Pääsiäinen
Pääsiäinen sujui rauhallisesti – Rukalla suurin osa kotimaan turisteja

Pää­siäi­nen sujui rau­hal­li­ses­ti – Rukalla suurin osa ko­ti­maan tu­ris­te­ja

06.04.2021 04:00
Tilaajille
Tulistelua, omia tölkkejä ja take-away -ruokaa terassien sijaan – Rukalla pääsiäistä vietetään ulkona uusissa puitteissa

Tu­lis­te­lua, omia tölk­ke­jä ja ta­ke-away -ruokaa te­ras­sien sijaan – Rukalla pää­siäis­tä vie­te­tään ulkona uusissa puit­teis­sa

03.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Pääsiäisliikenteen odotetaan käynnistyvän toden teolla torstaina puoliltapäivin – "Tarpeettomat ohitukset pitäisi jättää pois"

Pää­siäis­lii­ken­teen odo­te­taan käyn­nis­ty­vän toden teolla tors­tai­na puo­lil­ta­päi­vin – "Tar­peet­to­mat ohi­tuk­set pitäisi jättää pois"

31.03.2021 16:50
Tilaajille
Syötteen mökit ovat pääsiäisenä täynnä – "Olemme iloisia, että Syötteellä alueellinen koronatilanne on pysynyt hyvänä ja rauhallisena"

Syöt­teen mökit ovat pää­siäi­se­nä täynnä – "Olemme iloi­sia, että Syöt­teel­lä alueel­li­nen ko­ro­na­ti­lan­ne on pysynyt hyvänä ja rau­hal­li­se­na"

30.03.2021 20:28
Tilaajille
Poliisi arvioi: Pääsiäisen meno- ja paluuliikenne voi jonoutua Lapissa erityisesti Nelostiellä

Poliisi arvioi: Pää­siäi­sen meno- ja pa­luu­lii­ken­ne voi jo­nou­tua Lapissa eri­tyi­ses­ti Ne­los­tiel­lä

30.03.2021 20:26 1
Tilaajille
Tulli ja Tukes: pääsiäismunien lelukapselien turvallisuudessa selkeästi parantamisen varaa – katso tästä määräystenvastaiset munat

Tulli ja Tukes: pää­siäis­mu­nien le­lu­kap­se­lien tur­val­li­suu­des­sa sel­keäs­ti pa­ran­ta­mi­sen varaa – katso tästä mää­räys­ten­vas­tai­set munat

30.03.2021 13:00
Pääsiäistä juhlitaan vielä kasvuodotuksin kaupan alalla, mökitkin varattuna – Mahdolliset liikkumisrajoitukset eivät huoleta: "Täytyy muistaa, että suomalaisia asuu myös muualla"

Pää­siäis­tä juh­li­taan vielä kas­vu­odo­tuk­sin kaupan alalla, mö­kit­kin va­rat­tu­na – Mah­dol­li­set liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set eivät huo­le­ta: "Täytyy muis­taa, että suo­ma­lai­sia asuu myös muual­la"

29.03.2021 04:00
Tilaajille
Lapin Yrittäjät: Liikkumisrajoitukset ja ravintolasulku tuhoavat Lapin pääsiäissesongin

Lapin Yrit­tä­jät: Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set ja ra­vin­to­la­sul­ku tu­hoa­vat Lapin pää­siäis­se­son­gin

26.03.2021 10:34
Tilaajille
THL suosittelee pysymään kotipaikkakunnalla pääsiäisenä – "Koronatilanne on erityisesti eteläisessä Suomessa ennätyslukemissa", johtaja Mika Salminen varoittaa

THL suo­sit­te­lee py­sy­mään ko­ti­paik­ka­kun­nal­la pää­siäi­se­nä – "Ko­ro­na­ti­lan­ne on eri­tyi­ses­ti ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa en­nä­tys­lu­ke­mis­sa", johtaja Mika Sal­mi­nen va­roit­taa

25.03.2021 15:23
Liikkumisrajoitukset voivat typistää Lapin pääsiäissesonkia, eikä Lappiin pääsisi kaikkialta Suomesta : "Merkittävät negatiiviset vaikutukset "

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set voivat ty­pis­tää Lapin pää­siäis­se­son­kia, eikä Lappiin pääsisi kaik­kial­ta Suo­mes­ta : "Mer­kit­tä­vät ne­ga­tii­vi­set vai­ku­tuk­set "

