Ihmiset

Epävarmuutta ilmassa - Finnairin ensi talven lennot hämärän peitossa
Tilaajille

Epä­var­muut­ta ilmassa - Finn­ai­rin ensi talven lennot hämärän pei­tos­sa

26.09.2020 18:00 0
Koulutuksessa aina turvallisuus edellä - Kyllä uusi työkone aina miehen sytyttää

Kou­lu­tuk­ses­sa aina tur­val­li­suus edellä - Kyllä uusi työkone aina miehen sy­tyt­tää

26.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Satu Kangas sai Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomitalin

Satu Kangas sai Suomen So­ta­ve­te­raa­ni­lii­ton an­sio­mi­ta­lin

25.09.2020 15:00 1
Tilaajille
"Vaimo ihmettelee, että pitääkö sun taas lähteä Makea ja Ekiä moikkaamaan" – Yli 60 vuotta yhteisiä kujeita harrastaneet kaverukset kokoontuivat Kuusamossa

"Vaimo ih­met­te­lee, että pitääkö sun taas lähteä Makea ja Ekiä moik­kaa­maan" – Yli 60 vuotta yh­tei­siä kujeita har­ras­ta­neet ka­ve­ruk­set ko­koon­tui­vat Kuu­sa­mos­sa

25.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Kuusamon ja Taivalkosken kuntalaiset mukaan nettisivujen uudistamiseen: Tartu toimeen ja osallistu - vastausaikaa vähän

Kuu­sa­mon ja Tai­val­kos­ken kun­ta­lai­set mukaan net­ti­si­vu­jen uu­dis­ta­mi­seen: Tartu toimeen ja osal­lis­tu - vas­taus­ai­kaa vähän

25.09.2020 11:38 0
Tilaajille
OSAO meni etuajassa maskipakkoon – Miehistönkuljetuksissa käyttöön jo kuukausi sitten

OSAO meni etu­ajas­sa mas­ki­pak­koon – Mie­his­tön­kul­je­tuk­sis­sa käyt­töön jo kuu­kau­si sitten

24.09.2020 12:28 0
Tilaajille
Kuusamolaisrunoilijan uusi kokoelma syntyi iloisista hetkistä ja surutyöstä: "Ajattelen, että kokoelman runot kantaa mua silläkin hetkellä, kun äiti ei enää muista"

Kuu­sa­mo­lais­ru­noi­li­jan uusi ko­koel­ma syntyi iloi­sis­ta het­kis­tä ja su­ru­työs­tä: "A­jat­te­len, että ko­koel­man runot kantaa mua sil­lä­kin het­kel­lä, kun äiti ei enää muista"

23.09.2020 11:00 0
Tilaajille
"Sehän tiedetään, että suomalainen kyllä syö poroa, mutta ei aja sillä" – hiljainen talvi edessä myös poromatkailussa: Näin poroisäntä aikoo käyttää aikansa hyödyksi

"Sehän tie­de­tään, että suo­ma­lai­nen kyllä syö poroa, mutta ei aja sillä" – hil­jai­nen talvi edessä myös po­ro­mat­kai­lus­sa: Näin po­ro­isän­tä aikoo käyttää aikansa hyö­dyk­si

23.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Sota-ajan muistoja kerätään talteen Taivalkoskella – tavoitteena on perustaa sota-ajan perinnehuone

So­ta-ajan muis­to­ja ke­rä­tään talteen Tai­val­kos­kel­la – ta­voit­tee­na on pe­rus­taa so­ta-ajan pe­rin­ne­huo­ne

23.09.2020 04:01 0
Tilaajille
Ville Haapasalo osti Kuusamon vanhan kirjastoauton - aikoo tehdä siitä liikkuvan hatsapurivaunun: "Olen innoissani kuin pikkupoika, kun olen saanut tällaisen auton"

Ville Haa­pa­sa­lo osti Kuu­sa­mon vanhan kir­jas­to­au­ton - aikoo tehdä siitä liik­ku­van hat­sa­pu­ri­vau­nun: "Olen in­nois­sa­ni kuin pik­ku­poi­ka, kun olen saanut täl­lai­sen auton"

22.09.2020 09:05 0
Tilaajille
KHO: Tuomiokapituli sai antaa varoituksen samaa sukupuolta olevan parin Oulussa vihkineelle pastorille - Kovács aikoo jatkaa vihkimisiä

KHO: Tuo­mioka­pi­tu­li sai antaa va­roi­tuk­sen samaa su­ku­puol­ta olevan parin Oulussa vih­ki­neel­le pas­to­ril­le - Kovács aikoo jatkaa vih­ki­mi­siä

