Teemat

Koiravaljakoita ja polkupyöriä ei päästetäkään vapaasti moottorikelkkojen sekaan – eduskunta korjaa kiisteltyä lakimuutosta
Tilaajille

Koi­ra­val­ja­koi­ta ja pol­ku­pyö­riä ei pääs­te­tä­kään va­paas­ti moot­to­ri­kelk­ko­jen sekaan – edus­kun­ta korjaa kiis­tel­tyä la­ki­muu­tos­ta

17.11.2020 04:00 0
Pyöräilijä, kai jo tiedät tämän tieliikennelain muutoksen? Pyörään punainen valo taakse – polkupyörään tai kuljettajaan, vilkkuva tai jatkuvaa valoa antava, kunhan valo on

Pyö­räi­li­jä, kai jo tiedät tämän tie­lii­ken­ne­lain muu­tok­sen? Pyörään pu­nai­nen valo taakse – pol­ku­pyö­rään tai kul­jet­ta­jaan, vilk­ku­va tai jat­ku­vaa valoa antava, kunhan valo on

14.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Ensi viikolla renkaanvaihtoon – ensimmäiset autoilijat ovat jo vaihtaneet talvirenkaat

Ensi vii­kol­la ren­kaan­vaih­toon – en­sim­mäi­set au­toi­li­jat ovat jo vaih­ta­neet tal­vi­ren­kaat

08.10.2020 16:00 0
Tilaajille
Keväisin sorateillä vaivaavia kelirikkopaikkoja kunnostetaan Kuusamossa – työt valmiina lokakuun loppuun mennessä

Ke­väi­sin so­ra­teil­lä vai­vaa­via ke­li­rik­ko­paik­ko­ja kun­nos­te­taan Kuu­sa­mos­sa – työt val­mii­na lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

30.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Iltojen hämärtyessä tienkäyttäjien näkyvyys korostuu – Takavalot päälle hämärässä sekä autoihin että polkupyöriin

Iltojen hä­mär­tyes­sä tien­käyt­tä­jien nä­ky­vyys ko­ros­tuu – Ta­ka­va­lot päälle hä­mä­räs­sä sekä au­toi­hin että pol­ku­pyö­riin

28.08.2020 11:49 0
Tilaajille
Valtatien 5 alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä ovat valmistuneet

Val­ta­tien 5 ali­kul­ku­käy­tä­vä ja kevyen lii­ken­teen väylä ovat val­mis­tu­neet

27.08.2020 09:18 0
Tilaajille
Kun presidentti lasien päälle istui – Urho Kekkonen oli ensimmäinen presidentti, joka vieraili Kuusamossa virassa ollessaan

Kun pre­si­dent­ti lasien päälle istui – Urho Kek­ko­nen oli en­sim­mäi­nen pre­si­dent­ti, joka vie­rai­li Kuu­sa­mos­sa virassa ol­les­saan

17.08.2020 14:03 0
Tilaajille
60 vuotta sitten Kitkantie oli remontin kourissa, niin kuin nytkin – silloin sille rakennettiin ensimmäisiä jalkakäytäviä

60 vuotta sitten Kit­kan­tie oli re­mon­tin kou­ris­sa, niin kuin nytkin – silloin sille ra­ken­net­tiin en­sim­mäi­siä jal­ka­käy­tä­viä

17.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Testasimme sähkömaastopyörän, jonka avulla tavallisesta kauppamatkapyöräilijästä sukeutui yli-inhimillinen voimapolkija  – "Jaloista loppui virta ennen pyörän akkua"

Tes­ta­sim­me säh­kö­maas­to­pyö­rän, jonka avulla ta­val­li­ses­ta kaup­pa­mat­ka­pyö­räi­li­jäs­tä su­keu­tui yli-in­hi­mil­li­nen voi­ma­pol­ki­ja – "Ja­lois­ta loppui virta ennen pyörän akkua"

29.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Auto kestää ja kiiltää ilman vahausta, kun pintaan sipaisee suojakäsittelyn – Hinnoissa isot erot, näin ammattilainen vastaa

Auto kestää ja kiiltää ilman va­haus­ta, kun pintaan si­pai­see suo­ja­kä­sit­te­lyn – Hin­nois­sa isot erot, näin am­mat­ti­lai­nen vastaa

25.07.2020 09:24 0
Tilaajille
Jos sää sallii, lauantaina pääsee testaamaan perheautonsa huippunopeuden kiitoradalla – Pudasjärvellä järjestetään No Speed Limit -tapahtuma jo 15. kertaa

