ANSIOMERKIT: Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Luonto

Kuusamo kirkkaasti valtakunnan kärkisijalla hirvieläinten aiheuttamissa metsävahinkokorvauksissa – summa jopa suurempi kuin Lapin ja Keski-Suomen yhteensä
Tilaajille

Kuusamo kirk­kaas­ti val­ta­kun­nan kär­ki­si­jal­la hir­vi­eläin­ten ai­heut­ta­mis­sa met­sä­va­hin­ko­kor­vauk­sis­sa – summa jopa suu­rem­pi kuin Lapin ja Kes­ki-Suo­men yh­teen­sä

04:00
Kainuun metsäpeurakanta jatkaa lievää kasvuaan – Suurimmat peuratiheydet Ristijärvellä ja Sotkamossa

Kainuun met­sä­peu­ra­kan­ta jatkaa lievää kas­vuaan – Suu­rim­mat peu­ra­ti­hey­det Ris­ti­jär­vel­lä ja Sot­ka­mos­sa

21.03.2023 08:56
Tilaajille
Tunturipurojen raikkauteen ei voi luottaa, koska retkeilijätkin ulostavat minne sattuu – Kaksi konkaria kertoo, miten he puhdistavat juomavetensä

Tun­tu­ri­pu­ro­jen raik­kau­teen ei voi luot­taa, koska ret­kei­li­jät­kin ulos­ta­vat minne sattuu – Kaksi kon­ka­ria kertoo, miten he puh­dis­ta­vat juo­ma­ve­ten­sä

19.03.2023 18:00
Tilaajille
Lumiluolassa retkeilijä on suojassa myrskyiltä ja pakkaselta – 100 yötä lumen sisällä asunut eräopasopettaja Daniel Backman neuvoo, miten kammista tehdään viihtyisä

Lu­mi­luo­las­sa ret­kei­li­jä on suo­jas­sa myrs­kyil­tä ja pak­ka­sel­ta – 100 yötä lumen sisällä asunut erä­opas­opet­ta­ja Daniel Backman neuvoo, miten kam­mis­ta tehdään viih­tyi­sä

18.03.2023 18:00
Tilaajille
Pohjoisen kansallispuistoista löytyy satoja kilometrejä hoidettuja latuja – Laitoimme 27 latureittiä kartalle

Poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­tois­ta löytyy satoja ki­lo­met­re­jä hoi­det­tu­ja latuja – Lai­toim­me 27 la­tu­reit­tiä kar­tal­le

16.03.2023 09:40
Tilaajille
Joissakin Koillismaankin karuissa vesissä elää pieni petokalalaji, jonka ennätysyksilö saatiin Kuusamosta – Suomen uuteen ykkösturskaan niitä mahtuisi 3 694

Jois­sa­kin Koil­lis­maan­kin ka­ruis­sa vesissä elää pieni pe­to­ka­la­la­ji, jonka en­nä­tys­yk­si­lö saatiin Kuu­sa­mos­ta – Suomen uuteen yk­kös­turs­kaan niitä mah­tui­si 3 694

16.03.2023 04:00
Tilaajille
La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män Ol­lin­suon alueel­ta, reilun kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä Rukalta

La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män Ol­lin­suon alueel­ta, reilun kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä Rukalta

15.03.2023 16:11 2
Tilaajille
Kannanhoidollisessa metsästyksessä saaliiksi 174 ilvestä – Oulun riistakeskuksen alueella saatiin kaadettua 13 ilvestä

Kan­nan­hoi­dol­li­ses­sa met­säs­tyk­ses­sä saa­liik­si 174 ilvestä – Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­la saatiin kaa­det­tua 13 ilvestä

12.03.2023 17:00
Tilaajille
Houkutteleeko erähiihto, mutta ei varusteiden kuskaaminen? Esittelyssä kuusi pohjoisen hiihtovaellusta, joilla pääsee retkeilemään täysihoidolla

Hou­kut­te­lee­ko erä­hiih­to, mutta ei va­rus­tei­den kus­kaa­mi­nen? Esit­te­lys­sä kuusi poh­joi­sen hiih­to­vael­lus­ta, joilla pääsee ret­kei­le­mään täy­si­hoi­dol­la

12.03.2023 12:00
Tilaajille
Taivalkosken keskustan koskimelontarata sai pysyvän luvan – kilpailuista ja muusta käytöstä on esitettävä suunnitelmat etukäteen

Tai­val­kos­ken kes­kus­tan kos­ki­me­lon­ta­ra­ta sai pysyvän luvan – kil­pai­luis­ta ja muusta käy­tös­tä on esi­tet­tä­vä suun­ni­tel­mat etu­kä­teen

12.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Montako papanaa ja minkä ikäisiä ne ovat? – nyt on töitä tarjolla liito-oravien havaintopaikkojen tarkistajalle, olisiko sinusta siihen?