18.09.2020 12:21 0
Tilaajille
Sodasta jäi poltettu ja ryöstetty Taivalkoski – nimismies K. Louekoski kertoi raportissaan mitä tapahtui

Sodasta jäi pol­tet­tu ja ryös­tet­ty Tai­val­kos­ki – ni­mis­mies K. Loue­kos­ki kertoi ra­por­tis­saan mitä ta­pah­tui

18.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Kuusamo kiittää uusista ohjeista - Saksan nousu sallittujen maiden listalle on hyvä asia etenkin joulusesongin vuoksi

Kuusamo kiittää uusista oh­jeis­ta - Saksan nousu sal­lit­tu­jen maiden lis­tal­le on hyvä asia etenkin jou­lu­se­son­gin vuoksi

14.09.2020 04:00 0
Tilaajille
On onni, kun taide on työ ja harrastus – "Pari asiakasta olen heittänyt ovesta ulos"

On onni, kun taide on työ ja har­ras­tus – "Pari asia­kas­ta olen heit­tä­nyt ovesta ulos"

13.09.2020 04:01 1
Tilaajille
Kuusamon metsät veivät Kimmo Ohtosen sydämen vuosia sitten - nyt metsät elävät hänen uudessa kirjassaan: "Koen nähneeni vasta pintaraapaisun"

Kuu­sa­mon metsät veivät Kimmo Ohtosen sydämen vuosia sitten - nyt metsät elävät hänen uudessa kir­jas­saan: "Koen näh­nee­ni vasta pin­ta­raa­pai­sun"

12.09.2020 04:00 1
Tilaajille
Näin kuusamolainen Janna Käsmä otti kantaa itsemurhien ehkäisypäivänä: "Mieli on tärkeä ja sitä pitää hoitaa" – katso Käsmän ja Riina Mattilan rehellinen video

Näin kuu­sa­mo­lai­nen Janna Käsmä otti kantaa it­se­mur­hien eh­käi­sy­päi­vä­nä: "Mieli on tärkeä ja sitä pitää hoitaa" – katso Käsmän ja Riina Mat­ti­lan re­hel­li­nen video

11.09.2020 11:01 0
Tilaajille
Koillismaan matkailulle tärkeitä maita puuttuu sallittujen maiden listalta - Miten käy Koillismaan joulun?

Koil­lis­maan mat­kai­lul­le tär­kei­tä maita puuttuu sal­lit­tu­jen maiden lis­tal­ta - Miten käy Koil­lis­maan joulun?

11.09.2020 10:01 1
Tilaajille
"Auta, kun huomaat avun tarpeen" – Taivalkoskelainen Mia Jurmu järjesti kaksi hyväntekeväisyystempausta. Nyt Mia toivoo auttamisen jatkuvan

"Auta, kun huomaat avun tar­peen" – Tai­val­kos­ke­lai­nen Mia Jurmu jär­jes­ti kaksi hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus­ta. Nyt Mia toivoo aut­ta­mi­sen jat­ku­van

10.09.2020 14:00 0
Tilaajille
Aluksi Marjo Kämäräisen epäiltiin paleltuvan metsällä, nyt hänen tiedetään pystyvän hirven paloitteluun – Näin entisestä kasvissyöjästä tuli "metsästelijä" ja yksi Eränkävijät-sarjan päähenkilöistä

Aluksi Marjo Kä­mä­räi­sen epäil­tiin pa­lel­tu­van met­säl­lä, nyt hänen tie­de­tään pys­ty­vän hirven pa­loit­te­luun – Näin en­ti­ses­tä kas­vis­syö­jäs­tä tuli "met­säs­te­li­jä" ja yksi Erän­kä­vi­jät-sar­jan pää­hen­ki­löis­tä

10.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Kaiken omaisuuden myynti, vuosia ulkomailla ja kahvilavaunuyrittäjäksi Juumaan – Anna-Kaisa Säämänen hylkäsi robottimaisen elämän ja pysyvän kodin: "Oli vapauttavaa päästää irti siitä turhasta tavarasta"

Kaiken omai­suu­den myynti, vuosia ul­ko­mail­la ja kah­vi­la­vau­nu­yrit­tä­jäk­si Juumaan – An­na-Kai­sa Sää­mä­nen hylkäsi ro­bot­ti­mai­sen elämän ja pysyvän kodin: "Oli va­paut­ta­vaa päästää irti siitä tur­has­ta ta­va­ras­ta"

09.09.2020 17:05 0
Tilaajille
60 vuotta täyttävä maakuntajohtaja Pauli Harju viettää aika tien päällä ja Syötteen luonnossa – "Nykyinen yhteiskunta ei pysty tekemään isoja uudistuksia, joita se kumminkin vaatisi"

