Luonto

Korouoma yksi kolmesta ehdotuksesta uudeksi kansallispuistoksi – päätös ehkä jo kesäkuussa
Tilaajille

Ko­rouo­ma yksi kol­mes­ta eh­do­tuk­ses­ta uudeksi kan­sal­lis­puis­tok­si – päätös ehkä jo ke­sä­kuus­sa

21.05.2020 04:00
Malariaa mahdollisesti levittävä hyttyslaji löytyi Suomesta, havaintoja myös Pohjois-Pohjanmaalta: "Syytä paniikkiin ei ole"

Ma­la­riaa mah­dol­li­ses­ti le­vit­tä­vä hyt­tys­la­ji löytyi Suo­mes­ta, ha­vain­to­ja myös Poh­jois-Poh­jan­maal­ta: "Syytä pa­niik­kiin ei ole"

10:15
Tilaajille
Hossan kansallispuiston kesäpyöräily tästä lähtien sallittua vain merkityillä pyöräreitillä – taustalla luonnon kuluminen ja turvallisuus: "Kävelyreiteillä kohtaamiset voivat olla yllättäviä ja jopa vaarallisia"

Hossan kan­sal­lis­puis­ton ke­sä­pyö­räi­ly tästä lähtien sal­lit­tua vain mer­ki­tyil­lä pyö­rä­rei­til­lä – taus­tal­la luonnon ku­lu­mi­nen ja tur­val­li­suus: "Kä­ve­ly­rei­teil­lä koh­taa­mi­set voivat olla yl­lät­tä­viä ja jopa vaa­ral­li­sia"

01.07.2020 09:25
Tilaajille
Kalavesien kunnostuksessa alkaa uusi aika – Metsähallitus alkaa kunnostaa kokonaisia valuma-alueita

Ka­la­ve­sien kun­nos­tuk­ses­sa alkaa uusi aika – Met­sä­hal­li­tus alkaa kun­nos­taa ko­ko­nai­sia va­lu­ma-aluei­ta

30.06.2020 19:22
Tilaajille
Suositusta retkeilystä tuli vielä vähän helpompaa – Retkikartta ja Eräluvat uudistuivat: "Retkeilyä palvelevia rakennelmia on kartalla yli 11 000"

Suo­si­tus­ta ret­kei­lys­tä tuli vielä vähän hel­pom­paa – Ret­ki­kart­ta ja Erä­lu­vat uu­dis­tui­vat: "Ret­kei­lyä pal­ve­le­via ra­ken­nel­mia on kar­tal­la yli 11 000"

30.06.2020 10:45
Tilaajille
Kotimaiset marjat voivat jäädä poimimatta jos thaipoimijat eivät pääse Suomeen – "Emme tiedä ovatko he tulossa vai eivät, ja aika alkaa loppua"

Ko­ti­mai­set marjat voivat jäädä poi­mi­mat­ta jos thai­poi­mi­jat eivät pääse Suomeen – "Emme tiedä ovatko he tulossa vai eivät, ja aika alkaa loppua"

30.06.2020 04:19
Tilaajille
Tiedätkö miltä maistuu pihlaja, vesiheinä tai mesiangervo? – Saijan villiruokaillallinen vie perinteisiin uudella twistillä

Tie­dät­kö miltä maistuu pih­la­ja, ve­si­hei­nä tai me­sian­ger­vo? – Saijan vil­li­ruo­ka­il­lal­li­nen vie pe­rin­tei­siin uudella twis­til­lä

29.06.2020 16:15
Tilaajille
Hiljainen viserrys on harvoin avunhuuto – pesästä pudonneella poikasella on harvoin hätää

Hil­jai­nen vi­ser­rys on harvoin avun­huu­to – pesästä pu­don­neel­la poi­ka­sel­la on harvoin hätää

28.06.2020 04:00
Tilaajille
Laajat jokamiehenoikeudet mahdollistavat luonnosta nauttimisen – luonnossa liikkujan on muistettava vastuullisuus

Laajat jo­ka­mie­hen­oi­keu­det mah­dol­lis­ta­vat luon­nos­ta naut­ti­mi­sen – luon­nos­sa liik­ku­jan on muis­tet­ta­va vas­tuul­li­suus

26.06.2020 10:11
Tilaajille
Kuivuus, versosurma tai tervasroso – metsästä ruskeana erottuvilla männyillä on monta riesaa: "Olen huomannut isoimmissa männyissä poikkeavaa neulaskatoa"

Kui­vuus, ver­so­sur­ma tai ter­vas­ro­so – met­säs­tä rus­kea­na erot­tu­vil­la män­nyil­lä on monta riesaa: "Olen huo­man­nut isoim­mis­sa män­nyis­sä poik­kea­vaa neu­las­ka­toa"

