Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuusamon kaupunki
Viikko
"Työesteitä ja työkiireitä on ollut valitettavasti paljon" – ketkä Koillismaan kaupungin- ja kunnanvaltuutetut ovat olleet eniten poissa ja miksi, entä kenellä ei ole yhtään ruksia?

"Työes­tei­tä ja työ­kii­rei­tä on ollut va­li­tet­ta­vas­ti paljon" – ketkä Koil­lis­maan kau­pun­gin- ja kun­nan­val­tuu­te­tut ovat olleet eniten poissa ja miksi, entä kenellä ei ole yhtään ruksia?

01.03.2024 04:00 4
Tilaajille
Nissinvaaran koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelija tuomittiin vahingonkorvauksiin Mäntyharjun kunnalle

Nis­sin­vaa­ran koulun pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­ja tuo­mit­tiin va­hin­gon­kor­vauk­siin Män­ty­har­jun kun­nal­le

28.02.2024 16:15 2
Tilaajille
Kuusamon kaupunki puoltaa uusia malminetsintälupahakemuksia myös jokivarsille – Latitude 66 Cobalt Oy:tä kuitenkin huomautetaan strategisesta linjauksesta

Kuu­sa­mon kau­pun­ki puoltaa uusia mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sia myös jo­ki­var­sil­le – La­ti­tu­de 66 Cobalt Oy:tä kui­ten­kin huo­mau­te­taan stra­te­gi­ses­ta lin­jauk­ses­ta

27.02.2024 10:40 20
Tilaajille
Kaupunki hylkäsi oikaisuvaatimuksen Nissinvaaran koulun suunnittelun hankinnasta – "Tarjous on tarjouspyynnön mukainen"

Kau­pun­ki hylkäsi oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lun han­kin­nas­ta – "Tar­jous on tar­jous­pyyn­nön mu­kai­nen"

26.02.2024 17:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki aloittamassa yt-neuvottelut varhaiskasvatuksessa - "Lasten ja perheiden näkökulmasta palvelut ja niiden tarjonta eivät muutu"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki aloit­ta­mas­sa yt-neu­vot­te­lut var­hais­kas­va­tuk­ses­sa - "Lasten ja per­hei­den nä­kö­kul­mas­ta pal­ve­lut ja niiden tar­jon­ta eivät muutu"

26.02.2024 11:00
Tilaajille
Yksityisen varhaiskasvatuksen kustannukset kasvoivat merkittävästi, mutta Kuusamon kaupunki ei myöntynyt aikaistamaan palvelusetelin korotusta

Yk­si­tyi­sen var­hais­kas­va­tuk­sen kus­tan­nuk­set kas­voi­vat mer­kit­tä­väs­ti, mutta Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei myön­ty­nyt ai­kais­ta­maan pal­ve­lusete­lin ko­ro­tus­ta

26.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Kuusamon valtuutetut tunnistivat asuntopulan ja eri ryhmien asuntotarpeet –asuntopoliittisen ohjelman päivitys läpi vilkkaan keskustelun ja äänestyksen jälkeen

Kuu­sa­mon val­tuu­te­tut tun­nis­ti­vat asun­to­pu­lan ja eri ryhmien asun­to­tar­peet –a­sun­to­po­liit­ti­sen oh­jel­man päi­vi­tys läpi vilk­kaan kes­kus­te­lun ja ää­nes­tyk­sen jälkeen

20.02.2024 19:00 10
Tilaajille
Nissinvaaran koulun suunnittelu on alkanut, arkkitehti Art Michael tekee työtä hyvällä mielellä, vaikka päällä on valitus ja käräjöinti – "Paikalliset yritykset ovat ottaneet yhteyttä"

Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lu on al­ka­nut, ark­ki­teh­ti Art Michael tekee työtä hyvällä mie­lel­lä, vaikka päällä on valitus ja kä­rä­jöin­ti – "Pai­kal­li­set yri­tyk­set ovat ot­ta­neet yh­teyt­tä"

20.02.2024 11:37
Tilaajille
"Loppukin rauha olisi mennyttä" – Kuusamoon suunnitellun kevyen liikenteen väylän risteyspaikka huolettaa omakotitalossa asuvia Veijo ja Pirjo Lohilahtea

"Lop­pu­kin rauha olisi men­nyt­tä" – Kuu­sa­moon suun­ni­tel­lun kevyen lii­ken­teen väylän ris­teys­paik­ka huo­let­taa oma­ko­ti­ta­los­sa asuvia Veijo ja Pirjo Lo­hi­lah­tea

20.02.2024 04:00 3
Tilaajille
Kuusamon pohjoisosan tuulihankkeen voimalamäärä on pudonnut lähes puoleen – "Tavoite on saada kaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ensi talven aikana"

Kuu­sa­mon poh­jois­osan tuu­li­hank­keen voi­ma­la­mää­rä on pu­don­nut lähes puoleen – "­Ta­voi­te on saada kaava kau­pun­gin­val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si ensi talven aikana"

19.02.2024 04:00 4
Tilaajille
Kuusamon nuoriso- ja järjestötalon yläkerran remontti ammattiopistolle odottaa rahoja ja suunnitelmia, hiusalan opetus on jo päässyt nauttimaan muutoksesta – "Meidän toiveita otettiin todella hyvin huomioon"

