Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Juuri nyt: Hyvälle tyy­pil­le 500 euroa – tai­val­kos­ke­lai­nen puu­ta­va­ra-au­ton­kul­jet­ta­ja Juha Par­viai­nen sai Met­sä­mies­ten Säätiön sti­pen­din

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Turvallisuus
Kuusamon kaupunginjohtaja ja kollegat sekä yhteishanke vaativat käytännön toimia rajakuntien elinvoiman hyväksi – "Maakuntakaavaan on nyt keskeistä vaikuttaa"

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­joh­ta­ja ja kol­le­gat sekä yh­teis­han­ke vaa­ti­vat käy­tän­nön toimia ra­ja­kun­tien elin­voi­man hyväksi – "Maa­kun­ta­kaa­vaan on nyt kes­keis­tä vai­kut­taa"

20.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Rukalla halutaan loppu rajusti kasvaneelle ilkivallalle – näin nuoret itse rankaisisivat sotkijoita

Rukalla ha­lu­taan loppu rajusti kas­va­neel­le il­ki­val­lal­le – näin nuoret itse ran­kai­si­si­vat sot­ki­joi­ta

04.11.2023 12:00 4
Tilaajille
Turvallisuuteen Ruka Nordicissa aiempaa enemmän panostusta – kilpailupäällikkö Jukka Tahkola ei ole huolissaan terroriteoista:  "Enemmänkin minua mietityttävät ilmastoaktivistien mahdolliset tempaukset"

Tur­val­li­suu­teen Ruka Nor­di­cis­sa aiempaa enemmän pa­nos­tus­ta – ­kil­pai­lu­pääl­lik­kö Jukka Tahkola ei ole huo­lis­saan ter­ro­ri­teois­ta: "E­nem­män­kin minua mie­ti­tyt­tä­vät il­mas­to­ak­ti­vis­tien mah­dol­li­set tem­pauk­set"

26.10.2023 09:10 2
Tilaajille
Tukes muistuttaa, ettei pistorasiaan kytkettäviä aurinkopaneeleita saa käyttää – laitteen käytössä sähköiskun ja tulipalon uhka

Tukes muis­tut­taa, ettei pis­to­ra­siaan kyt­ket­tä­viä au­rin­ko­pa­nee­lei­ta saa käyttää – lait­teen käy­tös­sä säh­kö­is­kun ja tu­li­pa­lon uhka

25.07.2023 04:00
Tilaajille
Poliisi valvoo juhannuksen juhlintaa myös harvaan asutuilla alueilla

Poliisi valvoo ju­han­nuk­sen juh­lin­taa myös harvaan asu­tuil­la alueil­la

21.06.2023 04:00
Tilaajille
Kai Valonen oli tutkimassa Rukalla lumiravintolan katon romahdusta ja Konginkankaan onnettomuutta – nyt hän antoi Kuusamossa vinkkejä, miten onnettomuuksia voi ehkäistä

Kai Valonen oli tut­ki­mas­sa Rukalla lu­mi­ra­vin­to­lan katon ro­mah­dus­ta ja Kon­gin­kan­kaan on­net­to­muut­ta – nyt hän antoi Kuu­sa­mos­sa vink­ke­jä, miten on­net­to­muuk­sia voi eh­käis­tä

29.04.2023 04:00
Tilaajille
Jaakko Ritola jatkaa turvallisuustöissä Koillismaalla, seuraavana vuorossa Posio: "Kuusamo poiki minulle mahdollisuuksia, sellaisia mitä en ehkä kuvitellutkaan tänne tullessani"

Jaakko Ritola jatkaa tur­val­li­suus­töis­sä Koil­lis­maal­la, seu­raa­va­na vuo­ros­sa Posio: "Kuu­sa­mo poiki minulle mah­dol­li­suuk­sia, sel­lai­sia mitä en ehkä ku­vi­tel­lut­kaan tänne tul­les­sa­ni"

23.03.2023 11:29
Tilaajille
Lukijalta: Ikäihmiset saivat tarpeellisen turvallisuuskurssin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ih­mi­set saivat tar­peel­li­sen tur­val­li­suus­kurs­sin

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta: Turvallisuuskysymyksiin vastattava määrätietoisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tur­val­li­suus­ky­sy­myk­siin vas­tat­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti

07.02.2023 11:00
Tilaajille
Kuolemaan johtanut onnettomuus huskysafarilla nosti esiin tarpeen valtakunnalliselle ohjeistukselle – Tukes kieltää ohjelmapalveluita vaarallisina aniharvoin

Kuo­le­maan joh­ta­nut on­net­to­muus hus­ky­sa­fa­ril­la nosti esiin tarpeen val­ta­kun­nal­li­sel­le oh­jeis­tuk­sel­le – Tukes kieltää oh­jel­ma­pal­ve­lui­ta vaa­ral­li­si­na ani­har­voin

20.01.2023 18:03
Tilaajille
Harva tekee perinteistä reitti-ilmoitusta, vaikka kadonneen etsijöille tiedot ovat kullan arvoisia  – tunturissa ei kannata luottaa pelkkään älypuhelimeen

