Teemat

Liikenneturva muistuttaa autoilijoita varovaisuudesta kohdatessaan hevosen tien päällä – seesteinenkin eläin voi säikähtää

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa au­toi­li­joi­ta va­ro­vai­suu­des­ta koh­da­tes­saan hevosen tien päällä – sees­tei­nen­kin eläin voi säi­käh­tää

16.06.2020 09:22
Näin Oulun poliisi aikoo valvoa uuden lain noudattamista liikenteessä – "Silläkin, joka on oikeassa, on velvollisuus ottaa huomioon, että kaikki eivät välttämättä aja liikennesääntöjen mukaan"

Näin Oulun poliisi aikoo valvoa uuden lain nou­dat­ta­mis­ta lii­ken­tees­sä – "Sil­lä­kin, joka on oi­keas­sa, on vel­vol­li­suus ottaa huo­mioon, että kaikki eivät vält­tä­mät­tä aja lii­ken­ne­sään­tö­jen mukaan"

02.06.2020 08:24
Tilaajille
Viime syksynä Kuusamoon kunnostettiin maastopyöräilyreittejä – nyt niille toivotaan runsaasti käyttäjiä

Viime syksynä Kuu­sa­moon kun­nos­tet­tiin maas­to­pyö­räi­ly­reit­te­jä – nyt niille toi­vo­taan run­saas­ti käyt­tä­jiä

30.05.2020 15:00
Tilaajille
Uusi tieliikennelaki nostaa jarruttomien perävaunujen maksiminopeuden 100 kilometriin tunnissa – Moottori-lehden testissä yhden perävaunun akseli ei kestänyt väistöliikettä

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki nostaa jar­rut­to­mien pe­rä­vau­nu­jen mak­si­mi­no­peu­den 100 ki­lo­met­riin tun­nis­sa – Moot­to­ri-leh­den tes­tis­sä yhden pe­rä­vau­nun akseli ei kes­tä­nyt väis­tö­lii­ket­tä

26.05.2020 09:46
Uusi laki tarkentaa turvamääräyksiä – Turvavyö kiinni, jos sellainen on, ja kypärä päähän peräkärryssäkin

Uusi laki tar­ken­taa tur­va­mää­räyk­siä – Tur­va­vyö kiinni, jos sel­lai­nen on, ja kypärä päähän pe­rä­kär­rys­sä­kin

24.05.2020 15:00
Tilaajille
Testaa: Tunnetko uuden tieliikennelain

Testaa: Tun­net­ko uuden tie­lii­ken­ne­lain

20.05.2020 14:00
Tilaajille
Valkoinen viiva ei juuri lumessa erotu – Pohjois-Suomea ajatellen uudessa tieliikennelaissa ei kaikkea ole huomioitu

Val­koi­nen viiva ei juuri lumessa erotu – Poh­jois-Suo­mea aja­tel­len uudessa tie­lii­ken­ne­lais­sa ei kaikkea ole huo­mioi­tu

17.05.2020 12:00
Tilaajille
Tee se itse -tyypit heräsivät koronakotoilun keskellä - Kotia kunnostetaan seinä kerrallaan ja terasseja laitetaan lumen keskellä: "Tämä on selkeästi koronatilanteen vaikutusta"

Tee se itse -tyypit he­rä­si­vät ko­ro­na­ko­toi­lun kes­kel­lä - Kotia kun­nos­te­taan seinä ker­ral­laan ja te­ras­se­ja lai­te­taan lumen kes­kel­lä: "Tämä on sel­keäs­ti ko­ro­na­ti­lan­teen vai­ku­tus­ta"

16.05.2020 15:00
Tilaajille
Uusi liikennelaki tuo omaa vastuuta kuljettajille – ajoradalla keltainen valkoiseksi ja uusia merkkejä

Uusi lii­ken­ne­la­ki tuo omaa vas­tuu­ta kul­jet­ta­jil­le – ajo­ra­dal­la kel­tai­nen val­koi­sek­si ja uusia merk­ke­jä

16.05.2020 12:00
Tilaajille
Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kasvussa – palopäällikön mukaan  kelkkailijoita on tullut paljon Lappiin, vaikka matkustusta suositellaan välttämään