60 vuotta täyt­tä­vä maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju viettää aika tien päällä ja Syöt­teen luon­nos­sa – "Ny­kyi­nen yh­teis­kun­ta ei pysty te­ke­mään isoja uu­dis­tuk­sia, joita se kum­min­kin vaa­ti­si"

09.09.2020 16:37 0
Tilaajille
Ajokortin saamiseen monta eri tietä - kaksi vuotta sitten tehdyn ajokorttiuudistuksen vaikutuksia ei ole vielä tutkittu

Ajo­kor­tin saa­mi­seen monta eri tietä - kaksi vuotta sitten tehdyn ajo­kort­ti­uu­dis­tuk­sen vai­ku­tuk­sia ei ole vielä tut­kit­tu

09.09.2020 14:00 0
Tilaajille
Koululaisten Wilma-palvelun käyttäjä: näillä ohjeilla pääset kirjautumaan pian alkavan käyttökatkon jälkeen

Kou­lu­lais­ten Wil­ma-pal­ve­lun käyt­tä­jä: näillä oh­jeil­la pääset kir­jau­tu­maan pian alkavan käyt­tö­kat­kon jälkeen

08.09.2020 15:41 0
Tilaajille
Arvokas rakennus tarvitsee huolenpitoa – Restaurointimestari myllää Posion kotiseutumuseon pirtin alla. Pirtin lattia oikenee

Arvokas ra­ken­nus tar­vit­see huo­len­pi­toa – Res­tau­roin­ti­mes­ta­ri myllää Posion ko­ti­seu­tu­mu­seon pirtin alla. Pirtin lattia oikenee

06.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Kitkantien kortteliralli jatkuu remontista huolimatta – "Aika monella on viritetty mopo"

Kit­kan­tien kort­te­li­ral­li jatkuu re­mon­tis­ta huo­li­mat­ta – "Aika monella on vi­ri­tet­ty mopo"

04.09.2020 04:00 2
Tilaajille
Matkailu tarvitsee kipeästi ulkomaisia asiakkaita – Pohjoisen matkailuyrittäjillä on suuri huoli ensi talvikaudesta

Mat­kai­lu tar­vit­see ki­peäs­ti ul­ko­mai­sia asiak­kai­ta – Poh­joi­sen mat­kai­lu­yrit­tä­jil­lä on suuri huoli ensi tal­vi­kau­des­ta

03.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Musiikinopettajan työ toi Essi Hirvelän Kuusamoon – Musiikista ja luonnosta ammentava Hirvelä kaihtaa kysymystä suosikkiartisteista:  "En ole vielä 33-vuotiaanakaan oppinut vastaamaan tähän"

Mu­sii­kin­opet­ta­jan työ toi Essi Hir­ve­län Kuu­sa­moon – Mu­sii­kis­ta ja luon­nos­ta am­men­ta­va Hirvelä kaihtaa ky­sy­mys­tä suo­sik­kiar­tis­teis­ta:  "En ole vielä 33-vuo­tiaa­na­kaan oppinut vas­taa­maan tähän"

02.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Kollegat muistelevat Erkki Siikaluomaa – Pauli Saapunki: "Hän oli hyvin vahva persoona"

Kol­le­gat muis­te­le­vat Erkki Sii­ka­luo­maa – Pauli Saa­pun­ki: "Hän oli hyvin vahva per­soo­na"

01.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Suomalaisten digitaidot hyvällä tasolla – suuri osa suomalaisista käyttää älypuhelinta ja tietokonetta, tabletin käyttö vielä vähäistä

Suo­ma­lais­ten di­gi­tai­dot hyvällä tasolla – suuri osa suo­ma­lai­sis­ta käyttää äly­pu­he­lin­ta ja tie­to­ko­net­ta, tab­le­tin käyttö vielä vä­häis­tä

31.08.2020 18:36 0
Tuli roihusi terassilla ja asukas nukkui sisällä – Lehdenjakaja Ismo Nevala sammutti paloa kantamalla vettä järvestä ja pelasti kiitollisen asukkaan hengen: "Tässä paikalla saattaisi olla nokikasa"

Tuli roihusi te­ras­sil­la ja asukas nukkui sisällä – Leh­den­ja­ka­ja Ismo Nevala sam­mut­ti paloa kan­ta­mal­la vettä jär­ves­tä ja pelasti kii­tol­li­sen asuk­kaan hengen: "Tässä pai­kal­la saat­tai­si olla no­ki­ka­sa"

31.08.2020 16:20 0
Tilaajille