Teemat

Acrossin myötä Suzuki hyppää mukaan uuteen luokkaan – Autokaupassa voi keskustella värivaihtoehdoista, varustetasoja vain yksi
Tilaajille

Ac­ros­sin myötä Suzuki hyppää mukaan uuteen luok­kaan – Au­to­kau­pas­sa voi kes­kus­tel­la vä­ri­vaih­toeh­dois­ta, va­rus­te­ta­so­ja vain yksi

28.02.2021 11:00
Lumipöllyn takana on vaara – Liikenneturvan Kalmakoski: "Ei siinä ole minkäänlaista mahdollisuutta lähteä ohittamaan"

Lu­mi­pöl­lyn takana on vaara – Lii­ken­ne­tur­van Kal­ma­kos­ki: "Ei siinä ole min­kään­lais­ta mah­dol­li­suut­ta lähteä ohit­ta­maan"

18.02.2021 15:00
Tilaajille
Teiden penkoilla rällätään luvattomasti kelkoilla – tien auraaja: "tiivistää lumen, jäädyttää ja hidastaa vallien leikkausta"

Teiden pen­koil­la räl­lä­tään lu­vat­to­mas­ti kel­koil­la – tien au­raa­ja: "tii­vis­tää lumen, jää­dyt­tää ja hi­das­taa vallien leik­kaus­ta"

09.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Kevään tulvavedet hallintaan ja ratatuomareille uudet pisteet – Kurkijärven moottorirata-aluetta laitettu uuteen uskoon: "Radalla on nyt aiempaa parempi harjoitella sekä järjestää kilpailuja"

Kevään tul­va­ve­det hal­lin­taan ja ra­ta­tuo­ma­reil­le uudet pisteet – Kur­ki­jär­ven moot­to­ri­ra­ta-aluet­ta lai­tet­tu uuteen uskoon: "Ra­dal­la on nyt aiempaa parempi har­joi­tel­la sekä jär­jes­tää kil­pai­lu­ja"

02.02.2021 15:10
Tilaajille
60-luvulla vain joka viides käytti turvavyötä taajaman ulkopuolella – siitä tilanne on parantunut paljon, mutta vieläkin meillä olisi parannettavaa

60-lu­vul­la vain joka viides käytti tur­va­vyö­tä taa­ja­man ul­ko­puo­lel­la – siitä tilanne on pa­ran­tu­nut paljon, mutta vie­lä­kin meillä olisi pa­ran­net­ta­vaa

11.01.2021 08:41
Tilaajille
Leutojen talvien myötä teitä on jouduttu suolaamaan useammin – Kuusamossa suolaa Rukalle, Ouluntielle ja Kajaanintielle

Leu­to­jen talvien myötä teitä on jou­dut­tu suo­laa­maan useam­min – Kuu­sa­mos­sa suolaa Ru­kal­le, Ou­lun­tiel­le ja Ka­jaa­nin­tiel­le

07.01.2021 15:00
Tilaajille
Suzuki Swace on kuin Toyota Corolla – Eroa löytyy maskista, hinnasta ja varusteista

Suzuki Swace on kuin Toyota Corolla – Eroa löytyy mas­kis­ta, hin­nas­ta ja va­rus­teis­ta

31.12.2020 11:00
Tilaajille
"Sikahan se jouluna pitää olla" – Tuulikki-tonttu leipoi tuttuja kuvioita ja kirjaimia

"Si­ka­han se jouluna pitää olla" – Tuu­lik­ki-tont­tu leipoi tuttuja ku­vioi­ta ja kir­jai­mia

24.12.2020 12:00
Tilaajille
Osuuskauppa rakentaa töpselipaikkoja sähköautoille – OP:n takana myös latauspiste: "Kyllä siinä jokunen auto käy lataamassa"

Osuus­kaup­pa ra­ken­taa töp­se­li­paik­ko­ja säh­kö­au­toil­le – OP:n takana myös la­taus­pis­te: "Kyllä siinä jokunen auto käy la­taa­mas­sa"

18.12.2020 12:00
Tilaajille
Ouluntielle toivotaan ohituskaistoja – Ely vastaa:"Tärkein kehityskohde Kiiminki, liikennemäärät vähenevät Syötteen jälkeen"

Ou­lun­tiel­le toi­vo­taan ohi­tus­kais­to­ja – Ely vas­taa:"­Tär­kein ke­hi­tys­koh­de Kii­min­ki, lii­ken­ne­mää­rät vä­he­ne­vät Syöt­teen jäl­keen"