Kuu­sa­mon nuo­ri­so- ja jär­jes­tö­ta­lon ylä­ker­ran re­mont­ti am­mat­ti­opis­tol­le odottaa rahoja ja suun­ni­tel­mia, hius­alan opetus on jo päässyt naut­ti­maan muu­tok­ses­ta – "Meidän toi­vei­ta otet­tiin todella hyvin huo­mioon"

16.02.2024 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Parantaa merkittävästi Kuusinkijoen tilaa kalatalouden kannalta" – Kuusamon kaupunki puoltaa hakemusta Piilijoen ja Kuusinkijoen muutostöitä mutta kehottaa tarkkuuteen

"Pa­ran­taa mer­kit­tä­väs­ti Kuu­sin­ki­joen tilaa ka­la­ta­lou­den kan­nal­ta" – Kuu­sa­mon kau­pun­ki puoltaa ha­ke­mus­ta Pii­li­joen ja Kuu­sin­ki­joen muu­tos­töi­tä mutta ke­hot­taa tark­kuu­teen

28.01.2024 04:00 7
Tilaajille
Kuusamon ison tuulipuiston nurin menneen osayleiskaavan uudesta versiosta odotetaan vieläkin luonnosta – kaupungilla tulee tänä vuonna vireille kahdeksan kaavaa, käynnissä on 12 kaavoitustyötä

Kuu­sa­mon ison tuu­li­puis­ton nurin menneen osa­yleis­kaa­van uudesta ver­sios­ta odo­te­taan vie­lä­kin luon­nos­ta – kau­pun­gil­la tulee tänä vuonna vi­reil­le kah­dek­san kaavaa, käyn­nis­sä on 12 kaa­voi­tus­työ­tä

27.01.2024 17:00 4
Tilaajille
Perhepäivähoitolaisen lounaasta maksetaan hoitajalle alle kolme euroa – kaupunki ei ole korottamassa Kuntaliiton suosituksen taksoja

Per­he­päi­vä­hoi­to­lai­sen lou­naas­ta mak­se­taan hoi­ta­jal­le alle kolme euroa – kau­pun­ki ei ole ko­rot­ta­mas­sa Kun­ta­lii­ton suo­si­tuk­sen taksoja

24.01.2024 04:00 2
Tilaajille
Avi tarkasti ammattiopiston tilat Kuusamossa ja sai vipinää aikaan – parempien luokkatilojen tekoa kaavaillaan Kumppanuustalon yläkertaan

Avi tar­kas­ti am­mat­ti­opis­ton tilat Kuu­sa­mos­sa ja sai vipinää aikaan – pa­rem­pien luok­ka­ti­lo­jen tekoa kaa­vail­laan Kump­pa­nuus­ta­lon ylä­ker­taan

23.01.2024 17:00
Tilaajille
Ulla Parviainen ja Esa Loukusa Kuusamosta ja Päivi Tuppurainen Posiolta työllisyysalueiden hallintoon varsinaisiksi jäseniksi – koneisto on valmiina ensi vuoden alkuun mennessä

Ulla Par­viai­nen ja Esa Loukusa Kuu­sa­mos­ta ja Päivi Tup­pu­rai­nen Po­siol­ta työl­li­syys­aluei­den hal­lin­toon var­si­nai­sik­si jä­se­nik­si – ko­neis­to on val­mii­na ensi vuoden alkuun men­nes­sä

18.01.2024 04:00
Tilaajille
Kaupunkia vaaditaan parantamaan jäteaseman vesien puhdistusta konteissa, jotka eivät ole toimineet kunnolla - "Eihän siitä pääse mihinkään"

Kau­pun­kia vaa­di­taan pa­ran­ta­maan jä­te­ase­man vesien puh­dis­tus­ta kon­teis­sa, jotka eivät ole toi­mi­neet kun­nol­la - "Eihän siitä pääse mi­hin­kään"

17.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Kuusamo käyttää 200 000 euroa nuorten työllistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja oppisopimuskoulutukseen

Kuusamo käyttää 200 000 euroa nuorten työl­lis­tä­mi­seen, syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­syyn ja op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen

17.01.2024 04:00
Tilaajille
Miten olisi palstaviljelyalue Kuusamon Raatesalmessa ja tarvitaanko sille saunakin? – lautakunta järjestäisi kyselyn tarpeesta ja kiinnostuksesta

Miten olisi pals­ta­vil­je­ly­alue Kuu­sa­mon Raa­te­sal­mes­sa ja tar­vi­taan­ko sille sau­na­kin? – lau­ta­kun­ta jär­jes­täi­si kyselyn tar­pees­ta ja kiin­nos­tuk­ses­ta

14.01.2024 04:00 7
Tilaajille
"Kiinnitetään huomiota Kitkantien ja Tropiikin seudun elävöittämiseen" – konsultti selvittää kaavoitusta varten Kuusamon kaupan palvelurakenteen ja nykytilan sekä ennustaa, miten ne kehittyvät

"Kiin­ni­te­tään huo­mio­ta Kit­kan­tien ja Tro­pii­kin seudun elä­vöit­tä­mi­seen" – kon­sult­ti sel­vit­tää kaa­voi­tus­ta varten Kuu­sa­mon kaupan pal­ve­lu­ra­ken­teen ja ny­ky­ti­lan sekä en­nus­taa, miten ne ke­hit­ty­vät

11.01.2024 04:00 2
Tilaajille