Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ihmiset

Onnea ammattiin valmistuneille – he valmistuivat KAO Kuusamosta ja OSAOn Taivalkosken yksiköstä
Tilaajille

Onnea am­mat­tiin val­mis­tu­neil­le – he val­mis­tui­vat KAO Kuu­sa­mos­ta ja OSAOn Tai­val­kos­ken yk­si­kös­tä

15:15 1
Kuusamolainen Marianne Niva inspiroituu korujen tekemisessä erityisesti lähipiiristään ja ympäröivistä tapahtumista, ja Instagramissa hänen harrastustaan seuraa lähes 1000 ihmistä: "Mielestäni kädenjälki saa koruissa näkyä"

Kuu­sa­mo­lai­nen Ma­rian­ne Niva ins­pi­roi­tuu korujen te­ke­mi­ses­sä eri­tyi­ses­ti lä­hi­pii­ris­tään ja ym­pä­röi­vis­tä ta­pah­tu­mis­ta, ja Ins­ta­gra­mis­sa hänen har­ras­tus­taan seuraa lähes 1000 ih­mis­tä: "Mie­les­tä­ni kä­den­jäl­ki saa ko­ruis­sa näkyä"

01.06.2023 11:00
Tilaajille
Rakkauskromosomi-korujen tarina

Rak­kausk­ro­mo­so­mi-ko­ru­jen tarina

01.06.2023 10:55
Tilaajille
Taivalkoskelaisten somevaikuttajien Jaakko ja Niina Polon Team Pulu -Instagram-tilin videot keräävät jopa kaksi miljoonaa näyttökertaa – Jaakko Polo: "Enää ei voi kulkea oikeen missään sillä tavalla, että kukaan ei tunnistaisi"

Tai­val­kos­ke­lais­ten so­me­vai­kut­ta­jien Jaakko ja Niina Polon Team Pulu -Ins­ta­gram-ti­lin videot ke­rää­vät jopa kaksi mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa – Jaakko Polo: "Enää ei voi kulkea oikeen missään sillä ta­val­la, että kukaan ei tun­nis­tai­si"

01.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Somekaksikko Team Pulu Taivalkoskelta viihdyttää parisuhdesketseillä

So­me­kak­sik­ko Team Pulu Tai­val­kos­kel­ta viih­dyt­tää pa­ri­suh­de­sket­seil­lä

01.06.2023 03:55
Tilaajille
Pudasjärven suomaisemasta ponnistava Kalmah julkaisi yhdeksännen levynsä ja nousee keikkalavoille kesällä – melodinen hevimetalli kiinnostaa maailmalla

Pu­das­jär­ven suo­mai­se­mas­ta pon­nis­ta­va Kalmah jul­kai­si yh­dek­sän­nen levynsä ja nousee keik­ka­la­voil­le kesällä – me­lo­di­nen he­vi­me­tal­li kiin­nos­taa maail­mal­la

28.05.2023 17:00
Tilaajille
Puhevammaisella on oikeus tulkin apuun –  tulkki on käytännössä asiakkaan ääni: hajuton, mauton ja näkymätön

Pu­he­vam­mai­sel­la on oikeus tulkin apuun –  tulkki on käy­tän­nös­sä asiak­kaan ääni: ha­ju­ton, mauton ja nä­ky­mä­tön

28.05.2023 17:00
Tilaajille
Salon Queen's Hairin Marko laittoi yrityksensä ovet Kitkantiellä kiinni ja siirtyy Nilon Hiuspisteeseen töihin: "Rakastan alaa, mutta olen tyyppinä sellainen, että kaipaan jotain uutta"

Salon Queen's Hairin Marko laittoi yri­tyk­sen­sä ovet Kit­kan­tiel­lä kiinni ja siirtyy Nilon Hius­pis­tee­seen töihin: "Ra­kas­tan alaa, mutta olen tyyp­pi­nä sel­lai­nen, että kaipaan jotain uutta"

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Voittajafiilis motivoi kaavoittajan työssä – 70 vuotta täyttävä Kimmo Mustonen ei suunnittele eläkkeelle jäämistä: "Kyllä edelleen tulee vähintään ihan täyttä päivää töitä tehtyä"

Voit­ta­ja­fii­lis motivoi kaa­voit­ta­jan työssä – 70 vuotta täyt­tä­vä Kimmo Mus­to­nen ei suun­nit­te­le eläk­keel­le jää­mis­tä: "Kyllä edel­leen tulee vä­hin­tään ihan täyttä päivää töitä tehtyä"