16.12.2020 11:00
Tilaajille
Katumaasturit jälleen vaikeuksissa ruotsalaislehden väistötestissä – Teknikens Värld sanoo Toyota RAV4-lataushybridin ajokäytöstä "skandaalimaisen huonoksi"

Ka­tu­maas­tu­rit jälleen vai­keuk­sis­sa ruot­sa­lais­leh­den väis­tö­tes­tis­sä – Tek­ni­kens Värld sanoo Toyota RAV4-la­taus­hyb­ri­din ajo­käy­tös­tä "s­kan­daa­li­mai­sen huo­nok­si"

07.12.2020 09:38
Tilaajille
Uusi lumiaita estää kinostumisen Liikasenvaarantielle – "Normaali talvikeli" nyt Koillismaalla

Uusi lu­mi­ai­ta estää ki­nos­tu­mi­sen Lii­ka­sen­vaa­ran­tiel­le – "Nor­maa­li tal­vi­ke­li" nyt Koil­lis­maal­la

27.11.2020 09:00 1
Tilaajille
Koiravaljakoita ja polkupyöriä ei päästetäkään vapaasti moottorikelkkojen sekaan – eduskunta korjaa kiisteltyä lakimuutosta

Koi­ra­val­ja­koi­ta ja pol­ku­pyö­riä ei pääs­te­tä­kään va­paas­ti moot­to­ri­kelk­ko­jen sekaan – edus­kun­ta korjaa kiis­tel­tyä la­ki­muu­tos­ta

17.11.2020 04:00
Tilaajille
Pyöräilijä, kai jo tiedät tämän tieliikennelain muutoksen? Pyörään punainen valo taakse – polkupyörään tai kuljettajaan, vilkkuva tai jatkuvaa valoa antava, kunhan valo on

Pyö­räi­li­jä, kai jo tiedät tämän tie­lii­ken­ne­lain muu­tok­sen? Pyörään pu­nai­nen valo taakse – pol­ku­pyö­rään tai kul­jet­ta­jaan, vilk­ku­va tai jat­ku­vaa valoa antava, kunhan valo on

14.10.2020 17:00
Tilaajille
Ensi viikolla renkaanvaihtoon – ensimmäiset autoilijat ovat jo vaihtaneet talvirenkaat

Ensi vii­kol­la ren­kaan­vaih­toon – en­sim­mäi­set au­toi­li­jat ovat jo vaih­ta­neet tal­vi­ren­kaat

08.10.2020 16:00
Tilaajille
Keväisin sorateillä vaivaavia kelirikkopaikkoja kunnostetaan Kuusamossa – työt valmiina lokakuun loppuun mennessä

Ke­väi­sin so­ra­teil­lä vai­vaa­via ke­li­rik­ko­paik­ko­ja kun­nos­te­taan Kuu­sa­mos­sa – työt val­mii­na lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

30.09.2020 10:00
Tilaajille
Iltojen hämärtyessä tienkäyttäjien näkyvyys korostuu – Takavalot päälle hämärässä sekä autoihin että polkupyöriin

Iltojen hä­mär­tyes­sä tien­käyt­tä­jien nä­ky­vyys ko­ros­tuu – Ta­ka­va­lot päälle hä­mä­räs­sä sekä au­toi­hin että pol­ku­pyö­riin

28.08.2020 11:49
Tilaajille
Valtatien 5 alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä ovat valmistuneet

Val­ta­tien 5 ali­kul­ku­käy­tä­vä ja kevyen lii­ken­teen väylä ovat val­mis­tu­neet

27.08.2020 09:18
Tilaajille
Kun presidentti lasien päälle istui – Urho Kekkonen oli ensimmäinen presidentti, joka vieraili Kuusamossa virassa ollessaan

Kun pre­si­dent­ti lasien päälle istui – Urho Kek­ko­nen oli en­sim­mäi­nen pre­si­dent­ti, joka vie­rai­li Kuu­sa­mos­sa virassa ol­les­saan

17.08.2020 14:03
Tilaajille
60 vuotta sitten Kitkantie oli remontin kourissa, niin kuin nytkin – silloin sille rakennettiin ensimmäisiä jalkakäytäviä

60 vuotta sitten Kit­kan­tie oli re­mon­tin kou­ris­sa, niin kuin nytkin – silloin sille ra­ken­net­tiin en­sim­mäi­siä jal­ka­käy­tä­viä

