Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Teemat

"Talvihoito on työläämpää kuin ennen, kun on paljon noita haittoja" – Kitkantiellä on vaihtunut paitsi rakenne myös vastuunkantaja ja hoitourakoija
Tilaajille

"Tal­vi­hoi­to on työ­lääm­pää kuin ennen, kun on paljon noita hait­to­ja" – Kit­kan­tiel­lä on vaih­tu­nut paitsi rakenne myös vas­tuun­kan­ta­ja ja hoi­to­ura­koi­ja

26.10.2021 04:00 1
Eduskunnassa vaaditaan, että valtatie 20 nostetaan Suomen pääväylien joukkoon – ensimmäisenä päivänä jo 20 allekirjoitusta

Edus­kun­nas­sa vaa­di­taan, että val­ta­tie 20 nos­te­taan Suomen pää­väy­lien jouk­koon – en­sim­mäi­se­nä päivänä jo 20 al­le­kir­joi­tus­ta

19.10.2021 15:56 1
Tilaajille
Kitkantiellä pääsee maanantaina kahville ja kampanisulle – lue tästä, ketkä leikkaavat nauhan ja katso miltä näytti tietyömaan aikana

Kit­kan­tiel­lä pääsee maa­nan­tai­na kah­vil­le ja kam­pa­ni­sul­le – lue tästä, ketkä leik­kaa­vat nauhan ja katso miltä näytti tie­työ­maan aikana

17.10.2021 04:00 6
Tilaajille
Vaikka tuotantoeläinpuolella päivystävää eläinlääkäriä tarvitaan harvemmin, maatalousyrittäjä kaipaa silti Kuusamon nykytilanteeseen ratkaisua: ”Sinne soittaa joku muukin, jolla on oikeasti hätä”

Vaikka tuo­tan­to­eläin­puo­lel­la päi­vys­tä­vää eläin­lää­kä­riä tar­vi­taan har­vem­min, maa­ta­lous­yrit­tä­jä kaipaa silti Kuu­sa­mon ny­ky­ti­lan­tee­seen rat­kai­sua: ”Sinne soittaa joku muukin, jolla on oi­keas­ti hätä”

07.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Kuusamossa luotetaan talvella laaturenkaaseen, kesällä valitaan edullinen vaihtoehto – renkaiden hinnat ovat nousseet 5–10 prosenttia

Kuu­sa­mos­sa luo­te­taan tal­vel­la laa­tu­ren­kaa­seen, kesällä va­li­taan edul­li­nen vaih­to­eh­to – ren­kai­den hinnat ovat nous­seet 5–10 pro­sent­tia

06.10.2021 19:01
Tilaajille
Vakuutusyhtiö kaivoi tilastoistaan useimmin hinausta tarvitsevat automerkit: kärjessä BMW, Audi ja Mercedes sekä Citroën – "Ylivoimainen moottorivikojen kuningas on Audi"

Va­kuu­tus­yh­tiö kaivoi ti­las­tois­taan useim­min hi­naus­ta tar­vit­se­vat au­to­mer­kit: kär­jes­sä BMW, Audi ja Mer­ce­des sekä Citroën – "Y­li­voi­mai­nen moot­to­ri­vi­ko­jen ku­nin­gas on Audi"

06.10.2021 12:19
Tilaajille
Lukuvalo syttyy taas Kuusamossa, sota-ajan kirjallisuus teemana – tapahtuma jäi väliin viime vuonna ja peruuntui kahdesti viime keväänä

Lu­ku­va­lo syttyy taas Kuu­sa­mos­sa, so­ta-ajan kir­jal­li­suus teemana – ta­pah­tu­ma jäi väliin viime vuonna ja pe­ruun­tui kah­des­ti viime keväänä

05.10.2021 15:00
Tilaajille
Koira häkkiin tai vöihin – 20-kiloinen koira muuttuu kolaritilanteessa hirven painoiseksi

Koira häkkiin tai vöihin – 20-ki­loi­nen koira muuttuu ko­la­ri­ti­lan­tees­sa hirven pai­noi­sek­si

25.09.2021 04:01
Tilaajille
Poliisi jakelee yli 400 sakot ja virhemaksut renkaista joka ikinen syksy – kahden euron kolikolla testaat renkaiden kunnon helposti itse

Poliisi jakelee yli 400 sakot ja vir­he­mak­sut ren­kais­ta joka ikinen syksy – kahden euron ko­li­kol­la testaat ren­kai­den kunnon hel­pos­ti itse

22.09.2021 17:37
Tilaajille
Taksiyrittäjien tehovalvonnassa löytynyt jo 1,2 miljoonaa ilmoittamattomia tuloja – myyntiä jätetty kirjaamatta ja palkkoja maksamatta, kansainvälisten sovellusten toiminta epäselvää

Tak­si­yrit­tä­jien te­ho­val­von­nas­sa löy­ty­nyt jo 1,2 mil­joo­naa il­moit­ta­mat­to­mia tuloja – myyntiä jätetty kir­jaa­mat­ta ja palk­ko­ja mak­sa­mat­ta, kan­sain­vä­lis­ten so­vel­lus­ten toi­min­ta epä­sel­vää

