Ihmiset

Kuusamon perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Esko Törmänen on menehtynyt
Tilaajille

Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Esko Tör­mä­nen on me­neh­ty­nyt

12.06.2021 17:00 5
Afrikkalainen nykytaide tuli Kuusamoon yli kuudenkymmenen teoksen voimin – kuraattori: "Ensimmäinen vastaava näyttely Suomessa koskaan"

Af­rik­ka­lai­nen ny­ky­tai­de tuli Kuu­sa­moon yli kuu­den­kym­me­nen teoksen voimin – ku­raat­to­ri: "En­sim­mäi­nen vas­taa­va näyt­te­ly Suo­mes­sa kos­kaan"

12.06.2021 15:00
Tilaajille
Avoimet kylät -päivä tänään lauantaina – Tapahtumia Kuusamossa ja Taivalkoskella

Avoimet kylät -päivä tänään lauan­tai­na – Ta­pah­tu­mia Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la

12.06.2021 04:00 1
Tilaajille
Osta pois, sanoi Hiltulan Heikki jo vuosia sitten – Tiermas ynnäili ja nyt retro Retki-Etappi heräsi henkiin: Yrittäjäkaksikko suunnittelee jo retkireppujen vuokraamista ja syksyn metsästysretkiä

Osta pois, sanoi Hil­tu­lan Heikki jo vuosia sitten – Tiermas ynnäili ja nyt retro Ret­ki-Etap­pi heräsi hen­kiin: Yrit­tä­jä­kak­sik­ko suun­nit­te­lee jo ret­ki­rep­pu­jen vuok­raa­mis­ta ja syksyn met­säs­tys­ret­kiä

11.06.2021 11:01
Tilaajille
Pyhän päärynän legenda Koillismaalle – Säilättäret tänään Jokijärvellä

Pyhän pää­ry­nän legenda Koil­lis­maal­le – Säi­lät­tä­ret tänään Jo­ki­jär­vel­lä

10.06.2021 04:00
Tilaajille
Nilon koulun ysiluokkalaisista ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen haki useampi kuin lukioon – Kuusamon ulkopuolisista opinahjoista suosituin löytyy naapuripitäjästä

Nilon koulun ysi­luok­ka­lai­sis­ta en­si­si­jai­ses­ti am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen haki useampi kuin lukioon – Kuu­sa­mon ul­ko­puo­li­sis­ta opin­ah­jois­ta suo­si­tuin löytyy naa­pu­ri­pi­tä­jäs­tä

09.06.2021 19:00
Tilaajille
Kai Lehtinen polkee 11 kilometriä ja ilmestyy paikalle yllätysten kanssa: Kauppa-autossa on erotiikkaa, rakkautta ja retoriikkaa – ja ei kuollut bändi

Kai Leh­ti­nen polkee 11 ki­lo­met­riä ja il­mes­tyy pai­kal­le yl­lä­tys­ten kanssa: Kaup­pa-au­tos­sa on ero­tiik­kaa, rak­kaut­ta ja re­to­riik­kaa – ja ei kuollut bändi

09.06.2021 11:00
Tilaajille
Koillismaan oppilaitoksissa jaettu stipendejä ja tunnustuksia – katso tästä nimiä

Koil­lis­maan op­pi­lai­tok­sis­sa jaettu sti­pen­de­jä ja tun­nus­tuk­sia – katso tästä nimiä

08.06.2021 15:01
Tilaajille
Sängyn pohjalta voittajan keltaiseen paitaan – ylioppilaat juhlivat Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella

Sängyn poh­jal­ta voit­ta­jan kel­tai­seen paitaan – yli­op­pi­laat juh­li­vat Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la

05.06.2021 17:58
Tilaajille
Tolpanniemen koulun väki kyllästyi epäsiistiin kierrätyspisteeseen viereisellä tontilla ja tarttui toimeen: "Ehkä näitä ei enää töhrittäisi, kun ihmiset näkee, että me on nähty vaivaa"

Tol­pan­nie­men koulun väki kyl­läs­tyi epä­siis­tiin kier­rä­tys­pis­tee­seen vie­rei­sel­lä ton­til­la ja tarttui toi­meen: "Ehkä näitä ei enää töh­rit­täi­si, kun ihmiset näkee, että me on nähty vaivaa"

05.06.2021 04:00 1
Tilaajille
Katso tästä Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipisteen stipendien saajat

Katso tästä Kainuun am­mat­ti­opis­ton Kuu­sa­mon toi­mi­pis­teen sti­pen­dien saajat

04.06.2021 16:00 3
Tilaajille
Kuusamon musiikkiopistoon valittiin oppilaita – katso tästä nimet

