Kuusamon kaupunki
Viikko
Pääkirjoitus

Vanha vet­kut­te­lu pa­ko­lai­sa­sian ym­pä­ril­lä näyttää nyt oudolta – kuu­des­sa vuo­des­sa Kuu­sa­mos­sa on tullut kunta, jossa asuu myös pa­ko­lais­per­hei­tä

15.09.2021 04:00 2
Tilaajille

Kuu­sa­mon Juuston ve­den­otos­sa vielä rat­kot­ta­vaa, maa­no­mis­ta­jien mie­les­tä kaivo pitäisi sulkea ja ve­si­joh­to poistaa – alue­hal­lin­to­vi­ras­to rat­kai­see käyt­töoi­keu­den jat­ka­mi­sen

12.09.2021 17:00 2
Tilaajille

Kuu­sa­mon Luon­toa­ka­te­mian val­mis­te­lu KSAK Oy:n käsiin, maa­kun­ta­lii­tol­ta ei saatu ra­hoi­tus­ta pe­rus­ta­mi­seen – kau­pun­gin­hal­li­tus päätti, että KSAK jatkaa toi­min­taan­sa

13.09.2021 13:17
Tilaajille

Par­hail­laan käyn­nis­sä ole­vas­sa Kuusamo Nature Pho­tos­sa on esillä Hannu Hau­ta­laa kai­kis­sa tai­de­muo­dois­sa – "Hannun puo­les­ta olen iloi­nen, että saatiin tämä ta­pah­tu­ma to­teu­tet­tua"

10.09.2021 10:37
Tilaajille

Jout­sen­nie­men ja Lompsin yk­si­tyis­teil­le avus­tus­ta Kuu­sa­mon kau­pun­gil­ta – isomman hank­keen kus­tan­nus­ar­vio suureni

10.09.2021 04:00
Tilaajille
Kuukausi

Kolme eläin­lää­kä­riä ir­ti­sa­nou­tui Kuu­sa­mon, Posion ja Tai­val­kos­ken ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon yh­teis­toi­min­ta-alueel­la

09.09.2021 15:23
Tilaajille

Tuore tut­ki­mus ei mai­rit­te­le: vain joka neljäs kuu­sa­mo­lai­nen luottaa ko­ti­kun­tan­sa päät­tä­jiin – "Po­lii­ti­koil­ta tar­vi­taan yh­teis­työ­tä ja jal­kau­tu­mis­ta, it­sel­lä­ni­kin on tässä paljon pa­ran­net­ta­vaa"

09.09.2021 04:00 2
Tilaajille

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö esittää pa­ko­lais­ten ot­ta­mis­ta Kuu­sa­moon, val­tuus­to päättää asiasta – uusi ryhmä voisi saapua jo tämän vuoden lopulla

08.09.2021 09:02
Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­ki toivoo in­ves­toin­te­ja val­ta­teil­le, myös rau­ta­tie jälleen esillä – uudet ohi­tus­kais­tat val­ta­tie 20:lla li­säi­si­vät lii­ken­teen vä­li­tys­ky­kyä ja tur­val­li­suut­ta, sääs­täi­si­vät polt­to­ai­ne­ku­lu­ja ja vä­hen­täi­si­vät pääs­tö­jä

07.09.2021 11:00 1
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la pääsee kohta säh­köi­sen Omao­lo-pal­ve­lun kautta ar­vioit­ta­maan mah­dol­li­sia korona- ja virt­sa­tie­tu­leh­dus­oi­rei­ta ja yleisiä sai­raus­oi­rei­ta – "Suo­si­tuk­set pe­rus­tu­vat ajan­ta­sai­sim­paan tie­teel­li­seen näyt­töön ja käypä hoito -suo­si­tuk­siin"

07.09.2021 04:00 1
Tilaajille

Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ral­la on tar­vet­ta uudelle tu­ki­koh­dal­le vanhan tu­hou­dut­tua tu­li­pa­los­sa – "Sel­vi­täm­me eri vaih­toeh­to­ja"

06.09.2021 14:37
Tilaajille

Di­gi­kum­mit neu­vo­vat Kuu­sa­mos­sa ensi kertaa etä­yh­tey­del­lä

31.08.2021 14:24
Tilaajille

Pu­das­jär­vi vaatii myös myrs­ky­tu­ho­kor­vauk­sia met­sän­omis­ta­jil­le – Kuu­sa­mon kanssa yh­teis­esi­tys mi­nis­te­riöön

30.08.2021 17:34
Tilaajille

Kuu­sa­mon raatit jat­ku­vat – Kau­pun­ki kutsuu perheet mukaan kuu­le­maan ja ja­ka­maan vink­ke­jä arjen pär­jää­mis­kei­nois­ta lap­si­per­heis­sä

23.08.2021 10:21

Yksi luokka ka­ran­tee­niin Rukan ylä­kou­lul­la – kou­lul­la voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le, lä­hi­al­tis­tu­neet mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

22.08.2021 18:58

Kuu­sa­mos­sa sel­vi­te­tään 7–9-vuo­tiai­den ke­sä­ajan päi­vä­hoi­don jär­jes­tä­mis­tä pa­rem­mal­le tolalle – suun­ni­tel­man on määrä val­mis­tua ennen ensi kesää

20.08.2021 04:00 1
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa­kin käyt­töön ves­sa­pas­si – "Konk­reet­ti­nen keino estää monien eri­lais­ten sai­rauk­sia kanssa elävien hen­ki­löi­den eri­ar­voi­suut­ta ja es­teel­li­syyt­tä "

19.08.2021 11:17
Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­ki esittää mi­nis­te­riöl­le, että valtio kor­vai­si met­sän­omis­ta­jil­le osan Pau­la-myrs­kyn seu­rauk­sis­ta

19.08.2021 11:00 6
Tilaajille
Vanhemmat

Katso tästä kaikki Kuu­sa­mon luot­ta­mus­hen­ki­löt vuo­sil­le 2021-2025

10.08.2021 11:47 1
Tilaajille