Teemat

Asiakkaat kaipaavat Skibusille lisää vuoroja – nonstop-bussia haastava toteuttaa: "Etsimme ratkaisuja, jotka ovat kestäviä, täyttävät asiakkaiden tarpeet ja joihin on varaa"
Tilaajille

Asiak­kaat kai­paa­vat Ski­bu­sil­le lisää vuoroja – nons­top-bus­sia haas­ta­va to­teut­taa: "Et­sim­me rat­kai­su­ja, jotka ovat kes­tä­viä, täyt­tä­vät asiak­kai­den tarpeet ja joihin on varaa"

15.01.2020 17:00
Alkutalvi on ollut paikoin jopa 10 astetta normaalia lämpimämpi: "Tyypillisiä lukemia huhtikuun puolivälissä"

Al­ku­tal­vi on ollut paikoin jopa 10 astetta nor­maa­lia läm­pi­mäm­pi: "Tyy­pil­li­siä lukemia huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä"

14.01.2020 05:00
Ajoterveys haaste ikäkuljettajille ja lääkäreille

Ajo­ter­veys haaste ikä­kul­jet­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le

08.01.2020 18:00
Pintamolla maanteiden toiseksi pisin mutka – Taksimies: eipä tuota ole tullut ajatelleeksi, mutta siellä on hankala ohittaa

Pin­ta­mol­la maan­tei­den toi­sek­si pisin mutka – Tak­si­mies: eipä tuota ole tullut aja­tel­leek­si, mutta siellä on hankala ohittaa

30.12.2019 09:00
Koillismaalla pelastetaan useammin poroja jäistä kuin kissoja puista – pelastuslaitoksen tilastoissa esiin nousevat tieliikenneonnettomuudet ja ensivastetehtävät

Koil­lis­maal­la pe­las­te­taan useam­min poroja jäistä kuin kissoja puista – pe­las­tus­lai­tok­sen ti­las­tois­sa esiin nou­se­vat tie­lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ja en­si­vas­te­teh­tä­vät

27.12.2019 13:00

Lu­ki­jal­ta: Po­siol­la kunta ja seu­ra­kun­ta toi­mi­vat yh­teis­työs­sä – var­hais­kas­va­tus on us­kon­nol­li­ses­ti so­tou­tu­ma­ton­ta

03.12.2019 14:00
Mukavan tunnelman VW T-Roc

Mukavan tun­nel­man VW T-Roc

19.11.2019 16:00
Seitsemän finalistia Vuoden Auto -kilpailussa

Seit­se­män fi­na­lis­tia Vuoden Auto -kil­pai­lus­sa

18.11.2019 19:30
Tauriaisen Kari istuu nyt takapenkille ja antaa Nissin Mikan ohjata

Tau­riai­sen Kari istuu nyt ta­ka­pen­kil­le ja antaa Nissin Mikan ohjata

13.11.2019 12:00

Vuoden Auto Suo­mes­sa -tit­te­lios­tä kisaa 35 uu­tuus­mal­lia

05.11.2019 16:00
Legendaarisen Corollan paluu – perusauto farmarina, sedanina ja myös hybridinä

Le­gen­daa­ri­sen Co­rol­lan paluu – pe­rus­au­to far­ma­ri­na, se­da­ni­na ja myös hyb­ri­di­nä

05.11.2019 14:00
Kelkkakansa odottaa jo lunta – kelkkareittien kunnossapito on saanut Kuusamossa kiitosta

Kelk­ka­kan­sa odottaa jo lunta – kelk­ka­reit­tien kun­nos­sa­pi­to on saanut Kuu­sa­mos­sa kii­tos­ta

15.10.2019 10:00
BMW:n näppärä hybridi – Polttomoottori vetää edestä ja sähkömoottori työntää takaa

BMW:n näppärä hybridi – Polt­to­moot­to­ri vetää edestä ja säh­kö­moot­to­ri työntää takaa

08.10.2019 05:00
Kaasu-Skoda kulkee eko-henkisesti – Pohjois-Suomen ainoat kaasuasemat Oulussa

Kaa­su-Sko­da kulkee eko-hen­ki­ses­ti – Poh­jois-Suo­men ainoat kaa­su­ase­mat Oulussa

24.09.2019 05:00
Hallitukselta alikulku Meskusvaarantien risteykseen: 800 000 euroa ja mukana tie- ja kevyen liikenteen järjestelyt