Montako papanaa ja minkä ikäisiä ne ovat? – nyt on töitä tar­jol­la lii­to-ora­vien ha­vain­to­paik­ko­jen tar­kis­ta­jal­le, olisiko sinusta siihen?

11.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Perheille yhteinen hiihtoretki Kuusamossa – ”Liian vähän on yhteistä toimintaa”

Per­heil­le yh­tei­nen hiih­to­ret­ki Kuu­sa­mos­sa – ”Liian vähän on yh­teis­tä toi­min­taa”

09.03.2023 17:00
Tilaajille
Posion kunnan toteuttama ilmastokysely: Asukkaat ja vapaa-ajan asujat toivovat kunnalta energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämistä sekä vesistöjen kunnostusta ja hoitoa

Posion kunnan to­teut­ta­ma il­mas­to­ky­se­ly: Asuk­kaat ja va­paa-ajan asujat toi­vo­vat kun­nal­ta ener­gia­te­hok­kuu­den ja kier­to­ta­lou­den edis­tä­mis­tä sekä ve­sis­tö­jen kun­nos­tus­ta ja hoitoa

08.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Paliskuntain yhdistys vetoaa kelkkailijoihin reitillä pysymisen puolesta – yhdistyksen mukaan reittien ulkopuolinen, luvaton kelkkailu on huolestuttavasti lisääntynyt

Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys vetoaa kelk­kai­li­joi­hin rei­til­lä py­sy­mi­sen puo­les­ta – yh­dis­tyk­sen mukaan reit­tien ul­ko­puo­li­nen, luvaton kelk­kai­lu on huo­les­tut­ta­vas­ti li­sään­ty­nyt

07.03.2023 13:57 6
Tilaajille
Tuulivoimaloiden vaikutukset poron, suden ja maakotkan elämiseen selvitetään kotimaisessa tutkimuksessa –aiemmat lajioletukset voineet jopa kaataa hankkeita

Tuu­li­voi­ma­loi­den vai­ku­tuk­set poron, suden ja maa­kot­kan elä­mi­seen sel­vi­te­tään ko­ti­mai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa –aiem­mat la­ji­ole­tuk­set voineet jopa kaataa hank­kei­ta

06.03.2023 15:00 4
Tilaajille
Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön tutkitaan viisivuotisessa hankkeessa – Suden, metsäpeuran ja maakotkan elinympäristövaatimukset halutaan ottaa paremmin huomioon

Tuu­li­voi­man vai­ku­tuk­sia met­sä­eläi­mis­töön tut­ki­taan vii­si­vuo­ti­ses­sa hank­kees­sa – ­Su­den, met­sä­peu­ran ja maa­kot­kan elin­ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­set ha­lu­taan ottaa pa­rem­min huo­mioon

06.03.2023 11:00 2
Tilaajille
Taiteilija- ja vierailijaresidenssitalo joutui verottajan syyniin – Posion Kirintövaaran huipulle rakennettu talo ei täytä verottajan mukaan alv-vähennykseen vaadittavia kriteereitä

Tai­tei­li­ja- ja vie­rai­li­ja­re­si­dens­si­ta­lo joutui ve­rot­ta­jan syyniin – Posion Ki­rin­tö­vaa­ran hui­pul­le ra­ken­net­tu talo ei täytä ve­rot­ta­jan mukaan alv-vä­hen­nyk­seen vaa­dit­ta­via kri­tee­rei­tä

05.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Näin se näkyy Taivalkoskella, kun Kemiin tehdään valtavaa biotuotetehdasta – " Toimistolla voidaan nähdä ja keskustella kasvotusten"

Näin se näkyy Tai­val­kos­kel­la, kun Kemiin tehdään val­ta­vaa bio­tuo­te­teh­das­ta – " Toi­mis­tol­la voidaan nähdä ja kes­kus­tel­la kas­vo­tus­ten"

04.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Sallan kansallispuistossa viime vuonna 60 000 kävijää – kävijät toivat Sallaan neljä miljoonaa euroa

Sallan kan­sal­lis­puis­tos­sa viime vuonna 60 000 kävijää – ­kä­vi­jät toivat Sallaan neljä mil­joo­naa euroa

02.03.2023 16:06
Tilaajille
Metsähallituksen alue-ekologinen suunnittelu arvioidaan, edellisestä yli 20 vuotta – lisäksi tarkastellaan valtion metsien suojelun tehostamistarpeita ja mahdollisuuksia

Met­sä­hal­li­tuk­sen alue-eko­lo­gi­nen suun­nit­te­lu ar­vioi­daan, edel­li­ses­tä yli 20 vuotta – lisäksi tar­kas­tel­laan valtion metsien suo­je­lun te­hos­ta­mis­tar­pei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia

01.03.2023 15:14
Tilaajille
Hilla kärsii, mutta mustikka runsastuu – Soiden kuivuminen jatkuu, vaikka ojitukset olisi lopetettu

