Luonto

Kuusamoon ja Taivalkoskelle hirvilupia viime vuotta runsaammin, Posiolla sen sijaan lisääntyy niukkuus – "Pieniä lupamääriä joudutaan varmaan pitämään vielä vähän aikaa"
Tilaajille

Kuu­sa­moon ja Tai­val­kos­kel­le hir­vi­lu­pia viime vuotta run­saam­min, Po­siol­la sen sijaan li­sään­tyy niuk­kuus – "Pieniä lu­pa­mää­riä jou­du­taan varmaan pi­tä­mään vielä vähän aikaa"

11:21
Vaikka metsäkanalintukannat ovat Koillismaalla osin laskeneet viime vuotisesta, viiden vuoden keskiarvo kertoo kannan kasvusta

Vaikka met­sä­ka­na­lin­tu­kan­nat ovat Koil­lis­maal­la osin las­ke­neet viime vuo­ti­ses­ta, viiden vuoden kes­ki­ar­vo kertoo kannan kas­vus­ta

10.08.2022 12:55
Tilaajille
Metsästyskausi käynnistyy keskiviikkona – ensimmäisenä tähtäimessä on viime vuosina suosituimmaksi saalislajiksi noussut sepelkyyhky

Met­säs­tys­kau­si käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na – en­sim­mäi­se­nä täh­täi­mes­sä on viime vuosina suo­si­tuim­mak­si saa­lis­la­jik­si noussut se­pel­kyyh­ky

10.08.2022 04:01
Kun maailman harvinaisimpiin kuuluva islanninhevosvarsa syntyi juhannuksena Kuusamoon, se oli useamman vuoden suunnittelun ja odotuksen tulos – mutta miksi on tärkeää, että varsa syntyi Suomessa?

Kun maail­man har­vi­nai­sim­piin kuuluva is­lan­nin­he­vos­var­sa syntyi ju­han­nuk­se­na Kuu­sa­moon, se oli useam­man vuoden suun­nit­te­lun ja odo­tuk­sen tulos – mutta miksi on tär­keää, että varsa syntyi Suo­mes­sa?

08.08.2022 20:15
Tilaajille
Hirvikärpästen leviäminen pohjoiseen on käytännössä pysähtynyt 10 vuoden aikana – Hiusrajaan mönkivien hyönteisten huippukausi on elo–syyskuussa

Hir­vi­kär­päs­ten le­viä­mi­nen poh­joi­seen on käy­tän­nös­sä py­säh­ty­nyt 10 vuoden aikana – Hius­ra­jaan mön­ki­vien hyön­teis­ten huip­pu­kau­si on elo–­syys­kuus­sa

08.08.2022 04:00
Viikon luontoääni: Pajusirkku on Koillismaan kosteikkojen mustapäinen sirkuttaja

Viikon luon­toää­ni: Pa­ju­sirk­ku on Koil­lis­maan kos­teik­ko­jen mus­ta­päi­nen sir­kut­ta­ja

07.08.2022 17:00
Tilaajille
Sutta ei saa, mutta karhuja syntyy, kun Kuusamossa veistetään moottorisahalla – opettajana kolminkertainen suomenmestari Juha Käkelä, jonka töitä seilaa luksusristeilijällä Karibialla

Sutta ei saa, mutta karhuja syntyy, kun Kuu­sa­mos­sa veis­te­tään moot­to­ri­sa­hal­la – opet­ta­ja­na kol­min­ker­tai­nen suo­men­mes­ta­ri Juha Käkelä, jonka töitä seilaa luk­sus­ris­tei­li­jäl­lä Ka­ri­bial­la

07.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Käki on lintuatlashavaintojen jackpot – sinäkin voit osallistua käynnissä olevaan pesimälinnuston kartoitukseen

Jyrkin mat­kas­sa: Käki on lin­tu­at­las­ha­vain­to­jen jackpot – sinäkin voit osal­lis­tua käyn­nis­sä olevaan pe­si­mä­lin­nus­ton kar­toi­tuk­seen

06.08.2022 12:00
Tilaajille
Odottaa liikkumatta vai kävellä soittamaan apua? Myrkytysohjeissa on ristiriita, joten kysyimme lääkäriltä mitä tehdä, jos kyy puree erämaassa

Odottaa liik­ku­mat­ta vai kävellä soit­ta­maan apua? Myr­ky­tys­oh­jeis­sa on ris­ti­rii­ta, joten ky­syim­me lää­kä­ril­tä mitä tehdä, jos kyy puree erä­maas­sa

06.08.2022 04:00 1
Tilaajille
Suopursuruoste värjää vesiä Koillismaalla – runsaasti itiöitä sisältävä uimavesi saattaa aiheuttaa uimarille oireita

