"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Ihmiset

Joentakasen perhe asuttaa Ahoniemessä tilaa, joka on ollut saman suvun hallussa 1600-luvulta - Näin Sihverin jälkeläiset elivät läpi viime vuosisadan kuohunnan
Tilaajille

Joen­ta­ka­sen perhe asuttaa Aho­nie­mes­sä tilaa, joka on ollut saman suvun hal­lus­sa 1600-lu­vul­ta - Näin Sih­ve­rin jäl­ke­läi­set elivät läpi viime vuo­si­sa­dan kuo­hun­nan

20.09.2021 19:00
Ruka Peakin konsepti muuttuu – ravintola jatkossa auki vain majoittujille ja tilauksesta: "Nyt haetaan eksklusiivisuutta, rauhaa, turvaa ja tilaa"

Ruka Peakin kon­sep­ti muuttuu – ra­vin­to­la jat­kos­sa auki vain ma­joit­tu­jil­le ja ti­lauk­ses­ta: "Nyt haetaan eksk­lu­sii­vi­suut­ta, rauhaa, turvaa ja tilaa"

19.09.2021 04:01
Tilaajille
Talonpöytä laajentaa Rukalle – Ensin yhteistyöhön Ruka Safariksen kanssa, oma ravintolakin mahdollisesti Rukalle: "Liikevaihto voi vähintäänkin tuplaantua"

Ta­lon­pöy­tä laa­jen­taa Rukalle – Ensin yh­teis­työ­hön Ruka Sa­fa­rik­sen kanssa, oma ra­vin­to­la­kin mah­dol­li­ses­ti Ru­kal­le: "Lii­ke­vaih­to voi vä­hin­tään­kin tup­laan­tua"

16.09.2021 14:00
Tilaajille
”Kahden pimeyden välissä on vain elämä” – Kuusamossa konsertoivan Mika Väyrysen harmonikkakonsertin teema on syvällä elämän ytimessä

”Kahden pi­mey­den välissä on vain elämä” – Kuu­sa­mos­sa kon­ser­toi­van Mika Väy­ry­sen har­mo­nik­ka­kon­ser­tin teema on syvällä elämän yti­mes­sä

15.09.2021 19:34
Tilaajille
Kelekkamessut järjestetään lokakuussa Rovaniemellä – kaupunki suosittelee osallistujille koronarokotuksia

Ke­lek­ka­mes­sut jär­jes­te­tään lo­ka­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki suo­sit­te­lee osal­lis­tu­jil­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia

15.09.2021 17:59
Tilaajille
"Välillä kipuilee sen kanssa, kun on pakko olla itsekäs" – Paralautailija Matti Suur-Hamari ja puolisonsa Ronja Rajala kertovat, millaista on elää huippu-urheilun ehdoilla

"Vä­lil­lä ki­pui­lee sen kanssa, kun on pakko olla it­se­käs" – Pa­ra­lau­tai­li­ja Matti Suur-Ha­ma­ri ja puo­li­son­sa Ronja Rajala ker­to­vat, mil­lais­ta on elää huip­pu-ur­hei­lun eh­doil­la

15.09.2021 16:24
Tilaajille
Rukan karhumuuraali haastoi kuvataiteilija Jussi TwoSevenin: "Työmäärä yllätti vähän, vaikka siihen oli varautunut"

Rukan kar­hu­muu­raa­li haastoi ku­va­tai­tei­li­ja Jussi Two­Se­ve­nin: "Työ­mää­rä yllätti vähän, vaikka siihen oli va­rau­tu­nut"

12.09.2021 04:01 1
Tilaajille
Ympäri maailmaa konsertoinut ja opettanut Gianpaolo di Rosa nousee Kuusamon Pyhän Ristin kirkon urkuparvelle – ruskakonserttisarja alkaa

Ympäri maail­maa kon­ser­toi­nut ja opet­ta­nut Gian­pao­lo di Rosa nousee Kuu­sa­mon Pyhän Ristin kirkon ur­ku­par­vel­le – rus­ka­kon­sert­ti­sar­ja alkaa

12.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Viimeinen ihminen ja robotit seikkailutarinassa

Lai­na­vink­ki: Vii­mei­nen ihminen ja robotit seik­kai­lu­ta­ri­nas­sa

11.09.2021 15:59
Tilaajille
Porotalouden suorasukainen keulakuva

Po­ro­ta­lou­den suo­ra­su­kai­nen keu­la­ku­va

11.09.2021 09:08 1
Tilaajille
Vapaaehtoistyö vei mennessään – Kuusamon Rotaryklubin uusi presidentti Kari Karjalainen avustaa vaimonsa kanssa tuttuja vanhuksia toimittamalla ostoksia heille ja kyläilemällä heidän luonaan

