Teemat

Vakavia ilmeitä mittarikentillä – polttoaineiden hintojen nousuun syynä talouden normalisoituminen ja veronkorotus: "Muutamassa kuukaudessa jopa kymmeniä senttejä"
Tilaajille

Vakavia ilmeitä mit­ta­ri­ken­til­lä – polt­to­ai­nei­den hin­to­jen nousuun syynä ta­lou­den nor­ma­li­soi­tu­mi­nen ja ve­ron­ko­ro­tus: "Muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa jopa kym­me­niä sent­te­jä"

20.07.2021 04:00 1
Hutut ajoivat 5200 kilometriä Espanjasta Kuusamoon, mutta ilman rokotuksia ja koronatestiä Euroopan läpimatkalle ei olisi asiaa: "Katkeaa varmasti jo heti lentokentälle tai rajalle"

Hutut ajoivat 5200 ki­lo­met­riä Es­pan­jas­ta Kuu­sa­moon, mutta ilman ro­ko­tuk­sia ja ko­ro­na­tes­tiä Eu­roo­pan lä­pi­mat­kal­le ei olisi asiaa: "Kat­keaa var­mas­ti jo heti len­to­ken­täl­le tai ra­jal­le"

07.07.2021 15:00
Tilaajille
Herraskodeissa ykköskoriste oli ruusu ja maalaiskodeissa kurjenmiekka Kuusamossa sata vuotta sitten – "Huonoissa ja ahtaissa asunnoissa talvisin kukat usein kuolevat"

Her­ras­ko­deis­sa yk­kös­ko­ris­te oli ruusu ja maa­lais­ko­deis­sa kur­jen­miek­ka Kuu­sa­mos­sa sata vuotta sitten – "Huo­nois­sa ja ah­tais­sa asun­nois­sa tal­vi­sin kukat usein kuo­le­vat"

23.05.2021 17:00
Tilaajille
Sipaise silmiin kultaa juhlan kunniaksi – näin teet näyttävän silmämeikin vaihe vaiheelta

Sipaise silmiin kultaa juhlan kun­niak­si – näin teet näyt­tä­vän sil­mä­mei­kin vaihe vai­heel­ta

23.05.2021 12:00
Tilaajille
Sähköautojen määrä on lisääntyy nopeasti – latauspaikkoja uupuu vielä Koillismaalta ja Pudasjärveltä

Säh­kö­au­to­jen määrä on li­sään­tyy no­peas­ti – la­taus­paik­ko­ja uupuu vielä Koil­lis­maal­ta ja Pu­das­jär­vel­tä

28.04.2021 19:00
Tilaajille
Kelirikkoa Pudasjärven ja Koillismaan sorateillä – Aluevastaava: "Kelirikko on piinannut tienkäyttäjiä koko huhtikuun, eikä loppua ole näkyvissä"

Ke­li­rik­koa Pu­das­jär­ven ja Koil­lis­maan so­ra­teil­lä – Alue­vas­taa­va: "Ke­li­rik­ko on pii­nan­nut tien­käyt­tä­jiä koko huh­ti­kuun, eikä loppua ole nä­ky­vis­sä"

26.04.2021 14:19 1
Tilaajille
Kurkijärventielle uutta päällystettä loppukesästä – lämpöaalto sulatti sorateiden pintaroudan

Kur­ki­jär­ven­tiel­le uutta pääl­lys­tet­tä lop­pu­ke­säs­tä – läm­pö­aal­to sulatti so­ra­tei­den pin­ta­rou­dan

20.04.2021 19:00 1
Tilaajille
Mukavaa matkaa koko rahalla – töpselihybridillä liki sata kilometriä sähköllä

Mukavaa matkaa koko rahalla – töp­se­li­hyb­ri­dil­lä liki sata ki­lo­met­riä säh­köl­lä

15.04.2021 19:00
Tilaajille
Tiesitkö, paljonko Koillismaalla on moottoripyöriä? – suomalaiset innostuivat viime vuonna hankkimaan ajokortteja, lue tästä asiantuntijan neuvot ajopelin keväthuoltoon

Tie­sit­kö, pal­jon­ko Koil­lis­maal­la on moot­to­ri­pyö­riä? – suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat viime vuonna hank­ki­maan ajo­kort­te­ja, lue tästä asian­tun­ti­jan neuvot ajo­pe­lin ke­vät­huol­toon

10.04.2021 17:59
Tilaajille
Ennen siinä nukkui kirjailija Juhani Aho, sitten ukkotuomari Pekka Leppäsaajo – nyt antiikkisängyssä pötköttelevät Ulla Ingalsuo-Laaksonen sekä vieraat ja koirat

