Ihmiset

"Tärkeää on nyt jatkaa tulevaisuuden rakentamista, päivä kerrallaan" – Posion matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Sassali luo uskoa yrittäjien keskuuteen
Tilaajille

"Tär­keää on nyt jatkaa tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mis­ta, päivä ker­ral­laan" – Posion mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Lauri Sassali luo uskoa yrit­tä­jien kes­kuu­teen

07.04.2020 21:13
Kelkkauraa hiihtäjille ja puut metsästä  - Kalle Saapunki auttaa mielellään naapureitaan ja muitakin ihmisiä "Elämäntapa, kuten hiihtokin"

Kelk­ka­uraa hiih­tä­jil­le ja puut met­säs­tä - Kalle Saa­pun­ki auttaa mie­lel­lään naa­pu­rei­taan ja mui­ta­kin ihmisiä "E­lä­män­ta­pa, kuten hiih­to­kin"

07.04.2020 19:45
Tilaajille
Mitä luovaa teet korona-aikana? Kuviasi ja videoitasi kaivataan koko Kuusamon yhteiseen koronapäiväkirjaan

Mitä luovaa teet ko­ro­na-ai­ka­na? Kuviasi ja vi­deoi­ta­si kai­va­taan koko Kuu­sa­mon yh­tei­seen ko­ro­na­päi­vä­kir­jaan

06.04.2020 15:00
Tilaajille
Kotiin jäänyt vanhempi on suuremmassa uupumisriskissä – pitää muistaa välillä myös rentoutua

Kotiin jäänyt van­hem­pi on suu­rem­mas­sa uu­pu­mis­ris­kis­sä – pitää muistaa välillä myös ren­tou­tua

06.04.2020 11:42
THL selvittää ihmisten alttiutta sairastua koronavirusinfektioon - yksilölliset erot ovat suuria

THL sel­vit­tää ih­mis­ten alt­tiut­ta sai­ras­tua ko­ro­na­vi­rus­in­fek­tioon - yk­si­löl­li­set erot ovat suuria

06.04.2020 11:01
Oamk on Pohjois-Suomen suosituin korkeakoulu - kätilöksi halutaan eniten

Oamk on Poh­jois-Suo­men suo­si­tuin kor­kea­kou­lu - kä­ti­lök­si ha­lu­taan eniten

06.04.2020 10:35
Tilaajille
Diakiin hakeneiden määrä kasvoi kevään toisessa yhteishaussa - sisään päässeille tulee tieto näillä näkymin heinäkuussa

Diakiin ha­ke­nei­den määrä kasvoi kevään toi­ses­sa yh­teis­haus­sa - sisään pääs­seil­le tulee tieto näillä näkymin hei­nä­kuus­sa

06.04.2020 10:25
Tilaajille

Val­mis­tu­nei­ta

06.04.2020 08:09
Posion keskusta kuin aavekylä, mutta yhteen paikkaan pölähti lauantaina asiakkaita iso joukko! Ketä, mistä ja miksi he olivat liikkeellä, ja millä kulkupeleillä? – "Minusta et ota kuvia, etkä saa haastattelua", mies ärähti Koillissanomien toimittajalle

Posion kes­kus­ta kuin aa­ve­ky­lä, mutta yhteen paik­kaan pölähti lauan­tai­na asiak­kai­ta iso joukko! Ketä, mistä ja miksi he olivat liik­keel­lä, ja millä kul­ku­pe­leil­lä? – "Mi­nus­ta et ota kuvia, etkä saa haas­tat­te­lua", mies ärähti Koil­lis­sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le

05.04.2020 04:00
Tilaajille
Pikkunoidat eivät pääse huomenna kiertämään ovien takana - tänä vuonna virvotaan etänä

Pik­ku­noi­dat eivät pääse huo­men­na kier­tä­mään ovien takana - tänä vuonna vir­vo­taan etänä

04.04.2020 14:00
Tilaajille
Korhosen pirtin isäntä – 60 vuotta täyttävä Tane Siikaoja palasi muutama vuosi sitten kotitilalleen Kuusamon Kurkijärvelle ja entisöi presidentti Kekkosenkin aikanaan näkemän vanhan kotitalonsa komeaan kuntoon

Kor­ho­sen pirtin isäntä – 60 vuotta täyt­tä­vä Tane Sii­ka­oja palasi muutama vuosi sitten ko­ti­ti­lal­leen Kuu­sa­mon Kur­ki­jär­vel­le ja entisöi pre­si­dent­ti Kek­ko­sen­kin ai­ka­naan näkemän vanhan ko­ti­ta­lon­sa komeaan kuntoon

04.04.2020 07:58
Tilaajille
Kuusamon Nuorkauppakamari järjestää We Bear Kuusamo -etäpilkit pääsiäisviikolla 6.4. alkaen – Etäpilkkeihin voi osallistua kuka tahansa ja missä vain

Kuu­sa­mon Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri jär­jes­tää We Bear Kuusamo -e­tä­pil­kit pää­siäis­vii­kol­la 6.4. alkaen – Etä­pilk­kei­hin voi osal­lis­tua kuka tahansa ja missä vain

04.04.2020 06:00
Jälleennäkemisiä odotellen - kaupunginjohtaja toivottaa mökkiläiset takaisin, kun kriisi on ohi

