Koirat
Kuukausi
Koira on näppärä työkaveri porotöissä – Peltoporokoirien käytön tehostaminen -hankkeen seminaarissa käydään läpi parhaita kokemuksia koirista porotöissä, osallistua voi myös etänä

Koira on näppärä työ­ka­ve­ri po­ro­töis­sä – Pel­to­po­ro­koi­rien käytön te­hos­ta­mi­nen -hank­keen se­mi­naa­ris­sa käydään läpi par­hai­ta ko­ke­muk­sia koi­ris­ta po­ro­töis­sä, osal­lis­tua voi myös etänä

04.08.2020 04:00
Tilaajille
Korona-aika on kasvattanut lemmikkien kysyntää ja sitä kautta myös lemmikkien vaihtuvuutta: "Koiran hankinta on aina harkittava todella tarkkaan, mutta niin on myös koiran kodin vaihtaminen"

Ko­ro­na-ai­ka on kas­vat­ta­nut lem­mik­kien ky­syn­tää ja sitä kautta myös lem­mik­kien vaih­tu­vuut­ta: "Koiran han­kin­ta on aina har­kit­ta­va todella tark­kaan, mutta niin on myös koiran kodin vaih­ta­mi­nen"

31.07.2020 08:54
Tilaajille
Koira pinteessä Valtavaaran rinteessä – pelastuslaitos auttoi pois köysien ja valjaiden avulla

Koira pin­tees­sä Val­ta­vaa­ran rin­tees­sä – pe­las­tus­lai­tos auttoi pois köysien ja val­jai­den avulla

25.07.2020 14:22
Tilaajille
Osa uittaa koiransa mökillä, osa yleisellä uimarannalla – Koillismaan kunnista ei löydy virallista uittopaikkaa koirille: "Turhaa kränää aiheuttaa, jos säännöistä ei pidetä kiinni"

Osa uittaa koi­ran­sa mö­kil­lä, osa ylei­sel­lä ui­ma­ran­nal­la – Koil­lis­maan kun­nis­ta ei löydy vi­ral­lis­ta uit­to­paik­kaa koi­ril­le: "Turhaa kränää ai­heut­taa, jos sään­nöis­tä ei pidetä kiinni"

15.07.2020 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kesämökeillä voi piillä yllättäviä vaaranpaikkoja nelijalkaisille – Muista myös koirasi turvallisuus mökkeillessä

Ke­sä­mö­keil­lä voi piillä yl­lät­tä­viä vaa­ran­paik­ko­ja ne­li­jal­kai­sil­le – Muista myös koirasi tur­val­li­suus mök­keil­les­sä

12.07.2020 12:15
Tilaajille
Kesä tuo yllättäviäkin vaaroja koirille –kurkkaa Kennelliiton eläinlääkärin vinkit ja ohjeet siihen, kuinka viettää turvallinen kesä koirasi kanssa

Kesä tuo yl­lät­tä­viä­kin vaaroja koi­ril­le –kurk­kaa Ken­nel­lii­ton eläin­lää­kä­rin vinkit ja ohjeet siihen, kuinka viettää tur­val­li­nen kesä koirasi kanssa

22.06.2020 04:00
Tilaajille
Hellettä on luvassa lähipäivinä – mitä pitää ottaa huomioon koiran kanssa?

Hel­let­tä on luvassa lä­hi­päi­vi­nä – mitä pitää ottaa huo­mioon koiran kanssa?

21.06.2020 04:00
Tilaajille
Alustavat testit paljastavat mullistan yllätyksen: koira saattaa haistaa koronaviruksen virtsanäytteestä

Alus­ta­vat testit pal­jas­ta­vat mul­lis­tan yl­lä­tyk­sen: koira saattaa haistaa ko­ro­na­vi­ruk­sen virt­sa­näyt­tees­tä

21.05.2020 11:00
Tilaajille
Tänään vietetään koiranpäivää: Lähetä kuva koirastasi ja voita karvakorvallesi herkullisia palkintoja

Tänään vie­te­tään koi­ran­päi­vää: Lähetä kuva koi­ras­ta­si ja voita kar­va­kor­val­le­si her­kul­li­sia pal­kin­to­ja

24.04.2020 12:00
Kaivataanko teilläkin lukukoiraa? Apu löytyy virtuaalisesti – nettilukukoira Severi "kuuntelee" vaikka kotisohvalta luettua tekstiä!

Kai­va­taan­ko teil­lä­kin lu­ku­koi­raa? Apu löytyy vir­tuaa­li­ses­ti – net­ti­lu­ku­koi­ra Severi "kuun­te­lee" vaikka ko­ti­soh­val­ta luettua teks­tiä!

22.04.2020 19:41
Tilaajille
Koirakoiden kulku liikenteessä sujuu yleisesti hyvin – koulutus kannattaa aloittaa jo pentuna: "Koira oppii, ettei taajaman liikenteeseen kuuluvat ihmeellisyydet ole pelottavia"

Koi­ra­koi­den kulku lii­ken­tees­sä sujuu ylei­ses­ti hyvin – kou­lu­tus kan­nat­taa aloit­taa jo pen­tu­na: "Koira oppii, ettei taa­ja­man lii­ken­tee­seen kuu­lu­vat ih­meel­li­syy­det ole pe­lot­ta­via"

02.04.2020 13:00
Tilaajille
Sunnuntaina alkaa taas koirien kiinnipitoaika – erittäin tärkeä luonnoneläinten pesintärauhan vuoksi

Sun­nun­tai­na alkaa taas koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka – erit­täin tärkeä luon­non­eläin­ten pe­sin­tä­rau­han vuoksi

28.02.2020 09:06
Tilaajille
Älä jätä koiraa yksin autoon pakkasella - Jo muutama pakkasaste kylmettää paikallaan olevan auton nopeasti

Älä jätä koiraa yksin autoon pak­ka­sel­la - Jo muutama pak­kas­as­te kyl­met­tää pai­kal­laan olevan auton no­peas­ti

31.01.2020 08:30
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pen­tu­teh­taan uhrit pää­tyi­vät jä­te­säk­kei­hin  – mikä meissä ih­mi­sis­sä on vikana, kun annamme tämän ta­pah­tua yhä uu­des­taan?

11.10.2018 05:00
Huskysafareista todellinen pula Kuusamossa -Safareita järjestetään alihankintanakin: "Puhutaan noin 120 huskykoiran lisäkapasiteetin tarpeesta"

Hus­ky­sa­fa­reis­ta to­del­li­nen pula Kuu­sa­mos­sa -Sa­fa­rei­ta jär­jes­te­tään ali­han­kin­ta­na­kin: "Pu­hu­taan noin 120 hus­ky­koi­ran li­sä­ka­pa­si­tee­tin tar­pees­ta"

19.09.2018 09:00
Husky-yrittäjä tietää, että tunkua alalle ei ole: "Tämä on niin hullun hommaa"

Hus­ky-yrit­tä­jä tietää, että tunkua alalle ei ole: "Tämä on niin hullun hommaa"

19.09.2018 09:00

Kauanko kakalla kestää maatua? – asian­tun­ti­ja vastaa

17.03.2017 05:00
Koirankakasta purnaaminen alkoi tänä vuonna ennätysaikaisin – näin sanoo laki

Koi­ran­ka­kas­ta pur­naa­mi­nen alkoi tänä vuonna en­nä­tys­ai­kai­sin – näin sanoo laki

17.03.2017 05:00