Ihmiset

Nurmiset olivat Livohkassa jo silloin, kun tielle piti lapioida hiekkaa – jakavat nyt mainoskortteja Nokian lähialueen postilaatikoihin, joiden pihoissa on matkailuauto
Tilaajille

Nur­mi­set olivat Li­voh­kas­sa jo sil­loin, kun tielle piti la­pioi­da hiekkaa – jakavat nyt mai­nos­kort­te­ja Nokian lä­hi­alueen pos­ti­laa­ti­koi­hin, joiden pi­hois­sa on mat­kai­lu­au­to

12:00
Seurakunta rajoittaa kävijämäärää – Elokuussa rippikoululainen saa kutsua konfirmaatiotilaisuuteen vain viisi vierasta

Seu­ra­kun­ta ra­joit­taa kä­vi­jä­mää­rää – Elo­kuus­sa rip­pi­kou­lu­lai­nen saa kutsua kon­fir­maa­tio­ti­lai­suu­teen vain viisi vie­ras­ta

06.07.2020 15:20
Tilaajille
Akseli ja Juuso innostuivat labyrinttisuunnistuksesta – lauantain perheliikuntapahtumassa liikuttiin klassikkopelien voimin

Akseli ja Juuso in­nos­tui­vat la­by­rint­ti­suun­nis­tuk­ses­ta – lauan­tain per­he­lii­kun­ta­pah­tu­mas­sa lii­kut­tiin klas­sik­ko­pe­lien voimin

06.07.2020 15:00
Tilaajille
Tutkimus: ikäihmiset sosiaalisen kuoleman vaarassa: "Selkein esimerkki yksilöstä on vakavasti muistisairas vanhus, jota ei usein muisteta kohdata yksilöllisesti"

Tut­ki­mus: ikä­ih­mi­set so­siaa­li­sen kuo­le­man vaa­ras­sa: "Sel­kein esi­merk­ki yk­si­lös­tä on va­ka­vas­ti muis­ti­sai­ras vanhus, jota ei usein muis­te­ta kohdata yk­si­löl­li­ses­ti"

06.07.2020 10:00
Tilaajille
"Syksyllä meillä on täydet terapiapalvelut tarjolla" – Kaksi fysioterapiayritystä löi hynttyyt yhteen ja tuli osaksi Coronariaa, uudet tilat saatiin juuri käyttöön

"Syk­syl­lä meillä on täydet te­ra­pia­pal­ve­lut tar­jol­la" – Kaksi fy­sio­te­ra­pia­yri­tys­tä löi hynt­tyyt yhteen ja tuli osaksi Co­ro­na­riaa, uudet tilat saatiin juuri käyt­töön

06.07.2020 04:00
Tilaajille
"Hyvin erilainen viikko kuin aiemmin" – Päätaloviikolla Taivalkosken kylätie on ollut hiljainen, moni odottaa jo ensi vuoden tapahtumaa

"Hyvin eri­lai­nen viikko kuin aiem­min" – Pää­ta­lo­vii­kol­la Tai­val­kos­ken kylätie on ollut hil­jai­nen, moni odottaa jo ensi vuoden ta­pah­tu­maa

03.07.2020 16:38
Tilaajille
Taidenäyttely pystyyn kesken sädehoitojen – melankolia on taiteilija Eeva-Kaisa Jakkilalle tajunnan tila ja luovuuden lähde: "Ilman varjoa ei opi arvostamaan valoa"

Tai­de­näyt­te­ly pystyyn kesken sä­de­hoi­to­jen – me­lan­ko­lia on tai­tei­li­ja Ee­va-Kai­sa Jak­ki­lal­le ta­jun­nan tila ja luo­vuu­den lähde: "Ilman varjoa ei opi ar­vos­ta­maan valoa"

02.07.2020 15:01
Tilaajille
"Ei riitä, että se on hiljaisena pakkauksen kyljessä"–Brändiasiantuntija tuotiin Kuusamoon tekemään paikallisesta villiruoasta tunnettua: Tarinat vievät lähimetsän antimien brändiä eteenpäin

"Ei riitä, että se on hil­jai­se­na pak­kauk­sen kyl­jes­sä"–B­rän­dia­sian­tun­ti­ja tuotiin Kuu­sa­moon te­ke­mään pai­kal­li­ses­ta vil­li­ruoas­ta tun­net­tua: Tarinat vievät lä­hi­met­sän an­ti­mien brändiä eteen­päin

02.07.2020 04:00
Tilaajille
Yleisötilaisuuksien rajoitukset lieventyvät elokuussa – Yli 500 hengen tilaisuuksissa tilaa täytyy rajata ja väkijoukkoa jakaa omiin ryhmiinsä