Va­paa­eh­tois­työ vei men­nes­sään – Kuu­sa­mon Ro­ta­ry­klu­bin uusi pre­si­dent­ti Kari Kar­ja­lai­nen avustaa vai­mon­sa kanssa tuttuja van­huk­sia toi­mit­ta­mal­la os­tok­sia heille ja ky­läi­le­mäl­lä heidän luonaan

10.09.2021 15:00
Tilaajille
Lainavinkki: Pikku Prinssin savonkielinen versio pistää miettimään

Lai­na­vink­ki: Pikku Prins­sin sa­von­kie­li­nen versio pistää miet­ti­mään

10.09.2021 13:13
Tilaajille
Soiva Siili laulaa Hannu Hautalan eläinlapsia esittävien kuvien innoittamana – ensin nauttimaan pääsevät koululaiset, torstaina muukin yleisö

Soiva Siili laulaa Hannu Hau­ta­lan eläin­lap­sia esit­tä­vien kuvien in­noit­ta­ma­na – ensin naut­ti­maan pää­se­vät kou­lu­lai­set, tors­tai­na muukin yleisö

08.09.2021 19:00
Tilaajille
"Tänään olen terve, mutta huomisesta en tiedä" – Syövän voittanut Satu Lämsä otti elämälle uuden suunnan ja alkoi toteuttaa haaveitaan: esimiestehtäviin ja opintojen pariin Kainuuseen

"Tänään olen terve, mutta huo­mi­ses­ta en tiedä" – Syövän voit­ta­nut Satu Lämsä otti elä­mäl­le uuden suunnan ja alkoi to­teut­taa haa­vei­taan: esi­mies­teh­tä­viin ja opin­to­jen pariin Kai­nuu­seen

08.09.2021 15:01
Tilaajille
Kainuun ammattiopiston rehtoriksi haettiin myös Kuusamosta ja Posiolta – pesti täytetään tammikuun alusta lukien

Kainuun am­mat­ti­opis­ton reh­to­rik­si haet­tiin myös Kuu­sa­mos­ta ja Po­siol­ta – pesti täy­te­tään tam­mi­kuun alusta lukien

07.09.2021 04:59
Tilaajille
Tommi Kinnusen romaani mukana – Botnia-palkinto on kahdeksan teoksen mittelö, raati näkee niissä yhtenäisen sävyn

Tommi Kin­nu­sen romaani mukana – Bot­nia-pal­kin­to on kah­dek­san teoksen mit­te­lö, raati näkee niissä yh­te­näi­sen sävyn

06.09.2021 12:41
Tilaajille
"Kun Raamattu puhuu synnistä, tarkoituksena ei ole koskaan nujertaa ihmistä" – arkkipiispa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyttäen sitä aseena toista vastaan, mutta keskeneräiseen tapaus Räsäseen hän ei ota kantaa

"Kun Raa­mat­tu puhuu syn­nis­tä, tar­koi­tuk­se­na ei ole koskaan nu­jer­taa ih­mis­tä" – ark­ki­piis­pa Tapio Luoma sanoo, että pyhä kirjaa ei pidä tulkita käyt­täen sitä aseena toista vas­taan, mutta kes­ke­ne­räi­seen tapaus Rä­sä­seen hän ei ota kantaa

05.09.2021 12:00 1
Tilaajille
Vuotunkilaisille kunniaa – Pohjois-Pohjanmaan kylät juhlivat hillitysti Kuusamossa, korona vesitti suunnitelmat kyläkierroksesta

Vuo­tun­ki­lai­sil­le kunniaa – Poh­jois-Poh­jan­maan kylät juh­li­vat hil­li­tys­ti Kuu­sa­mos­sa, korona vesitti suun­ni­tel­mat ky­lä­kier­rok­ses­ta

05.09.2021 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Onko vierailla planeetoilla elämää?

Lai­na­vink­ki: Onko vie­rail­la pla­nee­toil­la elämää?

