Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lais­ten hal­li­tus: Tero Kokon syr­jäyt­tä­mi­ses­tä päät­tä­nyt kokous oli laiton – "Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ei voi val­tuus­to­ryh­män sään­tö­jen mukaan kutsua ko­kous­ta koolle"

Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­miin - nyt lehti + digi 2 kk 29 €! Tilaa tästä.

Turvallisuus
Uusi tiekartta kertoo ratkaisuja, miten Posio ja muu Lappi saadaan seitsemässä vuodessa turvallisemmaksi asua – kymmeniä toimenpide-ehdotuksia eri aihealueilta

Uusi tie­kart­ta kertoo rat­kai­su­ja, miten Posio ja muu Lappi saadaan seit­se­mäs­sä vuo­des­sa tur­val­li­sem­mak­si asua – kym­me­niä toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sia eri ai­he­alueil­ta

05.10.2021 11:00
Tilaajille
Tulli ja Tukes: pääsiäismunien lelukapselien turvallisuudessa selkeästi parantamisen varaa – katso tästä määräystenvastaiset munat

Tulli ja Tukes: pää­siäis­mu­nien le­lu­kap­se­lien tur­val­li­suu­des­sa sel­keäs­ti pa­ran­ta­mi­sen varaa – katso tästä mää­räys­ten­vas­tai­set munat

30.03.2021 13:00
Lumi hidastaa jäiden paksuuden kasvamista – jäille vain turvavälineiden kanssa

Lumi hi­das­taa jäiden pak­suu­den kas­va­mis­ta – jäille vain tur­va­vä­li­nei­den kanssa

11.02.2021 04:00
Jotta metsästys ei uhkaisi luonnossa liikkumista – Metsähallituksessa tehdään turvallisuusselvitys UK-kansallispuiston turman takia, Koillismaalla on jo metsästyskieltoalueita

Jotta met­säs­tys ei uhkaisi luon­nos­sa liik­ku­mis­ta – Met­sä­hal­li­tuk­ses­sa tehdään tur­val­li­suus­sel­vi­tys UK-kan­sal­lis­puis­ton turman takia, Koil­lis­maal­la on jo met­säs­tys­kiel­to­aluei­ta

22.01.2021 10:00
Tilaajille
"Jokaisella suomalaisella on tarina jäästä" – Jää on kallis ympäristö virheille: vesi- ja jääturvallisuuskouluttaja Mark Hirst tietää, että tuttu paikka voi olla vaarallisin

"Jo­kai­sel­la suo­ma­lai­sel­la on tarina jäästä" – Jää on kallis ym­pä­ris­tö vir­heil­le: vesi- ja jää­tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja Mark Hirst tietää, että tuttu paikka voi olla vaa­ral­li­sin

19.12.2020 12:00
Tilaajille
Entä jos mikään ei pidättele lasta? Varhaiskasvatusyksiköiden on suunniteltava ja harjoiteltava siltä varalta, että lapsi katoaa omille teilleen

Entä jos mikään ei pi­dät­te­le lasta? Var­hais­kas­va­tus­yk­si­köi­den on suun­ni­tel­ta­va ja har­joi­tel­ta­va siltä va­ral­ta, että lapsi katoaa omille teil­leen

16.12.2020 07:51
Tilaajille
Vorot ovat antaneet vapaa-ajan asuntojen olla rauhassa – poliisilla ei tiedossa ainuttakaan mökkimurtoa Koillismaalta: "Ihmiset ovat koronan vuoksi olleet paljon mökeillään, joten vääränlaiset vierailijat eivät ole uskaltautuneet liikkeelle"

Vorot ovat an­ta­neet va­paa-ajan asun­to­jen olla rau­has­sa – po­lii­sil­la ei tie­dos­sa ai­nut­ta­kaan mök­ki­mur­toa Koil­lis­maal­ta: "Ih­mi­set ovat koronan vuoksi olleet paljon mö­keil­lään, joten vää­rän­lai­set vie­rai­li­jat eivät ole us­kal­tau­tu­neet liik­keel­le"