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­set lie­ven­ty­vät elo­kuus­sa – Yli 500 hengen ti­lai­suuk­sis­sa tilaa täytyy rajata ja vä­ki­jouk­koa jakaa omiin ryh­miin­sä

01.07.2020 19:58
Tilaajille
Kirjankuvittajan urasta haaveileva Posiolta kotoisin oleva kuvataideopiskelija piristi Tornion katukuvaa väreillään – Sähkökaapit saivat pintaansa taidetta yhteisöllisyydestä ja koiran ulkoiluttajista

Kir­jan­ku­vit­ta­jan urasta haa­vei­le­va Po­siol­ta ko­toi­sin oleva ku­va­tai­de­opis­ke­li­ja piristi Tornion ka­tu­ku­vaa vä­reil­lään – Säh­kö­kaa­pit saivat pin­taan­sa tai­det­ta yh­tei­söl­li­syy­des­tä ja koiran ul­koi­lut­ta­jis­ta

01.07.2020 19:57
Tilaajille
Taiteiden yössä on vielä tilaa

Tai­tei­den yössä on vielä tilaa

01.07.2020 12:59
Tilaajille
Suopursun ja kanervan aika on nyt - Kasvivärjäykseen sopivat lähes kaikki kasvit

Suo­pur­sun ja ka­ner­van aika on nyt - Kas­vi­vär­jäyk­seen sopivat lähes kaikki kasvit

01.07.2020 08:00
Tilaajille
"Mielestäni on tärkeintä, että ihmisen kohtaa ihmisenä" – Ilon tuoja Teemu Tornberg haluaa olla muille avuksi ja koettaa iskostaa ajatusmallia myös suurperheensä lapsille

"Mie­les­tä­ni on tär­kein­tä, että ihmisen kohtaa ih­mi­se­nä" – Ilon tuoja Teemu Torn­berg haluaa olla muille avuksi ja koettaa is­kos­taa aja­tus­mal­lia myös suur­per­heen­sä lap­sil­le

30.06.2020 04:00
Tilaajille
Suviseuratunnelmaan pääsee etäillenkin, ja sää hellii omalla pihalla leireilijöitä – "Hyödynnetään nyt tämä poikkeava mahdollisuus olla yhdessä läheisten kanssa"

Su­vi­seu­ra­tun­nel­maan pääsee etäil­len­kin, ja sää hellii omalla pihalla lei­rei­li­jöi­tä – "Hyö­dyn­ne­tään nyt tämä poik­kea­va mah­dol­li­suus olla yhdessä lä­heis­ten kanssa"

28.06.2020 04:07
Tilaajille
Tutkimus: Luonnollisen puheen vaihtelu haastaa lukivaikeudesta kärsivän aivoja

Tut­ki­mus: Luon­nol­li­sen puheen vaih­te­lu haastaa lu­ki­vai­keu­des­ta kär­si­vän aivoja

28.06.2020 04:00
Tilaajille
Viivi löysi kellon, Leena mäntytaulun – Kuusamon vanhoilta kouluilta poistettu tavara sai aikaan pitkän jonon Kirkkokedon koulun pihaan

Viivi löysi kellon, Leena män­ty­tau­lun – Kuu­sa­mon van­hoil­ta kou­luil­ta pois­tet­tu tavara sai aikaan pitkän jonon Kirk­ko­ke­don koulun pihaan

27.06.2020 04:00
Tilaajille
Katso tästä ketkä valmistuivat Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikasta kesäkuussa

Katso tästä ketkä val­mis­tui­vat Kainuun am­mat­ti­opis­ton Kuu­sa­mon toi­mi­pai­kas­ta ke­sä­kuus­sa

26.06.2020 13:39
Tilaajille
Kuusamon salaiset paikat paljastetaan matkailijoille

Kuu­sa­mon sa­lai­set paikat pal­jas­te­taan mat­kai­li­joil­le

26.06.2020 09:40
Tilaajille
"Hirsirakentamisessa korostuu tarkkuussahaus ja muotoilu" – Taivalkoskella rakentuu laavu yhteiseen käyttöön, eikä kylällä ole montaa vastaavaa laavua

"Hir­si­ra­ken­ta­mi­ses­sa ko­ros­tuu tark­kuus­sa­haus ja muo­toi­lu" – Tai­val­kos­kel­la ra­ken­tuu laavu yh­tei­seen käyt­töön, eikä kylällä ole montaa vas­taa­vaa laavua