Ennen siinä nukkui kir­jai­li­ja Juhani Aho, sitten uk­ko­tuo­ma­ri Pekka Lep­pä­saa­jo – nyt an­tiik­ki­sän­gys­sä pöt­köt­te­le­vät Ulla In­gal­suo-Laak­so­nen sekä vieraat ja koirat

28.03.2021 17:00
Tilaajille
Uusi korjaamo pesee ja huoltaa – varoitusvalo nykyautojen yleisin vika

Uusi kor­jaa­mo pesee ja huoltaa – va­roi­tus­va­lo ny­ky­au­to­jen yleisin vika

28.03.2021 04:00
Tilaajille
Yhä useampi valitsee meikkinsä sillä perusteella, että ne haittaavat luontoa mahdollisimman vähän – "Moni sanoo, että laatu on on ollut parempaa kuin on odottanut"

Yhä useampi va­lit­see meik­kin­sä sillä pe­rus­teel­la, että ne hait­taa­vat luontoa mah­dol­li­sim­man vähän – "Moni sanoo, että laatu on on ollut pa­rem­paa kuin on odot­ta­nut"

27.03.2021 17:00
Tilaajille
Selvitys: 17-vuotiaat syyllistyivät ajokieltorikkomuksiin tuplasti 18-vuotiaita enemmän – miehillä riskihakuisuutta kaikissa ikäryhmissä

Sel­vi­tys: 17-vuo­tiaat syyl­lis­tyi­vät ajo­kiel­to­rik­ko­muk­siin tup­las­ti 18-vuo­tiai­ta enemmän – mie­hil­lä ris­ki­ha­kui­suut­ta kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä

24.03.2021 15:01
Tilaajille
Liminkalainen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käytetyn lataushybridin: "Kaikki yllätykset ovat olleet positiivisia" – hybridi- ja kaasuautojen jälleenmyyntiarvo mietityttää

Li­min­ka­lai­nen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käy­te­tyn la­taus­hyb­ri­din: "Kaikki yl­lä­tyk­set ovat olleet po­si­tii­vi­sia" – hyb­ri­di- ja kaa­su­au­to­jen jäl­leen­myyn­ti­ar­vo mie­ti­tyt­tää

08.03.2021 11:00
Tilaajille
Acrossin myötä Suzuki hyppää mukaan uuteen luokkaan – Autokaupassa voi keskustella värivaihtoehdoista, varustetasoja vain yksi

Ac­ros­sin myötä Suzuki hyppää mukaan uuteen luok­kaan – Au­to­kau­pas­sa voi kes­kus­tel­la vä­ri­vaih­toeh­dois­ta, va­rus­te­ta­so­ja vain yksi

28.02.2021 11:00
Tilaajille
Lumipöllyn takana on vaara – Liikenneturvan Kalmakoski: "Ei siinä ole minkäänlaista mahdollisuutta lähteä ohittamaan"

Lu­mi­pöl­lyn takana on vaara – Lii­ken­ne­tur­van Kal­ma­kos­ki: "Ei siinä ole min­kään­lais­ta mah­dol­li­suut­ta lähteä ohit­ta­maan"

18.02.2021 15:00
Tilaajille
Teiden penkoilla rällätään luvattomasti kelkoilla – tien auraaja: "tiivistää lumen, jäädyttää ja hidastaa vallien leikkausta"

Teiden pen­koil­la räl­lä­tään lu­vat­to­mas­ti kel­koil­la – tien au­raa­ja: "tii­vis­tää lumen, jää­dyt­tää ja hi­das­taa vallien leik­kaus­ta"

09.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Kevään tulvavedet hallintaan ja ratatuomareille uudet pisteet – Kurkijärven moottorirata-aluetta laitettu uuteen uskoon: "Radalla on nyt aiempaa parempi harjoitella sekä järjestää kilpailuja"

Kevään tul­va­ve­det hal­lin­taan ja ra­ta­tuo­ma­reil­le uudet pisteet – Kur­ki­jär­ven moot­to­ri­ra­ta-aluet­ta lai­tet­tu uuteen uskoon: "Ra­dal­la on nyt aiempaa parempi har­joi­tel­la sekä jär­jes­tää kil­pai­lu­ja"

02.02.2021 15:10
Tilaajille
60-luvulla vain joka viides käytti turvavyötä taajaman ulkopuolella – siitä tilanne on parantunut paljon, mutta vieläkin meillä olisi parannettavaa

60-lu­vul­la vain joka viides käytti tur­va­vyö­tä taa­ja­man ul­ko­puo­lel­la – siitä tilanne on pa­ran­tu­nut paljon, mutta vie­lä­kin meillä olisi pa­ran­net­ta­vaa

11.01.2021 08:41
Tilaajille
Leutojen talvien myötä teitä on jouduttu suolaamaan useammin – Kuusamossa suolaa Rukalle, Ouluntielle ja Kajaanintielle

