Kuusamon kaupunki
Kuukausi
Hiihtäjille, kävelijöille ja pyöräilijöille turvaa Kuusamon Helmenpyytäjäntiellä – Teollisuustietä jatketaan ja uutta alkukulkua piirretään

Hiih­tä­jil­le, kä­ve­li­jöil­le ja pyö­räi­li­jöil­le turvaa Kuu­sa­mon Hel­men­pyy­tä­jän­tiel­lä – Teol­li­suus­tie­tä jat­ke­taan ja uutta al­ku­kul­kua piir­re­tään

09.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Vakituisessa opettajanpestissä ensimmäistä lukukautta työskentelevä Jere Pyhäranta, 28, alkoi jo opiskeluaikana haaveilla Kuusamosta – Koillismaan peruskouluissa ja lukioissa opettajanpaikat saadaan täytettyä melko kivuttomasti

Va­ki­tui­ses­sa opet­ta­jan­pes­tis­sä en­sim­mäis­tä lu­ku­kaut­ta työs­ken­te­le­vä Jere Py­hä­ran­ta, 28, alkoi jo opis­ke­lu­ai­ka­na haa­veil­la Kuu­sa­mos­ta – Koil­lis­maan pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa opet­ta­jan­pai­kat saadaan täy­tet­tyä melko ki­vut­to­mas­ti

08.04.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamo ja Naturpolis penäävät kannanotossaan tasapuolisuutta ja pelkäävät ravintolasulun vaikutuksia – "Toivottavasti emme menetä hyviä yrityksiä kevään aikana"

Kuusamo ja Na­tur­po­lis pe­nää­vät kan­nan­otos­saan ta­sa­puo­li­suut­ta ja pel­kää­vät ra­vin­to­la­su­lun vai­ku­tuk­sia – "Toi­vot­ta­vas­ti emme menetä hyviä yri­tyk­siä kevään aikana"

31.03.2021 10:45
Tilaajille
Kuusamo vastaa työvoimapulaan koulutuksella ja tiiviillä yhteistyöllä yrityksien kanssa – Vahva talouspohja ja väkimäärän kääntyminen kasvuun antaa hyvät eväät tulevaisuuden rakentamiseen

Kuusamo vastaa työ­voi­ma­pu­laan kou­lu­tuk­sel­la ja tii­viil­lä yh­teis­työl­lä yri­tyk­sien kanssa – Vahva ta­lous­poh­ja ja vä­ki­mää­rän kään­ty­mi­nen kasvuun antaa hyvät eväät tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­seen

30.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Juhani Kinnusen valokuvakokoelmaa digitoidaan ja se tuo palan paikallishistoriaa uudelle vuosikymmenelle –Katso, miltä historialliset valokuvat näyttävät!

Juhani Kin­nu­sen va­lo­ku­va­ko­koel­maa di­gi­toi­daan ja se tuo palan pai­kal­lis­his­to­riaa uudelle vuo­si­kym­me­nel­le –Katso, miltä his­to­rial­li­set va­lo­ku­vat näyt­tä­vät!

30.03.2021 04:00 1
Tilaajille

Rukan ri­vi­ta­lon kus­tan­nus­ar­vio 360 000 euroa - vuok­ra­ta­lo­yh­tiö hakee kau­pun­gil­ta yli mil­joo­nan lainaa usei­siin hank­kei­siin

25.03.2021 15:00
Tilaajille
Rajoitukset jatkuvat Kuusamossa 25. huhtikuuta saakka samoina kuin tähänkin asti

Ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa 25. huh­ti­kuu­ta saakka samoina kuin tä­hän­kin asti

25.03.2021 14:30
"Kun huomasin, että tehtävä on avoinna nimenomaan Kuusamossa, se tuntui lähinnä kohtalolta" – Suvi Peltola kohtaa nuoria eEtsivänä pääasiassa digitaalisissa toimintaympäristöissä

"Kun huo­ma­sin, että tehtävä on avoinna ni­men­omaan Kuu­sa­mos­sa, se tuntui lähinnä koh­ta­lol­ta" – Suvi Peltola kohtaa nuoria eEt­si­vä­nä pää­asias­sa di­gi­taa­li­sis­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­töis­sä

25.03.2021 11:00
Tilaajille
Hankalakulkuiselle Vuosselintielle halutaan vaihtoehto Itä-Rukalta pois, eikä yleiskaavaan piirretty käy ely-keskukselle  – tämä on yksi niistä asioista, joihin Rukan uudessa kaavassa etsitään ratkaisuja

Han­ka­la­kul­kui­sel­le Vuos­se­lin­tiel­le ha­lu­taan vaih­to­eh­to Itä-Ru­kal­ta pois, eikä yleis­kaa­vaan piir­ret­ty käy ely-kes­kuk­sel­le – tämä on yksi niistä asiois­ta, joihin Rukan uudessa kaa­vas­sa et­si­tään rat­kai­su­ja