25.06.2020 04:00
Tilaajille
Lappiin odotettiin laajaa myyrähuippua, mutta sitä ei tullut – Metsä-Lapissa kannattaa silti tarkastaa taimikot myyrätuhojen varalta

Lappiin odo­tet­tiin laajaa myy­rä­huip­pua, mutta sitä ei tullut – Met­sä-La­pis­sa kan­nat­taa silti tar­kas­taa tai­mi­kot myy­rä­tu­ho­jen varalta

24.06.2020 08:37
Tilaajille
Ota helteestä nyt kaikki irti – ensi viikolla on taas viileämpää, eikä meteorologi lupaa suuria kuunvaihteeseenkaan: ”Kuunvaihde näyttää aika viileältä”

Ota hel­tees­tä nyt kaikki irti – ensi vii­kol­la on taas vii­leäm­pää, eikä me­teo­ro­lo­gi lupaa suuria kuun­vaih­tee­seen­kaan: ”Kuun­vaih­de näyttää aika vii­leäl­tä”

23.06.2020 19:53
Tilaajille
Metsäalan toimijoille ja metsänomistajille uusi suunnitteluväline suometsien kestävään hoitoon

Met­sä­alan toi­mi­joil­le ja met­sän­omis­ta­jil­le uusi suun­nit­te­lu­vä­li­ne suo­met­sien kes­tä­vään hoitoon

23.06.2020 15:41
Tilaajille
Valtavat hyttysparvet pyrkivät nyt sisään ovista ja ikkunoista – hyökkäyksen takana on yksi syy

Val­ta­vat hyt­tys­par­vet pyr­ki­vät nyt sisään ovista ja ik­ku­nois­ta – hyök­käyk­sen takana on yksi syy

23.06.2020 15:00
Tilaajille
Metsähallitus muistuttaa: Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös retkeilykohteissa - edes valmiilla tulentekopaikoilla ei saa tulta sytyttää

Met­sä­hal­li­tus muis­tut­taa: Met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana tu­len­te­ko on kiel­let­ty myös ret­kei­ly­koh­teis­sa - edes val­miil­la tu­len­te­ko­pai­koil­la ei saa tulta sy­tyt­tää

23.06.2020 14:50
Tilaajille
Lapista löytyi 208-vuotias jokihelmisimpukka – Erittäin uhanalainen nilviäinen oli elossa jo Napoleonin aikana

Lapista löytyi 208-vuo­tias jo­ki­hel­mi­sim­puk­ka – Erit­täin uhan­alai­nen nil­viäi­nen oli elossa jo Na­po­leo­nin aikana

23.06.2020 10:06
Tilaajille
Mustikka kukkii selvästi runsaammin kuin vuosi sitten – kukkahavaintojen perusteella hyvä sato on mahdollinen

Mus­tik­ka kukkii sel­väs­ti run­saam­min kuin vuosi sitten – kuk­ka­ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la hyvä sato on mah­dol­li­nen

23.06.2020 10:06
Tilaajille
Kesä tuo yllättäviäkin vaaroja koirille –kurkkaa Kennelliiton eläinlääkärin vinkit ja ohjeet siihen, kuinka viettää turvallinen kesä koirasi kanssa

Kesä tuo yl­lät­tä­viä­kin vaaroja koi­ril­le –kurk­kaa Ken­nel­lii­ton eläin­lää­kä­rin vinkit ja ohjeet siihen, kuinka viettää tur­val­li­nen kesä koirasi kanssa

22.06.2020 04:00
Tilaajille
Karhunkierros 47:ssä tunnissa, saunalenkki Konttaisella – tällainen oli metsäjuhannus: "Näin pian poikkeusolojen loppumisen jälkeen liikkeellä oli yllättävän paljon ihmisiä, mutta ei porukka siellä käsidesin kanssa heilunut"

Kar­hun­kier­ros 47:ssä tun­nis­sa, sau­na­lenk­ki Kont­tai­sel­la – täl­lai­nen oli met­sä­ju­han­nus: "Näin pian poik­keus­olo­jen lop­pu­mi­sen jälkeen liik­keel­lä oli yl­lät­tä­vän paljon ih­mi­siä, mutta ei porukka siellä kä­si­de­sin kanssa hei­lu­nut"

21.06.2020 17:36
Tilaajille
Hellettä on luvassa lähipäivinä – mitä pitää ottaa huomioon koiran kanssa?

Hel­let­tä on luvassa lä­hi­päi­vi­nä – mitä pitää ottaa huo­mioon koiran kanssa?

