Luonto

Tiedätkö kotkanpesän paikan? Metsähallitus maksaa uuden pesän sijaintitiedosta satasen - ja on maksanut löytöpalkkion jo yli sadasta pesästä

Tie­dät­kö kot­kan­pe­sän paikan? Met­sä­hal­li­tus maksaa uuden pesän si­jain­ti­tie­dos­ta satasen - ja on mak­sa­nut löy­tö­palk­kion jo yli sadasta pesästä

03.04.2020 08:28
Posio mukaan hankkeeseen kehittämään maastopyöräilyä – Posiolle suunnitteilla uusi noin 70 kilometriä pitkä maastopyöräilyreitti Korouoman Lapiokönkäältä Akanlahden tukinsiirtolaitokselle

Posio mukaan hank­kee­seen ke­hit­tä­mään maas­to­pyö­räi­lyä – Po­siol­le suun­nit­teil­la uusi noin 70 ki­lo­met­riä pitkä maas­to­pyö­räi­ly­reit­ti Ko­rouo­man La­pio­kön­kääl­tä Akan­lah­den tu­kin­siir­to­lai­tok­sel­le

03.04.2020 05:00
Tilaajille
Poromiehen tuntipalkka jää 3,6 euroon, mutta maanviljelijän palkka on vielä pienempi

Po­ro­mie­hen tun­ti­palk­ka jää 3,6 euroon, mutta maan­vil­je­li­jän palkka on vielä pie­nem­pi

02.04.2020 17:25
Veikko ja Eija toivat omat makkaratikkunsa nuotiolle – koronan hiljentämissä kansallispuistoissa näkyy vain muutamia ihmisiä, mutta se ei haittaa: "Nyt on hyvää aikaa etsiä lähiluontokohteita ja uusia reittejä"

Veikko ja Eija toivat omat mak­ka­ra­tik­kun­sa nuo­tiol­le – koronan hil­jen­tä­mis­sä kan­sal­lis­puis­tois­sa näkyy vain muu­ta­mia ih­mi­siä, mutta se ei hait­taa: "Nyt on hyvää aikaa etsiä lä­hi­luon­to­koh­tei­ta ja uusia reit­te­jä"

02.04.2020 11:00
Tilaajille
Joko bongasit taviokuurnan? – Lintujen kevätmuutto alkoi lauhasta talvesta huolimatta normaalissa aikataulussa Koillismaalla

Joko bon­ga­sit ta­vio­kuur­nan? – Lin­tu­jen ke­vät­muut­to alkoi lau­has­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta nor­maa­lis­sa ai­ka­tau­lus­sa Koil­lis­maal­la

01.04.2020 17:30
Tilaajille
Ennätystulvat uhkaavat Koillismaata - Evon Mankinen ei ole huolissaan: Meillä pohjavedet riittävät ja Kuusamossa on hajautettu pohjavedenotto, niin ongelmia ei tule"

En­nä­tys­tul­vat uh­kaa­vat Koil­lis­maa­ta - Evon Man­ki­nen ei ole huo­lis­saan: Meillä poh­ja­ve­det riit­tä­vät ja Kuu­sa­mos­sa on ha­jau­tet­tu poh­ja­ve­de­not­to, niin on­gel­mia ei tule"

29.03.2020 14:00
Tilaajille
Enää ei pääse Valtavaaran tai Riisitunturinkaan tuville - Metsähallitus sulkee tupia ja kotia Pohjois-Pohjanmaalla koronatilanteen vuoksi

Enää ei pääse Val­ta­vaa­ran tai Rii­si­tun­tu­rin­kaan tuville - Met­sä­hal­li­tus sulkee tupia ja kotia Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

26.03.2020 15:12
Kihlmanit olivat toista viikkoa kotona karanteenissa ja seinät alkoivat kaatua päälle - sitten he päättivät lähteä pilkille

Kihl­ma­nit olivat toista viikkoa kotona ka­ran­tee­nis­sa ja seinät al­koi­vat kaatua päälle - sitten he päät­ti­vät lähteä pil­kil­le

26.03.2020 04:00
Tilaajille
Petokorvaukset maksetaan poikkeuksellisesti jo huhtikuun alussa – Porotalous saa 90 prosenttia 7,5 miljoonan euron korvauksista