27.05.2023 12:00 1
Tilaajille
Koskikarat saapuvat Käylään jäädäkseen: italialaistaiteilijan kookas kunnianosoitus Koillismaan luonnolle löytää paikkansa Käylän Salen seinältä

Kos­ki­ka­rat saa­pu­vat Käylään jää­däk­seen: ita­lia­lais­tai­tei­li­jan kookas kun­nian­osoi­tus Koil­lis­maan luon­nol­le löytää paik­kan­sa Käylän Salen sei­näl­tä

26.05.2023 16:30
Tilaajille
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­san­edus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

26.05.2023 08:41
Tilaajille
Kuusamolainen Hannes Ervasti kipusi kolmanneksi yhdeksäsluokkalaisten valtakunnallisessa Taloustaitokilpailussa: "Sijoitukseni on pidemmän uutisseurannan tulosta"

Kuu­sa­mo­lai­nen Hannes Ervasti kipusi kol­man­nek­si yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten val­ta­kun­nal­li­ses­sa Ta­lous­tai­to­kil­pai­lus­sa: "Si­joi­tuk­se­ni on pi­dem­män uu­tis­seu­ran­nan tu­los­ta"

25.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Echo & The Bunnymen tuo punkkia Epäjohdonmukaisten tanssiaisiin, 22-Pistepirkko rokkia – Kuusamon tapahtumaan tulossa esiintyjiä kahdestatoista eri maasta

Echo & The Bun­ny­men tuo punkkia Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­siin, 22-Pis­te­pirk­ko rokkia – Kuu­sa­mon ta­pah­tu­maan tulossa esiin­ty­jiä kah­des­ta­tois­ta eri maasta

25.05.2023 11:08 1
Tilaajille
Kun moottorisaha lähtee viemään, pölkystä syntyy jotain ihan uutta – Tällainen tunnelma oli Livon Karhunveistoviikolla, katso kuvat ilmeikkäistä veistoksista

Kun moot­to­ri­sa­ha lähtee vie­mään, pöl­kys­tä syntyy jotain ihan uutta – Täl­lai­nen tun­nel­ma oli Livon Kar­hun­veis­to­vii­kol­la, katso kuvat il­meik­käis­tä veis­tok­sis­ta

23.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Tunnelma tiivistyy, kun Kuusamon iltatorit siirtyvät rannalta sisämaahan tapahtumatorille

Tun­nel­ma tii­vis­tyy, kun Kuu­sa­mon il­ta­to­rit siir­ty­vät ran­nal­ta si­sä­maa­han ta­pah­tu­ma­to­ril­le

22.05.2023 08:15 2
Tilaajille
Suomen vuosisatoja idän ja lännen teillä – Suomen varhainen lännettyminen on edelleen kiistanalainen kysymys

Suomen vuo­si­sa­to­ja idän ja lännen teillä – Suomen var­hai­nen län­net­ty­mi­nen on edel­leen kiis­tan­alai­nen kysymys

21.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Kuusamolainen Minna Rytisalo kuorii uutuusromaanissaan ihannetytöstä häpeämättömän naisen

Kir­ja-ar­vio: Kuu­sa­mo­lai­nen Minna Ry­ti­sa­lo kuorii uu­tuus­ro­maa­nis­saan ihan­ne­ty­tös­tä hä­peä­mät­tö­män naisen

21.05.2023 17:00
Tilaajille
Posion kunnan hallintojohtajan viran täyttämistä käsitellään kunnanhallituksessa jälleen maanantaina

Posion kunnan hal­lin­to­joh­ta­jan viran täyt­tä­mis­tä kä­si­tel­lään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa jälleen maa­nan­tai­na

21.05.2023 04:00
Tilaajille
Tellervon harvinaisen automallin takalasi poksahti tuhannen sirpaleiksi – lopulta tilalle vastaava käytetty löytyi Liettuasta

Tel­ler­von har­vi­nai­sen au­to­mal­lin ta­ka­la­si pok­sah­ti tu­han­nen sir­pa­leik­si – lopulta tilalle vas­taa­va käy­tet­ty löytyi Liet­tuas­ta

19.05.2023 04:00
Tilaajille
Kukilla juhliin lisää loistoa – Puutarhamyymälöiden sesonki on jo täydessä vauhdissa myös Koillismaalla

Kukilla juhliin lisää loistoa – Puu­tar­ha­myy­mä­löi­den sesonki on jo täy­des­sä vauh­dis­sa myös Koil­lis­maal­la