Harva tekee pe­rin­teis­tä reit­ti-il­moi­tus­ta, vaikka ka­don­neen et­si­jöil­le tiedot ovat kullan ar­voi­sia – tun­tu­ris­sa ei kannata luottaa pelk­kään äly­pu­he­li­meen

18.01.2023 08:23
Tilaajille
Talvimökkeilyssä on omat riskinsä, joihin on tärkeää kiinnittää huomiota – muista nämä asiat, kun mökkeilet talvella

Tal­vi­mök­kei­lys­sä on omat ris­kin­sä, joihin on tärkeää kiin­nit­tää huo­mio­ta – ­muis­ta nämä asiat, kun mök­kei­let tal­vel­la

16.01.2023 08:51
Tilaajille
Kuusamon kyläturvallisuuskyselyllä selvitetään kylien turvallisuutta – "Varautuminen kuuluu kuntien lakisääteisiin tehtäviin, mutta se koskee myös jokaista"

Kuu­sa­mon ky­lä­tur­val­li­suus­ky­se­lyl­lä sel­vi­te­tään kylien tur­val­li­suut­ta – "Va­rau­tu­mi­nen kuuluu kuntien la­ki­sää­tei­siin teh­tä­viin, mutta se koskee myös jo­kais­ta"

11.01.2023 04:00 1
"Pahin uhka on tällä hetkellä mahdollinen sähköpula" – näin Kuusamon kaupunki ja Evo varautuvat pahempaan päivään, evakuointisuunnitelma on lukkojen takana

"Pahin uhka on tällä het­kel­lä mah­dol­li­nen säh­kö­pu­la" – näin Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Evo va­rau­tu­vat pa­hem­paan päi­vään, eva­kuoin­ti­suun­ni­tel­ma on luk­ko­jen takana

14.12.2022 14:22 1
Tilaajille
Kaupunki voi teettää Suojelupoliisilla työntekijöistään turvallisuusselvityksiä, jos Supo ottaa kaupungin asiakkaaksi ja työntekijät antavat luvan – erilaiset rekisterit sakkoja ja luottotietoja myöten voidaan syynätään

Kau­pun­ki voi teettää Suo­je­lu­po­lii­sil­la työn­te­ki­jöis­tään tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­siä, jos Supo ottaa kau­pun­gin asiak­kaak­si ja työn­te­ki­jät antavat luvan – eri­lai­set re­kis­te­rit sakkoja ja luot­to­tie­to­ja myöten voidaan syy­nä­tään

23.11.2022 13:51 2
Tilaajille
Voisiko kyläpoliisimalli olla tulevaisuutta? Poliisiylijohtaja kannustaa kuntia tarjoamaan tilojaan poliisin käyttöön

Voisiko ky­lä­po­lii­si­mal­li olla tu­le­vai­suut­ta? Po­lii­si­yli­joh­ta­ja kan­nus­taa kuntia tar­joa­maan ti­lo­jaan po­lii­sin käyt­töön

30.10.2022 17:00
Tilaajille
"Jos olisi kysytty muualle, olisin miettinyt ehkä kaksi kertaa" – Rajalla uransa tehnyt Kuusamon turvallisuusjohtaja Jaakko Ritola haluaa parantaa synnyinpitäjänsä kriisinsietokykyä

"Jos olisi kysytty muual­le, olisin miet­ti­nyt ehkä kaksi kertaa" – Rajalla uransa tehnyt Kuu­sa­mon tur­val­li­suus­joh­ta­ja Jaakko Ritola haluaa pa­ran­taa syn­nyin­pi­tä­jän­sä krii­sin­sie­to­ky­kyä

25.10.2022 04:00
Tilaajille
Kuka viestii ja mitä kerrotaan, kun matkailuyrityksessä sattuu onnettomuus? Tiedottamisen haasteisiin puututtiin työpajassa Kuusamossa: "Sehän ampuu omaan nilkkaan, jos tietoa ei anneta"

Kuka viestii ja mitä ker­ro­taan, kun mat­kai­lu­yri­tyk­ses­sä sattuu on­net­to­muus? Tie­dot­ta­mi­sen haas­tei­siin puu­tut­tiin työ­pa­jas­sa Kuu­sa­mos­sa: "Sehän ampuu omaan nilk­kaan, jos tietoa ei anneta"

07.10.2022 04:00
Tilaajille
Pitkän linjan Rajan ammattilaisesta Kuusamon ensimmäinen turvallisuusjohtaja – Jaakko Ritola aloitti virassa lokakuun alussa

Pitkän linjan Rajan am­mat­ti­lai­ses­ta Kuu­sa­mon en­sim­mäi­nen tur­val­li­suus­joh­ta­ja – Jaakko Ritola aloitti virassa lo­ka­kuun alussa

04.10.2022 13:24 2
Tilaajille
Uusi ilmiö Kuusamossa: pelastuslaitosta on kutsuttu sammuttamaan metsästäjien jäljiltä levinneitä nuotionpohjia

Uusi ilmiö Kuu­sa­mos­sa: pe­las­tus­lai­tos­ta on kut­sut­tu sam­mut­ta­maan met­säs­tä­jien jäl­jil­tä le­vin­nei­tä nuo­tion­poh­jia

15.09.2022 11:12
Tilaajille