Ihmiset

”Välillä tuntuu, että Suomi määrittää itseään talvi- ja jatkosodan kautta” –Terhi Törmälehto kirjoitti kirjan Taavi-isoisästään, sotasankaruudesta ja sen varjopuolista
Tilaajille

”Vä­lil­lä tuntuu, että Suomi mää­rit­tää itseään talvi- ja jat­ko­so­dan kautta” –Terhi Tör­mä­leh­to kir­joit­ti kirjan Taa­vi-isoi­säs­tään, so­ta­san­ka­ruu­des­ta ja sen var­jo­puo­lis­ta

08.04.2021 19:00
Haluatko oppia kiipeilyn ohjaajaksi? Posio kustantaa koulutuksen neljälle

Ha­luat­ko oppia kii­pei­lyn oh­jaa­jak­si? Posio kus­tan­taa kou­lu­tuk­sen nel­jäl­le

07.04.2021 15:00
Tilaajille
Rukan kevätrieha Spring Break ei tänä keväänä toteudu – tapahtuma siirtyy huhtikuulle 2022

Rukan ke­vät­rie­ha Spring Break ei tänä keväänä toteudu – ta­pah­tu­ma siirtyy huh­ti­kuul­le 2022

07.04.2021 13:03
Tilaajille
Arttu Osola kertoo teoksestaan "Mummo matkalla vuorelle".

Arttu Osola kertoo teok­ses­taan "Mummo mat­kal­la vuo­rel­le".

07.04.2021 11:00
Tilaajille
Pirjo Osola lukee katkelman hänen vasta ilmestyneestä Ajatusteni kukkamaa -runokirjasta.

Pirjo Osola lukee kat­kel­man hänen vasta il­mes­ty­nees­tä Aja­tus­te­ni kuk­ka­maa -ru­no­kir­jas­ta.

08.04.2021 09:49
Tilaajille
Jokainen oppija on aivan yhtä arvokas – Kuusamosta kotoisin oleva Merja Paloniemi ottaa selkoa omasta potentiaalista, vaikka kritiikkiäkin tulee ja rakentaa mökkiä Vanttajajärvelle

Jo­kai­nen oppija on aivan yhtä arvokas – Kuu­sa­mos­ta ko­toi­sin oleva Merja Pa­lo­nie­mi ottaa selkoa omasta po­ten­tiaa­lis­ta, vaikka kri­tiik­kiä­kin tulee ja ra­ken­taa mökkiä Vant­ta­ja­jär­vel­le

02.04.2021 09:00
Tilaajille
Kuusamon Taidetuen uusi puheenjohtaja kuluttaa taidetta enemmän kuin tuottaa sitä – Näkee kulttuuria myös perinteisten raamien ulkopuolella: "Ensin vaapun täytyy voittaa kalastajan luottamus"

Kuu­sa­mon Tai­de­tuen uusi pu­heen­joh­ta­ja ku­lut­taa tai­det­ta enemmän kuin tuottaa sitä – Näkee kult­tuu­ria myös pe­rin­teis­ten raamien ul­ko­puo­lel­la: "Ensin vaapun täytyy voittaa ka­las­ta­jan luot­ta­mus"

31.03.2021 19:00
Tilaajille
Juhani Kinnusen valokuvakokoelmaa digitoidaan ja se tuo palan paikallishistoriaa uudelle vuosikymmenelle –Katso, miltä historialliset valokuvat näyttävät!

Juhani Kin­nu­sen va­lo­ku­va­ko­koel­maa di­gi­toi­daan ja se tuo palan pai­kal­lis­his­to­riaa uudelle vuo­si­kym­me­nel­le –Katso, miltä his­to­rial­li­set va­lo­ku­vat näyt­tä­vät!

30.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Tyttöjen autismi jää pimentoon – oululainen Anna-Reeta Pakarinen sai diagnoosin vasta aikuisena

Tyt­tö­jen autismi jää pi­men­toon – ou­lu­lai­nen An­na-Ree­ta Pa­ka­ri­nen sai diag­noo­sin vasta ai­kui­se­na

29.03.2021 19:00
Tilaajille
"Kun huomasin, että tehtävä on avoinna nimenomaan Kuusamossa, se tuntui lähinnä kohtalolta" – Suvi Peltola kohtaa nuoria eEtsivänä pääasiassa digitaalisissa toimintaympäristöissä

"Kun huo­ma­sin, että tehtävä on avoinna ni­men­omaan Kuu­sa­mos­sa, se tuntui lähinnä koh­ta­lol­ta" – Suvi Peltola kohtaa nuoria eEt­si­vä­nä pää­asias­sa di­gi­taa­li­sis­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­töis­sä

25.03.2021 11:00
Tilaajille
Petri Vartiaisen uutuuskirja Isän linnoitus on nyt julkaistu – "Sinulta opin, että isän paikka on kotona"

Petri Var­tiai­sen uu­tuus­kir­ja Isän lin­noi­tus on nyt jul­kais­tu – "Si­nul­ta opin, että isän paikka on kotona"

