Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 12 tuntia
Kolmasluokkalaiset tempaisivat Posiolla ympäristöteon: 12 pönttöä linnuille kodeiksi – "Ihmisen toiminnan seurauksena ympäristö muuttuu ja esimerkiksi kolopesijät ovat lahopuiden vähetessä menettäneet pesäpaikkoja"

Kol­mas­luok­ka­lai­set tem­pai­si­vat Po­siol­la ym­pä­ris­tö­teon: 12 pönttöä lin­nuil­le ko­deik­si – "Ih­mi­sen toi­min­nan seu­rauk­se­na ym­pä­ris­tö muuttuu ja esi­mer­kik­si ko­lo­pe­si­jät ovat la­ho­pui­den vä­he­tes­sä me­net­tä­neet pe­sä­paik­ko­ja"

16:30
Tilaajille
Villasukat jalkaan valmistujaisjuhliin – ensi yönä Koillismaalla lämpötila voi pudota pakkaslukemiin ja sadekuuroihin on syytä varautua

Vil­la­su­kat jalkaan val­mis­tu­jais­juh­liin – ensi yönä Koil­lis­maal­la läm­pö­ti­la voi pudota pak­kas­lu­ke­miin ja sa­de­kuu­roi­hin on syytä va­rau­tua

10:45
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Koillismaan kuntien ilmastopäästöt laskivat, paitsi Taivalkoskella – Koillissanomat otti selvää, mistä se johtuu

Koil­lis­maan kuntien il­mas­to­pääs­töt las­ki­vat, paitsi Tai­val­kos­kel­la – Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mistä se johtuu

04:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Pohjoista ohjelmaa lobattiin keskiviikkona hallitusneuvotteluissa –"Emme ole yksittäisten tiepätkien asialla, vaan aidosti suuremman strategisen kokonaisuuden äärellä"

Poh­jois­ta oh­jel­maa lo­bat­tiin kes­ki­viik­ko­na hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa –"Emme ole yk­sit­täis­ten tie­pät­kien asial­la, vaan aidosti suu­rem­man stra­te­gi­sen ko­ko­nai­suu­den ää­rel­lä"

01.06.2023 10:54
Tilaajille
"Matkailun kehittäminen on yhdistykselle Kalle Päätalon sanoin silimäänni maankaatoassie" – Näin 20 vuotta sitten perustetun Taivalkosken matkailuyhdistyksen toiminta on muuttunut vuosien aikana

"Mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on yh­dis­tyk­sel­le Kalle Pää­ta­lon sanoin si­li­mään­ni maan­kaa­toas­sie" – Näin 20 vuotta sitten pe­rus­te­tun Tai­val­kos­ken mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen toi­min­ta on muut­tu­nut vuosien aikana

30.05.2023 04:00
Tilaajille
Ukkoskausi käynnistyi rytinällä tällä viikolla – näin suojaudut salamalta

Uk­kos­kau­si käyn­nis­tyi ry­ti­näl­lä tällä vii­kol­la – näin suo­jau­dut sa­la­mal­ta

27.05.2023 12:00
Koskikarat saapuvat Käylään jäädäkseen: italialaistaiteilijan kookas kunnianosoitus Koillismaan luonnolle löytää paikkansa Käylän Salen seinältä

Kos­ki­ka­rat saa­pu­vat Käylään jää­däk­seen: ita­lia­lais­tai­tei­li­jan kookas kun­nian­osoi­tus Koil­lis­maan luon­nol­le löytää paik­kan­sa Käylän Salen sei­näl­tä

26.05.2023 16:30
Tilaajille
Merilohien ja -taimenien poikasia istutetaan Iijokeen – Istutusten onnistumista seurataan sähkökalastuksilla

Me­ri­lo­hien ja -tai­me­nien poi­ka­sia is­tu­te­taan Ii­jo­keen – Is­tu­tus­ten on­nis­tu­mis­ta seu­ra­taan säh­kö­ka­las­tuk­sil­la

26.05.2023 13:43
Tilaajille
Viikko alkaa lämpimällä poutasäällä Pohjois-Pohjanmaalla, mutta tiistaina saapuu sateita

Viikko alkaa läm­pi­mäl­lä pou­ta­sääl­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta tiis­tai­na saapuu sateita

22.05.2023 09:42
Tilaajille
Rajavartiolaitoksen entisten ampumaratojen alueella Kuusamon keskustassa on pilaantunut maperää – kesällä asiaa korjataan ely-keskuksen määräysten mukaisesti

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen en­tis­ten am­pu­ma­ra­to­jen alueel­la Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa on pi­laan­tu­nut maperää – kesällä asiaa kor­ja­taan ely-kes­kuk­sen mää­räys­ten mu­kai­ses­ti

