Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Kuusamon kaupunki
Kuukausi
Kuusamon kaupungin Raisa Kuusisto sai Punaisen Ristin Oulun piirin Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustuksen

Kuu­sa­mon kau­pun­gin Raisa Kuu­sis­to sai Pu­nai­sen Ristin Oulun piirin En­nak­ko­luu­lo­ton edel­lä­kä­vi­jä –tun­nus­tuk­sen

22.03.2023 16:14 1
Tilaajille
Kuusamoon saapuu kevään aikana 30 uutta kiintiöpakolaista

Kuu­sa­moon saapuu kevään aikana 30 uutta kiin­tiö­pa­ko­lais­ta

22.03.2023 13:50 1
Tilaajille
Viisi kuudesta kuusamolaisesta eduskuntavaaliehdokkaasta kertoo supervoimastaan – kaupunki tarjosi mahdollisuuden esittelyvideon tekoon

Viisi kuu­des­ta kuu­sa­mo­lai­ses­ta edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaas­ta kertoo su­per­voi­mas­taan – ­kau­pun­ki tarjosi mah­dol­li­suu­den esit­te­ly­vi­deon tekoon

22.03.2023 11:43
Tilaajille
"Kätilö katsoi, että tyttö tuli, parikymppisenä aloin olla toista mieltä" – Kuusamon nuortentalon sateenkaari-illassa puhuttiin seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuudesta

"Kätilö katsoi, että tyttö tuli, pa­ri­kymp­pi­se­nä aloin olla toista mieltä" – Kuu­sa­mon nuor­ten­ta­lon sa­teen­kaa­ri-il­las­sa pu­hut­tiin sek­suaa­li­suu­den ja su­ku­puol­ten mo­ni­nai­suu­des­ta

20.03.2023 13:51
Tilaajille
Petri Pitkänen valittiin uudeksi rakennustarkastajaksi Kuusamoon – "Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettu huomioon hakijoiden viran hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet"

Petri Pit­kä­nen va­lit­tiin uudeksi ra­ken­nus­tar­kas­ta­jak­si Kuu­sa­moon – "Kou­lu­tuk­sen ja työ­ko­ke­muk­sen ohella on otettu huo­mioon ha­ki­joi­den viran hoi­ta­mi­sen kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­set hen­ki­lö­koh­tai­set omi­nai­suu­det"

17.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Koillismaan terveydenhuollon kehitys on huolestuttavaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maan ter­vey­den­huol­lon kehitys on huo­les­tut­ta­vaa

15.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Kuusamon koululaisten koulukuljetukset puhuttavat jälleen – osallistu gallupiin ja kerro tulisiko Kuusamon kouluverkkosuunnitelma miettiä uusiksi?

Kuu­sa­mon kou­lu­lais­ten kou­lu­kul­je­tuk­set pu­hut­ta­vat jälleen – osal­lis­tu gal­lu­piin ja kerro tu­li­si­ko Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma miettiä uu­sik­si?

15.03.2023 04:00
Tilaajille
"Meidän mielestä mikään ei elävöitä keskustaa niin hyvin kuin kahvila" – Moona Mankinen ja Arthur Bataille ovat valmistautuneet lähestyvään suureen hetkeen huolellisesti

"Meidän mie­les­tä mikään ei elä­vöi­tä kes­kus­taa niin hyvin kuin kah­vi­la" – Moona Man­ki­nen ja Arthur Ba­tail­le ovat val­mis­tau­tu­neet lä­hes­ty­vään suureen hetkeen huo­lel­li­ses­ti

12.03.2023 17:10 5
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen maksut säästyvät posiolaisvanhemmilla nyt kokonaan muuhun käyttöön –Kuusamo ja Taivalkoski joutuivat alentamaan maksujaan

Var­hais­kas­va­tuk­sen maksut sääs­ty­vät po­sio­lais­van­hem­mil­la nyt ko­ko­naan muuhun käyt­töön –Kuu­sa­mo ja Tai­val­kos­ki jou­tui­vat alen­ta­maan mak­su­jaan

11.03.2023 04:00
Tilaajille
"Meitä harmittaa, että joudumme käsittelemään asiaa tällä tavalla"– Rukalla tulevien ekaluokkalaisten vanhemmat yllättyivät kaupungin kirjeestä, jonka mukaan lapsia vietäisiin kouluun Käylään

"Meitä har­mit­taa, että jou­dum­me kä­sit­te­le­mään asiaa tällä ta­val­la"– Rukalla tu­le­vien eka­luok­ka­lais­ten van­hem­mat yl­lät­tyi­vät kau­pun­gin kir­jees­tä, jonka mukaan lapsia vie­täi­siin kouluun Käylään

10.03.2023 16:30 2
Tilaajille
Kuusamon Mäntyselän teollisuusalueelle vireillä parin miljoonan euron tieyhteyshanke, maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 50 prosentin EU- ja valtionrahoitusta

Kuu­sa­mon Män­ty­se­län teol­li­suus­alueel­le vi­reil­lä parin mil­joo­nan euron tieyh­teys­han­ke, maa­kun­nan yh­teis­työ­ryh­mä puoltaa 50 pro­sen­tin EU- ja val­tion­ra­hoi­tus­ta