25.03.2021 04:01
Tilaajille
Yritysten pitää kertoa palveluista – Bloggari Sanna Kalmari: "Esteettömyys otettu huomioon matkailukohteissa, mutta  sitä ei asiakkaille aina kerrota"

Yri­tys­ten pitää kertoa pal­ve­luis­ta – Blog­ga­ri Sanna Kal­ma­ri: "Es­teet­tö­myys otettu huo­mioon mat­kai­lu­koh­teis­sa, mutta sitä ei asiak­kail­le aina ker­ro­ta"

24.03.2021 04:00
Tilaajille
Miljoonabisnestä pyörittävä Niklas Nukari muutti Rukalle ja löysi kadoksissa olleen innovatiivisuuden: "Täällä ollessani olen hoksannnut, miten menestymistä on niin monella mittarilla"

Mil­joo­na­bis­nes­tä pyö­rit­tä­vä Niklas Nukari muutti Rukalle ja löysi ka­dok­sis­sa olleen in­no­va­tii­vi­suu­den: "Täällä ol­les­sa­ni olen hok­sann­nut, miten me­nes­ty­mis­tä on niin monella mit­ta­ril­la"

21.03.2021 17:00
Tilaajille
Viimeiset päivät kirkon ympärillä – Taivalkosken seurakunta houkuttelee ihmisiä koronan keskeltä ulos: pääsiäisvaelluksella älyteknologiaa ja lumihauta

Vii­mei­set päivät kirkon ym­pä­ril­lä – Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta hou­kut­te­lee ihmisiä koronan kes­kel­tä ulos: pää­siäis­vael­luk­sel­la äly­tek­no­lo­giaa ja lu­mi­hau­ta

21.03.2021 04:00
Tilaajille
Kuolan suomalaisten historia joutui FSB:n sensuuriin – Agnessa Haikaran kirja takavarikoitiin ja nyt hän pelkää saavansa rikossyytteen

Kuolan suo­ma­lais­ten his­to­ria joutui FSB:n sen­suu­riin – Agnessa Hai­ka­ran kirja ta­ka­va­ri­koi­tiin ja nyt hän pelkää saa­van­sa ri­kos­syyt­teen

20.03.2021 12:00 1
Tilaajille
Taivalkoskelaislähtöisen Anna-Liisa Ahokummun romaani äidiksi tulemisesta pitää sisällään omakohtaisia kokemuksia synnytysväkivallasta: "Ajattelin jopa, että minulle oli valehdeltu, jätetty jotain olennaista elämästä kertomatta"

Tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen An­na-Lii­sa Aho­kum­mun romaani äidiksi tu­le­mi­ses­ta pitää si­säl­lään oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia syn­ny­tys­vä­ki­val­las­ta: "A­jat­te­lin jopa, että minulle oli va­leh­del­tu, jätetty jotain olen­nais­ta elä­mäs­tä ker­to­mat­ta"

20.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Zonelive kerää ”lauluhullut” yhteen  – luvassa jutustelua ja artistivieraita: ”Meillekin mukavampi tehdä tällaisia kuin olla koko ajan synkällä mielellä"

Zo­ne­li­ve kerää ”lau­lu­hul­lut” yhteen – luvassa ju­tus­te­lua ja ar­tis­ti­vie­rai­ta: ”Meil­le­kin mu­ka­vam­pi tehdä täl­lai­sia kuin olla koko ajan syn­käl­lä mie­lel­lä"

19.03.2021 15:00
Tilaajille
Emerituspiispa Samuel Salmi rohkaisee pappeja avoimeen keskusteluun – "Jos keskustelua käydään syyttävään sävyyn, vinoillen, haavoja tulee enemmän"

Eme­ri­tus­piis­pa Samuel Salmi roh­kai­see pappeja avoi­meen kes­kus­te­luun – "Jos kes­kus­te­lua käydään syyt­tä­vään sävyyn, vi­noil­len, haavoja tulee enem­män"

19.03.2021 06:00
Tilaajille
Tolonen ja Turpeinen jatkavat rehtoritehtävissä Taivalkoskella – vuosia jatkunut virkajärjestely on toiminut hyvin

Tolonen ja Tur­pei­nen jat­ka­vat reh­to­ri­teh­tä­vis­sä Tai­val­kos­kel­la – vuosia jat­ku­nut vir­ka­jär­jes­te­ly on toi­mi­nut hyvin

18.03.2021 19:00 1
Tilaajille
Laaja tutkimus selvitti 35-vuotiaiden pohjoissuomalaisten naisten terveyttä – kivuliaatkin gynekologiset ongelmat jäävät usein huomaamatta

Laaja tut­ki­mus sel­vit­ti 35-vuo­tiai­den poh­jois­suo­ma­lais­ten naisten ter­veyt­tä – ki­vu­liaat­kin gy­ne­ko­lo­gi­set on­gel­mat jäävät usein huo­maa­mat­ta

