Asuntopula: Kuu­sa­moon lisää vuok­ra-asun­to­ja ja mai­se­ma­tont­te­ja

Vanhat kuvat: Kuinka on suksi luis­ta­nut? – Katso kuvat men­neil­tä tal­vi­lo­ma­vii­koil­ta

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Luonto

"Iso osa on suojelualueita" – Kuusamon valtionmaille ei istuteta metsää, Taivalkoskelle palkataan myös nuoria ja Posiolla työn tekee yrittäjä
Tilaajille

"Iso osa on suo­je­lua­luei­ta" – ­Kuu­sa­mon val­tion­mail­le ei is­tu­te­ta metsää, Tai­val­kos­kel­le pal­ka­taan myös nuoria ja Po­siol­la työn tekee yrit­tä­jä

17:00
Rukan Latu muutti nimensä – ”Kuusamon Latu ja polku kuvaa paremmin toimintaamme ja toimialuettamme”

Rukan Latu muutti nimensä – ”Kuu­sa­mon Latu ja polku kuvaa pa­rem­min toi­min­taam­me ja toi­mia­luet­tam­me”

17.02.2024 04:00
Tilaajille
Rukan seudun jyrkillä hoitamattomilla rinteillä on nyt huomattava lumivyöryvaara, turvallisuusraja kulkee 25 asteessa – "Ilmoitus tulisi pelastuslaitokselle"

Rukan seudun jyr­kil­lä hoi­ta­mat­to­mil­la rin­teil­lä on nyt huo­mat­ta­va lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, tur­val­li­suus­ra­ja kulkee 25 as­tees­sa – "Il­moi­tus tulisi pe­las­tus­lai­tok­sel­le"

16.02.2024 12:00
Tilaajille
Kuusamossa rengastetuilla satelliittikotkilla kovat kohtalot: Lennon on päättänyt salametsästäjä, voimalinja tai nälkä

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­te­tuil­la sa­tel­liit­ti­kot­kil­la kovat koh­ta­lot: Lennon on päät­tä­nyt sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

09.02.2024 12:00 1
Tilaajille
Yksi taukopaikka poistetaan Pienen karhunkierroksen varrelta ja kolme alempaa Kitkajoen varrelta – syynä entistä heikommat jäät

Yksi tau­ko­paik­ka pois­te­taan Pienen kar­hun­kier­rok­sen var­rel­ta ja kolme alempaa Kit­ka­joen var­rel­ta – syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 14:51
Tilaajille
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

05.02.2024 17:00
Tilaajille
"Se on ollut henki pois saman tien"– poro putosi Posion Korouomassa paikkaan, johon poromiehet uskaltavat mennä vasta kesällä

"Se on ollut henki pois saman tien"– poro putosi Posion Ko­rouo­mas­sa paik­kaan, johon po­ro­mie­het us­kal­ta­vat mennä vasta kesällä

05.02.2024 14:36 3
Tilaajille
"Täytyy miettiä keinoja, miten parantaa taimenkantojen tilaa pelkästään Suomen alueella ja EU:n avulla" – Oulangalla kuvatussa brittidokumentissa harmitellaan Venäjän-yhteistyön loppua

"Täytyy miettiä kei­no­ja, miten pa­ran­taa tai­men­kan­to­jen tilaa pel­käs­tään Suomen alueel­la ja EU:n avulla" – Ou­lan­gal­la ku­va­tus­sa brit­ti­do­ku­men­tis­sa har­mi­tel­laan Ve­nä­jän-yh­teis­työn loppua

04.02.2024 12:00
Tilaajille
Luonnonvarakeskus pannoittaa susia tutkimustarkoituksessa

Luon­non­va­ra­kes­kus pan­noit­taa susia tut­ki­mus­tar­koi­tuk­ses­sa

01.02.2024 17:00 1
"Parantaa merkittävästi Kuusinkijoen tilaa kalatalouden kannalta" – Kuusamon kaupunki puoltaa hakemusta Piilijoen ja Kuusinkijoen muutostöitä mutta kehottaa tarkkuuteen