Pe­to­kor­vauk­set mak­se­taan poik­keuk­sel­li­ses­ti jo huh­ti­kuun alussa – Po­ro­ta­lous saa 90 pro­sent­tia 7,5 mil­joo­nan euron kor­vauk­sis­ta

24.03.2020 08:56
Pohjois-Ruotsin Kiirunassa lyötiin lumiennätys uusiksi – 3,25 metriä maassa ja lisää tulee

Poh­jois-Ruot­sin Kii­ru­nas­sa lyötiin lu­mi­en­nä­tys uusiksi – 3,25 metriä maassa ja lisää tulee

20.03.2020 08:14
Metsänhoidoyhdistys huolissaan metsäalan yrittäjien pärjäämisestä – pyrkii nyt työllistämistoimiin

Met­sän­hoi­doyh­dis­tys huo­lis­saan met­sä­alan yrit­tä­jien pär­jää­mi­ses­tä – pyrkii nyt työl­lis­tä­mis­toi­miin

19.03.2020 15:31
Tilaajille
Metsähallitus sulkee varaus- ja vuokratuvat, varaukset perutaan eikä uusia oteta vastaan

Met­sä­hal­li­tus sulkee varaus- ja vuok­ra­tu­vat, va­rauk­set pe­ru­taan eikä uusia oteta vastaan

18.03.2020 12:11
Metsän tuotto ei ole pääasia - uutta yhteismetsää hoidetaan luonnon ehdoin

Metsän tuotto ei ole pääasia - uutta yh­teis­met­sää hoi­de­taan luonnon ehdoin

16.03.2020 04:00
Tilaajille
Kahdeksan vuoden valituskierteelle stoppi: Tolpanvaaran tuulivoimahanke vauhdilla eteenpäin Pudasjärvellä

Kah­dek­san vuoden va­li­tus­kier­teel­le stoppi: Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­han­ke vauh­dil­la eteen­päin Pu­das­jär­vel­lä

15.03.2020 13:00
Tilaajille
Kuusamolainen kaupunginvaltuutettu julkaisi videon navetastaan: "Toivottavasti kriisin myötä alettaisiin arvostaa omavaraisuutta"

Kuu­sa­mo­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu jul­kai­si videon na­ve­tas­taan: "Toi­vot­ta­vas­ti kriisin myötä alet­tai­siin ar­vos­taa oma­va­rai­suut­ta"

15.03.2020 12:53
Taas uusi ohje Metsähallitukselta: älä mene syrjäiseen kohteeseen - avunsaaminen kestää jopa päiviä

Taas uusi ohje Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta: älä mene syr­jäi­seen koh­tee­seen - avun­saa­mi­nen kestää jopa päiviä

15.03.2020 09:27
Hossaan etsitään nyt yrittäjiä: "Useita rakennuspaikkoja hienoin vesistönäkymin lähes rannassa"

Hossaan et­si­tään nyt yrit­tä­jiä: "Useita ra­ken­nus­paik­ko­ja hienoin ve­sis­tö­nä­ky­min lähes ran­nas­sa"

12.03.2020 10:00
Vitivalkoisella lumella liukuen – Liukulumikenkäillessä on helppo pysähtyä ihailemaan luonnon kauneutta

Vi­ti­val­koi­sel­la lumella liukuen – Liu­ku­lu­mi­ken­käil­les­sä on helppo py­säh­tyä ihai­le­maan luonnon kau­neut­ta

12.03.2020 08:00
Tilaajille
Metsästäjälle vaaditaan ehdollista vankeutta alle vuoden ikäisen karhunpennun ampumisesta Kuusamossa – syytetty kiistää toimineensa tahallisesti, uskoo pennun emän tulleen ammutuksi

Met­säs­tä­jäl­le vaa­di­taan eh­dol­lis­ta van­keut­ta alle vuoden ikäisen kar­hun­pen­nun am­pu­mi­ses­ta Kuu­sa­mos­sa – syy­tet­ty kiistää toi­mi­neen­sa ta­hal­li­ses­ti, uskoo pennun emän tulleen am­mu­tuk­si

11.03.2020 12:02
Tilaajille
Kuusamon yhteismetsältä reilu sata hehtaaria uutta luonnonsuojelualuetta - aloite tuli yhteismetsän taholta

Kuu­sa­mon yh­teis­met­säl­tä reilu sata heh­taa­ria uutta luon­non­suo­je­lu­aluet­ta - aloite tuli yh­teis­met­sän taholta