Suo­pur­su­ruos­te värjää vesiä Koil­lis­maal­la – run­saas­ti itiöitä si­säl­tä­vä ui­ma­ve­si saattaa ai­heut­taa ui­ma­ril­le oireita

06.08.2022 04:00
Tilaajille
Soivionjärvellä ja Posionjärvellä hieman sinilevää – muutoin Koillismaan sinilevätilanne on rauhallinen

Soi­vion­jär­vel­lä ja Po­sion­jär­vel­lä hieman si­ni­le­vää – muutoin Koil­lis­maan si­ni­le­vä­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen

05.08.2022 15:47
Tilaajille
Salama lyö Rukan rinteeseen tiistain myrskyssä – onko tänään luvassa vielä pahempaa tykitystä?

Salama lyö Rukan rin­tee­seen tiis­tain myrs­kys­sä – onko tänään luvassa vielä pa­hem­paa ty­ki­tys­tä?

05.08.2022 11:17
Tilaajille
Koillismaalla varoitus rajusta ukonilmasta: "Iltapäivän ja alkuillan aikana on suurin mahdollisuus ukkosille"

Koil­lis­maal­la va­roi­tus rajusta uko­nil­mas­ta: "Il­ta­päi­vän ja al­ku­il­lan aikana on suurin mah­dol­li­suus uk­ko­sil­le"

05.08.2022 11:21
Tilaajille
Pohjanpystykorva saa patsaan Taivalkoskelle – pohjoissuomalaisilta pyydetään muistoja ja materiaalia koirarodun historiasta kertovaa näyttelyä varten

Poh­jan­pys­ty­kor­va saa patsaan Tai­val­kos­kel­le – poh­jois­suo­ma­laisil­ta pyy­de­tään muis­to­ja ja ma­te­riaa­lia koi­ra­ro­dun his­to­rias­ta ker­to­vaa näyt­te­lyä varten

03.08.2022 04:00
Luvan vesistöjen ruoka-aittaan saa helpoimmin netistä tai kassatiskiltä - "Tästä on tullut erittäin hyvää palautetta"

Luvan ve­sis­tö­jen ruo­ka-ait­taan saa hel­poim­min netistä tai kas­sa­tis­kil­tä - "Tästä on tullut erit­täin hyvää pa­lau­tet­ta"

01.08.2022 17:00
Tilaajille
Ruskosuohaukka harvoin Koillismaan kosteikoilla – aikuinen koiras on komeimpia petolintujamme

Rus­ko­suo­hauk­ka harvoin Koil­lis­maan kos­tei­koil­la – ai­kui­nen koiras on ko­meim­pia pe­to­lin­tu­jam­me

01.08.2022 16:48
Tilaajille
Tuuli Miettunen ojensi ruokapöydässä Thermacellia käyttäneitä retkeilijöitä Rokuan kansallispuistossa – Häntä turhauttaa, että vastuu myrkyistä sysätään käyttäjille

Tuuli Miet­tu­nen ojensi ruo­ka­pöy­däs­sä Ther­ma­cel­lia käyt­tä­nei­tä ret­kei­li­jöi­tä Rokuan kan­sal­lis­puis­tos­sa – Häntä tur­haut­taa, että vastuu myr­kyis­tä sy­sä­tään käyt­tä­jil­le

31.07.2022 12:00 1
Tilaajille
Valtavasta variksenmarjasadosta 95 prosenttia jää syyttä metsiin – Ennen syömäkelvottomana pidetty supermarja on täynnä C-vitamiinia ja kuituja

Val­ta­vas­ta va­rik­sen­mar­ja­sa­dos­ta 95 pro­sent­tia jää syyttä metsiin – Ennen syö­mä­kel­vot­to­ma­na pidetty su­per­mar­ja on täynnä C-vi­ta­mii­nia ja kuituja

30.07.2022 17:00 1
Tilaajille
Myllykoskelle pian valmistuva uusi riippusilta on tehty pitkälti perinteisesti käsityönä: "Kaikki laitteet ja materiaalit on pitänyt kantaa käsin perille asti"

Myl­ly­kos­kel­le pian val­mis­tu­va uusi riip­pu­sil­ta on tehty pit­käl­ti pe­rin­tei­ses­ti kä­si­työ­nä: "Kaikki lait­teet ja ma­te­riaa­lit on pitänyt kantaa käsin perille asti"

30.07.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamon Alakitkan hirmumade tuli Erkin venevajaan asti ja on nyt mukana kisassa – "Ei jostain syystä maistunut"

Kuu­sa­mon Ala­kit­kan hir­mu­ma­de tuli Erkin ve­ne­va­jaan asti ja on nyt mukana kisassa – "Ei jostain syystä mais­tu­nut"