15.09.2021 19:26
Iso-Syötteellä järjestettiin Suomen pohjoisin rekkatapahtuma – paikan päälle kerääntyi yli 140 maantien hirmua

Iso-Syöt­teel­lä jär­jes­tet­tiin Suomen poh­joi­sin rek­ka­ta­pah­tu­ma – paikan päälle ke­rään­tyi yli 140 maan­tien hirmua

14.09.2021 16:11 1
Tilaajille
Qashqai uudistui – maavaralla uskaltaa maastoon, avustimia riittää joka tarpeeseen: "Jaksaa kiihdyttää auton risteyksestä sataseen ripeästi, mutta  kierrosten nousun korkealle huomaa"

Qashqai uu­dis­tui – maa­va­ral­la us­kal­taa maas­toon, avus­ti­mia riittää joka tar­pee­seen: "Jaksaa kiih­dyt­tää auton ris­teyk­ses­tä sa­ta­seen ri­peäs­ti, mutta kier­ros­ten nousun kor­keal­le huomaa"

25.08.2021 11:00
Tilaajille
Susan ja Anttu jalkautuvat syksyllä kouluun kuuntelemaan ja auttamaan nuoria – pilottihankkeella halutaan parantaa kouluympäristöä ja ehkäistä poissaoloja

Susan ja Anttu jal­kau­tu­vat syk­syl­lä kouluun kuun­te­le­maan ja aut­ta­maan nuoria – pi­lot­ti­hank­keel­la ha­lu­taan pa­ran­taa kou­lu­ym­pä­ris­töä ja eh­käis­tä pois­sa­olo­ja

07.08.2021 09:01
Tilaajille
Vakavia ilmeitä mittarikentillä – polttoaineiden hintojen nousuun syynä talouden normalisoituminen ja veronkorotus: "Muutamassa kuukaudessa jopa kymmeniä senttejä"

Vakavia ilmeitä mit­ta­ri­ken­til­lä – polt­to­ai­nei­den hin­to­jen nousuun syynä ta­lou­den nor­ma­li­soi­tu­mi­nen ja ve­ron­ko­ro­tus: "Muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa jopa kym­me­niä sent­te­jä"

20.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Hutut ajoivat 5200 kilometriä Espanjasta Kuusamoon, mutta ilman rokotuksia ja koronatestiä Euroopan läpimatkalle ei olisi asiaa: "Katkeaa varmasti jo heti lentokentälle tai rajalle"

Hutut ajoivat 5200 ki­lo­met­riä Es­pan­jas­ta Kuu­sa­moon, mutta ilman ro­ko­tuk­sia ja ko­ro­na­tes­tiä Eu­roo­pan lä­pi­mat­kal­le ei olisi asiaa: "Kat­keaa var­mas­ti jo heti len­to­ken­täl­le tai ra­jal­le"

07.07.2021 15:00
Tilaajille
Herraskodeissa ykköskoriste oli ruusu ja maalaiskodeissa kurjenmiekka Kuusamossa sata vuotta sitten – "Huonoissa ja ahtaissa asunnoissa talvisin kukat usein kuolevat"

Her­ras­ko­deis­sa yk­kös­ko­ris­te oli ruusu ja maa­lais­ko­deis­sa kur­jen­miek­ka Kuu­sa­mos­sa sata vuotta sitten – "Huo­nois­sa ja ah­tais­sa asun­nois­sa tal­vi­sin kukat usein kuo­le­vat"

23.05.2021 17:00
Tilaajille
Sipaise silmiin kultaa juhlan kunniaksi – näin teet näyttävän silmämeikin vaihe vaiheelta

Sipaise silmiin kultaa juhlan kun­niak­si – näin teet näyt­tä­vän sil­mä­mei­kin vaihe vai­heel­ta

23.05.2021 12:00
Tilaajille
Sähköautojen määrä on lisääntyy nopeasti – latauspaikkoja uupuu vielä Koillismaalta ja Pudasjärveltä

Säh­kö­au­to­jen määrä on li­sään­tyy no­peas­ti – la­taus­paik­ko­ja uupuu vielä Koil­lis­maal­ta ja Pu­das­jär­vel­tä

28.04.2021 19:00
Tilaajille
Kelirikkoa Pudasjärven ja Koillismaan sorateillä – Aluevastaava: "Kelirikko on piinannut tienkäyttäjiä koko huhtikuun, eikä loppua ole näkyvissä"

Ke­li­rik­koa Pu­das­jär­ven ja Koil­lis­maan so­ra­teil­lä – Alue­vas­taa­va: "Ke­li­rik­ko on pii­nan­nut tien­käyt­tä­jiä koko huh­ti­kuun, eikä loppua ole nä­ky­vis­sä"

26.04.2021 14:19 1
Tilaajille
Kurkijärventielle uutta päällystettä loppukesästä – lämpöaalto sulatti sorateiden pintaroudan

