Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 24 tuntia
Esteettömyys ja sujuvampi rahtiliikenne ratkaisivat – Matkahuolto muuttaa uusiin tiloihin elokuussa

Es­teet­tö­myys ja su­ju­vam­pi rah­ti­lii­ken­ne rat­kai­si­vat – Mat­ka­huol­to muuttaa uusiin ti­loi­hin elo­kuus­sa

04:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Seppo Salmisen kolumni: Tavallisten kuluttajien pitäisi olla valmiita maksamaan vielä nykyistäkin enemmän, että tuottaja saisi jotain muutakin kuin epävarmoja tukia elinkeinonsa jatkamiseen – Olemmeko me?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Ta­val­lis­ten ku­lut­ta­jien pitäisi olla val­mii­ta mak­sa­maan vielä ny­kyis­tä­kin enem­män, että tuot­ta­ja saisi jotain muu­ta­kin kuin epä­var­mo­ja tukia elin­kei­non­sa jat­ka­mi­seen – Olem­me­ko me?

29.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Keittiöitä kaupataan nyt torin kulmalla – Kaluste Päivärinnan tytäryhtiö Opdeco Oy löysi uudet toimitilat neljäntienristeyksestä

Keit­tiöi­tä kau­pa­taan nyt torin kul­mal­la – Kaluste Päi­vä­rin­nan ty­tär­yh­tiö Opdeco Oy löysi uudet toi­mi­ti­lat nel­jän­tien­ris­teyk­ses­tä

27.06.2022 08:20 1
Tilaajille
Kolme uutta johtajanimitystä Pölkyllä – kaksi uutta ja yksi tuttu nimi

Kolme uutta joh­ta­ja­ni­mi­tys­tä Pöl­kyl­lä – kaksi uutta ja yksi tuttu nimi

20.06.2022 14:59
Tilaajille
Sirkus Finlandia esiintyy tänään ja huomenna Kuusamossa – osa henkilökunnasta puolustamassa kotimaataan Ukrainaa

Sirkus Fin­lan­dia esiin­tyy tänään ja huo­men­na Kuu­sa­mos­sa – osa hen­ki­lö­kun­nas­ta puo­lus­ta­mas­sa ko­ti­maa­taan Uk­rai­naa

20.06.2022 10:54 1
Tilaajille
Terrafamelle myönnetty määräaikainen ympäristölupa kaivostoiminnan laajentamiseen – Luonnonsuojeluliitto: "Täysin kestämätön lupa"

Ter­ra­fa­mel­le myön­net­ty mää­rä­ai­kai­nen ym­pä­ris­tö­lu­pa kai­vos­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­seen – Luon­non­suo­je­lu­liit­to: "Täysin kes­tä­mä­tön lupa"

20.06.2022 13:03 1
Syp:n talon saneeraus alkaa, suojeltu rakennus korjataan kauttaaltaan – tiloihin tulossa kahvila-konditoria ja asuntoja

Syp:n talon sa­nee­raus alkaa, suo­jel­tu ra­ken­nus kor­ja­taan kaut­taal­taan – ­ti­loi­hin tulossa kah­vi­la-kon­di­to­ria ja asun­to­ja

18.06.2022 13:00 1
Tilaajille
Päivä, jona käteinen olisi taas kerran kelvannut – rahaliikenteen hankaloittamisella voidaan kyykyttää yhteiskuntaa pohjia myöden
Kolumni

Päivä, jona kä­tei­nen olisi taas kerran kel­van­nut – ra­ha­lii­ken­teen han­ka­loit­ta­mi­sel­la voidaan kyy­kyt­tää yh­teis­kun­taa pohjia myöden

17.06.2022 04:00
Tilaajille
Latitude tutkii Kuusamon Säynäjävaaraa – kesäkuussa otetaan kairausnäytteitä

La­ti­tu­de tutkii Kuu­sa­mon Säy­nä­jä­vaa­raa – ke­sä­kuus­sa otetaan kai­raus­näyt­tei­tä

16.06.2022 08:37
Tilaajille
Teemu Packalén hyppäsi kuusamolaisen maitoauton matkaan ja yllättyi kohtaamistaan ihmisistä: "Leppoisia, juttelevia ja hymyileviä"

Teemu Pac­kalén hyppäsi kuu­sa­mo­lai­sen mai­to­au­ton matkaan ja yl­lät­tyi koh­taa­mis­taan ih­mi­sis­tä: "Lep­poi­sia, jut­te­le­via ja hy­myi­le­viä"