25.03.2021 09:13
Tilaajille
Lapin mökit on myyty lähes loppuun pääsiäisen ajalle – "Ylläkseltä on vapaana yksi mökki"

Lapin mökit on myyty lähes loppuun pää­siäi­sen ajalle – "Yl­läk­sel­tä on vapaana yksi mökki"

24.03.2021 11:33
Tilaajille
Kunnanjohtajat: Lappiin voi tulla – "Suurempi riski on, jos väki joutuu viettämään pääsiäisen ahtaassa ympäristössä"

Kun­nan­joh­ta­jat: Lappiin voi tulla – "Suu­rem­pi riski on, jos väki joutuu viet­tä­mään pää­siäi­sen ah­taas­sa ym­pä­ris­tös­sä"

24.03.2021 09:14
Tilaajille
Viimeiset päivät kirkon ympärillä – Taivalkosken seurakunta houkuttelee ihmisiä koronan keskeltä ulos: pääsiäisvaelluksella älyteknologiaa ja lumihauta

Vii­mei­set päivät kirkon ym­pä­ril­lä – Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta hou­kut­te­lee ihmisiä koronan kes­kel­tä ulos: pää­siäis­vael­luk­sel­la äly­tek­no­lo­giaa ja lu­mi­hau­ta

21.03.2021 04:00
Tilaajille

Ko­ti­hä­ly­tys­ten osalta Koil­lis­maan pää­siäi­nen oli rau­hal­li­nen - Lii­ken­ne­val­von­nas­sa kons­taa­pe­lien kynät ovat sau­hun­neet vin­has­ti: "Näin monen kor­tit­to­man kiin­ni­saa­mi­nen näin ly­hyel­lä ai­ka­vä­lil­lä on poik­keuk­sel­lis­ta"

13.04.2020 18:20
Tilaajille
Rukan pääsiäinen yhtä hiljainen viimeksi 1950-luvulla: "Näkee, että suurin osa ihmisistä noudattaa valtioneuvoston kehotuksia"

Rukan pää­siäi­nen yhtä hil­jai­nen vii­mek­si 1950-lu­vul­la: "Näkee, että suurin osa ih­mi­sis­tä nou­dat­taa val­tio­neu­vos­ton ke­ho­tuk­sia"

13.04.2020 14:23
Tilaajille
Sotkan muna vai ylhäisön herkku  - tiedätkö mistä pääsiäismunaperinne juontaa?

Sotkan muna vai yl­häi­sön herkku - tie­dät­kö mistä pää­siäis­mu­na­pe­rin­ne juon­taa?

12.04.2020 15:25
"Pientä on elämä nyt, mutta siihen on sopeuduttava" – yli 70-vuotias Osmo Jokela kaivoi esiin vanhat puntit ja tähtää nyt 100 kilon nostamiseen penkistä

"Pientä on elämä nyt, mutta siihen on so­peu­dut­ta­va" – yli 70-vuo­tias Osmo Jokela kaivoi esiin vanhat puntit ja tähtää nyt 100 kilon nos­ta­mi­seen pen­kis­tä

12.04.2020 04:01
Tilaajille
Tiesitkö tämän vanhoista pääsiäisperinteistä? Lue tästä pääsiäisrullintaidon lyhyt oppimäärä: Paraa synnyttämään

Tie­sit­kö tämän van­hois­ta pää­siäis­pe­rin­teis­tä? Lue tästä pää­siäis­rul­lin­tai­don lyhyt op­pi­mää­rä: Paraa syn­nyt­tä­mään

11.04.2020 17:15
Pääsiäisen sanoma on perinteinen, vaikka tänä vuonna papit saarnaavat tyhjille kirkkosaleille - kävimme katsomassa, miten se käytännössä tapahtuu

Pää­siäi­sen sanoma on pe­rin­tei­nen, vaikka tänä vuonna papit saar­naa­vat tyh­jil­le kirk­ko­sa­leil­le - kävimme kat­so­mas­sa, miten se käy­tän­nös­sä ta­pah­tuu

10.04.2020 04:00
Tilaajille
Vanha kansa ajoi pahan kiiran pois torstaina ja piiskasi lapset perjantaina - Tiedätkö muut piinaviikon perinteet?

Vanha kansa ajoi pahan kiiran pois tors­tai­na ja piis­ka­si lapset per­jan­tai­na - Tie­dät­kö muut pii­na­vii­kon pe­rin­teet?

09.04.2020 18:20
Tilaajille