21.06.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamojärveä lukuun ottamatta Koillismaan vesistöissä ei levää: "Kesäkuun hyvin lämmin ajanjakso on aikaistanut sinilevän esiintymistä järvillä"

Kuu­sa­mo­jär­veä lukuun ot­ta­mat­ta Koil­lis­maan ve­sis­töis­sä ei levää: "Ke­sä­kuun hyvin lämmin ajan­jak­so on ai­kais­ta­nut si­ni­le­vän esiin­ty­mis­tä jär­vil­lä"

20.06.2020 17:34
Tilaajille
Mökkikalastaja, näin käsittelet ja valmistat saaliisi vastuullisesti – Poimi viehepakkiin myös kesän herkuimmat reseptit!

Mök­ki­ka­las­ta­ja, näin kä­sit­te­let ja val­mis­tat saa­lii­si vas­tuul­li­ses­ti – Poimi vie­he­pak­kiin myös kesän her­kuim­mat re­sep­tit!

20.06.2020 04:00
Tilaajille
15 000 pienpoikasta Ylä-Kitkajokeen –Kuusamon Jalokala Oy pyrkii vaalimaan Kuusamon, Posion ja Sallan monipuolisia arvokalakantoja yhteistyössä osakaskuntien ja kalaseurojen kanssa: "Kuusamon hienot vesistöt ovat ainutlaatuisia koko Suomessa"

15 000 pien­poi­kas­ta Ylä-Kit­ka­jo­keen –Kuu­sa­mon Ja­lo­ka­la Oy pyrkii vaa­li­maan Kuu­sa­mon, Posion ja Sallan mo­ni­puo­li­sia ar­vo­ka­la­kan­to­ja yh­teis­työs­sä osa­kas­kun­tien ja ka­la­seu­ro­jen kanssa: "Kuu­sa­mon hienot ve­sis­töt ovat ai­nut­laa­tui­sia koko Suo­mes­sa"

19.06.2020 17:40
Tilaajille
Ingan hillaruuduissa hurjat 59 kukkaa neliöllä ja muutama sääski

Ingan hil­la­ruu­duis­sa hurjat 59 kukkaa ne­liöl­lä ja muutama sääski

19.06.2020 17:13
Tilaajille
Jätä rauhaan sattumalta löydetyt linnunpesät ja orvoilta vaikuttavat poikaset – Birdlife muistuttaa lintujen pesimärauhasta juhannuksena ja koko kesänä

Jätä rauhaan sat­tu­mal­ta löy­de­tyt lin­nun­pe­sät ja or­voil­ta vai­kut­ta­vat poi­ka­set – Bird­li­fe muis­tut­taa lin­tu­jen pe­si­mä­rau­has­ta ju­han­nuk­se­na ja koko kesänä

19.06.2020 04:00
Tilaajille
Maakotka lähetettiin Ruokavirastoon – Kuusamossa 12. kesäkuuta löydetty maakotka menehtyi matkalla Ranuan eläinpuistoon

Maa­kot­ka lä­he­tet­tiin Ruo­ka­vi­ras­toon – Kuu­sa­mos­sa 12. ke­sä­kuu­ta löy­det­ty maa­kot­ka me­neh­tyi mat­kal­la Ranuan eläin­puis­toon

18.06.2020 06:00
Tilaajille
Kalastus on kasvattanut suosiotaan roimasti poikkeusolojen aikana – Metsähallitus: Yleisíä kalastuslupia myyty 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Ka­las­tus on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan roi­mas­ti poik­keus­olo­jen aikana – Met­sä­hal­li­tus: Yleisíä ka­las­tus­lu­pia myyty 30 pro­sent­tia enemmän kuin vuotta aiemmin

17.06.2020 18:27
Tilaajille
Mikä on parasta Posiolla? Vastaa kyselyyn ja kerro

Mikä on parasta Po­siol­la? Vastaa ky­se­lyyn ja kerro

17.06.2020 17:04
Tilaajille
Pelastuslaitos muistuttaa juhannuksen juhlijoita: Metsäpalovaroitus on voimassa – ”Juhannuskokot jäävät nyt polttamatta”

Pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa ju­han­nuk­sen juh­li­joi­ta: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa – ”Ju­han­nus­ko­kot jäävät nyt polt­ta­mat­ta”

16.06.2020 14:58
Loukkaantuneena Kuusamossa löydetty maakotka kuoli – Epäillään laitonta ketunmyrkkyä tai lintupiikkejä

Louk­kaan­tu­nee­na Kuu­sa­mos­sa löy­det­ty maa­kot­ka kuoli – Epäil­lään lai­ton­ta ke­tun­myrk­kyä tai lin­tu­piik­ke­jä

16.06.2020 04:00
Tilaajille