Kalastus
Kuukausi
Puoli vuosisataa kalastuskisaa – Juhlakilpailu käydään Kitkajoella viikonloppuna

Puoli vuo­si­sa­taa ka­las­tus­ki­saa – Juh­la­kil­pai­lu käydään Kit­ka­joel­la vii­kon­lop­pu­na

07.08.2020 19:50
Tilaajille
Syrjäseutujen jännittävästä kesäpuuhasta on tullut katoavaa kansanperinnettä – Tammukan pyytäjät toivovat lainsäädäntöön selkeyttä

Syr­jä­seu­tu­jen jän­nit­tä­väs­tä ke­sä­puu­has­ta on tullut ka­toa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä – Tam­mu­kan pyy­tä­jät toi­vo­vat lain­sää­dän­töön sel­keyt­tä

05.08.2020 10:00
Tilaajille
Missä saa kalastaa, entä miten hauki fileoidaan? - Omista kalastuspulmista voi nyt kysyä uudessa puhelinpalvelussa, torstaina ongelmissa auttaa Pohjois-Pohjanmaan kalatalousasiantuntija

Missä saa ka­las­taa, entä miten hauki fi­leoi­daan? - Omista ka­las­tus­pul­mis­ta voi nyt kysyä uudessa pu­he­lin­pal­ve­lus­sa, tors­tai­na on­gel­mis­sa auttaa Poh­jois-Poh­jan­maan ka­la­ta­lous­asian­tun­ti­ja

04.08.2020 17:00
Tilaajille
Kävimme kivikautisen kalastuksen juurilla – puusta tai luusta veistetty launi on tärkeä etappi kalastuksen historiassa ja sellaisen voi tehdä helposti itse: "Tällaisista ei ole vaikeaa kuvitella matkaa nykypäivän uistimiin"

Kävimme ki­vi­kau­ti­sen ka­las­tuk­sen juu­ril­la – puusta tai luusta veis­tet­ty launi on tärkeä etappi ka­las­tuk­sen his­to­rias­sa ja sel­lai­sen voi tehdä hel­pos­ti itse: "Täl­lai­sis­ta ei ole vaikeaa ku­vi­tel­la matkaa ny­ky­päi­vän uis­ti­miin"

01.08.2020 08:00
Tilaajille
Tiesitkö, että kalat reagoivat herkemmin rannalla tömistelyyn kuin puheääneen? – kysely paljasti suomalaisten kalastususkomuksia

Tie­sit­kö, että kalat rea­goi­vat her­kem­min ran­nal­la tö­mis­te­lyyn kuin pu­heää­neen? – kysely pal­jas­ti suo­ma­lais­ten ka­las­tus­us­ko­muk­sia

29.07.2020 18:48
Tilaajille
Kuusamon kalastuslupien hankkiminen helpottunee syksyllä – verkkosivut uudistuvat kartan kanssa, mutta mobiiliappia ei ole näköpiirissä

Kuu­sa­mon ka­las­tus­lu­pien hank­ki­mi­nen hel­pot­tu­nee syk­syl­lä – verk­ko­si­vut uu­dis­tu­vat kartan kanssa, mutta mo­bii­li­ap­pia ei ole nä­kö­pii­ris­sä

24.07.2020 04:00
Tilaajille
Taiston viehe ei ollutkaan kiinni uppotukissa tai kivessä – kuusamolaisen järven syvyyksistä nousi 128-senttinen hauki, joka ei olisi tullut tavallisella haavilla ylös: "En usko että sillä olisi tehnyt mitään, sen verran iso se oli"

Taiston viehe ei ol­lut­kaan kiinni up­po­tu­kis­sa tai kivessä – kuu­sa­mo­lai­sen järven sy­vyyk­sis­tä nousi 128-sent­ti­nen hauki, joka ei olisi tullut ta­val­li­sel­la haa­vil­la ylös: "En usko että sillä olisi tehnyt mitään, sen verran iso se oli"

20.07.2020 11:32
Tilaajille
Lukijalta: "Ehdin nähdä avonaisen hauen kidan ja arvelin, että nyrkit olisivat mahtuneet hauen suuhun" – isot kalat säilyvät muistoissa pitkään
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: "Ehdin nähdä avo­nai­sen hauen kidan ja ar­ve­lin, että nyrkit oli­si­vat mah­tu­neet hauen suuhun" – isot kalat säi­ly­vät muis­tois­sa pitkään

13.07.2020 11:30
Lukija ihmetteli, me selvitimme: Onko normaalia, että siialla on nyt mätiä?

Lukija ih­met­te­li, me sel­vi­tim­me: Onko nor­maa­lia, että siialla on nyt mätiä?