Hilla kärsii, mutta mus­tik­ka run­sas­tuu – Soiden kui­vu­mi­nen jatkuu, vaikka oji­tuk­set olisi lo­pe­tet­tu

03.03.2023 21:21
Tilaajille
Onko Kuusamossa seita, josta ei ole aiemmin tiedetty? Paikalliset innoissaan, tutkija toppuuttelee: ”Pelkästään kuvan tai ulkonäön perusteella ei voi sanoa mitään varmaa”

Onko Kuu­sa­mos­sa seita, josta ei ole aiemmin tie­det­ty? Pai­kal­li­set in­nois­saan, tutkija top­puut­te­lee: ”Pel­käs­tään kuvan tai ul­ko­näön pe­rus­teel­la ei voi sanoa mitään varmaa”

26.02.2023 04:00 3
Tilaajille
Tykkypuistaan tunnetut itärajan huiput tarjoavat uskomattoman hienoja maisemia – Esittelyssä Iivaara ja Kuntivaara

Tyk­ky­puis­taan tun­ne­tut itä­ra­jan huiput tar­joa­vat us­ko­mat­to­man hienoja mai­se­mia – Esit­te­lys­sä Iivaara ja Kun­ti­vaa­ra

25.02.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamon vesitorni ei romahda, vaikka varislinnut lentävät sen katolle – "Muutama läntti saattaa näkyä, mutta ei sillä lailla, että sitä olisi röykkiöissä"

Kuu­sa­mon ve­si­tor­ni ei ro­mah­da, vaikka va­ris­lin­nut len­tä­vät sen katolle – "Muu­ta­ma läntti saattaa näkyä, mutta ei sillä lailla, että sitä olisi röyk­kiöis­sä"

23.02.2023 11:00
Tilaajille
Valitus Kuusamon KTK:n kiviainesluvasta hylättiin hallinto-oikeudessa – valittajan mielestä lupapäätös oli epätasapuolinen, mutta oikeus ei voinut verrata tapauksia

Valitus Kuu­sa­mon KTK:n ki­vi­ai­nes­lu­vas­ta hy­lät­tiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa – va­lit­ta­jan mie­les­tä lu­pa­pää­tös oli epä­ta­sa­puo­li­nen, mutta oikeus ei voinut verrata ta­pauk­sia

23.02.2023 04:00
Tilaajille
Ilmaista myyntiapua posiolaisille pienyrittäjille – Paikalliset markkinat eivät enää riitä takaamaan vähittäismyyntiä, yritykset joutuvatkin etsimään asiakkaita Posion ulkopuolelta

Il­mais­ta myyn­ti­apua po­sio­lai­sil­le pien­yrit­tä­jil­le – Pai­kal­li­set mark­ki­nat eivät enää riitä ta­kaa­maan vä­hit­täis­myyn­tiä, yri­tyk­set jou­tu­vat­kin et­si­mään asiak­kai­ta Posion ul­ko­puo­lel­ta

22.02.2023 04:00
Tilaajille
Matkailija voi ostaa luontoa hyvityksenä Sallasta – Luonnonperintösäätiö ja Sallan Matkailu yhteistyössä uudessa luontohyvityskampanjassa

Mat­kai­li­ja voi ostaa luontoa hy­vi­tyk­se­nä Sal­las­ta – ­Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö ja Sallan Mat­kai­lu yh­teis­työs­sä uudessa luon­to­hy­vi­tys­kam­pan­jas­sa

21.02.2023 13:52 1
Tilaajille
Suomen karhukanta jatkaa pienenemistään

Suomen kar­hu­kan­ta jatkaa pie­ne­ne­mis­tään

21.02.2023 11:56
Tilaajille
Posiolla alettiin keräämään nimiä Kotivaaran kaavasuunnitelmien hylkäämiseksi – ”Taajamaa lähellä oleva luonto on mittaamattoman arvokas posiolaisten fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille"

Po­siol­la alet­tiin ke­rää­mään nimiä Ko­ti­vaa­ran kaa­va­suun­ni­tel­mien hyl­kää­mi­sek­si – ”Taa­ja­maa lähellä oleva luonto on mit­taa­mat­to­man arvokas po­sio­lais­ten fyy­si­sel­le ja hen­ki­sel­le hy­vin­voin­nil­le"

21.02.2023 11:00 2
Tilaajille
Mitä tehtäisiin Korvuanjärvestä nouseville norssitonneille – tiskirätille haisevan kuoreen kohtalo mietitytti vuonna 1993

Mitä teh­täi­siin Kor­vuan­jär­ves­tä nou­se­vil­le nors­si­ton­neil­le – tis­ki­rä­til­le hai­se­van kuoreen kohtalo mie­ti­tyt­ti vuonna 1993

20.02.2023 04:00
Tilaajille