Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Yritykset ja elinkeinot
Viikko
Yksityinen eläinlääkäriasema avasi Kuusamoon – "Haluan pystyä vaikuttamaan omaan työhöni ja tehdä sitä omia arvojani kunnioittaen"

Yk­si­tyi­nen eläin­lää­kä­ri­ase­ma avasi Kuu­sa­moon – "Haluan pystyä vai­kut­ta­maan omaan työhöni ja tehdä sitä omia ar­vo­ja­ni kun­nioit­taen"

16.01.2022 13:24 3
Tilaajille
Menevätkö hiihtokeskusten rinneravintolat kiinni jos THL:n esittämä ravintoloiden täyssulku toteutuu?

Me­ne­vät­kö hiih­to­kes­kus­ten rin­ne­ra­vin­to­lat kiinni jos THL:n esit­tä­mä ra­vin­to­loi­den täys­sul­ku to­teu­tuu?

14.01.2022 19:35
Tilaajille
Toptasten yleisöäänestyksessä Rukan Riipisen Riistaravintola toiseksi – Syötteen Romekievari äänestyksen yhdeksäs

Top­tas­ten ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä Rukan Rii­pi­sen Riis­ta­ra­vin­to­la toi­sek­si – Syöt­teen Ro­me­kie­va­ri ää­nes­tyk­sen yh­dek­säs

14.01.2022 14:30
Tilaajille
Tiesitkö, että kirjolohi on haitallinen vieraslaji? Sillä ei saa korvata järvitaimenistutuksia Kostonjokeen, Taivalkosken Lintu ja Kalan oikaisuvaatimus hylättiin

Tie­sit­kö, että kir­jo­lo­hi on hai­tal­li­nen vie­ras­la­ji? Sillä ei saa korvata jär­vi­tai­men­is­tu­tuk­sia Kos­ton­jo­keen, Tai­val­kos­ken Lintu ja Kalan oi­kai­su­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

14.01.2022 12:00 1
Tilaajille
Osuuskaupalle ja Riitun Puotille kyläkauppatukea, katso tästä pohjoisen kaikki tuensaajat – "Toiveena on, että tuki edistäisi myös omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia"

Osuus­kau­pal­le ja Riitun Puo­til­le ky­lä­kaup­pa­tu­kea, katso tästä poh­joi­sen kaikki tuen­saa­jat – "Toi­vee­na on, että tuki edis­täi­si myös omis­ta­jan- ja su­ku­pol­ven­vaih­dok­sia"

13.01.2022 11:00 3
Tilaajille
Mourusalmen kalasatamalle omat nettisivut – samalla kunta markkinoi paikallisia vesiä ammattikalastajille

Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­mal­le omat net­ti­si­vut – samalla kunta mark­ki­noi pai­kal­li­sia vesiä am­mat­ti­ka­las­ta­jil­le

11.01.2022 04:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lypsyroboteista iso apu työhön – Koillismaan suurimmassa lypsyrobottinavetassa Kuusamon Soivion kylällä kaksi robottia hoitaa tehtäväänsä ympäri vuorokauden

Lyp­sy­ro­bo­teis­ta iso apu työhön – Koil­lis­maan suu­rim­mas­sa lyp­sy­ro­bot­ti­na­ve­tas­sa Kuu­sa­mon Soivion kylällä kaksi ro­bot­tia hoitaa teh­tä­vään­sä ympäri vuo­ro­kau­den

10.01.2022 04:00 2
Tilaajille
Entisestä Laatikaisen liikehuoneistosta Posiolla kaavaillaan toimistohotellia – kunta hankki suunnittelutöitä kymppitonnilla

En­ti­ses­tä Laa­ti­kai­sen lii­ke­huo­neis­tos­ta Po­siol­la kaa­vail­laan toi­mis­to­ho­tel­lia – kunta hankki suun­nit­te­lu­töi­tä kymp­pi­ton­nil­la

08.01.2022 04:00
Tilaajille
Polttoaineen korkea hinta hirvittää posiolaista Lenne Luokkasta: "Jos vielä tästä nousee, niin pakko alettava rajoittamaan ajamista" – Yksityisautoilijoiden lisäksi kallis polttoaineen hinta rokottaa erityisesti ammattiautoilijoita

Polt­to­ai­neen korkea hinta hir­vit­tää po­sio­lais­ta Lenne Luok­kas­ta: "Jos vielä tästä nousee, niin pakko alet­ta­va ra­joit­ta­maan aja­mis­ta" – Yk­si­tyis­au­toi­li­joi­den lisäksi kallis polt­to­ai­neen hinta ro­kot­taa eri­tyi­ses­ti am­mat­ti­au­toi­li­joi­ta

05.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Kauppias paljastaa vihdoinkin Intersportin sijainnin Kuusamossa – myymälä on kaksi kertaa Rukan tilan kokoinen: " Kuusamoon tulee myös huoltopalvelut"