13.07.2020 10:23
Tilaajille
Lukijalta: Lapsuusmuistoja kalastamisesta
Lukijalta Mielipide Liisa Hilla

Lu­ki­jal­ta: Lap­suus­muis­to­ja ka­las­ta­mi­ses­ta

12.07.2020 18:00
Vanhemmat
Laajat jokamiehenoikeudet mahdollistavat luonnosta nauttimisen – luonnossa liikkujan on muistettava vastuullisuus

Laajat jo­ka­mie­hen­oi­keu­det mah­dol­lis­ta­vat luon­nos­ta naut­ti­mi­sen – luon­nos­sa liik­ku­jan on muis­tet­ta­va vas­tuul­li­suus

26.06.2020 10:11
Tilaajille
Mökkikalastaja, näin käsittelet ja valmistat saaliisi vastuullisesti – Poimi viehepakkiin myös kesän herkuimmat reseptit!

Mök­ki­ka­las­ta­ja, näin kä­sit­te­let ja val­mis­tat saa­lii­si vas­tuul­li­ses­ti – Poimi vie­he­pak­kiin myös kesän her­kuim­mat re­sep­tit!

20.06.2020 04:00
Tilaajille
Kalastus on kasvattanut suosiotaan roimasti poikkeusolojen aikana – Metsähallitus: Yleisíä kalastuslupia myyty 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Ka­las­tus on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan roi­mas­ti poik­keus­olo­jen aikana – Met­sä­hal­li­tus: Yleisíä ka­las­tus­lu­pia myyty 30 pro­sent­tia enemmän kuin vuotta aiemmin

17.06.2020 18:27
Tilaajille
Istutukset Iijokeen jatkuvat – Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan kesäkuun alussa 200 000 merilohen ja 50 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta

Is­tu­tuk­set Ii­jo­keen jat­ku­vat – Ii­jo­keen ja sen si­vu­jo­kiin is­tu­te­taan ke­sä­kuun alussa 200 000 me­ri­lo­hen ja 50 000 me­ri­tai­me­nen vas­ta­kuo­riu­tu­nut­ta poi­kas­ta

12.06.2020 10:15
Tilaajille
Kalavesien hoito ja Myllykosken voimala puhuttivat Kiitämän kalamiehiä – nousukalan toivotaan luontaisesti pääsevän kulkemaan jokea ylös

Ka­la­ve­sien hoito ja Myl­ly­kos­ken voimala pu­hut­ti­vat Kii­tä­män ka­la­mie­hiä – nou­su­ka­lan toi­vo­taan luon­tai­ses­ti pää­se­vän kul­ke­maan jokea ylös

09.06.2020 19:48
Tilaajille
Kantokylä ottaa käyttöön seuraamusmaksun

Kan­to­ky­lä ottaa käyt­töön seu­raa­mus­mak­sun

09.06.2020 13:46
Tilaajille
Lehtiniemen kalastuskunta luopuu pyydysmerkeistä – Kaikki luvat voidaan uudistuksen yhteydessä samalla lunastaa kalastuskunnan nettisivuilta

Leh­ti­nie­men ka­las­tus­kun­ta luopuu pyy­dys­mer­keis­tä – Kaikki luvat voidaan uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä samalla lu­nas­taa ka­las­tus­kun­nan net­ti­si­vuil­ta

08.06.2020 12:57
Tilaajille
Kalasatama uudistuu – Mourusalmen kalasataman jatkokehittämishankkeessa hankitaan muun muassa massauskone ja kunnostetaan sataman imeytyskenttä

Ka­la­sa­ta­ma uu­dis­tuu – Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­man jat­ko­ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa han­ki­taan muun muassa mas­saus­ko­ne ja kun­nos­te­taan sataman imey­tys­kent­tä

08.06.2020 08:00
Tilaajille
Kahdelle Vääräniemi Oy:lle kaksi ympäristölupaa Taivalkoskelle

Kah­del­le Vää­rä­nie­mi Oy:lle kaksi ym­pä­ris­tö­lu­paa Tai­val­kos­kel­le

24.05.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Vihreä liike voisi edistää hyvinvointia ja yrittäjyyttä - "Nykyisellä hyödyttömällä rahan kylvämisellä  Iijoen kalaporrashankkeisiin sumutetaan kansalaisia"
Lukijalta Mielipide Pentti Parviainen

Lu­ki­jal­ta: Vihreä liike voisi edistää hy­vin­voin­tia ja yrit­tä­jyyt­tä - "Ny­kyi­sel­lä hyö­dyt­tö­mäl­lä rahan kyl­vä­mi­sel­lä Iijoen ka­la­por­ras­hank­kei­siin su­mu­te­taan kan­sa­lai­sia"

20.05.2020 14:02