Ihmiset

Osaisitko opettaa ulkomaalaisille onnellisuutta? Onnellisuuskouluun etsitään nyt opettajia

Osai­sit­ko opettaa ul­ko­maa­lai­sil­le on­nel­li­suut­ta? On­nel­li­suus­kou­luun et­si­tään nyt opet­ta­jia

15:30
”Milloin kaupunki lunastaa lupauksensa uudesta koulusta?”- Määttälän koulun oppilaiden vanhemmat kysyvät kaupungilta miettien miksi kaupunki toimii vastoin omia linjauksiaan

”Mil­loin kau­pun­ki lu­nas­taa lu­pauk­sen­sa uudesta kou­lus­ta?”- Määt­tä­län koulun op­pi­lai­den van­hem­mat kysyvät kau­pun­gil­ta miet­tien miksi kau­pun­ki toimii vastoin omia lin­jauk­siaan

12:05
Tilaajille
1970-luvulla koko kylä innostui Taivalkoskella mukaan teatteriin ja vieläkin toiminta on vireää: 4000 asukkaan kunnassa on kaksi katettua kesäteatteria ja vireä näyttelijäkaarti

1970-lu­vul­la koko kylä in­nos­tui Tai­val­kos­kel­la mukaan teat­te­riin ja vie­lä­kin toi­min­ta on vireää: 4000 asuk­kaan kun­nas­sa on kaksi ka­tet­tua ke­sä­teat­te­ria ja vireä näyt­te­li­jä­kaar­ti

27.01.2020 15:00
Tilaajille
Näetkö painajaisia? Kerro niistä tutkijoille nyt!

Näetkö pai­na­jai­sia? Kerro niistä tut­ki­joil­le nyt!

26.01.2020 20:14
Hunajaa, höyryhengitystä ja muita kotikonsteja avuksi yskään – ilman reseptiä myytävien yskänlääkkeiden teho on keuhkolääkärin mielestä kyseenalainen

Hu­na­jaa, höy­ry­hen­gi­tys­tä ja muita ko­ti­kons­te­ja avuksi yskään – ilman re­sep­tiä myy­tä­vien ys­kän­lääk­kei­den teho on keuh­ko­lää­kä­rin mie­les­tä ky­seen­alai­nen

26.01.2020 05:00
Tilaajille
"Kaverit eivät millään meinanneet uskoa tätä, luulivat vitsiksi" – Rob Pepper ja yksitoista muuta kanadalaista matkustivat Rukalle pipolätkäilemään

"Ka­ve­rit eivät millään mei­nan­neet uskoa tätä, luu­li­vat vit­sik­si" – Rob Pepper ja yk­si­tois­ta muuta ka­na­da­lais­ta mat­kus­ti­vat Rukalle pi­po­lät­käi­le­mään

25.01.2020 05:00
Suomi-Kanada pipolätkän ystävyysottelu

Suo­mi-Ka­na­da pi­po­lät­kän ys­tä­vyys­ot­te­lu

24.01.2020 14:23
Haaveiletko häistä iglukappelissa tai haluatko vain helposti muistettavan hääpäivän? - 22.2.2020 Kuusamossa pääsee naimisiin vähin järjestelyin vaikka luonnon keskellä: "Meillä papit ovat tottuneet vihkimään karvalakki syvällä päässä"

Haa­vei­let­ko häistä ig­lu­kap­pe­lis­sa tai ha­luat­ko vain hel­pos­ti muis­tet­ta­van hää­päi­vän? - 22.2.2020 Kuu­sa­mos­sa pääsee nai­mi­siin vähin jär­jes­te­lyin vaikka luonnon kes­kel­lä: "Meillä papit ovat tot­tu­neet vih­ki­mään kar­va­lak­ki syvällä päässä"

24.01.2020 05:00
Unto Petrelius, 82, jäi leskeksi kuusi vuotta sitten, mutta löysi sisältöä elämäänsä uusista harrastuksista: "Se oli sitten saman tien menoa"

Unto Pet­re­lius, 82, jäi les­kek­si kuusi vuotta sitten, mutta löysi si­säl­töä elä­mään­sä uusista har­ras­tuk­sis­ta: "Se oli sitten saman tien menoa"

23.01.2020 17:00
Tilaajille
Pikkulasten vanhemmat ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut samanikäiset aikuiset - Tutkija kritisoi mediaa: "Mediasta välittyy usein hyvin raskas kuva pikkulapsiperheiden arjesta"

Pik­ku­las­ten van­hem­mat ovat tyy­ty­väi­sem­piä elä­mään­sä kuin muut sa­man­ikäi­set ai­kui­set - Tutkija kri­ti­soi mediaa: "Me­dias­ta vä­lit­tyy usein hyvin raskas kuva pik­ku­lap­si­per­hei­den ar­jes­ta"

23.01.2020 11:55
Testasimme Rukan uuden ravintolan, ja se ansaitsee suitsutusta: Ruoka on sopivan rouheaa, ja mahdollisimman paljon tehdään paikan päällä

Tes­ta­sim­me Rukan uuden ra­vin­to­lan, ja se an­sait­see suit­su­tus­ta: Ruoka on sopivan rou­heaa, ja mah­dol­li­sim­man paljon tehdään paikan päällä

22.01.2020 17:03
Tilaajille
Posion seurakunnassa rivakoita muutoksia: Viisikymppinen voi vielä vaihtaa ja eläkkeeltä voi palata töihin

Posion seu­ra­kun­nas­sa ri­va­koi­ta muu­tok­sia: Vii­si­kymp­pi­nen voi vielä vaihtaa ja eläk­keel­tä voi palata töihin

