Luonto

Sunnuntaina alkaa taas koirien kiinnipitoaika – erittäin tärkeä luonnoneläinten pesintärauhan vuoksi

Sun­nun­tai­na alkaa taas koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka – erit­täin tärkeä luon­non­eläin­ten pe­sin­tä­rau­han vuoksi

09:06
Pakkanen houkutteli Kaattarit kaupoille ja hiihtämään Kuusamon keskustaan: Katso mitä säätä meteorologi lupaa loppuviikolle

Pak­ka­nen hou­kut­te­li Kaat­ta­rit kau­poil­le ja hiih­tä­mään Kuu­sa­mon kes­kus­taan: Katso mitä säätä me­teo­ro­lo­gi lupaa lop­pu­vii­kol­le

27.02.2020 12:00
Hirvivahinkokorvausten määrä laski selvästi - eniten korvauksia maksetaan Kuusamossa ja Pudasjärvellä

Hir­vi­va­hin­ko­kor­vaus­ten määrä laski sel­väs­ti - eniten kor­vauk­sia mak­se­taan Kuu­sa­mos­sa ja Pu­das­jär­vel­lä

27.02.2020 10:42
MTK Pohjois-Suomi: Julkiskeittiöihin lisää paikallista ruokaa

MTK Poh­jois-Suo­mi: Jul­kis­keit­tiöi­hin lisää pai­kal­lis­ta ruokaa

26.02.2020 13:30
Itä-Lappi lyijyn täyskiellosta metsästyksessä: Uhkaa koko harrastusta ja myös metsätaloutta

Itä-Lap­pi lyijyn täys­kiel­los­ta met­säs­tyk­ses­sä: Uhkaa koko har­ras­tus­ta ja myös met­sä­ta­lout­ta

26.02.2020 12:56
Ministeriö haluaa kieltää punttipyynnin Tornionjoella – "Asiasta on tullut painokkaita kantoja puolesta ja vastaan"

Mi­nis­te­riö haluaa kieltää punt­ti­pyyn­nin Tor­nion­joel­la – "A­sias­ta on tullut pai­nok­kai­ta kantoja puo­les­ta ja vas­taan"

26.02.2020 12:00
Tsernobyl näkyy yhä Perämeren pohjassa: raskasmetallien pitoisuudet ovat laskeneet vuosikymmeniä – "Jotakin ollaan tehty oikein"

Tser­no­byl näkyy yhä Pe­rä­me­ren poh­jas­sa: ras­kas­me­tal­lien pi­toi­suu­det ovat las­ke­neet vuo­si­kym­me­niä – "Jo­ta­kin ollaan tehty oikein"

26.02.2020 09:28
"Tämä on meidän avauksemme Posion matkailun kehittämiseen" – Posion yhteismetsä hyödyntää maansa myymällä lupia syvän lumen kelkkailuun

"Tämä on meidän avauk­sem­me Posion mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen" – Posion yh­teis­met­sä hyö­dyn­tää maansa myy­mäl­lä lupia syvän lumen kelk­kai­luun

24.02.2020 05:00
Tilaajille
Lumentulo jatkuu ennätyksellisesti

Lu­men­tu­lo jatkuu en­nä­tyk­sel­li­ses­ti

22.02.2020 18:03
Maakotkista maksettiin korvauksia porotaloudelle yli 800 000 euroa – laki muuttumassa

Maa­kot­kis­ta mak­set­tiin kor­vauk­sia po­ro­ta­lou­del­le yli 800 000 euroa – laki muut­tu­mas­sa

19.02.2020 13:15
”Viime viikosta kävijämäärä on lähes tuplaantunut” - Oulangan kansallispuiston reiteillä on nyt väkeä

”Viime vii­kos­ta kä­vi­jä­mää­rä on lähes tup­laan­tu­nut” - Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­ton rei­teil­lä on nyt väkeä

18.02.2020 15:58
Tilaajille
Juuso-karhun taidetta Tampere-talossa – näyttelyssä esillä Juuson maalaama juhlavuositeos

Juu­so-kar­hun tai­det­ta Tam­pe­re-ta­los­sa – näyt­te­lys­sä esillä Juuson maa­laa­ma juh­la­vuo­si­teos

18.02.2020 10:40
Kuukkelit istuivat romanttiselle illalliselle – Sallassa asuva Anniina Olkkonen houkutteli pihan linnut hauskaan valokuvaan

Kuuk­ke­lit is­tui­vat ro­mant­ti­sel­le il­lal­li­sel­le – Sal­las­sa asuva Anniina Olk­ko­nen hou­kut­te­li pihan linnut haus­kaan va­lo­ku­vaan

17.02.2020 19:00
"Omat konstit olivat jo loppuneet" –Rajavartijat pelastivat poron hetteestä Korvatunturin alueella Sallassa

"Omat konstit olivat jo lop­pu­neet" –Ra­ja­var­ti­jat pe­las­ti­vat poron het­tees­tä Kor­va­tun­tu­rin alueel­la Sal­las­sa

17.02.2020 17:09
Nuoria lisää riistatyöhön – Posiolla tehtiin kuntalaisaloite metsästysharrastuksen ottamisesta peruskoulun opetusohjelmaan valinnaisaineeksi