16.06.2022 04:00
Tilaajille
”Uutisointi on antanut väärän kuvan Ainan tilasta” – Suurpetokeskuksen puolesta tehty tiedote haastaa julkisuudessa olevia väitteitä

”Uu­ti­soin­ti on antanut väärän kuvan Ainan ti­las­ta” – Suur­pe­to­kes­kuk­sen puo­les­ta tehty tiedote haastaa jul­ki­suu­des­sa olevia väit­tei­tä

15.06.2022 16:33
Tilaajille
Ravintoloita joudutaan Kuusamossa jo pitämään kiinni, koska työntekijöitä ei saa - "Ei ollut muuta vaihtoehtoa"

Ra­vin­to­loi­ta jou­du­taan Kuu­sa­mos­sa jo pi­tä­mään kiinni, koska työn­te­ki­jöi­tä ei saa - "Ei ollut muuta vaih­toeh­toa"

15.06.2022 04:01 6
Tilaajille
Latitude jatkaa yleisötilaisuuksia Käylässä pandemiatauon jälkeen – tiedossa tapahtumia aihepiireittäin

La­ti­tu­de jatkaa ylei­sö­ti­lai­suuk­sia Käy­läs­sä pan­de­mia­tauon jälkeen – tie­dos­sa ta­pah­tu­mia ai­he­pii­reit­täin

14.06.2022 10:37
Tilaajille
Osa Kelan palvelupisteistä kiinni kesäkaudella – Kuusamossa toimisto auki normaalisti kesän yli

Osa Kelan pal­ve­lu­pis­teis­tä kiinni ke­sä­kau­del­la – Kuu­sa­mos­sa toi­mis­to auki nor­maa­lis­ti kesän yli

13.06.2022 10:30
Tilaajille
Aina-karhunpentu kuvattiin häkissään avin tarkastuskäynnillä Kuusamossa

Ai­na-kar­hun­pen­tu ku­vat­tiin hä­kis­sään avin tar­kas­tus­käyn­nil­lä Kuu­sa­mos­sa

11.06.2022 09:05 3
Tilaajille
Komake Oy:n toimitusjohtaja kommentoi: "Halutaanko näillä väitteillä heittää epäilyksen varjo silloisten johtavien virkamiesten ja luottamushenkilöiden päälle?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Komake Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja kom­men­toi: "Ha­lu­taan­ko näillä väit­teil­lä heittää epäi­lyk­sen varjo sil­lois­ten joh­ta­vien vir­ka­mies­ten ja luot­ta­mus­hen­ki­löi­den pääl­le?"

10.06.2022 14:00 1
Tilaajille
Aamukahvit jäivät kylmiksi – Kuusamon kirkonkylällä varhain aamulla sähkökatkos, jopa 640 asiakasta ilman virtaa

Aa­mu­kah­vit jäivät kyl­mik­si – Kuu­sa­mon kir­kon­ky­läl­lä varhain aamulla säh­kö­kat­kos, jopa 640 asia­kas­ta ilman virtaa

10.06.2022 08:57 2
Tilaajille
Sähköt saa kaikkeen paitsi mummiskaan – Petri perusti Kuusamoon uuden pyörähuollon, jossa korjausten lisäksi asennetaan sähköavustimia melkein mihin tahansa pyörään

Sähköt saa kaik­keen paitsi mum­mis­kaan – Petri perusti Kuu­sa­moon uuden pyö­rä­huol­lon, jossa kor­jaus­ten lisäksi asen­ne­taan säh­köa­vus­ti­mia melkein mihin tahansa pyörään

09.06.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Suurpetokeskus antoi viranomaiselle selvityksen lukuisien epäkohtien korjaamisesta – paikallisen eläinlääkärin käynnillä listattiin syitä Tara-karhun hyökkäykseen

Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kus antoi vi­ran­omai­sel­le sel­vi­tyk­sen lu­kui­sien epä­koh­tien kor­jaa­mi­ses­ta – pai­kal­li­sen eläin­lää­kä­rin käyn­nil­lä lis­tat­tiin syitä Ta­ra-kar­hun hyök­käyk­seen

08.06.2022 16:13
Tilaajille
Etätyökulttuuria muovataan nyt pandemian rauhoittuessa meillä ja maailmalla – olen yksi iloisista, jotka kokevat etäilyssä paljon hyvää
Kolumni

Etä­työ­kult­tuu­ria muo­va­taan nyt pan­de­mian rau­hoit­tues­sa meillä ja maail­mal­la – olen yksi iloi­sis­ta, jotka kokevat etäi­lys­sä paljon hyvää

06.06.2022 04:00
Tilaajille