18.03.2021 11:39
Tilaajille
Kuusamoon 14 huomionosoitusta ja ylennystä Taivalkoskelle yksi, katso tästä nimet – Rajavartiolaitoksen vuosipäivää vietetään koronarajoitusten mukaan

Kuu­sa­moon 14 huo­mion­osoi­tus­ta ja ylen­nys­tä Tai­val­kos­kel­le yksi, katso tästä nimet – Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen vuo­si­päi­vää vie­te­tään ko­ro­na­ra­joi­tus­ten mukaan

17.03.2021 16:38
Tilaajille
Pauli Jaakkola on kuollut – "Hän jätti ison jäljen"

Pauli Jaak­ko­la on kuollut – "Hän jätti ison jäljen"

15.03.2021 15:00 3
Tilaajille
Elääkö erakkomunkin jälkeläisiä Kuusamossa – Samuli Pau­la­har­ju ehti tavata lajinsa viimeisen persoonan Tavajärvellä vuonna 1917

Elääkö erak­ko­mun­kin jäl­ke­läi­siä Kuu­sa­mos­sa – Samuli Pau­la­har­ju ehti tavata lajinsa vii­mei­sen per­soo­nan Ta­va­jär­vel­lä vuonna 1917

14.03.2021 04:00
Tilaajille
Kun Kalle Päätalolla oli jäljellä enää 16 herätystä armeijan kirjoissa, alkoi jatkosota – kohtalokkaaksi koitui Kapustnajoki

Kun Kalle Pää­ta­lol­la oli jäl­jel­lä enää 16 he­rä­tys­tä ar­mei­jan kir­jois­sa, alkoi jat­ko­so­ta – koh­ta­lok­kaak­si koitui Ka­pust­na­jo­ki

13.03.2021 17:00 1
Tilaajille
Miten autonasentaja Hautalasta tuli kuvaajalegenda? Vastausta etsitään Juha Metson kirjassa – syksyllä julkaistaan kaksi kirjaa Hautalasta ja Nature Photo on omistettu hänelle

Miten au­ton­asen­ta­ja Hau­ta­las­ta tuli ku­vaa­ja­le­gen­da? Vas­taus­ta et­si­tään Juha Metson kir­jas­sa – syk­syl­lä jul­kais­taan kaksi kirjaa Hau­ta­las­ta ja Nature Photo on omis­tet­tu hänelle

12.03.2021 16:49
Tilaajille
Kuusamolainen Tuomo irtisanoutui vakituisesta työstä ja antoi itselleen erikoisen 60-vuotislahjan: "Ennen kuin enteriä painoin, piti pitkään miettiä ja kävellä ympyrää"

Kuu­sa­mo­lai­nen Tuomo ir­ti­sa­nou­tui va­ki­tui­ses­ta työstä ja antoi it­sel­leen eri­koi­sen 60-vuo­tis­lah­jan: "Ennen kuin enteriä pai­noin, piti pitkään miettiä ja kävellä ym­py­rää"

11.03.2021 15:00
Tilaajille
Taivalkoskella halutaan liikettä kirkkoon, mutta ei twerkkiä alttarille: kirkossa pelätään tanssia ja kirkon ulkopuolella pyhää – Koillismaan some leimahti, kun tanssi mainittiin

Tai­val­kos­kel­la ha­lu­taan lii­ket­tä kirk­koon, mutta ei twerk­kiä alt­ta­ril­le: kir­kos­sa pe­lä­tään tanssia ja kirkon ul­ko­puo­lel­la pyhää – Koil­lis­maan some lei­mah­ti, kun tanssi mai­nit­tiin

09.03.2021 04:00 3
Tilaajille
Ensin lamaannus, sitten innostus – taiteilijat kertovat korona-ajan vaikutuksista: "Taiteilija ei voi olla tekemättä"

Ensin la­maan­nus, sitten in­nos­tus – tai­tei­li­jat ker­to­vat ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­sis­ta: "Tai­tei­li­ja ei voi olla te­ke­mät­tä"

07.03.2021 04:00
Tilaajille
Rukalla kuvataan kansainvälistä suurtuotantoa ensimmäistä kertaa – Auli Mantila ohjaa, Emmi Parviainen näyttelee

Rukalla ku­va­taan kan­sain­vä­lis­tä suur­tuo­tan­toa en­sim­mäis­tä kertaa – Auli Mantila ohjaa, Emmi Par­viai­nen näyt­te­lee

06.03.2021 04:00
Tilaajille
Erkkolanniemen kypärälöytöön selvyyttä: korpraalin kypärä jäi metsään – sota-aikaisia kypäriä on löytynyt Kuusamosta useita

Erk­ko­lan­nie­men ky­pä­rä­löy­töön sel­vyyt­tä: korp­raa­lin kypärä jäi metsään – so­ta-ai­kai­sia kypäriä on löy­ty­nyt Kuu­sa­mos­ta useita

05.03.2021 11:00
Tilaajille