21.01.2020 05:00
Tilaajille
Alexander Stubb lomaili Posiolla ja suitsuttaa paikkakuntaa estoitta: "Olen löytänyt täydellisen luonnonrauhan"

Ale­xan­der Stubb lomaili Po­siol­la ja suit­sut­taa paik­ka­kun­taa es­toit­ta: "Olen löy­tä­nyt täy­del­li­sen luon­non­rau­han"

20.01.2020 08:50
Hui, mikä vauhti! Krista ja Zlatan ovat lentävä pari hiihtoladulla – meno palkittiin SM-mitaleilla

Hui, mikä vauhti! Krista ja Zlatan ovat lentävä pari hiih­to­la­dul­la – meno pal­kit­tiin SM-mi­ta­leil­la

19.01.2020 12:00
Muikkuvisa: Mikä kunta saa vuonna 2020 eniten valtionosuuksia asukasta kohti?

Muik­ku­vi­sa: Mikä kunta saa vuonna 2020 eniten val­tion­osuuk­sia asu­kas­ta kohti?

18.01.2020 19:32
Muikkulaatikko: Sussexin herttua kuulostaa näin koillismaalaisittain samalta kuin Tussuvaaran sulttaani

Muik­ku­laa­tik­ko: Sus­se­xin herttua kuu­los­taa näin koil­lis­maa­lai­sit­tain samalta kuin Tus­su­vaa­ran sult­taa­ni

18.01.2020 18:00
Ruka näyttäytyy väreissä - "Tätä et muualla Suomessa näe"

Ruka näyt­täy­tyy vä­reis­sä - "Tätä et muualla Suo­mes­sa näe"

18.01.2020 17:00
Polar Night Light Festival alkoi Rukalla.

Polar Night Light Fes­ti­val alkoi Ru­kal­la.

17.01.2020 17:00
Oulangan reposet tanssivat Mikko Halvarin kuvissa: "Täysikuu, itsenäisyyspäivä, revontulet, tykkypuut ja Päähkänäkallio oli äärielämys"

Ou­lan­gan reposet tans­si­vat Mikko Hal­va­rin ku­vis­sa: "Täy­si­kuu, it­se­näi­syys­päi­vä, re­von­tu­let, tyk­ky­puut ja Pääh­kä­nä­kal­lio oli ää­rie­lä­mys"

17.01.2020 12:46
Tilaajille
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

17.01.2020 12:00
Tilaajille
Koillissanomien digiopastus Kuusamossa: Uusi taito haltuun kahvin kera

Koil­lis­sa­no­mien di­gi­opas­tus Kuu­sa­mos­sa: Uusi taito haltuun kahvin kera

16.01.2020 19:00
Ulla Ingalsuo-Laaksonen Kuusamon kulttuuritoimenjohtajaksi – "Viiden vuoden päästä kulttuuri on osa arkea"

Ulla In­gal­suo-Laak­so­nen Kuu­sa­mon kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­jak­si – "Viiden vuoden päästä kult­tuu­ri on osa arkea"

16.01.2020 17:21
Tutustu uuteen kulttuurijohtajaan: Ulla Ingalsuo-Laaksonen uskoo yhteistyön voimaan: "Yhdessä saadaan mahdottomaltakin tuntuva tehtävä mahdolliseksi"

Tutustu uuteen kult­tuu­ri­joh­ta­jaan: Ulla In­gal­suo-Laak­so­nen uskoo yh­teis­työn voi­maan: "Yh­des­sä saadaan mah­dot­to­mal­ta­kin tuntuva tehtävä mah­dol­li­sek­si"

16.01.2020 16:15
"Taiteilijakaarti laajentaa ensi kertaa ulkomaille" – valofestivaali Polar Night Light Festival valaisee Rukan perjantaista lähtien

"Tai­tei­li­ja­kaar­ti laa­jen­taa ensi kertaa ul­ko­mail­le" – va­lo­fes­ti­vaa­li Polar Night Light Fes­ti­val va­lai­see Rukan per­jan­tais­ta lähtien

15.01.2020 15:28
Sanna Keskisestä tulee Kalevan uusi vastaava päätoimittaja

Sanna Kes­ki­ses­tä tulee Kalevan uusi vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja

14.01.2020 14:55
Kuusamon näyttämöllä suuria suunnitelmia - uusi kesäteatteri ja oma show

Kuu­sa­mon näyt­tä­möl­lä suuria suun­ni­tel­mia - uusi ke­sä­teat­te­ri ja oma show

10.01.2020 18:11

Kou­ta­nie­men kuvia kan­sal­lis­mu­seos­sa - museot kaik­kien aikojen kä­vi­jä­en­nä­tyk­seen viime vuonna

07.01.2020 05:00

On­nis­tuu­ko mos­haa­mi­nen ja neu­lo­mi­nen yhtä aikaa? - Hea­vy­neu­lon­nan mm-ki­soi­hin haetaan osal­lis­tu­jia

27.12.2019 10:00

Rimp­pa­rem­mi esiin­tyy Po­siol­la - luvassa tans­si­teat­te­ria ja Brelin tuo­tan­non helmiä

26.11.2019 11:00
Kulttuuriohjelmien tarjonta lisääntynyt Posiolla - Lapsiperheet keskiössä tänä vuonna

Kult­tuu­ri­oh­jel­mien tar­jon­ta li­sään­ty­nyt Po­siol­la - Lap­si­per­heet kes­kiös­sä tänä vuonna

25.11.2019 09:00