Leu­to­jen talvien myötä teitä on jou­dut­tu suo­laa­maan useam­min – Kuu­sa­mos­sa suolaa Ru­kal­le, Ou­lun­tiel­le ja Ka­jaa­nin­tiel­le

07.01.2021 15:00
Tilaajille
Suzuki Swace on kuin Toyota Corolla – Eroa löytyy maskista, hinnasta ja varusteista

Suzuki Swace on kuin Toyota Corolla – Eroa löytyy mas­kis­ta, hin­nas­ta ja va­rus­teis­ta

31.12.2020 11:00
Tilaajille
"Sikahan se jouluna pitää olla" – Tuulikki-tonttu leipoi tuttuja kuvioita ja kirjaimia

"Si­ka­han se jouluna pitää olla" – Tuu­lik­ki-tont­tu leipoi tuttuja ku­vioi­ta ja kir­jai­mia

24.12.2020 12:00
Tilaajille
Osuuskauppa rakentaa töpselipaikkoja sähköautoille – OP:n takana myös latauspiste: "Kyllä siinä jokunen auto käy lataamassa"

Osuus­kaup­pa ra­ken­taa töp­se­li­paik­ko­ja säh­kö­au­toil­le – OP:n takana myös la­taus­pis­te: "Kyllä siinä jokunen auto käy la­taa­mas­sa"

18.12.2020 12:00
Tilaajille
Ouluntielle toivotaan ohituskaistoja – Ely vastaa:"Tärkein kehityskohde Kiiminki, liikennemäärät vähenevät Syötteen jälkeen"

Ou­lun­tiel­le toi­vo­taan ohi­tus­kais­to­ja – Ely vas­taa:"­Tär­kein ke­hi­tys­koh­de Kii­min­ki, lii­ken­ne­mää­rät vä­he­ne­vät Syöt­teen jäl­keen"

16.12.2020 11:00
Tilaajille
Katumaasturit jälleen vaikeuksissa ruotsalaislehden väistötestissä – Teknikens Värld sanoo Toyota RAV4-lataushybridin ajokäytöstä "skandaalimaisen huonoksi"

Ka­tu­maas­tu­rit jälleen vai­keuk­sis­sa ruot­sa­lais­leh­den väis­tö­tes­tis­sä – Tek­ni­kens Värld sanoo Toyota RAV4-la­taus­hyb­ri­din ajo­käy­tös­tä "s­kan­daa­li­mai­sen huo­nok­si"

07.12.2020 09:38
Tilaajille
Uusi lumiaita estää kinostumisen Liikasenvaarantielle – "Normaali talvikeli" nyt Koillismaalla

Uusi lu­mi­ai­ta estää ki­nos­tu­mi­sen Lii­ka­sen­vaa­ran­tiel­le – "Nor­maa­li tal­vi­ke­li" nyt Koil­lis­maal­la

27.11.2020 09:00 1
Tilaajille
Koiravaljakoita ja polkupyöriä ei päästetäkään vapaasti moottorikelkkojen sekaan – eduskunta korjaa kiisteltyä lakimuutosta

Koi­ra­val­ja­koi­ta ja pol­ku­pyö­riä ei pääs­te­tä­kään va­paas­ti moot­to­ri­kelk­ko­jen sekaan – edus­kun­ta korjaa kiis­tel­tyä la­ki­muu­tos­ta

17.11.2020 04:00
Tilaajille
Pyöräilijä, kai jo tiedät tämän tieliikennelain muutoksen? Pyörään punainen valo taakse – polkupyörään tai kuljettajaan, vilkkuva tai jatkuvaa valoa antava, kunhan valo on

Pyö­räi­li­jä, kai jo tiedät tämän tie­lii­ken­ne­lain muu­tok­sen? Pyörään pu­nai­nen valo taakse – pol­ku­pyö­rään tai kul­jet­ta­jaan, vilk­ku­va tai jat­ku­vaa valoa antava, kunhan valo on

14.10.2020 17:00
Tilaajille
Ensi viikolla renkaanvaihtoon – ensimmäiset autoilijat ovat jo vaihtaneet talvirenkaat

Ensi vii­kol­la ren­kaan­vaih­toon – en­sim­mäi­set au­toi­li­jat ovat jo vaih­ta­neet tal­vi­ren­kaat

08.10.2020 16:00
Tilaajille
Keväisin sorateillä vaivaavia kelirikkopaikkoja kunnostetaan Kuusamossa – työt valmiina lokakuun loppuun mennessä

Ke­väi­sin so­ra­teil­lä vai­vaa­via ke­li­rik­ko­paik­ko­ja kun­nos­te­taan Kuu­sa­mos­sa – työt val­mii­na lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

30.09.2020 10:00
Tilaajille