Hal­li­tuk­sel­ta ali­kul­ku Mes­kus­vaa­ran­tien ris­teyk­seen: 800 000 euroa ja mukana tie- ja kevyen lii­ken­teen jär­jes­te­lyt

18.09.2019 18:00

Riski hir­vi­ko­la­riin kasvaa syys­kuun hä­mä­ris­sä

03.09.2019 18:00

No­peil­la säh­kö­pyö­ril­lä kul­je­taan mopon sään­nöil­lä

27.08.2019 21:00

Val­koi­nen jatkaa voit­to­kul­kuaan uusien autojen suo­sik­ki­vä­ri­nä

27.08.2019 15:00
Kuljetuskykyä isolle porukalle – ennakkoluulot pakettiautosta kannattaa unohtaa

Kul­je­tus­ky­kyä isolle po­ru­kal­le – en­nak­ko­luu­lot pa­ket­ti­au­tos­ta kan­nat­taa unohtaa

27.08.2019 05:00
Wetteri tulee Koillismaalle koko autokirjollaan

Wetteri tulee Koil­lis­maal­le koko au­to­kir­jol­laan

20.08.2019 12:00
Korkea maavara kauppaa Kuusamossa auton – autokaupat myyvät paljon myös alueen ulkopuolelle

Korkea maavara kauppaa Kuu­sa­mos­sa auton – au­to­kau­pat myyvät paljon myös alueen ul­ko­puo­lel­le

20.08.2019 05:00
Kypärä kiinni ja pyörän selkään – koulumatka on Saralle jo tuttu

Kypärä kiinni ja pyörän selkään – kou­lu­mat­ka on Saralle jo tuttu

07.08.2019 15:00
Liikasenvaarantie väijyy vielä: Lomalaiset väistävät Oulankaa mutta asfaltti ei ole enää kaukana

Lii­ka­sen­vaa­ran­tie väijyy vielä: Lo­ma­lai­set väis­tä­vät Ou­lan­kaa mutta as­falt­ti ei ole enää kaukana

06.08.2019 05:00
Jimny kulkee omia polkujaan – sympaattinen maasturi herättää iloa, ja menee minne vain

Jimny kulkee omia pol­ku­jaan – sym­paat­ti­nen maas­tu­ri he­rät­tää iloa, ja menee minne vain

30.07.2019 18:00
Karavaanari on matkallakin kotonaan – jopa 6500 suomalaista innostuu vuosittain vaununvetäjäksi

Ka­ra­vaa­na­ri on mat­kal­la­kin ko­to­naan – jopa 6500 suo­ma­lais­ta in­nos­tuu vuo­sit­tain vau­nun­ve­tä­jäk­si

23.07.2019 05:00
Hiljainen hiipijä isompaan keskiluokkaan – Toyota Camry on tehokas, hiljainen, mukava ja tavanomainen

Hil­jai­nen hiipijä isom­paan kes­ki­luok­kaan – Toyota Camry on te­ho­kas, hil­jai­nen, mukava ja ta­van­omai­nen

18.06.2019 16:00
Opetuspolkimille on enemmän kysyntää kuin ehditään tehdä – muista myös kolmio ja sivupeili opetusautoon

Ope­tus­pol­ki­mil­le on enemmän ky­syn­tää kuin eh­di­tään tehdä – muista myös kolmio ja si­vu­pei­li ope­tus­au­toon

11.06.2019 20:00

Löy­tyy­hän au­tos­ta­si va­roi­tus­kol­mio, huo­mio­lii­vi, tas­ku­lamp­pu ja huopa? – Uusikin auto voi jättää välille ke­sä­ki­lo­met­reil­lä

28.05.2019 18:00
Hevosvoimat ärjyvät Pudasjärven kentällä – Taivalkosken Moottorikerho järjestää Koillismaan ainoat kiihdytys- ja huippunopeuden mittaustapahtumat

He­vos­voi­mat ärjyvät Pu­das­jär­ven ken­täl­lä – Tai­val­kos­ken Moot­to­ri­ker­ho jär­jes­tää Koil­lis­maan ainoat kiih­dy­tys- ja huip­pu­no­peu­den mit­taus­ta­pah­tu­mat

24.05.2019 14:00
Hondan hauska hybridi -katumaasturi – ratin takana ei huomaa milloin sähkö vai bensa vie autoa

Hondan hauska hybridi -ka­tu­maas­tu­ri – ratin takana ei huomaa milloin sähkö vai bensa vie autoa

21.05.2019 18:00