30.07.2022 04:00
Tilaajille
Japanista lähtöisin oleva kompostointimenetelmä sopii kenelle tahansa: Ruokajätteen fermentointi ruokkii Kinnusten kotipuutarhan antimia

Ja­pa­nis­ta läh­töi­sin oleva kom­pos­toin­ti­me­ne­tel­mä sopii kenelle ta­han­sa: Ruo­ka­jät­teen fer­men­toin­ti ruokkii Kin­nus­ten ko­ti­puu­tar­han antimia

29.07.2022 16:30
Tilaajille
Konttaiselle 45 parkkipaikkaa:  "Uudistuksessa sinne tulee vinoparkit autoille"

Kont­tai­sel­le 45 park­ki­paik­kaa: "Uu­dis­tuk­ses­sa sinne tulee vi­no­par­kit au­toil­le"

29.07.2022 10:00
Tilaajille
Lapin poliisin vinkit marjastajille: kerro ainakin yhdelle ihmiselle, minne olet menossa

Lapin po­lii­sin vinkit mar­jas­ta­jil­le: kerro ainakin yhdelle ih­mi­sel­le, minne olet menossa

27.07.2022 04:00
Tilaajille
Turpeen varmuusvarastojen täytössä tavoitteeseen pääsy toistaiseksi epävarmaa: "Nopean muutoksen jälkeen oli vaikeaa saada urakoitsijoita"

Turpeen var­muus­va­ras­to­jen täy­tös­sä ta­voit­tee­seen pääsy tois­tai­sek­si epä­var­maa: "Nopean muu­tok­sen jälkeen oli vaikeaa saada ura­koit­si­joi­ta"

26.07.2022 08:31 2
Tilaajille
Koillismaan uimapaikoilta ei ole nyt ilmoitettu havaintoja sinilevästä – kansalaiset ovat rekisteröineet levää Yli-Kitkalta, Kortejärveltä ja Koviojärveltä

Koil­lis­maan ui­ma­pai­koil­ta ei ole nyt il­moi­tet­tu ha­vain­to­ja si­ni­le­väs­tä – kan­sa­lai­set ovat re­kis­te­röi­neet levää Yli-Kit­kal­ta, Kor­te­jär­vel­tä ja Ko­vio­jär­vel­tä

25.07.2022 11:00
Tilaajille
Maarakentamiseen ja tiestön rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvitaan aineksia – Taivalkosken Huttuun haetaan 120 000 kuutiometrin ottolupaa

Maa­ra­ken­ta­mi­seen ja tiestön ra­ken­ta­mi­seen ja kun­nos­sa­pi­toon tar­vi­taan ai­nek­sia – Tai­val­kos­ken Huttuun haetaan 120 000 kuu­tio­met­rin ot­to­lu­paa

25.07.2022 04:00
Tilaajille
Posion urheilukentän sadat hännät heiluivat ja tuomareilla oli edessä vaativa työ – "Tämä ei ole millään tavalla glamouria"

Posion ur­hei­lu­ken­tän sadat hännät hei­lui­vat ja tuo­ma­reil­la oli edessä vaativa työ – "Tämä ei ole millään tavalla gla­mou­ria"

25.07.2022 11:19
Tilaajille
Retkikeittimen tuulensuojaa kannattaa käyttää tarkoin – "Näin korkea häkäpitoisuus aiheuttaa välittömän hengenvaaran"

Ret­ki­keit­ti­men tuu­len­suo­jaa kan­nat­taa käyttää tarkoin – "Näin korkea hä­kä­pi­toi­suus ai­heut­taa vä­lit­tö­män hen­gen­vaa­ran"

23.07.2022 12:01
Tilaajille
Kuusamo-opiston pihapiirin sembramännyistä suurin osa aiotaan kaataa – "On mietittävä, kannattaako tilalle istuttaa uusia vai korvataanko ne jollakin muulla"

Kuu­sa­mo-opis­ton pi­ha­pii­rin semb­ra­män­nyis­tä suurin osa aiotaan kaataa – "On mie­tit­tä­vä, kan­nat­taa­ko tilalle is­tut­taa uusia vai kor­va­taan­ko ne jol­la­kin muulla"

23.07.2022 12:00 2
Tilaajille
Timantteja etsivälle yhtiölle uusi varaus Kuusamossa Tahkolanrannan itäpuolelle – koskee myös luonnonsuojelualuetta

Ti­mant­te­ja et­si­väl­le yh­tiöl­le uusi varaus Kuu­sa­mos­sa Tah­ko­lan­ran­nan itä­puo­lel­le – koskee myös luon­non­suo­je­lu­aluet­ta

22.07.2022 16:30
Tilaajille