20.07.2020 04:00
Tilaajille
Sähköpotkulautailun säännöt eivät ole vielä kaikilla hallussa

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun säännöt eivät ole vielä kai­kil­la hal­lus­sa

17.07.2020 04:00
Tilaajille
Kesämökeillä voi piillä yllättäviä vaaranpaikkoja nelijalkaisille – Muista myös koirasi turvallisuus mökkeillessä

Ke­sä­mö­keil­lä voi piillä yl­lät­tä­viä vaa­ran­paik­ko­ja ne­li­jal­kai­sil­le – Muista myös koirasi tur­val­li­suus mök­keil­les­sä

12.07.2020 12:15
Tilaajille
Pelastuslaitos toivottaa hyvää kesää - Katso autenttinen video!

Pe­las­tus­lai­tos toi­vot­taa hyvää kesää - Katso au­tent­ti­nen video!

11.06.2020 18:41
Tilaajille
Lukijalta: Koronapandemia horjuttaa ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­pan­de­mia hor­jut­taa ih­mis­ten ja yh­teis­kun­tien tur­val­li­suut­ta

13.05.2020 20:00
Räystäs notkolla ja vettä sisään saumoista – kevennä lumikuormaa viimeistään nyt kosteusvaurioita välttääksesi

Räystäs not­kol­la ja vettä sisään sau­mois­ta – kevennä lu­mi­kuor­maa vii­meis­tään nyt kos­teus­vau­rioi­ta vält­tääk­se­si

24.02.2020 10:26
Tilaajille
Sähköauto tuo uusia haasteita pelastajille – akut ja turvalaitteet kytketään eri tavalla merkistä riippuen: "Yhdenmukaisuudesta olisi apua"

Säh­kö­au­to tuo uusia haas­tei­ta pe­las­ta­jil­le – akut ja tur­va­lait­teet kyt­ke­tään eri tavalla mer­kis­tä riip­puen: "Yh­den­mu­kai­suu­des­ta olisi apua"

29.01.2020 10:01
Tilaajille
Mika huhkii jalkapallokentän kokoisella tasakatolla sahan ja kolan kanssa – lumikuorma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle"

Mika huhkii jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­sel­la ta­sa­ka­tol­la sahan ja kolan kanssa – lu­mi­kuor­ma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiin­teis­tön omis­ta­jan vas­tuul­le"

22.01.2020 11:12
Tilaajille
"Kun pysyy merkityillä reiteillä, niin ei pitäisi joutua pulaan" - Omia polkuja tallaavan lumikenkäilijän riskeinä putoaminen ja jopa lumivyöry

"Kun pysyy mer­ki­tyil­lä rei­teil­lä, niin ei pitäisi joutua pulaan" - Omia polkuja tal­laa­van lu­mi­ken­käi­li­jän ris­kei­nä pu­toa­mi­nen ja jopa lu­mi­vyö­ry

22.01.2019 05:00
Tieliikenteessä menehtyi viime vuonna 221 ihmistä, mikä on noin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Tie­lii­ken­tees­sä me­neh­tyi viime vuonna 221 ih­mis­tä, mikä on noin viisi pro­sent­tia edel­lis­vuot­ta enem­män.

08.01.2019 20:00
Maitotilalla sähkö on ehdoton vaatimus – aggregaatti oltava sähkökatkojen varalta

Mai­to­ti­lal­la sähkö on ehdoton vaa­ti­mus – ag­gre­gaat­ti oltava säh­kö­kat­ko­jen varalta

19.04.2018 11:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Puhelin piip­paa, jos kakara karkaa tai isä eksyy – toisen ihmisen pai­kan­nuk­sen etiikka on myös rat­kais­ta­va

02.10.2017 05:00