Kaup­pias pal­jas­taa vih­doin­kin In­ter­spor­tin si­jain­nin Kuu­sa­mos­sa – myymälä on kaksi kertaa Rukan tilan ko­koi­nen: " Kuu­sa­moon tulee myös huol­to­pal­ve­lut"

04.01.2022 15:49 1
Tilaajille
Katso tästä kartoilta, miten Latitude tarkensi Pohjois-Kuusamon malminetsintäänsä pienemmille alueille – "Seuraavat tutkimusvaiheet ovat kallioperän sähköisyyden ja magnetismin tutkiminen"

Katso tästä kar­toil­ta, miten La­ti­tu­de tar­ken­si Poh­jois-Kuu­sa­mon mal­min­et­sin­tään­sä pie­nem­mil­le alueil­le – "Seu­raa­vat tut­ki­mus­vai­heet ovat kal­lio­pe­rän säh­köi­syy­den ja mag­ne­tis­min tut­ki­mi­nen"

04.01.2022 10:29
Tilaajille
Thaimaalainen ravintola Mali sulki ovensa – yrittäjän mukaan lounaskonsepti ei toiminut: "Tämä oli pop up -ravintola ja nyt tehtiin pop down"

Thai­maa­lai­nen ra­vin­to­la Mali sulki ovensa – yrit­tä­jän mukaan lou­nas­kon­sep­ti ei toi­mi­nut: "Tämä oli pop up -ra­vin­to­la ja nyt tehtiin pop down"

04.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Posiolla hyvä hytinä, miten on Kuusamon laita?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­siol­la hyvä hytinä, miten on Kuu­sa­mon laita?

01.01.2022 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Fysiikan lait eivät aseta estettä australialaiselle yhtiölle, joka tonkii maaperää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Fy­sii­kan lait eivät aseta estettä aust­ra­lia­lai­sel­le yh­tiöl­le, joka tonkii maa­pe­rää

31.12.2021 04:00 5
Tilaajille
Tutka-asema voi estää tuulivoimalan – Puolustusvoimien mukaan tuulivoimayhtiöt tekevät joskus turhaa suunnittelutyötä

Tut­ka-ase­ma voi estää tuu­li­voi­ma­lan – Puo­lus­tus­voi­mien mukaan tuu­li­voi­ma­yh­tiöt tekevät joskus turhaa suun­nit­te­lu­työ­tä

30.12.2021 08:39
Tilaajille
Kuusamolainen Pirtelö oli jalostusarvoltaan Pohjois-Pohjanmaan toiseksi paras – lue tästä muita koillismaalaisten sijoituksia lehmien kisoissa

Kuu­sa­mo­lai­nen Pirtelö oli ja­los­tus­ar­vol­taan Poh­jois-Poh­jan­maan toi­sek­si paras – lue tästä muita koil­lis­maa­lais­ten si­joi­tuk­sia lehmien ki­sois­sa

30.12.2021 04:00
Tilaajille
Mustavaaran kaivoshanketta lämmitellään taas, 20 vuoden tuotanto ehkä mahdollinen – kanadalainen omistaja hakee luville jatkoaikaa ja valmistelee malminetsintähakemuksia

Mus­ta­vaa­ran kai­vos­han­ket­ta läm­mi­tel­lään taas, 20 vuoden tuo­tan­to ehkä mah­dol­li­nen – ka­na­da­lai­nen omis­ta­ja hakee luville jat­ko­ai­kaa ja val­mis­te­lee mal­min­et­sin­tä­ha­ke­muk­sia

29.12.2021 17:00
Tilaajille
Viimeisiä päiviä maalaamolla – Automaalaamo J. Kujala lopettaa vuodenvaihteessa toimintansa

Vii­mei­siä päiviä maa­laa­mol­la – Au­to­maa­laa­mo J. Kujala lo­pet­taa vuo­den­vaih­tees­sa toi­min­tan­sa

28.12.2021 17:00
Tilaajille
Kuusamon yöelämä hiljentyi toistaiseksi, kunnes ravintolarajoituksia löysätään – "Näillä rajoituksilla ei voida olla millään auki"

Kuu­sa­mon yöelämä hil­jen­tyi tois­tai­sek­si, kunnes ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia löy­sä­tään – "Näillä ra­joi­tuk­sil­la ei voida olla millään auki"

28.12.2021 04:00
Tilaajille
Tokmanni laajentaa myymäläänsä Kuusamossa entisiin Sotkan tiloihin – Remontin jälkeen yrityksellä on käytössä muhkeat 4 000 neliömetrin liiketilat

Tok­man­ni laa­jen­taa myy­mä­lään­sä Kuu­sa­mos­sa en­ti­siin Sotkan ti­loi­hin – Re­mon­tin jälkeen yri­tyk­sel­lä on käy­tös­sä muhkeat 4 000 ne­liö­met­rin lii­ke­ti­lat

27.12.2021 15:41 5
Tilaajille