Ihmiset

Tiina Koskela-Janhunen on vuoden Näyttämöläinen
Tilaajille

Tiina Kos­ke­la-Jan­hu­nen on vuoden Näyt­tä­mö­läi­nen

24.11.2020 04:00 0

Niemi ja Pohjola Koil­lis­maan Seudun Muis­ti­yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen – si­vu­ky­lien toi­min­taa jat­ke­taan

24.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Ronja Salmi, mitä mietit Rukalla? Kirjailija-juontaja kirjoittaa Rukalla romaania ja ihastelee nuoskalunta: "Siinä sana, jonka olin ehtinyt unohtaa"

Ronja Salmi, mitä mietit Ru­kal­la? Kir­jai­li­ja-juon­ta­ja kir­joit­taa Rukalla ro­maa­nia ja ihas­te­lee nuos­ka­lun­ta: "Siinä sana, jonka olin ehtinyt unoh­taa"

23.11.2020 14:50 0
Tilaajille
Satu Lämsästä tuli kahdessa viikossa syöpäsairas –  Nyt hän toivoo, että olisi osannut päästää vihansa ulos eikä olisi sulautunut tapetteihin: "Mitä jos olisin päästänyt kaiken murheen ja surun pois?

Satu Läm­säs­tä tuli kah­des­sa vii­kos­sa syö­pä­sai­ras –  Nyt hän toivoo, että olisi osannut päästää vihansa ulos eikä olisi su­lau­tu­nut ta­pet­tei­hin: "Mitä jos olisin pääs­tä­nyt kaiken murheen ja surun pois?

22.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Mikä saa lappilaisen nuoren hakemaan kuntavaaliehdokkaaksi? – “Kunnissa päätetään tulevaisuudesta ja tulevaisuus koskee erityisesti nuoria”

Mikä saa lap­pi­lai­sen nuoren ha­ke­maan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si? – “Kun­nis­sa pää­te­tään tu­le­vai­suu­des­ta ja tu­le­vai­suus koskee eri­tyi­ses­ti nuoria”

22.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Omaishoitajat kokoontuvat Posiolla, Pudasjärvellä, Kuusamossa ja Taivalkoskella: "Teemaviikko tuo esiin omaishoitajien merkittävää panosta"

Omais­hoi­ta­jat ko­koon­tu­vat Po­siol­la, Pu­das­jär­vel­lä, Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la: "Tee­ma­viik­ko tuo esiin omais­hoi­ta­jien mer­kit­tä­vää pa­nos­ta"

22.11.2020 04:00 0
Tilaajille

En­sim­mäi­nen kar­ja­lan kielen viikko start­taa 23.11.: "Haemme lyhyitä ker­to­muk­sia ja ta­ri­noi­ta kar­ja­lan kielen mer­ki­tyk­ses­tä omassa elä­mäs­sä"

21.11.2020 15:04 0
Tilaajille

Hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­tiin ter­veh­dys mi­nis­te­ril­tä: "Ke­nen­kään mie­len­ter­veys ei ole muut­tu­ma­ton, ja mielen vaih­te­lut kuu­lu­vat elämän kulkuun aivan kuten fyy­si­set­kin muu­tok­set"

21.11.2020 11:36 0
Tilaajille
Pelastustyöntekijöiden palautuminen nopeutui rovaniemeläisen yrittäjän kehittämällä kylmäsumulla – Palomiehen ammatti on yksi fyysisesti raskaimmista

Pe­las­tus­työn­te­ki­jöi­den pa­lau­tu­mi­nen no­peu­tui ro­va­nie­me­läi­sen yrit­tä­jän ke­hit­tä­mäl­lä kyl­mä­su­mul­la – Pa­lo­mie­hen ammatti on yksi fyy­si­ses­ti ras­kaim­mis­ta

21.11.2020 11:01 0
Tilaajille
Aittakumpu: Vakava käännösvirhe lapsen oikeuksien sopimuksen suomennoksessa pitää korjata

Ait­ta­kum­pu: Vakava kään­nös­vir­he lapsen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen suo­men­nok­ses­sa pitää korjata

20.11.2020 11:51 0
Tilaajille
Salminen: Etäopiskelu on yksi vaihtoehto koulujen lakkautuksille