20.05.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon ympäristöjulistuksen panelistit pohtivat mennyttä ja tulevaa – "30 vuotta sitten kirjoitettu ympäristöjulistus on ajankohtaisempi, mitä koskaan"

Kuu­sa­mon ym­pä­ris­tö­ju­lis­tuk­sen pa­ne­lis­tit poh­ti­vat men­nyt­tä ja tulevaa – "30 vuotta sitten kir­joi­tet­tu ym­pä­ris­tö­ju­lis­tus on ajan­koh­tai­sem­pi, mitä kos­kaan"

16.05.2023 20:00 4
Tilaajille
Pääkirjoitus: Torankijärven kunnostus olisi tarpeen – kuusamolaiset eivät siitä järvestä pyydettyä kalaa syö, mutta söisitkö sinä, Mika Mankinen?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: To­ran­ki­jär­ven kun­nos­tus olisi tarpeen – kuu­sa­mo­lai­set eivät siitä jär­ves­tä pyy­det­tyä kalaa syö, mutta söi­sit­kö sinä, Mika Man­ki­nen?

12.05.2023 16:03 3
Tilaajille
Selvitys ei paljastanut, mitä Kuusamon Torankijärvelle kannattaisi tehdä ja olisiko siinä jotain järkeä – "Järven ongelma on ollut sen sisäinen ravinnekuormitus"

Sel­vi­tys ei pal­jas­ta­nut, mitä Kuu­sa­mon To­ran­ki­jär­vel­le kan­nat­tai­si tehdä ja olisiko siinä jotain järkeä – "Järven ongelma on ollut sen si­säi­nen ra­vin­ne­kuor­mi­tus"

10.05.2023 09:35
Tilaajille
Vanhemmat
Kyykäärme rauhoitetaan nyt Suomessakin – sen voi tappaa yhdestä syystä

Kyy­käär­me rau­hoi­te­taan nyt Suo­mes­sa­kin – sen voi tappaa yhdestä syystä

02.05.2023 15:03
Tilaajille
Latitude aloittaa näytteiden keruun maastossa ensi kuussa – uusia malminetsintähakemuksia liki sadan neliökilometrin laajuudelta

La­ti­tu­de aloit­taa näyt­tei­den keruun maas­tos­sa en­si kuussa – uusia mal­min­et­sin­tä­ha­ke­muk­sia liki sadan ne­liö­ki­lo­met­rin laa­juu­del­ta

26.04.2023 10:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Yle jär­jes­tää mil­joo­nan ros­ka­pus­sin kam­pan­jaa. Kennel ihmiset voi­si­vat ju­nail­la mil­joo­nan koi­ran­kak­ka­ki­lon ke­räys­kam­pan­jan

26.04.2023 04:00
Tilaajille
Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaan jokivarsien asukkaiden kannattaa varautua odotettua suurempiin kevättulviin – katso eri vesistöjen tulvaennusteet täältä

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maan jo­ki­var­sien asuk­kai­den kan­nat­taa va­rau­tua odo­tet­tua suu­rem­piin ke­vät­tul­viin – katso eri ve­sis­tö­jen tul­va­en­nus­teet täältä

25.04.2023 21:03
Hangaslampi 1:n valituslupapyyntö nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, malminetsinnälle lainvoima – Latitude: "Kirjeet maanomistajille lähiviikkoina"

Han­gas­lam­pi 1:n va­li­tus­lu­pa­pyyn­tö nurin kor­keim­mas­sa hal­lin­to-oi­keu­des­sa, mal­min­et­sin­näl­le lain­voi­ma – ­La­ti­tu­de: "Kir­jeet maan­omis­ta­jil­le lä­hi­viik­koi­na"

24.04.2023 11:00 9
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla lunta tuiskuttaa taivaalta koko aamun – Kuusamoon ja Taivalkoskelle kelivaroitus

Poh­jois-Poh­jan­maal­la lunta tuis­kut­taa tai­vaal­ta koko aamun – Kuu­sa­moon ja Tai­val­kos­kel­le ke­li­va­roi­tus

24.04.2023 08:51 2
Tilaajille
Taivalvaaran kirkasta pulppuaa Iijokeen tuhansia kuutiometrejä vuorokaudessa – erikoinen luonnonvara on paikallista kriittistä infrastruktuuria, jolle kunta rakentaa varajärjestelmää

Tai­val­vaa­ran kir­kas­ta pulp­puaa Ii­jo­keen tu­han­sia kuu­tio­met­re­jä vuo­ro­kau­des­sa – eri­koi­nen luon­non­va­ra on pai­kal­lis­ta kriit­tis­tä inf­rast­ruk­tuu­ria, jolle kunta ra­ken­taa va­ra­jär­jes­tel­mää

24.04.2023 04:00
Tilaajille