Kuu­sa­mon mu­siik­ki­opis­toon va­lit­tiin op­pi­lai­ta – katso tästä nimet

04.06.2021 12:52
Tilaajille
Enta Airisniemi valmistui lähihoitajaksi Taivalkoskelta ja työllistyi kotikuntaansa Posiolle: "Työssä mielenkiintoista on se, että ei tiedä minkälainen seikkailu on tänä päivänä"

Enta Ai­ris­nie­mi val­mis­tui lä­hi­hoi­ta­jak­si Tai­val­kos­kel­ta ja työl­lis­tyi ko­ti­kun­taan­sa Po­siol­le: "Työssä mie­len­kiin­tois­ta on se, että ei tiedä min­kä­lai­nen seik­kai­lu on tänä päi­vä­nä"

03.06.2021 19:00
Tilaajille
Kainuun ammattiopistosta valmistuu opiskelijoita ammattiin kolmelta paikkakunnalta – katso täältä lista valmistuneista

Kainuun am­mat­ti­opis­tos­ta val­mis­tuu opis­ke­li­joi­ta am­mat­tiin kol­mel­ta paik­ka­kun­nal­ta – katso täältä lista val­mis­tu­neis­ta

03.06.2021 15:54
Tilaajille
"Myös teologian puolella koulutukseen ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät kysymykset kiinnostavat" – kuusamolaislähtöisellä Kaisa Viinikalla on aineenopettajan, rehtorin ja papin kelpoisuus, ja äsken hän väitteli tohtoriksi uskonnonopetuksesta

"Myös teo­lo­gian puo­lel­la kou­lu­tuk­seen ja am­ma­til­li­seen osaa­mi­seen liit­ty­vät ky­sy­myk­set kiin­nos­ta­vat" – kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sel­lä Kaisa Vii­ni­kal­la on ai­nee­no­pet­ta­jan, reh­to­rin ja papin kel­poi­suus, ja äsken hän väit­te­li toh­to­rik­si us­kon­non­ope­tuk­ses­ta

02.06.2021 11:00
Tilaajille
Qstock julkisti lisää esiintyjiä: lauantaina lavalla nähdään muun muassa brittipopbändi Suede sekä Apocalyptica

Qstock jul­kis­ti lisää esiin­ty­jiä: lauan­tai­na lavalla nähdään muun muassa brit­ti­pop­bän­di Suede sekä Apo­ca­lyp­ti­ca

02.06.2021 09:31
Taaperot coolisti arskoissa – lapsen silmät on syytä suojata auringon UV-valolta heti keväästä alkaen

Taa­pe­rot coo­lis­ti ars­kois­sa – lapsen silmät on syytä suojata au­rin­gon UV-va­lol­ta heti ke­vääs­tä alkaen

30.05.2021 13:21
Tilaajille
"Enää mielessä ei pyöri suuria, vaan ihan tavallisia arkipäiväisiä asioita" – Margit Puustjärvi täyttää tänään 90 vuotta

"Enää mie­les­sä ei pyöri suuria, vaan ihan ta­val­li­sia ar­ki­päi­väi­siä asioi­ta" – Margit Puust­jär­vi täyttää tänään 90 vuotta

28.05.2021 15:00 4
Tilaajille
Koko perheen kevättapahtuma Kuusamossa lauantaina – Matkailualan opiskelijat: "Vallitseva aika on opettanut pitkäjänteisyyttä"

Koko perheen ke­vät­ta­pah­tu­ma Kuu­sa­mos­sa lauan­tai­na – Mat­kai­lu­alan opis­ke­li­jat: "Val­lit­se­va aika on opet­ta­nut pit­kä­jän­tei­syyt­tä"

28.05.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkoskella otetaan digiloikka kotihoidossa – hanke tuo digilaitteet ikäihmisten arkeen

Tai­val­kos­kel­la otetaan di­gi­loik­ka ko­ti­hoi­dos­sa – hanke tuo di­gi­lait­teet ikä­ih­mis­ten arkeen

25.05.2021 19:06
Tilaajille
Itseään ei voi paeta – musiikki toimii elämän peilinä kuusamolaistaustaisille Sami Heikkilälle ja Anssi Alajuumalle

Itseään ei voi paeta – mu­siik­ki toimii elämän peilinä kuu­sa­mo­lais­taus­tai­sil­le Sami Heik­ki­läl­le ja Anssi Ala­juu­mal­le