Nuoria lisää riis­ta­työ­hön – Po­siol­la tehtiin kun­ta­lais­aloi­te met­säs­tys­har­ras­tuk­sen ot­ta­mi­ses­ta pe­rus­kou­lun ope­tus­oh­jel­maan va­lin­nais­ai­neek­si

17.02.2020 07:00
Tilaajille
Alkaako talviloma ja olet tulossa pohjoiseen? - Varaa matkaan aikaa, sillä luvassa on sateita ja myrskyä

Alkaako tal­vi­lo­ma ja olet tulossa poh­joi­seen? - Varaa matkaan aikaa, sillä luvassa on sateita ja myrskyä

14.02.2020 13:24
Pohjoisten metsälintujen määrä laskenut Suomen suo­je­lua­lueil­la 38 prosentilla – mäet ja vaarat suojaavat lintuja ilmaston läm­pe­ne­mi­sel­tä

Poh­jois­ten met­sä­lin­tu­jen määrä las­ke­nut Suomen suo­je­lu­alueil­la 38 pro­sen­til­la – mäet ja vaarat suo­jaa­vat lintuja il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sel­tä

13.02.2020 11:39
Nyt on aika kaivaa kuitit esiin – metsätalouden veroilmoitus tulee jättää maaliskuun alkuun mennessä

Nyt on aika kaivaa kuitit esiin – met­sä­ta­lou­den ve­ro­il­moi­tus tulee jättää maa­lis­kuun alkuun men­nes­sä

12.02.2020 05:00
Lumivyöryvaara huomattava Rukalla ja kaikissa Lapin tunturikeskuksissa

Lu­mi­vyö­ry­vaa­ra huo­mat­ta­va Rukalla ja kai­kis­sa Lapin tun­tu­ri­kes­kuk­sis­sa

10.02.2020 11:41
Poronhoitoalueen poikkeusluvilla kaadettiin kahdeksan ahmaa

Po­ron­hoi­to­alueen poik­keus­lu­vil­la kaa­det­tiin kah­dek­san ahmaa

10.02.2020 11:39
Joko on kuivalihan aika? – Kiireisimmillä roikkuu jo puoli poroa ulkona

Joko on kui­va­li­han aika? – Kii­rei­sim­mil­lä roikkuu jo puoli poroa ulkona

09.02.2020 11:29
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt aloittaa kairausohjelman Sallassa, Posiolla ja Kuusamossa – suunnitelmissa yhteensä 22 reiän kairaus

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt aloit­taa kai­raus­oh­jel­man Sal­las­sa, Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa – suun­ni­tel­mis­sa yh­teen­sä 22 reiän kairaus

04.02.2020 12:37
Uusi tutkimus latoo tiskiin taas järkyttäviä tuloksia: Kylmin tammikuu uhkaa hävitä Pohjois-Suomesta kokonaan

Uusi tut­ki­mus latoo tiskiin taas jär­kyt­tä­viä tu­lok­sia: Kylmin tam­mi­kuu uhkaa hävitä Poh­jois-Suo­mes­ta ko­ko­naan

04.02.2020 10:20
Posion ladut gps-seurantaan – latujen kunnossapitoa voi seurata nyt nettilinkin kautta omalta mobiililaitteeltaan

Posion ladut gps-seu­ran­taan – latujen kun­nos­sa­pi­toa voi seurata nyt net­ti­lin­kin kautta omalta mo­bii­li­lait­teel­taan

03.02.2020 05:00
Tilaajille
Koillissanomat pääsi Posion latukoneen kyytiin

Koil­lis­sa­no­mat pääsi Posion la­tu­ko­neen kyytiin

03.02.2020 05:00
Koillismaa edelläkävijä yhtenäsluvissa – "mitä yksinkertaisempi, sen parempi."

Koil­lis­maa edel­lä­kä­vi­jä yh­te­näs­lu­vis­sa – "mitä yk­sin­ker­tai­sem­pi, sen pa­rem­pi."

01.02.2020 05:00
Erämaalatu vie nyt Rukalta Myllykoskelle: kun pakkaset tulivat, niin parin viikon päästä päässee Kiutakönkäälle asti

Erä­maa­la­tu vie nyt Rukalta Myl­ly­kos­kel­le: kun pak­ka­set tu­li­vat, niin parin viikon päästä päässee Kiu­ta­kön­kääl­le asti

31.01.2020 16:29
"Kun linnunlaulu lakkaa, tulee kauhean tyhjä olo", sanoo luontokuvaaja Esa Mälkönen

"Kun lin­nun­lau­lu lakkaa, tulee kauhean tyhjä olo", sanoo luon­to­ku­vaa­ja Esa Mäl­kö­nen

31.01.2020 14:00
Porotalous ja metsätalous hakevat ratkaisuja: Ymmärrys vähentää ongelmia

Po­ro­ta­lous ja met­sä­ta­lous hakevat rat­kai­su­ja: Ym­mär­rys vä­hen­tää on­gel­mia

30.01.2020 05:00
Uusi revontuli-ilmiö hämmästyttää ja vielä hämmästyttävämpi on tarina sen löytymisestä

Uusi re­von­tu­li-il­miö häm­mäs­tyt­tää ja vielä häm­mäs­tyt­tä­väm­pi on tarina sen löy­ty­mi­ses­tä

29.01.2020 10:48