"Pa­ran­taa mer­kit­tä­väs­ti Kuu­sin­ki­joen tilaa ka­la­ta­lou­den kan­nal­ta" – Kuu­sa­mon kau­pun­ki puoltaa ha­ke­mus­ta Pii­li­joen ja Kuu­sin­ki­joen muu­tos­töi­tä mutta ke­hot­taa tark­kuu­teen

28.01.2024 04:00 7
Tilaajille
Hytisty on ennenkin – tällaiset olivat talvisodan ajan ja viime vuosisadan kovimmat pakkaset Kuusamossa

Hytisty on en­nen­kin – täl­lai­set olivat tal­vi­so­dan ajan ja viime vuo­si­sa­dan ko­vim­mat pak­ka­set Kuu­sa­mos­sa

28.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Revontulten todennäköisyys kohoaa jälleen loppuviikosta – Auringon aktiivisuus lähestyy tutkijan mukaan huippuaan

Re­von­tul­ten to­den­nä­köi­syys kohoaa jälleen lop­pu­vii­kos­ta – Au­rin­gon ak­tii­vi­suus lä­hes­tyy tut­ki­jan mukaan huip­puaan

25.01.2024 17:00
Tilaajille
BirdLifen Pihabongaus innostaa tarkkailemaan talvilintuja tammikuun lopulla

Bird­Li­fen Pi­ha­bon­gaus in­nos­taa tark­kai­le­maan tal­vi­lin­tu­ja tam­mi­kuun lopulla

25.01.2024 11:00 1
Tilaajille
Metsästäjäliitto kannustaa suurpetojen havainnointiin – kanta-arvioita tarvitaan kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi

Met­säs­tä­jä­liit­to kan­nus­taa suur­pe­to­jen ha­vain­noin­tiin – kan­ta-ar­vioi­ta tar­vi­taan kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si

25.01.2024 04:00
Carunalla sähkökatkoksia yhä Posiolla – ongelmien luvataan olevan ohi kello 17:ään mennessä

Ca­ru­nal­la säh­kö­kat­kok­sia yhä Po­siol­la – on­gel­mien lu­va­taan olevan ohi kello 17:ään men­nes­sä

23.01.2024 14:35
Tilaajille
Lunta tulee vaakasuorassa lisää, mutta taloyhtiön piha on jo täynnä – Mitä voi tehdä?

Lunta tulee vaa­ka­suo­ras­sa lisää, mutta ta­lo­yh­tiön piha on jo täynnä – Mitä voi tehdä?

21.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Jäätynyttä kompostoria ei pidä sulattaa kuumalla vedellä –  herättele pieneliöt toimimaan kuumavesipullolla

Jää­ty­nyt­tä kom­pos­to­ria ei pidä su­lat­taa kuu­mal­la vedellä –  he­rät­te­le pien­eliöt toi­mi­maan kuu­ma­ve­si­pul­lol­la

20.01.2024 04:00 4
Tilaajille
MTV Uutiset: Kuusamossa syntynyt satelliittikotka Aarni kuoli lumihankeen – Birdlife: "Lähettimen lämpötila lähti nopeaan laskuun yöllä"

MTV Uu­ti­set: Kuu­sa­mos­sa syn­ty­nyt sa­tel­liit­ti­kot­ka Aarni kuoli lu­mi­han­keen – Bird­li­fe: "Lä­het­ti­men läm­pö­ti­la lähti nopeaan laskuun yöllä"

20.01.2024 15:04
Tilaajille
Ilmastonmuutos kutistaa tuttuja talvilintujamme – lämpenevä ilmasto suosii luonnonvalinnan kautta pienikokoisempia yksilöitä

Il­mas­ton­muu­tos ku­tis­taa tuttuja tal­vi­lin­tu­jam­me – läm­pe­ne­vä ilmasto suosii luon­non­va­lin­nan kautta pie­ni­ko­koi­sem­pia yk­si­löi­tä

