Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Kasvomaskit: Kuu­sa­mon kau­pun­ki hankkii suuren määrän maskeja 38 sen­til­lä kappale

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Kuusamon kaupunki
Viimeisin 12 tuntia
Kuusamon kaupunki hankkii suuren määrän maskeja 38 sentillä kappale – tätä tarkoittaa niiden suojausteholuokka FFP2

Kuu­sa­mon kau­pun­ki hankkii suuren määrän maskeja 38 sen­til­lä kappale – tätä tar­koit­taa niiden suo­jaus­te­ho­luok­ka FFP2

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Kuusamon Maaningan tuulipuisto saatetaan kaavoittaa uudelleen – "Porotaloudella ei ole tarkoitus pitää yllä tuulivoimavastaisuutta"

Kuu­sa­mon Maa­nin­gan tuu­li­puis­to saa­te­taan kaa­voit­taa uu­del­leen – "Po­ro­ta­lou­del­la ei ole tar­koi­tus pitää yllä tuu­li­voi­ma­vas­tai­suut­ta"

19.01.2022 04:00
Tilaajille
"Koronaa on nyt väestössä enemmän kuin koskaan" – Omikron-aalto ei ole vielä tavoittanut Kuusamoa, tartuntamäärät aaltoilevat

"Ko­ro­naa on nyt väes­tös­sä enemmän kuin kos­kaan" – Omik­ron-aal­to ei ole vielä ta­voit­ta­nut Kuu­sa­moa, tar­tun­ta­mää­rät aal­toi­le­vat

18.01.2022 19:00
Tilaajille
Kuusamon kouluverkkosuunnitelma onkin valtuuston päätöksen ja alkuperäisen ehdotuksen risteytys – lautakunta käsittelee uutta versiota keskiviikkona

Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma onkin val­tuus­ton pää­tök­sen ja al­ku­pe­räi­sen eh­do­tuk­sen ris­tey­tys – lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee uutta ver­sio­ta kes­ki­viik­ko­na

18.01.2022 08:13 1
Tilaajille
Kuusamon kaupunki aikoo jatkaa neuvotteluja Maaningan tuulivoimapuiston uudelleen kaavoittamisesta – KHO:n ratkaisu kumosi porotalousvaikutusten perusteella valtuuston tuulikaavapäätöksen, mutta kanta maakuntakaavaan antaa kaupungille toivoa

Kuu­sa­mon kau­pun­ki aikoo jatkaa neu­vot­te­lu­ja Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­puis­ton uu­del­leen kaa­voit­ta­mi­ses­ta – KHO:n rat­kai­su kumosi po­ro­ta­lous­vai­ku­tus­ten pe­rus­teel­la val­tuus­ton tuu­li­kaa­va­pää­tök­sen, mutta kanta maa­kun­ta­kaa­vaan antaa kau­pun­gil­le toivoa

17.01.2022 15:53 1
Tilaajille
Golfkentän tulevaisuus auki – pikaisia ratkaisuja toivotaan, konkurssipesän hallussa kenttä ei voi olla ikuisesti

Golf­ken­tän tu­le­vai­suus auki – pi­kai­sia rat­kai­su­ja toi­vo­taan, kon­kurs­si­pe­sän hal­lus­sa kenttä ei voi olla ikui­ses­ti

14.01.2022 15:00 4
Tilaajille
Kaavoitus- ja rakentamislain säätämisen byrokrattaat kolisevat kovasti – miten Kuusamon kaupungin ja Posion kunnan painava kritiikki vaikuttaa lopputulokseen?
Kolumni

Kaa­voi­tus- ja ra­ken­ta­mis­lain sää­tä­mi­sen by­rok­rat­taat ko­li­se­vat kovasti – miten Kuu­sa­mon kau­pun­gin ja Posion kunnan painava kri­tiik­ki vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen?

11.01.2022 15:17
Tilaajille
Koronatartuntamäärät huipussaan, mutta urheilu-, liikunta- ja virkistystiloja käyttöön henkilömäärää rajoittaen ja koronapassia käyttäen – Taivalkoskella uimahalli piti avata maanantaina, mutta tieto kulki huonosti

Ko­ro­na­tar­tun­ta­mää­rät hui­pus­saan, mutta ur­hei­lu-, lii­kun­ta- ja vir­kis­tys­ti­lo­ja käyt­töön hen­ki­lö­mää­rää ra­joit­taen ja ko­ronapas­sia käyt­täen – Tai­val­kos­kel­la ui­ma­hal­li piti avata maa­nan­tai­na, mutta tieto kulki huo­nos­ti

10.01.2022 16:06 1
Kuusamon kouluverkosta tehtiin kaupunginvaltuustossa linjaus, jonka tekstin lyhyys on ihmetyttänyt – "Kun Sänkikangas ja Noukavaara eivät kuulu kehitettävien koulujen piiriin, niin ne lakkaavat"

Kuu­sa­mon kou­lu­ver­kos­ta tehtiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa lin­jaus, jonka tekstin lyhyys on ih­me­tyt­tä­nyt – "Kun Sän­ki­kan­gas ja Nou­ka­vaa­ra eivät kuulu ke­hi­tet­tä­vien kou­lu­jen pii­riin, niin ne lak­kaa­vat"

29.12.2021 04:00 3
Tilaajille
Kuntivaaraan saatiin nopeasti uusi kota palaneen tilalle – tämä ei kuitenkaan ole pysyvä ratkaisu

