Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

EVO:n valitus hy­lät­tiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa – To­ran­gin puh­dis­ta­mon ym­pä­ris­tö­lu­val­le silti jat­ko­ai­kaa

Torangin nykyinen jätevedenpuhdistamo korvataan uudella lähivuosina. Uusi puhdistamo aiotaan rakentaa Munakan alueelle, mutta purkusuunta on edelleen Torankijärvi.
Torangin nykyinen jätevedenpuhdistamo korvataan uudella lähivuosina. Uusi puhdistamo aiotaan rakentaa Munakan alueelle, mutta purkusuunta on edelleen Torankijärvi.
Kuva: Mikko Halvari

Torangin puhdistamon nykyiselle ympäristöluvalle on myönnetty lisäaikaa kaksi ja puoli vuotta. Sen sijaan laitokselle määrätyt typen raja-arvot säilyvät.

Nämä asiat sisältyvät Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen, jossa se on hylännyt Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan (EVO) valituksen liittyen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 29.1. 2016 tekemään päätökseen Torangin jätevedenpuhdistamon lupamääräyksistä.

Aluehallintovirasto tiukensi Torangin laitoksen lupamääräyksiä, joiden oli määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Vaasan hallinto-oikeus on pidentänyt kuitenkin päätöksessään nykyisen luvan määräajan päättymään 31.8. 2023 valituksen vireilläolosta johtuneen ajan kulumisen vuoksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tiukensi Torangin puhdistamon ympäristöluvan lupaehtoja vuoden 2021 alusta alkaen. Siitä lähtien on määritelty raja-arvot myös kokonaistypelle ja ammoniumtypelle. Nykyisessä Torangin luvassa typelle ei ole raja-arvoja.

EVO valitti asiasta ja vaati hallinto-oikeutta muuttamaan aluehallintoviraston päätöstä siten, että raja-arvot typen osalta poistetaan ja todetaan, että laitoksen käytössä ja hoidossa on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen typenpoistoon ja ammoniumtypen hapetukseen.

Aluehallintoviranomaisen päätöksessä todettiin myös, että luvan saajan on 1.9.2020 mennessä toimitettava aluehallintovirastoon selvitys, jossa esitetään toimenpiteet, joilla puhdistamon toimintaa tehostetaan uusien lupamääräysten mukaisten vaatimusten täyttämiseksi sekä selvitys vaihtoehtoisista purkupaikoista Torankijärven ulkopuolella ja purkupaikan siirtämisestä saavutettavista hyödyistä ja mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

Hallinto-oikeus pidensi aikamäärää myös tämän kohdan osalta 31.12.2023 saakka.

EVO aikoo rakentaa uuden jätevedenpuhdistamon Kirkonkylään ja sitä varten se jätti kesällä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon uuden ympäristölupahakemuksen. Lupapäätöstä odotetaan ensi kesäksi. Uudessa hakemuksessa puhdistamon paikka tulee vaihtumaan nykyisestä ja se siirtyy pois Torankijärven rannalta.

Uusi puhdistamo on suunniteltu rakennettavaksi Munakka-ahon bioteollisuusalueelle Mäntyselkään. EVO on vuokrannut sieltä puhdistamoa varten kaupungilta runsaan 9 hehtaarin alueen kaava-alueen ulkopuolelta.

Sieltä puhdistetut jätevedet on määrä johtaa edelleen Torankijärveen.

Uuden puhdistamon hinta tulee olemaan runsaat kymmenen miljoonaa euroa.

Laitokselle määrätyt typen raja-arvot säilyvät.