Sal­mi­nen: Etä­opis­ke­lu on yksi vaih­to­eh­to kou­lu­jen lak­kau­tuk­sil­le

20.11.2020 11:00 0
Tilaajille
"On ihanaa, jos voi saada hymyn muiden huulille" – Teresa Savolainen on aina tehnyt paljon ja kaikenlaista ja ollut monessa mukana

"On ihanaa, jos voi saada hymyn muiden huu­lil­le" – Teresa Sa­vo­lai­nen on aina tehnyt paljon ja kai­ken­lais­ta ja ollut monessa mukana

20.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Kysyimme: Jos suurin osa ihmisistä käyttää kasvomaskeja väärin, kannattaako niitä käyttää ollenkaan?

Ky­syim­me: Jos suurin osa ih­mi­sis­tä käyttää kas­vo­mas­ke­ja väärin, kan­nat­taa­ko niitä käyttää ol­len­kaan?

19.11.2020 11:00 0
Tilaajille
Vippikierteeseen joutuneesta Pekka Parkkosesta tuntui, että tuntemattomatkin syyllistivät häntä epäonnistumisesta – nyt hän jakaa puolisonsa kanssa tarinansa, jotta samassa tilanteessa olevat rohkaistuisivat hakemaan apua

Vip­pi­kier­tee­seen jou­tu­nees­ta Pekka Park­ko­ses­ta tuntui, että tun­te­mat­to­mat­kin syyl­lis­ti­vät häntä epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – nyt hän jakaa puo­li­son­sa kanssa ta­ri­nan­sa, jotta samassa ti­lan­tees­sa olevat roh­kais­tui­si­vat ha­ke­maan apua

18.11.2020 16:00 0
Tilaajille
Hymyn ja menestyksen takana on suru – Hyvinvointialan tulokuningattareksi noussut Ilona Siekkinen maksaa menestyksestä perheensä verran: ”En muista milloin viimeksi olisin nähnyt yhtä siskoistani"

Hymyn ja me­nes­tyk­sen takana on suru – Hy­vin­voin­ti­alan tu­lo­ku­nin­gat­ta­rek­si noussut Ilona Siek­ki­nen maksaa me­nes­tyk­ses­tä per­heen­sä verran: ”En muista milloin vii­mek­si olisin nähnyt yhtä sis­kois­ta­ni"

18.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Kirjastoautoreittejä jäi Kuusamossa ajamatta - korvaava vuoro lauantaille

Kir­jas­to­au­to­reit­te­jä jäi Kuu­sa­mos­sa aja­mat­ta - kor­vaa­va vuoro lauan­tail­le

16.11.2020 15:57 0
Tilaajille
Kuusamon asukkaat kutsutaan lähettämään joulukortteja ikääntyneille – kampanja käynnistyi maanantaina

Kuu­sa­mon asuk­kaat kut­su­taan lä­het­tä­mään jou­lu­kort­te­ja ikään­ty­neil­le – kam­pan­ja käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na

16.11.2020 13:56 0
Tilaajille
Lionien Auta lasta, auta perhettä -projekti nyt myös Kuusamossa – kauppojen asiakkaita kehotetaan ostamaan yksi ylimääräinen tuote keräykseen

Lionien Auta lasta, auta per­het­tä -p­ro­jek­ti nyt myös Kuu­sa­mos­sa – kaup­po­jen asiak­kai­ta ke­ho­te­taan os­ta­maan yksi yli­mää­räi­nen tuote ke­räyk­seen

16.11.2020 13:48 0
Tilaajille
Sydäntalvella 1939 alkoi tulla kulkijoita lehmineen Kouvalle – mistä ja millaisen matkan he olivat tehneet?

Sy­dän­tal­vel­la 1939 alkoi tulla kul­ki­joi­ta leh­mi­neen Kou­val­le – mistä ja mil­lai­sen matkan he olivat teh­neet?

14.11.2020 16:00 2
Tilaajille
Vuoden taivalkoskelainen 2020 Heikki Luokkanen

Vuoden tai­val­kos­ke­lai­nen 2020 Heikki Luok­ka­nen

13.11.2020 14:55 2
Tilaajille
Runoja traktorin kopista – Kostojewskin kirjoituksilla Taivalkoski ja murre tutuksi myös alueen ulkopuolella. Katso myös video.