18.05.2023 17:00
Tilaajille
Terhi Marjakangas on Koillissanomien uusi päätoimittaja – Jatkossakin hän haluaa pitää Koillissanomat läheisenä ja luotettavana paikallismediana, joka ei pelkää uudistumista

Terhi Mar­ja­kan­gas on Koil­lis­sa­no­mien uusi pää­toi­mit­ta­ja – Jat­kos­sa­kin hän haluaa pitää Koil­lis­sa­no­mat lä­hei­se­nä ja luo­tet­ta­va­na pai­kal­lis­me­dia­na, joka ei pelkää uu­dis­tu­mis­ta

18.05.2023 04:00 17
Tilaajille
Vanhat kuvat: Hämäläisen perhe rakensi hirsirakenteisen talon Saapunkijärven rantaan

Vanhat kuvat: Hä­mä­läi­sen perhe rakensi hir­si­ra­ken­tei­sen talon Saa­pun­ki­jär­ven rantaan

15.05.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Pultavassa mikään ei mennyt kuten piti – Pultavan taistelu päätti Ruotsin suurvaltakauden

Lai­na­vink­ki: Pul­ta­vas­sa mikään ei mennyt kuten piti – Pul­ta­van tais­te­lu päätti Ruotsin suur­val­ta­kau­den

14.05.2023 17:00
Tilaajille
Entinen puutarhuri Vuokko Okker teki muutaman mutkan ja löysi kodikseen ikäihmisten perhekodin Taivalkoskella – "Halusin pienempään, ja nämä ottivat minut hoiviinsa"

Entinen puu­tar­hu­ri Vuokko Okker teki muu­ta­man mutkan ja löysi ko­dik­seen ikä­ih­mis­ten per­he­ko­din Tai­val­kos­kel­la – "Ha­lu­sin pie­nem­pään, ja nämä ottivat minut hoi­viin­sa"

14.05.2023 17:00 1
Tilaajille
”Onko lasten turvallista saunoa?" – Kansainväliset turistit esittävät välillä kummallisiakin kysymyksiä saunomisesta: Rukan Salongin Marjo Määttä paljastaa niistä erikoisimmat

”Onko lasten tur­val­lis­ta sau­noa?" – Kan­sain­vä­li­set tu­ris­tit esit­tä­vät välillä kum­mal­li­sia­kin ky­sy­myk­siä sau­no­mi­ses­ta: Rukan Sa­lon­gin Marjo Määttä pal­jas­taa niistä eri­koi­sim­mat

14.05.2023 04:00 4
Tilaajille
Puhtaan sisäilman tuottamisesta tuli maailmanluokan bisnes – Aki Soudunsaari esitteli menestystarinansa Yrittäjien Posio -tapahtumassa

Puhtaan si­sä­il­man tuot­ta­mi­ses­ta tuli maail­man­luo­kan bisnes – Aki Sou­dun­saa­ri esit­te­li me­nes­tys­ta­ri­nan­sa Yrit­tä­jien Posio -ta­pah­tu­mas­sa

13.05.2023 12:00 2
Tilaajille
"Äityidessä parasta on seurata lasten kasvua ja se, että he kasvattavat minua äitinä" – Katso Linda Sainion äitienpäivähaastattelu

"Äi­tyi­des­sä parasta on seurata lasten kasvua ja se, että he kas­vat­ta­vat minua äitinä" – Katso Linda Sainion äi­tien­päi­vä­haas­tat­te­lu

12.05.2023 16:02
Tilaajille
Entinen sinnikko oppi pyytämään apua, kun sai kaksoset – kuusamolainen Linda haluaa opettaa lapsilleenkin armollisuutta itseä kohtaan: "Avun pyytäminen ei ole merkki epäonnistumisesta"

Entinen sin­nik­ko oppi pyy­tä­mään apua, kun sai kak­so­set – kuu­sa­mo­lai­nen Linda haluaa opettaa lap­sil­leen­kin ar­mol­li­suut­ta itseä koh­taan: "Avun pyy­tä­mi­nen ei ole merkki epäon­nis­tu­mi­ses­ta"

12.05.2023 12:00
Tilaajille
Joukkuevoimistelua, näyttelyitä ja euroviisustudio – Nappaa tästä vinkit Koillismaan menoihin

Jouk­kue­voi­mis­te­lua, näyt­te­lyi­tä ja eu­ro­vii­su­stu­dio – Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

12.05.2023 04:00
Tilaajille