17.08.2020 11:00
Tilaajille
Tommi Kinnunen

Tommi Kin­nu­nen

01.08.2020 12:00
Tilaajille
Testasimme sähkömaastopyörän, jonka avulla tavallisesta kauppamatkapyöräilijästä sukeutui yli-inhimillinen voimapolkija  – "Jaloista loppui virta ennen pyörän akkua"

Tes­ta­sim­me säh­kö­maas­to­pyö­rän, jonka avulla ta­val­li­ses­ta kaup­pa­mat­ka­pyö­räi­li­jäs­tä su­keu­tui yli-in­hi­mil­li­nen voi­ma­pol­ki­ja – "Ja­lois­ta loppui virta ennen pyörän akkua"

29.07.2020 15:00
Tilaajille
Auto kestää ja kiiltää ilman vahausta, kun pintaan sipaisee suojakäsittelyn – Hinnoissa isot erot, näin ammattilainen vastaa

Auto kestää ja kiiltää ilman va­haus­ta, kun pintaan si­pai­see suo­ja­kä­sit­te­lyn – Hin­nois­sa isot erot, näin am­mat­ti­lai­nen vastaa

25.07.2020 09:24
Tilaajille
Jos sää sallii, lauantaina pääsee testaamaan perheautonsa huippunopeuden kiitoradalla – Pudasjärvellä järjestetään No Speed Limit -tapahtuma jo 15. kertaa

Jos sää sallii, lauan­tai­na pääsee tes­taa­maan per­he­au­ton­sa huip­pu­no­peu­den kii­to­ra­dal­la – Pu­das­jär­vel­lä jär­jes­te­tään No Speed Limit -ta­pah­tu­ma jo 15. kertaa

22.07.2020 08:47
Tilaajille
Sähköpotkulautailun säännöt eivät ole vielä kaikilla hallussa

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun säännöt eivät ole vielä kai­kil­la hal­lus­sa

17.07.2020 04:00
Tilaajille
Autojen lisäksi teillä liikkuvat nyt myös villieläimet – Kolaritilanteessa kuljettajalla on aina eettinen velvollisuus tarkistaa eläimen tila

Autojen lisäksi teillä liik­ku­vat nyt myös vil­li­eläi­met – Ko­la­ri­ti­lan­tees­sa kul­jet­ta­jal­la on aina eet­ti­nen vel­vol­li­suus tar­kis­taa eläimen tila

12.07.2020 04:00
Tilaajille
Selkä menosuuntaan, ei irtotavaroita ja eväät, joita ei voi vetää henkeen – näillä vinkeillä automatkailu lasten kanssa sujuu leppoisammin: "Kannattaa asennoitua taittamaan matkaa lasten tahdilla"

Selkä me­no­suun­taan, ei ir­to­ta­va­roi­ta ja eväät, joita ei voi vetää henkeen – näillä vin­keil­lä au­to­mat­kai­lu lasten kanssa sujuu lep­poi­sam­min: "Kan­nat­taa asen­noi­tua tait­ta­maan matkaa lasten tah­dil­la"

01.07.2020 15:02
Tilaajille
Mukava ajaa, hiljainen ja helppo oppia – Eelis innostui perheen sähköskootterista: "Olen ajellut sillä kouluun, uimaan ja muuten vain eri puolilla kaupunkia"

Mukava ajaa, hil­jai­nen ja helppo oppia – Eelis in­nos­tui perheen säh­kös­koot­te­ris­ta: "Olen ajellut sillä kou­luun, uimaan ja muuten vain eri puo­lil­la kau­pun­kia"

24.06.2020 11:00
Tilaajille
Liikenneturva muistuttaa autoilijoita varovaisuudesta kohdatessaan hevosen tien päällä – seesteinenkin eläin voi säikähtää

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa au­toi­li­joi­ta va­ro­vai­suu­des­ta koh­da­tes­saan hevosen tien päällä – sees­tei­nen­kin eläin voi säi­käh­tää

16.06.2020 09:22
"Täällä on kiva ajaa" – Oula, Viivi ja Viljami harjoittelivat ajotaitoja innokkaasti – Kuusamon liikennepuistoon vain oireettomana ja mieluiten omat kypärät mukana

"Täällä on kiva ajaa" – Oula, Viivi ja Viljami har­joit­te­li­vat ajo­tai­to­ja in­nok­kaas­ti – Kuu­sa­mon lii­ken­ne­puis­toon vain oi­reet­to­ma­na ja mie­lui­ten omat kypärät mukana

10.06.2020 17:00
Tilaajille