Ulkomaan politiikka
Lukijalta: Talvisodan evakkomatka kahden sairaan lapsen ja sylivauvan kanssa Kallungista Tornion Karunkiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan evak­ko­mat­ka kahden sairaan lapsen ja sy­li­vau­van kanssa Kal­lun­gis­ta Tornion Ka­run­kiin

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Osmo Bullerin kolumni: Naapurien välien rikkoutuminen vuosikymmeniksi olisi kammottava asia – Yhdessä on parempi kuin vihassa
Kolumni

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Naa­pu­rien välien rik­kou­tu­mi­nen vuo­si­kym­me­nik­si olisi kam­mot­ta­va asia – Yhdessä on parempi kuin vihassa

14.06.2022 18:17 1
Tilaajille
Talkoovoimin toteutettu Kuusamotalon hyväntekeväisyystapahtuma keräsi ukrainalaisille yli tuhat euroa – kulttuuritoimenjohtaja: "Emme edelleenkään voi unohtaa Ukrainaa"

Tal­koo­voi­min to­teu­tet­tu Kuu­sa­mo­ta­lon hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­ma keräsi uk­rai­na­lai­sil­le yli tuhat euroa – kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja: "Emme edel­leen­kään voi unohtaa Uk­rai­naa"

07.06.2022 11:00 1
Tilaajille
Selvitimme, miten Kainuun rajalla varaudutaan Venäjän vasta-askeliin – "Pohjois-Suomeen kohdistuva laaja vaikuttaminen on mahdollista siinä missä muuallakin"

Sel­vi­tim­me, miten Kainuun rajalla va­rau­du­taan Venäjän vas­ta-as­ke­liin – "Poh­jois-Suo­meen koh­dis­tu­va laaja vai­kut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta siinä missä muual­la­kin"

13.05.2022 08:24 1
Tilaajille
Vähän alle puolet EVA:n haastattelemista suomalaisista uskoo Puolustusvoimien pystyvän pysäyttämään Venäjän mahdollisen hyökkäyksen ilman ulkopuolista apua

Vähän alle puolet EVA:n haas­tat­te­le­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta uskoo Puo­lus­tus­voi­mien pys­ty­vän py­säyt­tä­mään Venäjän mah­dol­li­sen hyök­käyk­sen ilman ul­ko­puo­lis­ta apua

12.05.2022 09:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Tytti Tuppuraisen kolumni: Mikä on Suomen idea suhteessa Venäjään? Presidentti lausahti: selviytyä
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Tytti Tup­pu­rai­sen ko­lum­ni: Mikä on Suomen idea suh­tees­sa Ve­nä­jään? Pre­si­dent­ti lau­sah­ti: sel­viy­tyä

12.05.2022 04:01
Tilaajille
Lukijalta: Ihminen totuuksien viidakossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ihminen to­tuuk­sien vii­da­kos­sa

05.05.2022 04:00
Tilaajille
"Perheemme ovat Ukrainassa, ja haluamme palata sinne" – sisaret tulivat sotaa pakoon lähes kolmen päivämatkan päähän veljensä luokse Kuusamoon

"Per­heem­me ovat Uk­rai­nas­sa, ja ha­luam­me palata sinne" – sisaret tulivat sotaa pakoon lähes kolmen päi­vä­mat­kan päähän vel­jen­sä luokse Kuu­sa­moon

04.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­li­tii­kas­sa jou­du­taan usein va­lit­se­maan pahan ja vielä pa­hem­man välillä – se rat­kai­see nyt kantani Natoon

14.04.2022 11:01
Tilaajille
Osmo Bullerin vieraskolumni: En pidä Natoon liittymistä järkevämpänä kuin Suomen nykyinen turvallisuusratkaisu – Sitä paitsi Natoon ei liitytä kuin urheiluseuraan
Mielipidekirjoitus

Osmo Bul­le­rin vie­ras­ko­lum­ni: En pidä Natoon liit­ty­mis­tä jär­ke­väm­pä­nä kuin Suomen ny­kyi­nen tur­val­li­suus­rat­kai­su – Sitä paitsi Natoon ei liitytä kuin ur­hei­lu­seu­raan

14.04.2022 04:00
Tilaajille
Naton riskiarviointi tekemättä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naton ris­ki­ar­vioin­ti te­ke­mät­tä

13.04.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ve­nä­jäl­lä spet­so­pe­rat­si­jan mer­ki­tys on jopa sotaa pahempi – tätä se voisi tar­koit­taa his­to­rian valossa

02.04.2022 16:17
Tilaajille
Maailmantilanne mietityttää Itä-Lapin nuoria – Posion, Savukosken ja Sallan lukioiden venäläisopiskelijoilla taloudellisia ja henkisiä haasteita

Maail­man­ti­lan­ne mie­ti­tyt­tää Itä-La­pin nuoria – Posion, Sa­vu­kos­ken ja Sallan lu­kioi­den ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­la ta­lou­del­li­sia ja hen­ki­siä haas­tei­ta

02.04.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Valtiojohtoa moititaan turhaan 1990-luvun toimista – Suomea ei olisi silloin voinut viedä Natoon
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Val­tio­joh­toa moi­ti­taan turhaan 1990-lu­vun toi­mis­ta – Suomea ei olisi silloin voinut viedä Natoon

01.04.2022 16:57 1
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Kun kokonainen kansa on ”paha” – Tosiasiassa myös Pohjois-Korean kansa on hallintonsa uhri
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Kun ko­ko­nai­nen kansa on ”paha” – To­si­asias­sa myös Poh­jois-Ko­rean kansa on hal­lin­ton­sa uhri

31.03.2022 11:00
Tilaajille
Sota voi vaikeuttaa lannoitteiden ja viljan lisäksi myös ruokaöljyn saatavuutta – Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina tuottavat kuudesosan maailman viljasta ja viidesosan lannoitteista

Sota voi vai­keut­taa lan­noit­tei­den ja viljan lisäksi myös ruo­ka­öl­jyn saa­ta­vuut­ta – Venäjä, Val­ko-Ve­nä­jä ja Ukraina tuot­ta­vat kuu­des­osan maail­man vil­jas­ta ja vii­des­osan lan­noit­teis­ta

29.03.2022 13:28
Tilaajille
Lukijalta: Demokratiaa pitää varjella pahan vallalta, ettei käy kuin Pohjois-Koreassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: De­mo­kra­tiaa pitää var­jel­la pahan val­lal­ta, ettei käy kuin Poh­jois-Ko­reas­sa

27.03.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Pitäkäämme oma ovemme kiinni Naton täysjäsenyydeltä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­tä­kääm­me oma ovemme kiinni Naton täys­jä­se­nyy­del­tä

24.03.2022 15:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Suotta Pauli Saapunki itkeskeli tehneensä turhaa työtä rajan takana – Putin, Stalin, Lenin ja kumppanit ovat tulleet vain käymään, ei olemaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suotta Pauli Saa­pun­ki it­kes­ke­li teh­neen­sä turhaa työtä rajan takana – ­Pu­tin, Stalin, Lenin ja kump­pa­nit ovat tulleet vain käy­mään, ei olemaan

23.03.2022 19:55 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yh­dis­tää­kö sota meitä myös po­li­tii­kas­sa?

22.03.2022 19:27
Tilaajille