25.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Uusia jätehuoltomääräyksiä Kuusamoon, ja lisää on tulossa –  rivi- ja kerrostalokiinteistöille velvoitteita kesäkuun alusta lukien

Uusia jä­te­huol­to­mää­räyk­siä Kuu­sa­moon, ja lisää on tulossa – rivi- ja ker­ros­ta­lo­kiin­teis­töil­le vel­voit­tei­ta ke­sä­kuun alusta lukien

08.03.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamo pitää kiinni Erä- ja luontokulttuurimuseosta – "Eiköhän paikka pysy avoimena siihen asti, että lopulliset päätökset on tehty"

Kuusamo pitää kiinni Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seos­ta – "Ei­kö­hän paikka pysy avoi­me­na siihen asti, että lo­pul­li­set pää­tök­set on tehty"

06.03.2021 17:00 1
Tilaajille
Kuusamotalo pidetään toistaiseksi suljettuna – kaupungin perusturvalautakunta päivitti koronasuositukset ja -rajoitukset

Kuu­sa­mo­ta­lo pi­de­tään tois­tai­sek­si sul­jet­tu­na – kau­pun­gin pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­ta päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­set ja -ra­joi­tuk­set

06.03.2021 14:50 2
Kuusamon helluntaiseurakunnalle kaupungilta 2000 euroa – ruokaa käy hakemassa 10-30 henkilöä kahtena jakopäivänä viikossa

Kuu­sa­mon hel­lun­tai­seu­ra­kun­nal­le kau­pun­gil­ta 2000 euroa – ruokaa käy ha­ke­mas­sa 10-30 hen­ki­löä kahtena ja­ko­päi­vä­nä vii­kos­sa

04.03.2021 19:00
Tilaajille
Hiihtolomakursseilla kuusi oppituntia laskettelusta ja lautailusta Rukalla – kaupunki kustantaa osan

Hiih­to­lo­ma­kurs­seil­la kuusi op­pi­tun­tia las­ket­te­lus­ta ja lau­tai­lus­ta Rukalla – kau­pun­ki kus­tan­taa osan

03.03.2021 15:00
Tilaajille
"Testauksia pitäisi pitäisi tehdä paljon ja matalalla kynnyksellä ja mielellään niin halvasti kuin mahdollista" – koronatesti Kuusamossa maksaa nyt 55, 129, 149 tai nolla euroa

"Tes­tauk­sia pitäisi pitäisi tehdä paljon ja ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ja mie­lel­lään niin hal­vas­ti kuin mah­dol­lis­ta" – ko­ro­na­tes­ti Kuu­sa­mos­sa maksaa nyt 55, 129, 149 tai nolla euroa

01.03.2021 10:10 1
Tilaajille
Kunnat määrätään järjestämään terveystarkastus rajanylityspaikoilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa – Määräys koskee myös Kuusamon kaupunkia

Kunnat mää­rä­tään jär­jes­tä­mään ter­veys­tar­kas­tus ra­jan­yli­tys­pai­koil­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – Määräys koskee myös Kuu­sa­mon kau­pun­kia

27.02.2021 14:09
Oletko kytännyt pysyvän asutuksen tonttia Rukalta? Nyt on valoa näkyvissä: Rukalle suunnitteilla yli 23 uutta kotia

Oletko ky­tän­nyt pysyvän asu­tuk­sen tonttia Ru­kal­ta? Nyt on valoa nä­ky­vis­sä: Rukalle suun­nit­teil­la yli 23 uutta kotia

24.02.2021 04:00
Tilaajille
Parhaassa tapauksessa osakkaiden ei tarvitse maksaa itse mitään – Kuusamo avustaa yksityisteiden remontteja

Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa osak­kai­den ei tar­vit­se maksaa itse mitään – Kuusamo avustaa yk­si­tyis­tei­den re­mont­te­ja

14.02.2021 17:00
Tilaajille
Uusi rakennustarkastaja Kuusamoon – mistä uusi tilalle Posiolle?

Uusi ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja Kuu­sa­moon – mistä uusi tilalle Po­siol­le?

14.02.2021 04:00
Tilaajille
"Ei vielä tietoa suuntaan tai toiseen" – Kuusamon mahdollinen jatkopaikka erä-ja luontokulttuurimuseokisassa on vielä epäsevä

"Ei vielä tietoa suun­taan tai toi­seen" – Kuu­sa­mon mah­dol­li­nen jat­ko­paik­ka erä-ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo­ki­sas­sa on vielä epäsevä

06.02.2021 18:00 2
Tilaajille