Kuusamon kaupunki
Kuukausi
Kyliin on saatava elämää – Yhdyskuntatekniikan lautakunnan uusi puheenjohtaja Juha Säkkinen: "Olen järkkymätön realistisen hajauttamispolitiikan kannattaja"

Kyliin on saatava elämää – Yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nan uusi pu­heen­joh­ta­ja Juha Säk­ki­nen: "Olen järk­ky­mä­tön rea­lis­ti­sen ha­jaut­ta­mis­po­li­tii­kan kan­nat­ta­ja"

13.10.2020 14:01 1
Tilaajille
Kaupunginhallitukselle esitetään Porkkatörmän näyttelytilarakennuksen purkamista. Helena Palosaari: "Talon ainutlaatuista tarinaa eivät edes kuusamolaiset tunne."

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään Pork­ka­tör­män näyt­te­ly­ti­la­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mis­ta. Helena Pa­lo­saa­ri: "Talon ai­nut­laa­tuis­ta tarinaa eivät edes kuu­sa­mo­lai­set tunne."

05.10.2020 12:43 0
Tilaajille
Kuntien kolmas digiloikka - Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta julkaisevat uudet nettisivut vielä tämän vuoden puolella

Kuntien kolmas di­gi­loik­ka - Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Tai­val­kos­ken kunta jul­kai­se­vat uudet net­ti­si­vut vielä tämän vuoden puo­lel­la

01.10.2020 15:00 0
Tilaajille
Kuusamon ja Taivalkosken kuntalaiset mukaan nettisivujen uudistamiseen: Tartu toimeen ja osallistu - vastausaikaa vähän

Kuu­sa­mon ja Tai­val­kos­ken kun­ta­lai­set mukaan net­ti­si­vu­jen uu­dis­ta­mi­seen: Tartu toimeen ja osal­lis­tu - vas­taus­ai­kaa vähän

25.09.2020 11:38 0
Tilaajille
"Sua kutsuu Kuusamo" ehdolla kaupungin uudeksi sloganiksi – Kuusamon kaupunginhallitus hyväksyi uuden kaupunkistrategian yksimielisesti

"Sua kutsuu Kuu­sa­mo" ehdolla kau­pun­gin uudeksi slo­ga­nik­si – Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi uuden kau­pun­ki­stra­te­gian yk­si­mie­li­ses­ti

22.09.2020 18:30 0
Tilaajille
Kuusamon tuoreimman koronatartunnan lähde ei ole tiedossa – Käkelä: "Meillä on mahdollisesti tautia hyvin lieväoireisena tai oireettomana"

Kuu­sa­mon tuo­reim­man ko­ro­na­tar­tun­nan lähde ei ole tie­dos­sa – Käkelä: "Meillä on mah­dol­li­ses­ti tautia hyvin lie­vä­oi­rei­se­na tai oi­reet­to­ma­na"

22.09.2020 10:44 0
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Luontopääkaupunkiin ei olisi kannattanut rahdata kiviä maailman toiselta laidalta – varsinkaan Neljäntienristeykseen, joka on kulttuurihistoriallinen kohde

Pää­kir­joi­tus: Luon­to­pää­kau­pun­kiin ei olisi kan­nat­ta­nut rahdata kiviä maail­man toi­sel­ta lai­dal­ta – var­sin­kaan Nel­jän­tien­ris­teyk­seen, joka on kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen kohde

10.09.2020 04:00 3
Koululaisten Wilma-palvelun käyttäjä: näillä ohjeilla pääset kirjautumaan pian alkavan käyttökatkon jälkeen

Kou­lu­lais­ten Wil­ma-pal­ve­lun käyt­tä­jä: näillä oh­jeil­la pääset kir­jau­tu­maan pian alkavan käyt­tö­kat­kon jälkeen

08.09.2020 15:41 0
Tilaajille
Anne Leskelä haluaa tarjota asiakkaille kampaamohetken ilman häiriötekijöitä - paikka yritykselle löytyi liiketilasta, josta Leskelän kampaamoura Kuusamossa alkoi

Anne Leskelä haluaa tarjota asiak­kail­le kam­paa­mo­het­ken ilman häi­riö­te­ki­jöi­tä - paikka yri­tyk­sel­le löytyi lii­ke­ti­las­ta, josta Les­ke­län kam­paa­mo­ura Kuu­sa­mos­sa alkoi