Jos sää sallii, lauan­tai­na pääsee tes­taa­maan per­he­au­ton­sa huip­pu­no­peu­den kii­to­ra­dal­la – Pu­das­jär­vel­lä jär­jes­te­tään No Speed Limit -ta­pah­tu­ma jo 15. kertaa

22.07.2020 08:47 0
Tilaajille
Sähköpotkulautailun säännöt eivät ole vielä kaikilla hallussa

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun säännöt eivät ole vielä kai­kil­la hal­lus­sa

17.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Autojen lisäksi teillä liikkuvat nyt myös villieläimet – Kolaritilanteessa kuljettajalla on aina eettinen velvollisuus tarkistaa eläimen tila

Autojen lisäksi teillä liik­ku­vat nyt myös vil­li­eläi­met – Ko­la­ri­ti­lan­tees­sa kul­jet­ta­jal­la on aina eet­ti­nen vel­vol­li­suus tar­kis­taa eläimen tila

12.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Selkä menosuuntaan, ei irtotavaroita ja eväät, joita ei voi vetää henkeen – näillä vinkeillä automatkailu lasten kanssa sujuu leppoisammin: "Kannattaa asennoitua taittamaan matkaa lasten tahdilla"

Selkä me­no­suun­taan, ei ir­to­ta­va­roi­ta ja eväät, joita ei voi vetää henkeen – näillä vin­keil­lä au­to­mat­kai­lu lasten kanssa sujuu lep­poi­sam­min: "Kan­nat­taa asen­noi­tua tait­ta­maan matkaa lasten tah­dil­la"

01.07.2020 15:02 0
Tilaajille
Mukava ajaa, hiljainen ja helppo oppia – Eelis innostui perheen sähköskootterista: "Olen ajellut sillä kouluun, uimaan ja muuten vain eri puolilla kaupunkia"

Mukava ajaa, hil­jai­nen ja helppo oppia – Eelis in­nos­tui perheen säh­kös­koot­te­ris­ta: "Olen ajellut sillä kou­luun, uimaan ja muuten vain eri puo­lil­la kau­pun­kia"

24.06.2020 11:00 0
Tilaajille
Liikenneturva muistuttaa autoilijoita varovaisuudesta kohdatessaan hevosen tien päällä – seesteinenkin eläin voi säikähtää

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa au­toi­li­joi­ta va­ro­vai­suu­des­ta koh­da­tes­saan hevosen tien päällä – sees­tei­nen­kin eläin voi säi­käh­tää

16.06.2020 09:22 0
"Täällä on kiva ajaa" – Oula, Viivi ja Viljami harjoittelivat ajotaitoja innokkaasti – Kuusamon liikennepuistoon vain oireettomana ja mieluiten omat kypärät mukana

"Täällä on kiva ajaa" – Oula, Viivi ja Viljami har­joit­te­li­vat ajo­tai­to­ja in­nok­kaas­ti – Kuu­sa­mon lii­ken­ne­puis­toon vain oi­reet­to­ma­na ja mie­lui­ten omat kypärät mukana

10.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Näin Oulun poliisi aikoo valvoa uuden lain noudattamista liikenteessä – "Silläkin, joka on oikeassa, on velvollisuus ottaa huomioon, että kaikki eivät välttämättä aja liikennesääntöjen mukaan"

Näin Oulun poliisi aikoo valvoa uuden lain nou­dat­ta­mis­ta lii­ken­tees­sä – "Sil­lä­kin, joka on oi­keas­sa, on vel­vol­li­suus ottaa huo­mioon, että kaikki eivät vält­tä­mät­tä aja lii­ken­ne­sään­tö­jen mukaan"

02.06.2020 08:24 0
Tilaajille
Viime syksynä Kuusamoon kunnostettiin maastopyöräilyreittejä – nyt niille toivotaan runsaasti käyttäjiä

Viime syksynä Kuu­sa­moon kun­nos­tet­tiin maas­to­pyö­räi­ly­reit­te­jä – nyt niille toi­vo­taan run­saas­ti käyt­tä­jiä

30.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Uusi tieliikennelaki nostaa jarruttomien perävaunujen maksiminopeuden 100 kilometriin tunnissa – Moottori-lehden testissä yhden perävaunun akseli ei kestänyt väistöliikettä

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki nostaa jar­rut­to­mien pe­rä­vau­nu­jen mak­si­mi­no­peu­den 100 ki­lo­met­riin tun­nis­sa – Moot­to­ri-leh­den tes­tis­sä yhden pe­rä­vau­nun akseli ei kes­tä­nyt väis­tö­lii­ket­tä

