varhaiskasvatus
Poika yritti karata kahdesti hankea pitkin Posion päiväkodin pihalta – työntekijät huomasivat paon, eikä lapsi päässyt maantielle saakka

Poika yritti karata kah­des­ti hankea pitkin Posion päi­vä­ko­din pihalta – työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat paon, eikä lapsi päässyt maan­tiel­le saakka

08.05.2020 04:00
Tilaajille
Hallitus päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta – Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Samalla opetuksen järjestäjät ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen

Hal­li­tus päätti var­hais­kas­va­tuk­sen ja pe­rus­ope­tuk­sen ra­joit­tei­den pur­ka­mi­ses­ta – Ta­kai­sin lä­hi­ope­tuk­seen siir­ry­tään 14. tou­ko­kuu­ta alkaen hal­li­tus­ti ja tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­tien. Samalla ope­tuk­sen jär­jes­tä­jät ehtivät va­rau­tua hen­ki­lös­tö- ja muin jär­jes­te­lyin ope­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen

29.04.2020 20:32
Näin toimii varhaiskasvatus etänä: livelähetyksiä, tehtävävinkkejä ja askartelumateriaaleja kotiin - kunnallinen varhaiskasvatus taipuu etätoimintaan yksityistä kankeammin

Näin toimii var­hais­kas­va­tus etänä: li­ve­lä­he­tyk­siä, teh­tä­vä­vink­ke­jä ja as­kar­te­lu­ma­te­riaa­le­ja kotiin - kun­nal­li­nen var­hais­kas­va­tus taipuu etä­toi­min­taan yk­si­tyis­tä kan­keam­min

27.04.2020 11:24
Tilaajille
Näin sujuu lelujen esittely etänä päiväkotikavereille - Luontopäiväkoti Otso aloitti etäyhteydet koteihin

Näin sujuu lelujen esit­te­ly etänä päi­vä­ko­ti­ka­ve­reil­le - Luon­to­päi­vä­ko­ti Otso aloitti etä­yh­tey­det ko­tei­hin

27.04.2020 11:20
Tilaajille
Kaupunki sulkemassa ryhmäperhepäiväkoteja – vuodenvaihteen jälkeen avautuva Luontopäiväkoti Otso tuo helpotusta päivähoitopaikkojen kysyntään

Kau­pun­ki sul­ke­mas­sa ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­te­ja – vuo­den­vaih­teen jälkeen avau­tu­va Luon­to­päi­vä­ko­ti Otso tuo hel­po­tus­ta päi­vä­hoi­to­paik­ko­jen ky­syn­tään

30.10.2018 05:00

Hir­si­päi­vä­ko­din kolme ryhmää täynnä

30.10.2018 05:00
Kuusamon vuoden 2018 hyvä opettaja pelkää, että lapset eivät saa tarpeeksi aikaa ja rakkautta: ”Lapsilla on hirveästi kaikkea, mutta puuttuuko heiltä perusasiat?”

Kuu­sa­mon vuoden 2018 hyvä opet­ta­ja pelkää, että lapset eivät saa tar­peek­si aikaa ja rak­kaut­ta: ”Lap­sil­la on hir­veäs­ti kaik­kea, mutta puut­tuu­ko heiltä pe­ru­sa­siat?”

05.10.2018 14:00
Kaupunki sulkee päiväkoteja ja kymmenet perheet ovat muutosten kourissa – ilman hoitopaikkaa ei kuitenkaan jää kukaan

Kau­pun­ki sulkee päi­vä­ko­te­ja ja kym­me­net perheet ovat muu­tos­ten kou­ris­sa – ilman hoi­to­paik­kaa ei kui­ten­kaan jää kukaan

05.06.2018 14:00
Yksityisen päiväkodin tulo ajoi YT-neuvotteluihin - työpaikat säilyvät: "Yhdeksän työntekijää siirtyy"

Yk­si­tyi­sen päi­vä­ko­din tulo ajoi YT-neu­vot­te­lui­hin - työ­pai­kat säi­ly­vät: "Yh­dek­sän työn­te­ki­jää siir­tyy"

22.04.2018 05:00
Hirsipäiväkoti avataan ensi vuoden alussa – Kuusamon uuden päiväkodin rakentava Siklatilat Oy luottaa paikalliseen osaamiseen

Hir­si­päi­vä­ko­ti avataan ensi vuoden alussa – Kuu­sa­mon uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­va Sik­la­ti­lat Oy luottaa pai­kal­li­seen osaa­mi­seen

28.02.2018 09:00

Luon­to­seik­kai­lua, mar­ja­pen­sai­den hoitoa ja taimien kas­va­tus­ta – Uusi 80-paik­kai­nen luon­to­päi­vä­ko­ti tarjoaa var­hais­kas­va­tus­ta pal­ve­lu­se­te­li­mal­lil­la

28.02.2018 09:00
500 lasta kokoontui liikuntahallille juhlimaan 100-vuotiasta – katso myös video!

500 lasta ko­koon­tui lii­kun­ta­hal­lil­le juh­li­maan 100-vuo­tias­ta – katso myös video!

20.11.2017 05:00
Kolumni

Ala­ker­ta: Kun laittaa lapset hoi­toon, pitää tienata tonni ennen kuin mitään jää käteen – hyvä että maksut ale­ne­vat

26.09.2017 05:00