14.01.2024 12:00 1
"Pitää olla se puolenkymmentä astetta pakkasta" – riistan kolmiolaskenta talvella on sisupussin hommaa, eivätkä maanantain kelit vielä innosta

"Pitää olla se puo­len­kym­men­tä astetta pak­kas­ta" – riistan kol­mio­las­ken­ta tal­vel­la on si­su­pus­sin hommaa, eivätkä maa­nan­tain kelit vielä innosta

13.01.2024 04:00
Tilaajille
Metson ja teeren latvalinnustus alkaa keskiviikkona

Metson ja teeren lat­va­lin­nus­tus alkaa kes­ki­viik­ko­na

09.01.2024 12:26 2
Tilaajille
Kuusamon kaupunki vuokraa seuroille metsästysmaata hintaan 35 senttiä hehtaari plus indeksikorotus – joukossa myös "Ympäristöjäte"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki vuokraa seu­roil­le met­säs­tys­maa­ta hintaan 35 senttiä heh­taa­ri plus in­dek­si­ko­ro­tus – jou­kos­sa myös "Ym­pä­ris­tö­jä­te"

07.01.2024 04:00 2
Tilaajille
Hilla, kantarelli ja pihatähtimö vuoden luonnontuotteita – valinnalla nostetaan esille luonnontuotteiden käyttömahdollisuuksia

Hilla, kan­ta­rel­li ja pi­ha­täh­ti­mö vuoden luon­non­tuot­tei­ta – va­lin­nal­la nos­te­taan esille luon­non­tuot­tei­den käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia

06.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Lisääkö ilmastonmuutos hyytävän kylmiä pakkasjaksoja, professori Harri Kokkola?

Lisääkö il­mas­ton­muu­tos hyy­tä­vän kylmiä pak­kas­jak­so­ja, pro­fes­so­ri Harri Kok­ko­la?

04.01.2024 17:00 3
Tilaajille
Kylmyys ei pikkulintuja nujerra, jos ravintoa riittää – Hangen alla pikkunisäkkäät eivät tiedä pakkasista mitään

Kylmyys ei pik­ku­lin­tu­ja nu­jer­ra, jos ra­vin­toa riittää – ­Han­gen alla pik­ku­ni­säk­käät eivät tiedä pak­ka­sis­ta mitään

03.01.2024 11:00
Tilaajille
Miten ja milloin liikkuisit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tunnistamaan eläinten jäljet, lopussa voit testata taitosi

Miten ja milloin liik­kui­sit, jos olisit näätä? Tämä juttu opettaa tun­nis­ta­maan eläin­ten jäljet, lopussa voit testata taitosi

01.01.2024 17:00
Tilaajille
Maistuisiko sinun kotipihasi linnuille kaunis rasvakakku? Huomioi nämä asiat valmistuksessa

Mais­tui­si­ko sinun ko­ti­pi­ha­si lin­nuil­le kaunis ras­va­kak­ku? Huomioi nämä asiat val­mis­tuk­ses­sa

01.01.2024 11:00
Tilaajille
Vuosi vaihtuu Koillismaalla pakkasen nipistellessä, ja viikolle on luvassa vielä kylmempää – "Perjantaina voisi jo lauhtua alle 20 asteen"

Vuosi vaihtuu Koil­lis­maal­la pak­ka­sen ni­pis­tel­les­sä, ja vii­kol­le on luvassa vielä kyl­mem­pää – "Per­jan­tai­na voisi jo lauhtua alle 20 asteen"

30.12.2023 12:00
Tilaajille
Porolaidunnus muuttaa havumetsien hiilensidontaa –  Laidunnuksen loppuminen näkyy hiilidioksidipäästöissä kymmeniä vuosia

Po­ro­lai­dun­nus muuttaa ha­vu­met­sien hii­len­si­don­taa –  ­Lai­dun­nuk­sen lop­pu­mi­nen näkyy hii­li­di­ok­si­di­pääs­töis­sä kym­me­niä vuosia

28.12.2023 12:00 1