Runoja trak­to­rin kopista – Kos­to­jews­kin kir­joi­tuk­sil­la Tai­val­kos­ki ja murre tutuksi myös alueen ul­ko­puo­lel­la. Katso myös video.

13.11.2020 13:00 0
Tilaajille
Jukka Jaakkolalle director cantus -arvonimi

Jukka Jaak­ko­lal­le di­rec­tor cantus -ar­vo­ni­mi

12.11.2020 18:53 0
Tilaajille
Mistä tietää -konsertti soi mielenterveydelle – Tuotto käytetään kuusamolaisiin perheisiin kohdistuvan mielenterveystyön tukemiseen

Mistä tietää -kon­sert­ti soi mie­len­ter­vey­del­le – Tuotto käy­te­tään kuu­sa­mo­lai­siin per­hei­siin koh­dis­tu­van mie­len­ter­veys­työn tu­ke­mi­seen

12.11.2020 04:00 0
Muikkuvisa: Kuinka monta 1. luokan Mannerheim-ristiä on myönnetty?

Muik­ku­vi­sa: Kuinka monta 1. luokan Man­ner­heim-ris­tiä on myön­net­ty?

11.11.2020 18:00 0
Moni kehitysvammainen haluaisi parisuhteen, mutta mistä löytää kumppani, ja miten ylläpitää suhdetta?

Moni ke­hi­tys­vam­mai­nen ha­luai­si pa­ri­suh­teen, mutta mistä löytää kump­pa­ni, ja miten yl­lä­pi­tää suh­det­ta?

11.11.2020 17:00 0
Tilaajille
Pieniä lasitaloja on koottu Taivalkoskelle, Pudasjärvelle ja Ouluun – sisällä olevat teokset vaihtuvat

Pieniä la­si­ta­lo­ja on koottu Tai­val­kos­kel­le, Pu­das­jär­vel­le ja Ouluun – sisällä olevat teokset vaih­tu­vat

11.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Finlandia-ehdokas arvioitavana: ”Luin ja itkin” – Tommi Kinnusen neljäs romaani toistaa tuttuja elementtejä, mutta ei petä

Fin­lan­dia-eh­do­kas ar­vioi­ta­va­na: ”Luin ja itkin” – Tommi Kin­nu­sen neljäs romaani toistaa tuttuja ele­ment­te­jä, mutta ei petä

10.11.2020 17:32 0
Tilaajille
Tämä sana oli liikaa Tommi Kinnusen äidille Koillissanomien haastattelussa:  "Ilmoitti pesevänsä suuni saippualla heti seuraavalla kyläilykerralla"

Tämä sana oli liikaa Tommi Kin­nu­sen äidille Koil­lis­sa­no­mien haas­tat­te­lus­sa: "Il­moit­ti pe­se­vän­sä suuni saip­pual­la heti seu­raa­val­la ky­läi­ly­ker­ral­la"

10.11.2020 17:26 0
Tilaajille
”Täytyykö minun lähteä Helsinkiin kaiken tämän kiireen keskellä?” – Tämä oli Tommi Kinnusen ensimmäinen reaktio, kun hän kuuli Finlandia-ehdokkuudestaan

”Täy­tyy­kö minun lähteä Hel­sin­kiin kaiken tämän kiireen kes­kel­lä?” – Tämä oli Tommi Kin­nu­sen en­sim­mäi­nen reak­tio, kun hän kuuli Fin­lan­dia-eh­dok­kuu­des­taan

09.11.2020 04:00 0
Tilaajille
"Keikoilla tullaan aika useinkin kiittelemään siitä, että teemme juuri tällaista musiikkia" – Maustetyttöjen lauluissa elämä näyttää nurjan puolensa myös uudella albumilla

"Kei­koil­la tullaan aika usein­kin kiit­te­le­mään siitä, että teemme juuri täl­lais­ta mu­siik­kia" – Maus­te­tyt­tö­jen lau­luis­sa elämä näyttää nurjan puo­len­sa myös uudella al­bu­mil­la

07.11.2020 19:00 0
Tilaajille