04.09.2021 04:00
Tilaajille
Leena –  laululintunen

Leena – lau­lu­lin­tu­nen

03.09.2021 04:00
Tilaajille
Yhteistyö tuottajien kanssa esille: Perjantaina on lähiruokapäivä monen kunnan ruokapalvelupisteissä

Yh­teis­työ tuot­ta­jien kanssa esille: Per­jan­tai­na on lä­hi­ruo­ka­päi­vä monen kunnan ruo­ka­pal­ve­lu­pis­teis­sä

02.09.2021 19:00
Tilaajille
Thaimaalainen ravintola Kitkantielle – Yrittäjäpari tykästyi Kuusamoon, muutti Äänekoskelta ja vuokrasi tilan:  "Meillä on kolme periaatetta: hyvä ruoka, ystävällinen palvelu ja hyvä hygieniataso"

Thai­maa­lai­nen ra­vin­to­la Kit­kan­tiel­le – Yrit­tä­jä­pa­ri ty­käs­tyi Kuu­sa­moon, muutti Ää­ne­kos­kel­ta ja vuok­ra­si tilan:  "Meillä on kolme pe­riaa­tet­ta: hyvä ruoka, ys­tä­väl­li­nen palvelu ja hyvä hy­gie­nia­ta­so"

02.09.2021 15:00 3
Tilaajille
Uusi matkailualan johtamisohjelma johto- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjinä toimiville naisille käynnistyy Oulun ammattikorkeakoulussa

Uusi mat­kai­lu­alan joh­ta­mis­oh­jel­ma johto- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä tai yrit­tä­ji­nä toi­mi­vil­le nai­sil­le käyn­nis­tyy Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

31.08.2021 09:50
Tilaajille
"Haaveenahan olisi palkata huoltomies siihen huoltoauton rattiin" – Posiolainen Jouni Kulojärvi vaihtoi keikkatyöstä oman pajan yrittäjäksi

"Haa­vee­na­han olisi palkata huol­to­mies siihen huol­to­au­ton rat­tiin" – Po­sio­lai­nen Jouni Ku­lo­jär­vi vaihtoi keik­ka­työs­tä oman pajan yrit­tä­jäk­si

31.08.2021 04:00
Tilaajille
Paljonko maksoi kirkon rakentaminen nykyrahassa? Entä mitä poikkeavaa Kuusamon kirkossa on muihin Suomen kirkkoihin verrattuna? – Lue vastaukset lääninrovasti Tuomo Törmäsen juhlaesitelmästä

Pal­jon­ko maksoi kirkon ra­ken­ta­mi­nen ny­ky­ra­has­sa? Entä mitä poik­kea­vaa Kuu­sa­mon kir­kos­sa on muihin Suomen kirk­koi­hin ver­rat­tu­na? – Lue vas­tauk­set lää­nin­ro­vas­ti Tuomo Tör­mä­sen juh­la­esi­tel­mäs­tä

30.08.2021 10:25
Tilaajille
"Juhla yhtä ihana kuin sääkin" – Kuusamon kirkon 70-vuotisjuhlaa vietettiin tänään

"Juhla yhtä ihana kuin sääkin" – Kuu­sa­mon kirkon 70-vuo­tis­juh­laa vie­tet­tiin tänään

29.08.2021 18:41 2
Tilaajille
"Ne olivat viimeisiä palveluksia rakkailleni" – Tuukka Kyllöselle on tärkeää, että hän sai soittaa urkuja hautajaisissa: Viisi ihmistä kertoo muistonsa 70 vuotta täyttävästä Kuusamon kirkosta

"Ne olivat vii­mei­siä pal­ve­luk­sia rak­kail­le­ni" – Tuukka Kyl­lö­sel­le on tär­keää, että hän sai soittaa urkuja hau­ta­jai­sis­sa: Viisi ihmistä kertoo muis­ton­sa 70 vuotta täyt­tä­väs­tä Kuu­sa­mon kir­kos­ta

26.08.2021 19:00
Tilaajille
Lapsuuden ninjaleikit ja opettajan kaunis palaute kannustivat kirjoittamaan laajan tarinan – kuusamolaissyntyinen Emmi Mustaniemi sai kustannussopimuksen nuorten fantasiakirjastaan

Lap­suu­den nin­ja­lei­kit ja opet­ta­jan kaunis palaute kan­nus­ti­vat kir­joit­ta­maan laajan tarinan – kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­nen Emmi Mus­ta­nie­mi sai kus­tan­nus­so­pi­muk­sen nuorten fan­ta­sia­kir­jas­taan

23.08.2021 11:00
Tilaajille
Kiireisin aika taivalkoskelaisen Katja Huurinaisen yrityksessä kestää vuosittain lokakuulta huhtikuun loppuun – kun hän haluaa itse rentoutua, hän menee vaikka omalle turpaterapeutille

Kii­rei­sin aika tai­val­kos­ke­lai­sen Katja Huu­ri­nai­sen yri­tyk­ses­sä kestää vuo­sit­tain lo­ka­kuul­ta huh­ti­kuun loppuun – kun hän haluaa itse ren­tou­tua, hän menee vaikka omalle tur­pa­te­ra­peu­til­le

21.08.2021 17:00
Tilaajille