Ihmiset

Nuoret uimaan ja laskettelemaan ilmaiseksi Taivalkoskella – myös uimahalliin pääsee kerran viikossa
Tilaajille

Nuoret uimaan ja las­ket­te­le­maan il­mai­sek­si Tai­val­kos­kel­la – myös ui­ma­hal­liin pääsee kerran vii­kos­sa

04:00 1
Kuusamon kesäteatteriareenaan rahoitusta – Naisen kaipuu jatkumassa helmikuussa, Kai Lehtinen ohjaa Kauppa-auton

Kuu­sa­mon ke­sä­teat­te­ri­aree­naan ra­hoi­tus­ta – Naisen kaipuu jat­ku­mas­sa hel­mi­kuus­sa, Kai Leh­ti­nen ohjaa Kaup­pa-au­ton

15.01.2021 18:32 1
Tilaajille
Taivalkosken kirkkoherra Tuomo Törmänen: "Hyvä, että hoitokokouksista nyt keskustellaan"

Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen: "Hyvä, että hoi­to­ko­kouk­sis­ta nyt kes­kus­tel­laan"

15.01.2021 13:23
Tilaajille
Juha Rauhala Oulun hiippakuntadekaaniksi

Juha Rauhala Oulun hiip­pa­kun­ta­de­kaa­nik­si

14.01.2021 14:25 2
Tilaajille
Oulun rauhanyhdistyksen puheenjohtaja kertoo hoitokokouksista – "On henkilön oma valinta, ottaako hän neuvot vastaan vai ei"

Oulun rau­han­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja kertoo hoi­to­ko­kouk­sis­ta – "On hen­ki­lön oma va­lin­ta, ottaako hän neuvot vastaan vai ei"

14.01.2021 13:08
Tilaajille
Tänään heipat joululle – Kiertäville nuuttipukeille tuli tarjota sahtia ja ruokaa, muuten laulettiin pilkkalauluja

Tänään heipat jou­lul­le – Kier­tä­vil­le nuut­ti­pu­keil­le tuli tarjota sahtia ja ruokaa, muuten lau­let­tiin pilk­ka­lau­lu­ja

13.01.2021 15:00
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen laulaja Voice of Finlandiin

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen laulaja Voice of Fin­lan­diin

13.01.2021 14:59
Tilaajille
Ystäväpiiriin koulutetaan Koillismaalle

Ys­tä­vä­pii­riin kou­lu­te­taan Koil­lis­maal­le

13.01.2021 10:13
Tilaajille
Taivalkosken Taideyhdistys juhlii pyöreitä

Tai­val­kos­ken Tai­de­yh­dis­tys juhlii pyö­rei­tä

12.01.2021 12:59
Tilaajille
Tarvitaan vain pakkasta, paineilmaa ja vettä – Anssi Lakela on velho, joka osaa taikoa talven ja tykittää Rukan rinteisiin lunta

Tar­vi­taan vain pak­kas­ta, pai­ne­il­maa ja vettä – Anssi Lakela on velho, joka osaa taikoa talven ja ty­kit­tää Rukan rin­tei­siin lunta

12.01.2021 11:00
Tilaajille
Hoitokokouksiksi koettuja tilaisuuksia on yhä pidetty vanhoillislestadiolaisuudessa – SRK:n puheenjohtaja: Painostaminen ei ole koskaan oikein

Hoi­to­ko­kouk­sik­si koet­tu­ja ti­lai­suuk­sia on yhä pidetty van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­sa – SRK:n pu­heen­joh­ta­ja: Pai­nos­ta­mi­nen ei ole koskaan oikein

11.01.2021 19:00
Tilaajille
Kirja Pohjoisesta, uskonnollisesta väkivallasta, pikkurikollisista, suurpetovihasta ja isojen dieselmoottoreiden käyntiäänestä – Tuomo Pirttimaan esikoisteos Hete julkaistaan huomenna