26.05.2020 09:46 0
Uusi laki tarkentaa turvamääräyksiä – Turvavyö kiinni, jos sellainen on, ja kypärä päähän peräkärryssäkin

Uusi laki tar­ken­taa tur­va­mää­räyk­siä – Tur­va­vyö kiinni, jos sel­lai­nen on, ja kypärä päähän pe­rä­kär­rys­sä­kin

24.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Testaa: Tunnetko uuden tieliikennelain

Testaa: Tun­net­ko uuden tie­lii­ken­ne­lain

20.05.2020 14:00 0
Tilaajille
Valkoinen viiva ei juuri lumessa erotu – Pohjois-Suomea ajatellen uudessa tieliikennelaissa ei kaikkea ole huomioitu

Val­koi­nen viiva ei juuri lumessa erotu – Poh­jois-Suo­mea aja­tel­len uudessa tie­lii­ken­ne­lais­sa ei kaikkea ole huo­mioi­tu

17.05.2020 12:00 0
Tilaajille
Tee se itse -tyypit heräsivät koronakotoilun keskellä - Kotia kunnostetaan seinä kerrallaan ja terasseja laitetaan lumen keskellä: "Tämä on selkeästi koronatilanteen vaikutusta"

Tee se itse -tyypit he­rä­si­vät ko­ro­na­ko­toi­lun kes­kel­lä - Kotia kun­nos­te­taan seinä ker­ral­laan ja te­ras­se­ja lai­te­taan lumen kes­kel­lä: "Tämä on sel­keäs­ti ko­ro­na­ti­lan­teen vai­ku­tus­ta"

16.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Uusi liikennelaki tuo omaa vastuuta kuljettajille – ajoradalla keltainen valkoiseksi ja uusia merkkejä

Uusi lii­ken­ne­la­ki tuo omaa vas­tuu­ta kul­jet­ta­jil­le – ajo­ra­dal­la kel­tai­nen val­koi­sek­si ja uusia merk­ke­jä

16.05.2020 12:00 0
Tilaajille
"Ajonautinto huipussaan kun ei ole turhanpäiväisiä sähkölaitteita" – Veli-Matin Ford Escort on ollut samalla suvulla jo liki 40 vuotta – ja kulkee edelleen!

"A­jo­nau­tin­to hui­pus­saan kun ei ole tur­han­päi­väi­siä säh­kö­lait­tei­ta" – Ve­li-Ma­tin Ford Escort on ollut samalla suvulla jo liki 40 vuotta – ja kulkee edel­leen!

22.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kasvussa – palopäällikön mukaan  kelkkailijoita on tullut paljon Lappiin, vaikka matkustusta suositellaan välttämään

Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den haverit ovat kas­vus­sa – pa­lo­pääl­li­kön mukaan kelk­kai­li­joi­ta on tullut paljon Lap­piin, vaikka mat­kus­tus­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään

05.04.2020 15:59 0
Tilaajille
Metsähallitus lopettaa tältä keväältä moottorikelkkauralupien myynnin ja tehostaa maastoliikenteen valvontaa – Maastoliikennelupa voidaan välittömästi peruuttaa, jos luvanhaltija rikkoo lupaehtoja

Met­sä­hal­li­tus lo­pet­taa tältä ke­vääl­tä moot­to­ri­kelk­ka­ura­lu­pien myynnin ja te­hos­taa maas­to­lii­ken­teen val­von­taa – Maas­to­lii­ken­ne­lu­pa voidaan vä­lit­tö­mäs­ti pe­ruut­taa, jos lu­van­hal­ti­ja rikkoo lu­pa­eh­to­ja

03.04.2020 10:24 0
Koirakoiden kulku liikenteessä sujuu yleisesti hyvin – koulutus kannattaa aloittaa jo pentuna: "Koira oppii, ettei taajaman liikenteeseen kuuluvat ihmeellisyydet ole pelottavia"

Koi­ra­koi­den kulku lii­ken­tees­sä sujuu ylei­ses­ti hyvin – kou­lu­tus kan­nat­taa aloit­taa jo pen­tu­na: "Koira oppii, ettei taa­ja­man lii­ken­tee­seen kuu­lu­vat ih­meel­li­syy­det ole pe­lot­ta­via"

02.04.2020 13:00 0
Tilaajille
Autokauppaa tehdään desinfioimalla, kotikoeajoilla ja nettimyynnillä

Au­to­kaup­paa tehdään de­sin­fioi­mal­la, ko­ti­koe­ajoil­la ja net­ti­myyn­nil­lä

25.03.2020 13:00 0
Tilaajille