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kas­vus­sa – pa­lo­pääl­li­kön mukaan kelk­kai­li­joi­ta on tullut paljon Lap­piin, vaikka mat­kus­tus­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään

05.04.2020 15:59
Tilaajille
Metsähallitus lopettaa tältä keväältä moottorikelkkauralupien myynnin ja tehostaa maastoliikenteen valvontaa – Maastoliikennelupa voidaan välittömästi peruuttaa, jos luvanhaltija rikkoo lupaehtoja

Met­sä­hal­li­tus lo­pet­taa tältä ke­vääl­tä moot­to­ri­kelk­ka­ura­lu­pien myynnin ja te­hos­taa maas­to­lii­ken­teen val­von­taa – Maas­to­lii­ken­ne­lu­pa voidaan vä­lit­tö­mäs­ti pe­ruut­taa, jos lu­van­hal­ti­ja rikkoo lu­pa­eh­to­ja

03.04.2020 10:24
Autokauppaa tehdään desinfioimalla, kotikoeajoilla ja nettimyynnillä

Au­to­kaup­paa tehdään de­sin­fioi­mal­la, ko­ti­koe­ajoil­la ja net­ti­myyn­nil­lä

25.03.2020 13:00
Tilaajille
Kuusamossa päällystetään kesällä pitkiä pätkiä _ Rukajärventielle, Vuotungintielle ja Tolpanniemeen uusi pinta

Kuu­sa­mos­sa pääl­lys­te­tään kesällä pitkiä pätkiä _ Ru­ka­jär­ven­tiel­le, Vuo­tun­gin­tiel­le ja Tol­pan­nie­meen uusi pinta

25.03.2020 11:00
Tilaajille
Hallitus patistaa maata sähköautoiluun – lakiesitys lisäisi latauspisteitä taloyhtiöihin ja kauppakeskuksiin

Hal­li­tus pa­tis­taa maata säh­kö­au­toi­luun – la­ki­esi­tys lisäisi la­taus­pis­tei­tä ta­lo­yh­tiöi­hin ja kaup­pa­kes­kuk­siin

20.03.2020 08:16
Tilaajille
Kuusamon lumi tuo eksotiikkaa Bentleylle – Leutoihin olosuhteisiin miellettyyn automerkkiin arktisemmat kuvat tuovat uuden vivahteen

Kuu­sa­mon lumi tuo ek­so­tiik­kaa Bent­leyl­le – Leu­toi­hin olo­suh­tei­siin miel­let­tyyn au­to­merk­kiin ark­ti­sem­mat kuvat tuovat uuden vi­vah­teen

18.03.2020 17:00
Tilaajille
Koronavirus vaikuttaa joukkoliikenteeseen – "Jos on välttämätöntä matkustaa bussilla, selvitä suoraan liikennöitsijältä, ajetaanko vuoroa"

Ko­ro­na­vi­rus vai­kut­taa jouk­ko­lii­ken­tee­seen – "Jos on vält­tä­mä­tön­tä mat­kus­taa bus­sil­la, selvitä suoraan lii­ken­nöit­si­jäl­tä, aje­taan­ko vuoroa"

18.03.2020 12:10
Ihmiset hamstrasivat vessapaperia niin, että kuljetettavan tavaran määrä nousi 20-30 prosenttia -  Näin kuljetusliike huolehtii, että huoltovarmuus toimii poikkeusoloissakin

Ihmiset hamst­ra­si­vat ves­sa­pa­pe­ria niin, että kul­je­tet­ta­van tavaran määrä nousi 20-30 pro­sent­tia - Näin kul­je­tus­lii­ke huo­leh­tii, että huol­to­var­muus toimii poik­keus­olois­sa­kin

17.03.2020 04:00
Liikenneturva muistuttaa kelkkailijoita: Pysy merkityillä reiteillä, jäälle ei pidä ajaa, jos ei voi olla sataprosenttisen varma sen kestävyydestä.

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa kelk­kai­li­joi­ta: Pysy mer­ki­tyil­lä rei­teil­lä, jäälle ei pidä ajaa, jos ei voi olla sa­ta­pro­sent­ti­sen varma sen kes­tä­vyy­des­tä.