Kirja Poh­joi­ses­ta, us­kon­nol­li­ses­ta vä­ki­val­las­ta, pik­ku­ri­kol­li­sis­ta, suur­pe­to­vi­has­ta ja isojen die­sel­moot­to­rei­den käyn­ti­ää­nes­tä – Tuomo Pirt­ti­maan esi­kois­teos Hete jul­kais­taan huo­men­na

11.01.2021 12:00
Tilaajille
Metsurin tarina elokuvaksi Kuusamossa – käsikirjoitus voitti jo kansainvälisen palkinnon

Met­su­rin tarina elo­ku­vak­si Kuu­sa­mos­sa – kä­si­kir­joi­tus voitti jo kan­sain­vä­li­sen pal­kin­non

09.01.2021 04:00
Tilaajille
"Kyllähän ufoillakin voi nälkä tulla" – kahden taiteilijan mielikuvitus virisi Koillismaan pimeillä autoteillä: maan ulkopuolisia kohtaamisia pohtiva näyttely nähtävillä Taivalkoskella

"Kyl­lä­hän ufoil­la­kin voi nälkä tulla" – kahden tai­tei­li­jan mie­li­ku­vi­tus virisi Koil­lis­maan pi­meil­lä au­to­teil­lä: maan ul­ko­puo­li­sia koh­taa­mi­sia pohtiva näyt­te­ly näh­tä­vil­lä Tai­val­kos­kel­la

06.01.2021 15:00
Tilaajille
Nyt on TV-kanava josta tulee ohjelmaa ikäihmisille: Koti TV jumppauttaa ja virkistää muistia

Nyt on TV-ka­na­va josta tulee oh­jel­maa ikäih­mi­sil­le: Koti TV jump­paut­taa ja vir­kis­tää muistia

06.01.2021 11:10
Tilaajille
Komeaa alkuvuoden kuvaa Rukalta – katso video

Komeaa al­ku­vuo­den kuvaa Rukalta – katso video

04.01.2021 16:19 1
Tilaajille
Hekkala jatkaa senioreiden johdossa – toiminnan ytimenä tapaamiset kerran kuussa

Hekkala jatkaa se­nio­rei­den joh­dos­sa – toi­min­nan ytimenä ta­paa­mi­set kerran kuussa

04.01.2021 14:47
Tilaajille
Tammikuussa etsitään tasapainoa – valtakunnallinen Murtumatta mukana -ohjelma edistää luustoterveyttä

Tam­mi­kuus­sa et­si­tään ta­sa­pai­noa – val­ta­kun­nal­li­nen Mur­tu­mat­ta mukana -oh­jel­ma edistää luus­to­ter­veyt­tä

04.01.2021 14:10
Tilaajille
Kitaristi Alexi Laiho on kuollut – 41-vuotiaana menehtynyt muusikko kärsi pitkäaikaisista terveysongelmista

Ki­ta­ris­ti Alexi Laiho on kuollut – 41-vuo­tiaa­na me­neh­ty­nyt muu­sik­ko kärsi pit­kä­ai­kai­sis­ta ter­veys­on­gel­mis­ta

04.01.2021 13:16
Haukiputaalla asuva ympäristöaktivisti Jalmari Suutari elää niin kuin opettaa: ”Ihmisten pitäisi palata alkutuotannon piiriin ja vähentää koneistusta”

Hau­ki­pu­taal­la asuva ym­pä­ris­tö­ak­ti­vis­ti Jalmari Suutari elää niin kuin opet­taa: ”Ih­mis­ten pitäisi palata al­ku­tuo­tan­non piiriin ja vä­hen­tää ko­neis­tus­ta”

04.01.2021 04:00 2
Tilaajille
Pohjoisen syyttäjien uusi pomo aloitti heti uudistukset – "Me olemme sukellusvene, joka on todella pahasti upoksissa"

Poh­joi­sen syyt­tä­jien uusi pomo aloitti heti uu­dis­tuk­set – "Me olemme su­kel­lus­ve­ne, joka on todella pahasti upok­sis­sa"