06.03.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon Mäntyselän teollisuustonteille ehdotetaan 40 vuoden mittaisia vuokrasopimuksia ja kahden vuoden rakentamisvelvoitetta – myyminen on asia erikseen

Kuu­sa­mon Män­ty­se­län teol­li­suus­ton­teil­le eh­do­te­taan 40 vuoden mit­tai­sia vuok­ra­so­pi­muk­sia ja kahden vuoden ra­ken­ta­mis­vel­voi­tet­ta – myy­mi­nen on asia erik­seen

02.03.2023 04:00
Tilaajille
Asemakaavamuutos edistää ajatuksia Rukan valmennuskeskuksesta ja stadionalueen hotelli- ja majoitustoiminnasta – myös koulun ja päiväkodin tiloja stadionille harkitaan

Ase­ma­kaa­va­muu­tos edistää aja­tuk­sia Rukan val­men­nus­kes­kuk­ses­ta ja sta­dion­alueen ho­tel­li- ja ma­joi­tus­toi­min­nas­ta – myös koulun ja päi­vä­ko­din tiloja sta­dio­nil­le har­ki­taan

27.02.2023 04:00 2
Tilaajille
"Hänelle kaikkein tärkein asia oli oikeudenmukaisuuden ehdoton toteutuminen" – Kuusamon lukion legenda, matematiikan opettaja Pentti "Marski" Mannermaa on poissa

"Hä­nel­le kaik­kein tärkein asia oli oi­keu­den­mu­kai­suu­den ehdoton to­teu­tu­mi­nen" – Kuu­sa­mon lukion le­gen­da, ma­te­ma­tii­kan opet­ta­ja Pentti "Mars­ki" Man­ner­maa on poissa

27.02.2023 04:00
Tilaajille
Hyvästit vanhalle! Kuusamon Nilonkankaan uudet ala- ja esikoulutilat saadaan käyttöön vihdoin pääsiäisen jälkeen – avoimet on tarkoitus pitää syystäkin vasta syksyllä

Hy­väs­tit van­hal­le! Kuu­sa­mon Ni­lon­kan­kaan uudet ala- ja esi­kou­lu­ti­lat saadaan käyt­töön vihdoin pää­siäi­sen jälkeen – avoimet on tar­koi­tus pitää syys­tä­kin vasta syk­syl­lä

26.02.2023 17:00
Tilaajille
Helikopterilennätysjakso Kuontivaarantieltä Rukan läheltä meluilmoituksen nojalla kiellettiin – pitäisi olla ympäristölupa niin kuin viime vuonnakin Rukalta käsin lennettäessä

He­li­kop­te­ri­len­nä­tys­jak­so Kuon­ti­vaa­ran­tiel­tä Rukan läheltä me­lu­il­moi­tuk­sen nojalla kiel­let­tiin – pitäisi olla ym­pä­ris­tö­lu­pa niin kuin viime vuon­na­kin Rukalta käsin len­net­täes­sä

23.02.2023 19:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamon Kivisuolle esitetään lisää suojelualuetta kaupungin maista, Luonnonperintösäätiö on ollut samalla asialla – " Luonnon kannalta kaupungin vaihtoehto myydä meille omistuksensa olisi erinomainen"

Kuu­sa­mon Ki­vi­suol­le esi­te­tään lisää suo­je­lu­aluet­ta kau­pun­gin maista, Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö on ollut samalla asialla – " ­Luon­non kan­nal­ta kau­pun­gin vaih­to­eh­to myydä meille omis­tuk­sen­sa olisi eri­no­mai­nen"

19.02.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon vaalipaneelissa nuorten kysymykset määräsivät tahdin, neljä ehdokasta sai esitettyä tärkeimmät teemansa yllättävän lyhyessä ajassa – "Sinänsä en kaikesta pysynyt perässä"

Kuu­sa­mon vaa­li­pa­nee­lis­sa nuorten ky­sy­myk­set mää­rä­si­vät tahdin, neljä eh­do­kas­ta sai esi­tet­tyä tär­keim­mät tee­man­sa yl­lät­tä­vän ly­hyes­sä ajassa – "Si­nän­sä en kai­kes­ta pysynyt pe­räs­sä"

16.02.2023 19:00
Tilaajille
Kuusamon jäähalli kiinni jo toukokuun alusta – kesäkäyttö ei ole ollut toivotun kaltaista: "Viime vuoden toukokuussa käyttöaste oli 12 tuntia"

Kuu­sa­mon jää­hal­li kiinni jo tou­ko­kuun alusta – ke­sä­käyt­tö ei ole ollut toi­vo­tun kal­tais­ta: "Viime vuoden tou­ko­kuus­sa käyt­tö­as­te oli 12 tuntia"

13.02.2023 12:01 5
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku esittää Kuusamoon kolmipäiväistä penkkariajelua: toisena päivänä Teerirannalle, kolmantena Sarvivaaraan

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku esittää Kuu­sa­moon kol­mi­päi­väis­tä penk­ka­ria­je­lua: toisena päivänä Tee­ri­ran­nal­le, kol­man­te­na Sar­vi­vaa­raan

10.02.2023 16:30
Tilaajille