19.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Koillismaalla perusopetuksen alkaminen tarkoittaa lähiopetukseen palaamista - hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan edelleen

Koil­lis­maal­la pe­rus­ope­tuk­sen al­ka­mi­nen tar­koit­taa lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mis­ta - hy­gie­nias­ta ja tur­va­vä­leis­tä huo­leh­di­taan edel­leen

10.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Eero Nevala palasi Kuusamon Rotaryklubiin pitkän tauon jälkeen ja siirtyi presidentin paikalle

Eero Nevala palasi Kuu­sa­mon Ro­ta­ry­klu­biin pitkän tauon jälkeen ja siirtyi pre­si­den­tin pai­kal­le

18.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Kiehtovatko vanhat koulut? – Kuusamossa kaupataan kahta kyläkoulua: "Lopullisen hinnan muodostuminen huutokaupoissa on todennäköisesti viimeisten päivien asia"

Kieh­to­vat­ko vanhat koulut? – Kuu­sa­mos­sa kau­pa­taan kahta ky­lä­kou­lua: "Lo­pul­li­sen hinnan muo­dos­tu­mi­nen huu­to­kau­pois­sa on to­den­nä­köi­ses­ti vii­meis­ten päivien asia"

08.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Hiihtolatu sai siirtyä kevyen liikenteen väylän alta – Uusi väylä rakennettiin koululaisliikennettä ajatellen

Hiih­to­la­tu sai siirtyä kevyen lii­ken­teen väylän alta – Uusi väylä ra­ken­net­tiin kou­lu­lais­lii­ken­net­tä aja­tel­len

08.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Raito kulki viimeistä kertaa – Syksyllä kirjastoauton asiakkaat pääsevät lainaamaan kirjoja uudesta autosta

Raito kulki vii­meis­tä kertaa – Syk­syl­lä kir­jas­to­au­ton asiak­kaat pää­se­vät lai­naa­maan kirjoja uudesta autosta

04.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Kuusamon kaupunginhallitus kokousti – suunnitelma koronakriisin jälkitoimiin, lainasopimukselle jatkoa ja vastauksia valtuustoaloitteisiin

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tus ko­kous­ti – suun­ni­tel­ma ko­ro­na­krii­sin jäl­ki­toi­miin, lai­na­so­pi­muk­sel­le jatkoa ja vas­tauk­sia val­tuus­to­aloit­tei­siin

18.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Kuusamon kaupunki avasi koululaisten kesätyöpaikkahaun - töitä tarjolla olosuhteet huomioiden

Kuu­sa­mon kau­pun­ki avasi kou­lu­lais­ten ke­sä­työ­paik­ka­haun - töitä tar­jol­la olo­suh­teet huo­mioi­den

22.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Kuusamon peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden rajoja tarkistetaan – Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää tarkistuksista keskiviikkona

Kuu­sa­mon pe­rus­kou­lu­jen op­pi­laak­siot­toa­luei­den rajoja tar­kis­te­taan – Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päättää tar­kis­tuk­sis­ta kes­ki­viik­ko­na

19.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Kuusamon kaupungin kesätyöhaku auki 18.5. – 27.5. – kesätyöntekijöiden rekrytointi keskeytettiin aikaisemmin koronatilanteen vuoksi

Kuu­sa­mon kau­pun­gin ke­sä­työ­ha­ku auki 18.5. – 27.5. – ke­sä­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti kes­key­tet­tiin ai­kai­sem­min ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

18.05.2020 17:22 0
Korona perui harjakaiset, mutta Ruijanmutka käyttöön kesän alussa

Korona perui har­ja­kai­set, mutta Rui­jan­mut­ka käyt­töön kesän alussa

07.05.2020 14:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Keskusta kiittää yhteistyöstä talouden tasapainottamisessa – Tornberg-Karjalainen huomauttaa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle kriisissä mennään"
Lukijalta Mielipide Mervi Tornberg-Karjalainen

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta kiittää yh­teis­työs­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­sa – Torn­berg-Kar­ja­lai­nen huo­maut­taa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle krii­sis­sä men­nään"

07.05.2020 09:00 0