03.01.2021 16:00
Tilaajille
Lapsiperheiden määrä laskee, ja lapsettomien avioparien määrä kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla –keskimääräinen lapsiluku on pysynyt pitkään lähes samana

Lap­si­per­hei­den määrä laskee, ja lap­set­to­mien avio­pa­rien määrä kasvaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la –kes­ki­mää­räi­nen lap­si­lu­ku on pysynyt pitkään lähes samana

02.01.2021 17:00
Tilaajille
Mauri "Tenkka" Tenkula, 60 vuotta: Työura alkoi kärpäsentappajana Arolan mummulan navetassa

Mauri "Tenk­ka" Ten­ku­la, 60 vuotta: Työura alkoi kär­pä­sen­tap­pa­ja­na Arolan mum­mu­lan na­ve­tas­sa

02.01.2021 16:01
Tilaajille
Petri Vartiaisen essee uuteen vuoteen: Kuuntele ihmistä

Petri Var­tiai­sen essee uuteen vuo­teen: Kuun­te­le ihmistä

01.01.2021 15:01 2
Tilaajille
Ensimmäiset koronavirusrokotteet vaikuttavat uudella menetelmällä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että rokotettava ei pääse itse valitsemaan omaa rokotetta

En­sim­mäi­set ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teet vai­kut­ta­vat uudella me­ne­tel­mäl­lä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että ro­ko­tet­ta­va ei pääse itse va­lit­se­maan omaa ro­ko­tet­ta

30.12.2020 16:00
Tilaajille
Sairaanhoitaja Riina Baer on työntänyt näytetikun tuhansien oululaisten neniin – "Aluksi meillä oli vain paksuja tikkuja, joita oli todella vaikea saada mahtumaan nenänieluun"

Sai­raan­hoi­ta­ja Riina Baer on työn­tä­nyt näy­te­ti­kun tu­han­sien ou­lu­lais­ten neniin – "Aluksi meillä oli vain paksuja tik­ku­ja, joita oli todella vaikea saada mah­tu­maan ne­nä­nie­luun"

30.12.2020 11:00
Tilaajille
Muikkuvisa: Oliko uusiutuvan energian osuus 23 vai 43 prosenttia energian loppukulutuksesta Suomessa vuonna 2019?

Muik­ku­vi­sa: Oliko uu­siu­tu­van ener­gian osuus 23 vai 43 pro­sent­tia ener­gian lop­pu­ku­lu­tuk­ses­ta Suo­mes­sa vuonna 2019?

29.12.2020 18:00
Oulu valmistautui keväällä jopa tuhansiin kuolleisiin ja kenttäsairaalan avaamiseen – Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo nyt, miten korona heitti hänet uran kovimpaan paikkaan

Oulu val­mis­tau­tui ke­vääl­lä jopa tu­han­siin kuol­lei­siin ja kent­tä­sai­raa­lan avaa­mi­seen – Ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo kertoo nyt, miten korona heitti hänet uran ko­vim­paan paik­kaan

28.12.2020 11:00
Tilaajille
Oululaisen Petteri Löppösen ottamissa hääkuvissa näkyy parin persoona: "Yhä useampi haluaa, että koko hääpäivä ikuistetaan morsiamen laittautumisesta lähtien"

Ou­lu­lai­sen Petteri Löp­pö­sen ot­ta­mis­sa hää­ku­vis­sa näkyy parin per­soo­na: "Yhä useampi haluaa, että koko hää­päi­vä ikuis­te­taan mor­sia­men lait­tau­tu­mi­ses­ta läh­tien"

27.12.2020 17:00
Tilaajille
Valokuvaaja Teija Soini julkaisi valokuvakirjan Syötteestä – inspiraationa ovat olleet paikallisten ihmisten kertomat, vähän mystisetkin tarinat

Va­lo­ku­vaa­ja Teija Soini jul­kai­si va­lo­ku­va­kir­jan Syöt­tees­tä – ins­pi­raa­tio­na ovat olleet pai­kal­lis­ten ih­mis­ten ker­to­mat, vähän mys­ti­set­kin tarinat

27.12.2020 04:00
Tilaajille