11.03.2020 08:52
Tilaajille
Nyt kehitetään rajat ylittäviä matkailupaketteja

Nyt ke­hi­te­tään rajat ylit­tä­viä mat­kai­lu­pa­ket­te­ja

11.03.2020 08:39
Kylmäluomalla ja kaikilla muillakin retkeilyalueilla on sama ongelma: "Ovat jääneet ajastaan jälkeen"

Kyl­mä­luo­mal­la ja kai­kil­la muil­la­kin ret­kei­ly­alueil­la on sama on­gel­ma: "Ovat jääneet ajas­taan jäl­keen"

10.03.2020 18:00
Ammattikalastaja kalastaa vapaallakin – Posion Kirintövaaran vapaa-ajan asunnollaan pikkulomiansa viettävä luotolainen ammattikalastaja ei pääse kalastamisesta eroon Posion mökilläänkään

Am­mat­ti­ka­las­ta­ja ka­las­taa va­paal­la­kin – Posion Ki­rin­tö­vaa­ran va­paa-ajan asun­nol­laan pik­ku­lo­mian­sa viet­tä­vä luo­to­lai­nen am­mat­ti­ka­las­ta­ja ei pääse ka­las­ta­mi­ses­ta eroon Posion mö­kil­lään­kään

08.03.2020 05:00
Posion Korouoman jääseinämät kiipeilijöiden suosiossa – Jääseinämiä on siellä nimetty yhteensä 14 kappaletta. Tunnetuimmat niistä ovat Ruskea Virta, Mammuttiputous sekä Jaska Jokunen

Posion Ko­rouo­man jää­sei­nä­mät kii­pei­li­jöi­den suo­sios­sa – Jää­sei­nä­miä on siellä nimetty yh­teen­sä 14 kap­pa­let­ta. Tun­ne­tuim­mat niistä ovat Ruskea Virta, Mam­mut­ti­pu­tous sekä Jaska Jokunen

08.03.2020 00:30
Huimat 1,42 kiloa – Kuusamosta kalastettu ennätyssärki pääsi ennätyskalalautakunnan listalle

Huimat 1,42 kiloa – Kuu­sa­mos­ta ka­las­tet­tu en­nä­tys­sär­ki pääsi en­nä­tys­ka­la­lau­ta­kun­nan lis­tal­le

05.03.2020 17:47
Kuusamoon perustetaan kolme yksityistä luon­non­suo­je­lua­luet­ta – kokoa yhteensä reilu sata hehtaaria

Kuu­sa­moon pe­rus­te­taan kolme yk­si­tyis­tä luon­non­suo­je­lu­aluet­ta – kokoa yh­teen­sä reilu sata heh­taa­ria

05.03.2020 11:00
Tilaajille
Metsähallitus saavutti tavoitteensa viime vuonna – Luonnon virkistyskäyttö ja eräilyn suosio kasvoivat

Met­sä­hal­li­tus saa­vut­ti ta­voit­teen­sa viime vuonna – Luonnon vir­kis­tys­käyt­tö ja eräilyn suosio kas­voi­vat

04.03.2020 12:08

Posion kouluun luon­non­tie­tei­den elä­mys­kurs­si – Taus­tal­la asiassa on kun­ta­lais­aloi­te met­säs­tys­har­ras­tuk­sen si­säl­lyt­tä­mi­ses­tä pe­rus­kou­lun ope­tus­oh­jel­maan va­lin­nais­ai­nee­na

02.03.2020 05:00
Tilaajille
Lisää kanaa, nautaa ja sikaa, vähemmän lammasta: Lihantuotanto lisääntyi ja tuottajahinnat kasvoivat viime vuonna.

Lisää kanaa, nautaa ja sikaa, vä­hem­män lam­mas­ta: Li­han­tuo­tan­to li­sään­tyi ja tuot­ta­ja­hin­nat kas­voi­vat viime vuonna.

29.02.2020 04:01
Sunnuntaina alkaa taas koirien kiinnipitoaika – erittäin tärkeä luonnoneläinten pesintärauhan vuoksi

Sun­nun­tai­na alkaa taas koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka – erit­täin tärkeä luon­non­eläin­ten pe­sin­tä­rau­han vuoksi

28.02.2020 09:06