Kur­ki­jär­ven­tiel­le uutta pääl­lys­tet­tä lop­pu­ke­säs­tä – läm­pö­aal­to sulatti so­ra­tei­den pin­ta­rou­dan

20.04.2021 19:00 1
Tilaajille
Mukavaa matkaa koko rahalla – töpselihybridillä liki sata kilometriä sähköllä

Mukavaa matkaa koko rahalla – töp­se­li­hyb­ri­dil­lä liki sata ki­lo­met­riä säh­köl­lä

15.04.2021 19:00
Tilaajille
Tiesitkö, paljonko Koillismaalla on moottoripyöriä? – suomalaiset innostuivat viime vuonna hankkimaan ajokortteja, lue tästä asiantuntijan neuvot ajopelin keväthuoltoon

Tie­sit­kö, pal­jon­ko Koil­lis­maal­la on moot­to­ri­pyö­riä? – suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat viime vuonna hank­ki­maan ajo­kort­te­ja, lue tästä asian­tun­ti­jan neuvot ajo­pe­lin ke­vät­huol­toon

10.04.2021 17:59
Tilaajille
Ennen siinä nukkui kirjailija Juhani Aho, sitten ukkotuomari Pekka Leppäsaajo – nyt antiikkisängyssä pötköttelevät Ulla Ingalsuo-Laaksonen sekä vieraat ja koirat

Ennen siinä nukkui kir­jai­li­ja Juhani Aho, sitten uk­ko­tuo­ma­ri Pekka Lep­pä­saa­jo – nyt an­tiik­ki­sän­gys­sä pöt­köt­te­le­vät Ulla In­gal­suo-Laak­so­nen sekä vieraat ja koirat

28.03.2021 17:00
Tilaajille
Uusi korjaamo pesee ja huoltaa – varoitusvalo nykyautojen yleisin vika

Uusi kor­jaa­mo pesee ja huoltaa – va­roi­tus­va­lo ny­ky­au­to­jen yleisin vika

28.03.2021 04:00
Tilaajille
Yhä useampi valitsee meikkinsä sillä perusteella, että ne haittaavat luontoa mahdollisimman vähän – "Moni sanoo, että laatu on on ollut parempaa kuin on odottanut"

Yhä useampi va­lit­see meik­kin­sä sillä pe­rus­teel­la, että ne hait­taa­vat luontoa mah­dol­li­sim­man vähän – "Moni sanoo, että laatu on on ollut pa­rem­paa kuin on odot­ta­nut"

27.03.2021 17:00
Tilaajille
Selvitys: 17-vuotiaat syyllistyivät ajokieltorikkomuksiin tuplasti 18-vuotiaita enemmän – miehillä riskihakuisuutta kaikissa ikäryhmissä

Sel­vi­tys: 17-vuo­tiaat syyl­lis­tyi­vät ajo­kiel­to­rik­ko­muk­siin tup­las­ti 18-vuo­tiai­ta enemmän – mie­hil­lä ris­ki­ha­kui­suut­ta kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä

24.03.2021 15:01
Tilaajille
Liminkalainen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käytetyn lataushybridin: "Kaikki yllätykset ovat olleet positiivisia" – hybridi- ja kaasuautojen jälleenmyyntiarvo mietityttää

Li­min­ka­lai­nen Veli Saari osti kaksi vuotta sitten käy­te­tyn la­taus­hyb­ri­din: "Kaikki yl­lä­tyk­set ovat olleet po­si­tii­vi­sia" – hyb­ri­di- ja kaa­su­au­to­jen jäl­leen­myyn­ti­ar­vo mie­ti­tyt­tää

08.03.2021 11:00
Tilaajille
Acrossin myötä Suzuki hyppää mukaan uuteen luokkaan – Autokaupassa voi keskustella värivaihtoehdoista, varustetasoja vain yksi

Ac­ros­sin myötä Suzuki hyppää mukaan uuteen luok­kaan – Au­to­kau­pas­sa voi kes­kus­tel­la vä­ri­vaih­toeh­dois­ta, va­rus­te­ta­so­ja vain yksi

28.02.2021 11:00
Tilaajille
Lumipöllyn takana on vaara – Liikenneturvan Kalmakoski: "Ei siinä ole minkäänlaista mahdollisuutta lähteä ohittamaan"

Lu­mi­pöl­lyn takana on vaara – Lii­ken­ne­tur­van Kal­ma­kos­ki: "Ei siinä ole min­kään­lais­ta mah­dol­li­suut­ta lähteä ohit­ta­maan"

18.02.2021 15:00
Tilaajille
Teiden penkoilla rällätään luvattomasti kelkoilla – tien auraaja: "tiivistää lumen, jäädyttää ja hidastaa vallien leikkausta"

Teiden pen­koil­la räl­lä­tään lu­vat­to­mas­ti kel­koil­la – tien au­raa­ja: "tii­vis­tää lumen, jää­dyt­tää ja hi­das­taa vallien leik­kaus­ta"

09.02.2021 04:00 1
Tilaajille