25.05.2021 19:00
Tilaajille
Kuusamolainen Liisa näki matkaoppaana Espanjassa kuolemaa ja sai osakseen huorittelua – Lintukoto veti puoleensa ja nyt hän työskentelee parturi-kampaajana Kuusamossa: ”Olen kuitenkin tällainen metsän hippiäinen”

Kuu­sa­mo­lai­nen Liisa näki mat­ka­op­paa­na Es­pan­jas­sa kuo­le­maa ja sai osak­seen huo­rit­te­lua – Lin­tu­ko­to veti puo­leen­sa ja nyt hän työs­ken­te­lee par­tu­ri-kam­paa­ja­na Kuu­sa­mos­sa: ”Olen kui­ten­kin täl­lai­nen metsän hip­piäi­nen”

25.05.2021 11:37 1
Tilaajille
Tuore ylioppilas Sanja Tyynelä haluaa haastaa itseään jatkossakin, ja seuraavaksi hän tekee niin armeijassa: "Yksi tavoite on nyt elää hetkessä"

Tuore yli­op­pi­las Sanja Tyynelä haluaa haastaa itseään jat­kos­sa­kin, ja seu­raa­vak­si hän tekee niin ar­mei­jas­sa: "Yksi tavoite on nyt elää het­kes­sä"

20.05.2021 19:00 1
Tilaajille
Taivalkoskelaislähtöisen, jo edesmenneen Henne Tynin taidetta esillä Päätalo-keskuksessa: "Tyni maalasi enimmäkseen maisemakuvia Taivalkoskelta, Lapista ja Iin rannoilta"

Tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen, jo edes­men­neen Henne Tynin tai­det­ta esillä Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa: "Tyni maalasi enim­mäk­seen mai­se­ma­ku­via Tai­val­kos­kel­ta, Lapista ja Iin ran­noil­ta"

20.05.2021 13:12
Tilaajille
Kuusamossa raatataan toisen kohtaamisesta: "Kohtaaminen on kaiken inhimillisen kanssakäymisen perusta" – Hyppää langoille tänä iltana

Kuu­sa­mos­sa raa­ta­taan toisen koh­taa­mi­ses­ta: "Koh­taa­mi­nen on kaiken in­hi­mil­li­sen kans­sa­käy­mi­sen pe­rus­ta" – Hyppää lan­goil­le tänä iltana

20.05.2021 11:15
Tilaajille
Kuusamo City Triathlon kisataan elokuussa – kisaa tosissaan tai nappaa luovuuspisteet Villi kortti -luokassa

Kuusamo City Triath­lon ki­sa­taan elo­kuus­sa – kisaa to­sis­saan tai nappaa luo­vuus­pis­teet Villi kortti -luo­kas­sa

19.05.2021 13:34
Tilaajille
Tässä ovat Koillismaan uudet ylioppilaat – katso ketkä 82 nuorta saavat painaa valkolakin päähänsä Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella

Tässä ovat Koil­lis­maan uudet yli­op­pi­laat – katso ketkä 82 nuorta saavat painaa val­ko­la­kin pää­hän­sä Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la

18.05.2021 12:34 3
Tilaajille
LC Kuusamo Pohjanakat pyytää ostamaan yhden ylimääräisen tuotteen, jolla autetaan lapsia ja perheitä

LC Kuusamo Poh­jan­akat pyytää os­ta­maan yhden yli­mää­räi­sen tuot­teen, jolla au­te­taan lapsia ja per­hei­tä

18.05.2021 04:00
Tilaajille
Valokuvan aitous ja taiteellinen luovuus yhdistyvät Annamari Kemppaisen satumaisissa teoksissa, joilla hän menestyi kansainvälisessä kilpailussa – "Minua kiehtoo ihmisten ja eläinten välinen yhteys"

Va­lo­ku­van aitous ja tai­teel­li­nen luovuus yh­dis­ty­vät An­na­ma­ri Kemp­pai­sen sa­tu­mai­sis­sa teok­sis­sa, joilla hän me­nes­tyi kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa – "Minua kiehtoo ih­mis­ten ja eläin­ten välinen yhteys"

16.05.2021 17:00
Tilaajille
Kunnanjohtaja Pekka Jääskö kaatuneitten muistopäivänä: "Erityisesti isoisäni, upseerin kertomukset sotatoimista ja taistelukokemukset jäivät mieleen matkoilla Posiolta Rovaniemelle"

Kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vä­nä: "E­ri­tyi­ses­ti isoi­sä­ni, up­see­rin ker­to­muk­set so­ta­toi­mis­ta ja tais­te­lu­ko­ke­muk­set jäivät mieleen mat­koil­la Po­siol­ta Ro­va­nie­mel­le"

16.05.2021 13:00
Tilaajille