Jäl­leen­nä­ke­mi­siä odo­tel­len - kau­pun­gin­joh­ta­ja toi­vot­taa mök­ki­läi­set ta­kai­sin, kun kriisi on ohi

03.04.2020 17:00
Tilaajille
Lääkäriajat pätevät, jos soittoa ei kuulu - kiireettömiä käyntejä syytä välttää

Lää­kä­ri­ajat pä­te­vät, jos soittoa ei kuulu - kii­reet­tö­miä käyn­te­jä syytä välttää

02.04.2020 17:00
Sata vuotta täyttävän Iida Paloniemen kotitalo säästyi polttamiselta - sittemmin siitä tuli Pentikin kartano

Sata vuotta täyt­tä­vän Iida Pa­lo­nie­men ko­ti­ta­lo säästyi polt­ta­mi­sel­ta - sit­tem­min siitä tuli Pen­ti­kin kartano

01.04.2020 14:00
Tilaajille
"Työ on mielekkäämpää, jos siitä välittää" - Ilon tuoja, sisustusmyyjä Petra Mustonen välittää niin paljon, että lukee vaikka lattian asennusohjeita iltaisin

"Työ on mie­lek­kääm­pää, jos siitä vä­lit­tää" - Ilon tuoja, si­sus­tus­myy­jä Petra Mus­to­nen vä­lit­tää niin paljon, että lukee vaikka lattian asen­nus­oh­jei­ta il­tai­sin

30.03.2020 04:00
Tilaajille
Keräilijä innostui Koivusesta – Tuomo Kurtin varastossa kahdeksankymmenen teoksen kokoelma

Ke­räi­li­jä in­nos­tui Koi­vu­ses­ta – Tuomo Kurtin va­ras­tos­sa kah­dek­san­kym­me­nen teoksen ko­koel­ma

29.03.2020 09:00
Tilaajille
Kellot kesäaikaan

Kellot ke­sä­ai­kaan

28.03.2020 15:33

Muik­ku­vi­sa: Mitä ovat rem­de­si­vir ja fa­vi­pi­ra­vir?

28.03.2020 04:00
Suvivirsi

Su­vi­vir­si

27.03.2020 21:38
Tilaajille
Harmoonit

Har­moo­nit

27.03.2020 21:21
Tilaajille
Keräilijä

Ke­räi­li­jä

27.03.2020 20:53
Tilaajille
Kaksoset Jari ja Jussi Kaartinen viettävät yhteisiä satavuotisjuhlia poikkeuksellisena aikana: "Aika menee kuin siivillä"

Kak­so­set Jari ja Jussi Kaar­ti­nen viet­tä­vät yh­tei­siä sa­ta­vuo­tis­juh­lia poik­keuk­sel­li­se­na aikana: "Aika menee kuin sii­vil­lä"

26.03.2020 17:06
Tilaajille
Taivalkoskelainen Vesa Turpeinen pelkää sairastuneensa koronavirukseen - aloitti perheineen vapaaehtoisen karanteenin: "Aion pysyä kotona pääsiäiseen asti”

Tai­val­kos­ke­lai­nen Vesa Tur­pei­nen pelkää sai­ras­tu­neen­sa ko­ro­na­vi­ruk­seen - aloitti per­hei­neen va­paa­eh­toi­sen ka­ran­tee­nin: "Aion pysyä kotona pää­siäi­seen asti”

26.03.2020 11:12
Tilaajille
Me autamme -palsta aloittaa - kerro meille miten yhdistyksesi auttaa koronavirusepidemian aikaan

Me autamme -palsta aloit­taa - kerro meille miten yh­dis­tyk­se­si auttaa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian aikaan

25.03.2020 10:45
Tiina Tikkanen koki lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä, kantoi traumaa aikuisiän mukanaan ja sai aivoninfarktin - Kuusamon vuoden aikana hän alkoi kirjoittaa näistä kirjaa, joka julkaistiin juuri

Tiina Tik­ka­nen koki lapsena sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä, kantoi traumaa ai­kuis­iän mu­ka­naan ja sai ai­von­in­fark­tin - Kuu­sa­mon vuoden aikana hän alkoi kir­joit­taa näistä kirjaa, joka jul­kais­tiin juuri

25.03.2020 09:00
Tilaajille

Muik­ku­vi­sa: Mikä pan­de­mia kiersi maail­man vuosina 2009-2010?

24.03.2020 04:00
Tilaajille
Poliisi vetoaa: "Jätä pullo avaamatta, jos mieli on musta" - Kuusamon neuvola vinkkaa soittoajoista

Poliisi vetoaa: "Jätä pullo avaa­mat­ta, jos mieli on musta" - Kuu­sa­mon neuvola vinkkaa soit­to­ajois­ta

23.03.2020 14:32
Anu Pentik sai elämäntyöpalkinnon – Arctic Design Weekin (ADW) myöntämä palkinto jaettiin koronaviruksen vuoksi torstaina digitaalisesti

Anu Pentik sai elä­män­työ­pal­kin­non – Arctic Design Weekin (ADW) myön­tä­mä pal­kin­to jaet­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi tors­tai­na di­gi­taa­li­ses­ti

20.03.2020 10:20
Tilaajille