Kun­ti­vaa­raan saatiin no­peas­ti uusi kota pa­la­neen tilalle – tämä ei kui­ten­kaan ole pysyvä rat­kai­su

29.12.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Koulujaan puolustamaan heränneiden Käylän ja Nissinvaaran huuto kuultiin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jaan puo­lus­ta­maan he­rän­nei­den Käylän ja Nis­sin­vaa­ran huuto kuul­tiin

23.12.2021 04:00 6
Tilaajille
Tätä uudet rajoitukset tarkoittavat Kuusamossa ja Taivalkoskella: kaupungin ja kunnan tiloja kiinni, vuorot ja tapahtumat peruttu

Tätä uudet ra­joi­tuk­set tar­koit­ta­vat Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la: kau­pun­gin ja kunnan tiloja kiinni, vuorot ja ta­pah­tu­mat peruttu

22.12.2021 17:10 1
Tilaajille
Linkolan perustama säätiö osti lisää maata suojelualueelleen Ouluntien vieressä ja haluaisi kasvattaa sitä edelleen – "Alueelle olisi mahdollista rakentaa retkeilyreitti vaikka Kuusamon keskustasta asti"

Lin­ko­lan pe­rus­ta­ma säätiö osti lisää maata suo­je­lu­alueel­leen Ou­lun­tien vie­res­sä ja ha­luai­si kas­vat­taa sitä edel­leen – "A­lueel­le olisi mah­dol­lis­ta ra­ken­taa ret­kei­ly­reit­ti vaikka Kuu­sa­mon kes­kus­tas­ta asti"

22.12.2021 15:08 3
Tilaajille
Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi pienin muutoksin kaupungin ensi vuoden budjetin mutta teki kouluverkkosuunnitelmaan merkittäviä muutoksia – lue tästä päivittynyt juttu ja katso kokouksen Youtube-tallenne, jossa puhuminen ei lopu tauollakaan

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi pienin muu­tok­sin kau­pun­gin ensi vuoden bud­je­tin mutta teki kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maan mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – lue tästä päi­vit­ty­nyt juttu ja katso ko­kouk­sen You­tu­be-tal­len­ne, jossa pu­hu­mi­nen ei lopu tauol­la­kaan

21.12.2021 18:57
Tilaajille
Heikki Otava oppi Oivangin koulutuksessa lisää seikkailukasvatuksesta salissa, pihalla ja maastossa – mistä lisää tulorahoitusta kymmenen henkeä työllistävälle kansainväliselle nuorisokeskukselle?

Heikki Otava oppi Oi­van­gin kou­lu­tuk­ses­sa lisää seik­kai­lu­kas­va­tuk­ses­ta sa­lis­sa, pihalla ja maas­tos­sa – mistä lisää tu­lo­ra­hoi­tus­ta kym­me­nen henkeä työl­lis­tä­väl­le kan­sain­vä­li­sel­le nuo­ri­so­kes­kuk­sel­le?

20.12.2021 04:00
Tilaajille
Kaupunki palkkaa hoiva-avustajan, joka alkaa antaa henkilökohtaista apua vammaispalvelulain mukaisille asiakkaille ja avustaa ryhmäkoti Ruijanmutkassa – tiedätkö, mitä henkilökohtainen apu on?

Kau­pun­ki palkkaa hoi­va-avus­ta­jan, joka alkaa antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta apua vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­sil­le asiak­kail­le ja avustaa ryh­mä­ko­ti Rui­jan­mut­kas­sa – tie­dät­kö, mitä hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on?

19.12.2021 17:00
Tilaajille
Koronatilanne on Kuusamossa tasaantunut, mutta ryöpsäyttääkö joululoma sen uudestaan? – "Jos nenä vuotaa tai kurkku on kipeä, niin ei oireisena lähdettäisi sinne isoon suvun kokoontumiseen"

Ko­ro­na­ti­lan­ne on Kuu­sa­mos­sa ta­saan­tu­nut, mutta ryöp­säyt­tää­kö jou­lu­lo­ma sen uu­des­taan? – "Jos nenä vuotaa tai kurkku on kipeä, niin ei oi­rei­se­na läh­det­täi­si sinne isoon suvun ko­koon­tu­mi­seen"

09.12.2021 18:50
Kuusamon kouluverkkosuunnitelmaa ei tehty muutoksia kaupunginhallituksessa – vielä tarvitaan valtuuston käsittely ja päätös

Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maa ei tehty muu­tok­sia kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – vielä tar­vi­taan val­tuus­ton kä­sit­te­ly ja päätös

09.12.2021 17:15
Tilaajille
Ei vieläkään kaupungineläinlääkäriä, vaikka palkkaa nostettiin melkein tonnilla – Tulosalueen johtaja: "Enää asia ei voi olla palkkatasosta kiinni”

Ei vie­lä­kään kau­pun­gi­ne­läin­lää­kä­riä, vaikka palkkaa nos­tet­tiin melkein ton­nil­la – Tu­los­alueen joh­ta­ja: "Enää asia ei voi olla palk­ka­ta­sos­ta kiinni”

05.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuusamossa kouluun ensi vuonna 10. elokuuta

Kuu­sa­mos­sa kouluun ensi vuonna 10. elo­kuu­ta

04.12.2021 12:00
Tilaajille