26.06.2020 04:00
Tilaajille
"Nyt puhutaan aivan liikaa eläkeiän nostamisesta" – Kuusamolaissyntyinen, juuri arvonimen saanut rahoitusneuvos Reijo Tauriainen haluaa keskustelua siitä, miten nuoret saataisiin koulutettua ja töihin

"Nyt pu­hu­taan aivan liikaa elä­ke­iän nos­ta­mi­ses­ta" – Kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­nen, juuri ar­vo­ni­men saanut ra­hoi­tus­neu­vos Reijo Tau­riai­nen haluaa kes­kus­te­lua siitä, miten nuoret saa­tai­siin kou­lu­tet­tua ja töihin

25.06.2020 17:00
Tilaajille
Lontooseen lennähtäneelle kuusamolaiselle Erikalle kotiseutu on paikka, johon palata – Pohjoispohjanmaalaisten nuorten ajatuksia kotiseudusta #kotiseutupuhetta -videoilla

Lon­too­seen len­näh­tä­neel­le kuu­sa­mo­lai­sel­le Eri­kal­le ko­ti­seu­tu on paikka, johon palata – Poh­jois­poh­jan­maa­lais­ten nuorten aja­tuk­sia ko­ti­seu­dus­ta #ko­ti­seu­tu­pu­het­ta -vi­deoil­la

25.06.2020 13:12
Tilaajille
Joka viides suomalainen on siinä uskossa, että humalassa saa ajaa pyörällä – ”Laki on ollut tankojuopumuksen osalta sama jo pitkään"

Joka viides suo­ma­lai­nen on siinä us­kos­sa, että hu­ma­las­sa saa ajaa pyö­räl­lä – ”Laki on ollut tan­ko­juo­pu­muk­sen osalta sama jo pit­kään"

25.06.2020 10:47
Pitkät hellejaksot heikentävät joka viidennen työkykyä – kuumasta johtuvat sairauslomat silti harvinaisia

Pitkät hel­le­jak­sot hei­ken­tä­vät joka vii­den­nen työ­ky­kyä – kuu­mas­ta joh­tu­vat sai­raus­lo­mat silti har­vi­nai­sia

25.06.2020 10:14
Tilaajille
Pentikillä edessä 50-vuotisjuhlavuosi – Koronakevät kiihdytti uudistumista

Pen­ti­kil­lä edessä 50-vuo­tis­juh­la­vuo­si – Ko­ro­na­ke­vät kiih­dyt­ti uu­dis­tu­mis­ta

25.06.2020 10:00
Tilaajille
Festivaalikesä on peruttu, mutta Kelanrannassa musisoidaan lauantaina – Kulttuuritoimenjohtaja kiittelee kuusamolaisia muusikoita talkoohengestä: "Arvostan suuresti sitä"

Fes­ti­vaa­li­ke­sä on pe­rut­tu, mutta Ke­lan­ran­nas­sa mu­si­soi­daan lauan­tai­na – Kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja kiit­te­lee kuu­sa­mo­lai­sia muu­si­koi­ta tal­koo­hen­ges­tä: "Ar­vos­tan suu­res­ti sitä"

25.06.2020 04:00
Tilaajille
Kanttori Jukka Jaakkola palaa Kuusamoon vuosikymmenten jälkeen ja odottaa seurakuntalaisille soittoa innolla: "Tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu"

Kant­to­ri Jukka Jaak­ko­la palaa Kuu­sa­moon vuo­si­kym­men­ten jälkeen ja odottaa seu­ra­kun­ta­lai­sil­le soittoa in­nol­la: "Tie­tyl­lä tavalla ympyrä sul­keu­tuu"

24.06.2020 15:00
Tilaajille
Työntekijöiden altistumisaikaa kuumuudelle on rajoitettava – tauot hyvää pitää varjossa ja viileässä

Työn­te­ki­jöi­den al­tis­tu­mis­ai­kaa kuu­muu­del­le on ra­joi­tet­ta­va – tauot hyvää pitää var­jos­sa ja vii­leäs­sä

23.06.2020 10:24
Tilaajille
Villifestivaali tulee taas – avajaiskonsertin tähtenä Jukka Nousiainen Pikku-Pyhävaaran huipulla

Vil­li­fes­ti­vaa­li tulee taas – ava­jais­kon­ser­tin tähtenä Jukka Nou­siai­nen Pik­ku-Py­hä­vaa­ran hui­pul­la

23.06.2020 09:43
Tilaajille
Juhannus hieman viime vuotta rauhallisempi – hätäkeskukset silti työllistettyjä

Ju­han­nus hieman viime vuotta rau­hal­li­sem­pi – hä­tä­kes­kuk­set silti työl­lis­tet­ty­jä

22.06.2020 16:34
Tilaajille