

Tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta epä­var­muus­te­ki­jöi­tä – Posion kunta edel­lyt­tää lau­sun­nos­saan, ettei Maa­nin­gan voi­ma­joh­to­hank­keel­la ole hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia asuin- ja mat­kai­lu­ym­pä­ris­töi­hin Posion kunnan alueel­la, mikäli se to­teu­tuu

07.04.2020 04:00
Tilaajille
Kahdeksan vuoden valituskierteelle stoppi: Tolpanvaaran tuulivoimahanke vauhdilla eteenpäin Pudasjärvellä

Kah­dek­san vuoden va­li­tus­kier­teel­le stoppi: Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­han­ke vauh­dil­la eteen­päin Pu­das­jär­vel­lä

15.03.2020 13:00
Tilaajille
Murtotunturin tuulivoimapuiston rakentaminen tarkoitus aloittaa ensi syksynä – Korkeimmalta hallinto-oikeudelta ei valituslupaa valittajille, kaava sai lainvoiman

Mur­to­tun­tu­rin tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen tar­koi­tus aloit­taa ensi syksynä – Kor­keim­mal­ta hal­lin­to-oi­keu­del­ta ei va­li­tus­lu­paa va­lit­ta­jil­le, kaava sai lain­voi­man

11.03.2020 20:40
Tilaajille
Kauppakamarin Pellikainen: "Investoinnit tuovat positiivista kehitystä yli suhdanteiden"

Kaup­pa­ka­ma­rin Pel­li­kai­nen: "In­ves­toin­nit tuovat po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä yli suh­dan­tei­den"

11.03.2020 08:44
Taaleri myi tuulipuistoja, mutta olisi Posiolla pitkään

Taaleri myi tuu­li­puis­to­ja, mutta olisi Po­siol­la pitkään

28.01.2020 18:00
Tilaajille
Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat  -- ainoa kestävä tapa on haittojen syntymiseen vaikuttaminen
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Isoille tuu­li­voi­ma­loil­le tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­lu­vat -- ainoa kestävä tapa on hait­to­jen syn­ty­mi­seen vai­kut­ta­mi­nen

21.01.2020 14:00

Hal­lin­to-oi­keus: Posion tuu­li­puis­ton oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia ei oteta tut­kit­ta­vak­si

06.11.2018 12:00

Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­kaa­va näh­tä­vil­lä

02.07.2018 12:00
Maaningan tuulivoimala mukana maakuntakaavaehdotuksessa – "Poronhoidolle aiheutuvia haittoja voidaan vähentää"

Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­la mukana maa­kun­ta­kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa – "Po­ron­hoi­dol­le ai­heu­tu­via hait­to­ja voidaan vä­hen­tää"

28.03.2018 05:00

Lu­ki­jal­ta: Yleis­kaa­va py­sy­köön ja Maa­nin­gan tuu­li­puis­to hu­mis­koon – Pidän Flöjtin toi­min­taa maa­kun­ta­hal­li­tuk­ses­sa hyvin ris­ki­alt­tii­na

05.03.2018 12:00
Lukijalta: Taistelua tuulimyllyjä vastaan ja puolesta – "Miten maisemahaitta ilmastonmuutoksen torjunnan edelle?"

Lu­ki­jal­ta: Tais­te­lua tuu­li­myl­ly­jä vastaan ja puo­les­ta – "Miten mai­se­ma­hait­ta il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan edel­le?"

13.12.2017 11:45

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­ma ja linnut

02.12.2017 14:00
Erimielisyyttä kaivoksista ja tuulivoimasta Kuusamossa: lautakunta äänesti

Eri­mie­li­syyt­tä kai­vok­sis­ta ja tuu­li­voi­mas­ta Kuu­sa­mos­sa: lau­ta­kun­ta äänesti

27.11.2017 15:30

Posio esittää tuu­li­kaa­va­va­li­tuk­sien hyl­kää­mis­tä

21.11.2017 13:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Mai­se­ma­hait­ta on höt­töi­nen peruste tuu­li­puis­ton vas­tus­ta­mi­seen – uhka maan­omis­ta­jan oi­keus­tur­val­le

10.11.2017 05:00
Tuulivoimalle myötä- ja vastatuulta – kaupunkia kiinnostaa verotuotot, sijainti epäilyttää suojelijoita

Tuu­li­voi­mal­le myötä- ja vas­ta­tuul­ta – kau­pun­kia kiin­nos­taa ve­ro­tuo­tot, si­jain­ti epäi­lyt­tää suo­je­li­joi­ta

06.11.2017 05:00
Vero nousee kolminkertaiseksi – Tuulivoimasta lisää tuloja kunnille

Vero nousee kol­min­ker­tai­sek­si – Tuu­li­voi­mas­ta lisää tuloja kun­nil­le

30.10.2017 10:30

Posion tuu­li­puis­to-pää­tök­sel­le haetaan toi­men­pi­de­kiel­toa – Hakija: "U­ha­na­lai­nen maa­kot­ka pesii kahden ki­lo­met­rin päässä"

05.10.2017 17:05
Esitys: Suurtuulipuisto Maaningan sijaan uuteen paikkaan – näin yhteismetsä vastaa

Esitys: Suur­tuu­li­puis­to Maa­nin­gan sijaan uuteen paik­kaan – näin yh­teis­met­sä vastaa

18.07.2017 05:00