12.02.2020 14:00
Tilaajille
Auton lisävaloilla on mahdollista kasvattaa kaukovalojen tehoa jopa viisinkertaisesti – väärin asennettuna valot voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin tai vaurioittaa auton omia järjestelmiä

Auton li­sä­va­loil­la on mah­dol­lis­ta kas­vat­taa kau­ko­va­lo­jen tehoa jopa vii­sin­ker­tai­ses­ti – väärin asen­net­tu­na valot voivat ai­heut­taa pa­lo­tur­val­li­suus­ris­kin tai vau­rioit­taa auton omia jär­jes­tel­miä

05.02.2020 10:27
Tilaajille
Älä jätä koiraa yksin autoon pakkasella - Jo muutama pakkasaste kylmettää paikallaan olevan auton nopeasti

Älä jätä koiraa yksin autoon pak­ka­sel­la - Jo muutama pak­kas­as­te kyl­met­tää pai­kal­laan olevan auton no­peas­ti

31.01.2020 08:30
Vartti aamulla voi olla päivän vaarallisin hetki: "Lähde kotoa vain viisi minuuttia aikaisemmin ja siitä voi muodostua uusi tapa"

Vartti aamulla voi olla päivän vaa­ral­li­sin hetki: "Lähde kotoa vain viisi mi­nuut­tia ai­kai­sem­min ja siitä voi muo­dos­tua uusi tapa"

27.01.2020 11:22
Asiakkaat kaipaavat Skibusille lisää vuoroja – nonstop-bussia haastava toteuttaa: "Etsimme ratkaisuja, jotka ovat kestäviä, täyttävät asiakkaiden tarpeet ja joihin on varaa"

Asiak­kaat kai­paa­vat Ski­bu­sil­le lisää vuoroja – nons­top-bus­sia haas­ta­va to­teut­taa: "Et­sim­me rat­kai­su­ja, jotka ovat kes­tä­viä, täyt­tä­vät asiak­kai­den tarpeet ja joihin on varaa"

15.01.2020 17:00
Tilaajille
Alkutalvi on ollut paikoin jopa 10 astetta normaalia lämpimämpi: "Tyypillisiä lukemia huhtikuun puolivälissä"

Al­ku­tal­vi on ollut paikoin jopa 10 astetta nor­maa­lia läm­pi­mäm­pi: "Tyy­pil­li­siä lukemia huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä"

14.01.2020 05:00
Tilaajille
Ajoterveys haaste ikäkuljettajille ja lääkäreille

Ajo­ter­veys haaste ikä­kul­jet­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le

08.01.2020 18:00
Pintamolla maanteiden toiseksi pisin mutka – Taksimies: eipä tuota ole tullut ajatelleeksi, mutta siellä on hankala ohittaa

Pin­ta­mol­la maan­tei­den toi­sek­si pisin mutka – Tak­si­mies: eipä tuota ole tullut aja­tel­leek­si, mutta siellä on hankala ohittaa

30.12.2019 09:00
Koillismaalla pelastetaan useammin poroja jäistä kuin kissoja puista – pelastuslaitoksen tilastoissa esiin nousevat tieliikenneonnettomuudet ja ensivastetehtävät

Koil­lis­maal­la pe­las­te­taan useam­min poroja jäistä kuin kissoja puista – pe­las­tus­lai­tok­sen ti­las­tois­sa esiin nou­se­vat tie­lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ja en­si­vas­te­teh­tä­vät

27.12.2019 13:00

Lu­ki­jal­ta: Po­siol­la kunta ja seu­ra­kun­ta toi­mi­vat yh­teis­työs­sä – var­hais­kas­va­tus on us­kon­nol­li­ses­ti so­tou­tu­ma­ton­ta

03.12.2019 14:00
Mukavan tunnelman VW T-Roc

Mukavan tun­nel­man VW T-Roc

19.11.2019 16:00
Seitsemän finalistia Vuoden Auto -kilpailussa

Seit­se­män fi­na­lis­tia Vuoden Auto -kil­pai­lus­sa

18.11.2019 19:30
Tauriaisen Kari istuu nyt takapenkille ja antaa Nissin Mikan ohjata

Tau­riai­sen Kari istuu nyt ta­ka­pen­kil­le ja antaa Nissin Mikan ohjata

13.11.2019 12:00